# เวลา วันที User จำนวนเงิน โบนัส ธนาคาร หมายเหตุ ชื่อบัญชี
1 23:56:34 31 มี.ค. 2557 BB -37,351 0.00 โยกไป bbl ทศพล    
2 23:58:19 31 มี.ค. 2557 ค่าธรรมเนียมบัตร atm -200 0.00 ค่าธรรมเนียมบัตร atm    
3 00:03:57 24 พ.ย. 2557 ning -900 0.00 โยกไป k-b พัชรี    
4 14:23:31 14 มี.ค. 2558 Au8x136 180 0.00 14.21 k-mo    
5 18:53:18 19 มี.ค. 2558 Au8x377 2,000 120.00 18.50 k-mo    
6 18:53:18 19 มี.ค. 2558 au8x378 2,000 120.00 18.50 k-mo    
7 18:53:18 19 มี.ค. 2558 au8x382 2,000 120.00 18.50 k-mo    
8 13:35:22 22 มี.ค. 2558 B9kkbe017 2,000 120.00 13.34 k-mo    
9 15:55:13 23 มี.ค. 2558 Au8x449 390 0.00 15.53 atm    
10 17:28:45 24 มี.ค. 2558 Au8x295 8,000 400.00 17.13 atm    
11 19:37:37 24 มี.ค. 2558 a7u721 285 0.00 19.34 ie    
12 18:01:24 10 เม.ย. 2559 kai 1,250 0.00 ยอดธนาคารเกิน    
13 01:57:40 11 เม.ย. 2559 ning -1,010 0.00 ยอดกระดานเกิน    
14 15:47:07 11 เม.ย. 2559 kai -2,527 0.00 ยอดกระดานเกิน    
15 15:00:36 12 เม.ย. 2559 Au8x521 -10,393 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
16 00:20:56 13 เม.ย. 2559 Au8x607 -1,510 0.00 4065595426 ไมตรี พันสุข 0984275337 โอนแล้ว    
17 02:27:25 13 เม.ย. 2559 Ahmg204 -1,710 0.00 7242257457 พชรพร ภัครสถาพร 0833505350 โอนแล้ว    
18 02:35:50 13 เม.ย. 2559 Kbrbb010 -4,510 0.00 4059720279 ปรารถนา สาคร 0863822773 โอนแล้ว    
19 08:13:22 13 เม.ย. 2559 Hgmtkk001 -41,485 0.00 2350072495 เศรษฐพงศ์ จำปาเฟื่อง 0867694405 45,290/-45,290 โอนแล้ว    
20 08:16:18 13 เม.ย. 2559 ning -35,035 0.00 โยกไป ktb    
21 10:25:48 13 เม.ย. 2559 Au8x082 -3,034 -84.00 3131487429 เชิดศักดิ์ ทองดา 0913313744 โอนแล้ว    
22 11:29:50 13 เม.ย. 2559 Au8x607 -2,010 0.00 4065595426 ไมตรี พันสุข 0984275337 โอนแล้ว    
23 12:38:37 13 เม.ย. 2559 Au8x521 -10,693 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
24 16:55:27 13 เม.ย. 2559 Au8x009 -1,830 0.00 6172014753 ศิวกร รัฐศุภชัยกุล 0855550036 โอนแล้ว    
25 17:51:46 13 เม.ย. 2559 Hgmtkk001 -42,835 0.00 2350072495 เศรษฐพงศ์ จำปาเฟื่อง 0867694405 22,490/-22,490 โอนแล้ว    
26 18:58:28 13 เม.ย. 2559 Au8x521 -10,043 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
27 23:12:28 13 เม.ย. 2559 Kbx0174 -3,600 -119.00 1242781674 สิทธิกร มณีแผลงทวีชัย 0939692726 โอนแล้ว    
28 01:09:37 14 เม.ย. 2559 Kbrbb049 -1,710 0.00 0091844575 รสสุคนธ์ ก้อนสันเทียะ 0900303368 โอนแล้ว    
29 01:54:51 14 เม.ย. 2559 Au8x625 -2,510 -60.00 7392307136 ดวงนภา พันธุ์โพธิ์ 096-9970883 โอนแล้ว    
30 03:34:35 14 เม.ย. 2559 sam -810 0.00 ยอดกระดานเกิน    
31 03:40:07 14 เม.ย. 2559 Kbrbb020 -210 0.00 1690849342 ณัฐวรท หงษ์สามารถ 0855544100 โอนแล้ว    
32 08:44:52 14 เม.ย. 2559 Au8x295 -27,510 0.00 1742585316 จันทรา ศรีบัว 0898073527 โอนแล้ว    
33 08:45:09 14 เม.ย. 2559 Kbx0174 -4,510 -60.00 1242781674 สิทธิกร มณีแผลงทวีชัย 0939692726 โอนแล้ว    
34 09:04:11 14 เม.ย. 2559 Au8x082 -5,221 -84.00 3131487429 เชิดศักดิ์ ทองดา 0913313744 โอนแล้ว    
35 13:55:38 14 เม.ย. 2559 Ahmg338 -510 0.00 0093279697 สุริยเดช แฝงสะโด 0990127262 โอนแล้ว    
36 16:18:40 14 เม.ย. 2559 Kbx0174 -3,310 -30.00 1242781674 สิทธิกร มณีแผลงทวีชัย 0939692726 โอนแล้ว    
37 16:48:49 14 เม.ย. 2559 Au8x028 -5,510 0.00 8572177395 อรสา แก้วกลุ่ม 0873708484 โอนแล้ว    
38 19:27:14 14 เม.ย. 2559 Kbx0174 -1,510 0.00 1242781674 สิทธิกร มณีแผลงทวีชัย 0939692726 โอนแล้ว    
39 19:48:54 14 เม.ย. 2559 kai 250 0.00 เงินเกินจากธนาคาร    
40 21:55:21 14 เม.ย. 2559 Kbx0174 -5,010 -60.00 1242781674 สิทธิกร มณีแผลงทวีชัย 0939692726 โอนแล้ว    
41 22:12:06 14 เม.ย. 2559 Au8x540 -2,010 -120.00 7291182115 ปาลิสรา พันธ์แก่น 0860380279 โอนแล้ว    
42 01:34:12 15 เม.ย. 2559 Au8x585 -2,027 -60.00 1064667460 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
43 04:07:36 15 เม.ย. 2559 Au8x513 -20,010 -90.00 5527132517 กฤตย์ ประทีปอุษานนท์ 0615416865 โอนแล้ว    
44 04:35:53 15 เม.ย. 2559 Au8x585 -2,027 -60.00 1064667460 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
45 04:53:37 15 เม.ย. 2559 ning -1,510 0.00 ยอดกระดาานเกิน    
46 05:02:15 15 เม.ย. 2559 kbrbb012 210 0.00 9462566989 ปาริฉัตร บุญทา 0806888850 โอนแล้ว    
47 06:41:15 15 เม.ย. 2559 Au8x260 -20,010 0.00 8672095558 ชิตาพัน อภิรัตนนันท์ 0882606249 โอนแล้ว    
48 07:06:34 15 เม.ย. 2559 Kbx0174 -6,510 -120.00 1242781674 สิทธิกร มณีแผลงทวีชัย 0939692726 โอนแล้ว    
49 07:33:13 15 เม.ย. 2559 Au8x028 -3,010 -60.00 8572177395 อรสา แก้วกลุ่ม 0873708484 โอนแล้ว    
50 07:52:40 15 เม.ย. 2559 ning -420 0.00    
51 09:02:05 15 เม.ย. 2559 Au8x028 -4,665 -102.00 8572177395 อรสา แก้วกลุ่ม 0873708484 โอนแล้ว    
52 10:25:00 15 เม.ย. 2559 Au8x506 -12,010 0.00 0802613644 สายไหม ช่างผาสุข 0868492029 โอนแล้ว    
53 12:18:29 15 เม.ย. 2559 Au8x082 -5,065 0.00 3131487429 เชิดศักดิ์ ทองดา 0913313744 โอนแล้ว    
54 12:35:23 15 เม.ย. 2559 kai -2,010 0.00 กระดานเกิน    
55 14:37:46 15 เม.ย. 2559 Au8x028 -5,633 0.00 8572177395 อรสา แก้วกลุ่ม 0873708484 โอนแล้ว    
56 14:47:35 15 เม.ย. 2559 kai 20,000 0.00 โยกมาจาก bbl ทศพล    
57 14:48:32 15 เม.ย. 2559 kai -20,025 0.00 โยกไป k-b ทศพล    
58 15:07:24 15 เม.ย. 2559 Au8x559 -710 0.00 2600118241 สุวิทย์ ดอนสถิตย์ 0897125254 โอนแล้ว    
59 15:13:50 15 เม.ย. 2559 Au8x508 -3,010 0.00 1900561307 สุรเชษฐ์ ช่างผาสุข 0814089421 โอนแล้ว    
60 15:33:01 15 เม.ย. 2559 Kbx0169 -2,510 0.00 5262523537 สุภาพร เทียนรุ้งโรจน์ 0847793890 โอนแล้ว    
61 15:43:22 15 เม.ย. 2559 Au8x009 -1,146 0.00 6172014753 ศิวกร รัฐศุภชัยกุล 0855550036 โอนแล้ว    
62 16:38:08 15 เม.ย. 2559 kai -34,924 0.00 โอนค่าoffice.    
63 18:06:27 15 เม.ย. 2559 kai -774 0.00 กระดานเกิน    
64 19:39:03 15 เม.ย. 2559 Au8x260 -30,010 0.00 8672095558 ชิตาพัน อภิรัตนนันท์ 0882606249 โอนแล้ว    
65 20:04:45 15 เม.ย. 2559 Au8x260 -30,010 0.00 8672095558 ชิตาพัน อภิรัตนนันท์ 0882606249 โอนแล้ว    
66 20:18:27 15 เม.ย. 2559 Kbx0174 -5,500 0.00 1242781674 สิทธิกร มณีแผลงทวีชัย 0939692726    
67 20:29:39 15 เม.ย. 2559 Kbrbb026 250 0.00 20.24 ie    
68 20:37:12 15 เม.ย. 2559 sam -40,000 0.00 พี่เบียร์กดเงินออก    
69 20:37:31 15 เม.ย. 2559 sam -25,000 0.00 พี่เบียร์กดเงินออก    
70 20:37:51 15 เม.ย. 2559 sam -20,000 0.00 พี่เบียร์กดเงินออก    
71 20:48:32 15 เม.ย. 2559 Au8x010 100 0.00 20.47 ie    
72 20:54:43 15 เม.ย. 2559 Ahmg338 250 0.00 20.53 k-mo    
73 21:16:28 15 เม.ย. 2559 Ahmg334 160 0.00 21.14 k-mo    
74 21:29:01 15 เม.ย. 2559 Kbrbb028 390 0.00 21.24 ie    
75 21:31:27 15 เม.ย. 2559 Ahmg204 100 0.00 21.31 ie    
76 21:43:38 20 มี.ค. 2560 nid -60,000 0.00 พี่เบียร์กดเงินออก    
77 12:33:09 23 มี.ค. 2560 kai -80,000 0.00 พี่เบียร์กดเงินออก    
78 16:56:12 26 มี.ค. 2560 kai 100,000 0.00 พีเบียร์โอนเงินเข้า    
79 23:02:33 27 มี.ค. 2560 Kbrbb093 -1,810 0.00 7762271316 พิรัลรัตน์ ลวสินอาภรณ์ 0982368965 โอนแล้ว    
80 02:35:54 28 มี.ค. 2560 Au8x682 -6,025 0.00 3144789093 อดิศักดิ์ สุธรรม 0942252141 โอนแล้ว    
81 03:10:50 28 มี.ค. 2560 Au8x686 -6,510 0.00 5682239117 พรสวรรค์ รัตนสีหา 0627457701 โอนแล้ว    
82 03:19:33 28 มี.ค. 2560 Au8x292 -40,635 0.00 2350072495 เศรษฐพงศ์ จำปาเฟื่อง 0867694405 โอนแล้ว    
83 04:10:39 28 มี.ค. 2560 Ahmg375 -6,010 -78.00 5682239117 พรสวรรค์ รัตนสีหา 0627457701 โอนแล้ว    
84 04:20:08 28 มี.ค. 2560 Ahmg337 -1,010 0.00 3882282965 วัชรพล เปียสันเทีย 0982355030 โอนแล้ว    
85 04:51:57 28 มี.ค. 2560 Au8x686 -22,810 0.00 5682239117 พรสวรรค์ รัตนสีหา 0627457701 โอนแล้ว    
86 06:04:51 28 มี.ค. 2560 Ahmg375 -3,710 0.00 5682239117 พรสวรรค์ รัตนสีหา 0627457701 โอนแล้ว    
87 08:57:11 28 มี.ค. 2560 Ahmg372 -3,725 -150.00 9157066250 กาญจนา ไพโรจน์ 0897745670 โอนแล้ว    
88 09:18:31 28 มี.ค. 2560 Kbx0188 -1,354 -120.00 5262523537 อาภาพร เทียนรุ้งโรจน์ 0847793890 โอนแล้ว    
89 09:57:16 28 มี.ค. 2560 Au8x295 -64,010 -480.00 1742585316 จันทรา ศรีบัว 0898073527 โอนแล้ว    
90 10:23:14 28 มี.ค. 2560 Au8x673 -4,010 -84.00 0198354627 ชนัญชิดา แซ่ไหล 0621354014 โอนแล้ว    
91 12:00:24 28 มี.ค. 2560 Kbrbb101 -1,425 0.00 3607009903 นุชนภา แซ่เล้า 0624435463 โอนแล้ว    
92 13:04:53 28 มี.ค. 2560 Kbx0174 -2,010 0.00 1242781674 สิทธิกร มณีแผลงทวีชัย 0939692726โอนแล้ว    
93 13:46:51 28 มี.ค. 2560 Kbx0174 -1,010 0.00 1242781674 สิทธิกร มณีแผลงทวีชัย 0939692726โอนแล้ว    
94 14:01:33 28 มี.ค. 2560 Au8x563 -4,010 -118.00 5262523537 อาภาพร เทียนรุ้งโรจน์ 0847793890 โอนแล้ว    
95 14:11:29 28 มี.ค. 2560 Au8x521 -9,443 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
96 15:39:27 28 มี.ค. 2560 Zdyka85168 -1,210 0.00 8540434059 ไพโรจน์ ปันทอง 0882603513 834/-280 โอนแล้ว    
97 15:54:38 28 มี.ค. 2560 Au8x521 -9,443 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
98 16:45:26 28 มี.ค. 2560 Au8x647 -13,010 -30.00 0238132436 ชลัช บุญรักษา 0614807376 โอนแล้ว    
99 17:24:28 28 มี.ค. 2560 Au8x521 -10,093 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
100 18:46:39 28 มี.ค. 2560 Au8x292 -45,310 0.00 2350072495 เศรษฐพงศ์ จำปาเฟื่อง 0867694405 โอนแล้ว    
101 18:48:57 28 มี.ค. 2560 kai 30,000 0.00 โยกมาจาก k-b ทศพล    
102 18:49:18 28 มี.ค. 2560 kai -30,035 0.00 โยกไป bbl ทศพล    
103 19:01:15 28 มี.ค. 2560 Kbx0188 -6,010 -180.00 5262523537 อาภาพร เทียนรุ้งโรจน์ 0847793890 โอนแล้ว    
104 20:56:15 28 มี.ค. 2560 Au8x686 -6,010 0.00 5682239117 พรสวรรค์ รัตนสีหา 0627457701 โอนแล้ว    
105 23:03:02 28 มี.ค. 2560 Au8x149 -3,010 -90.00 7672178872 ณัฐพงษ์ อรรจน์สาธิต 0818020122 โอนแล้ว    
106 00:42:56 29 มี.ค. 2560 Au8x521 -10,043 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
107 01:51:15 29 มี.ค. 2560 Kbrbb140 -1,025 0.00 4880552700 คำจันทร์ ศรีนนท์ม่วง 0619632234 โอนแล้ว    
108 01:59:56 29 มี.ค. 2560 Au8x686 -5,010 0.00 5682239117 พรสวรรค์ รัตนสีหา 0627457701 โอนแล้ว    
109 02:15:31 29 มี.ค. 2560 Au8x686 -3,510 0.00 5682239117 พรสวรรค์ รัตนสีหา 0627457701 โอนแล้ว    
110 08:45:03 29 มี.ค. 2560 Au8x295 -43,010 -480.00 1742585316 จันทรา ศรีบัว 0898073527 โอนแล้ว    
111 08:53:55 29 มี.ค. 2560 Au8x521 -9,443 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
112 12:31:29 29 มี.ค. 2560 Au8x612 -4,010 -120.00 0072797205 สุวิภา วงศ์ประเสริฐ 0870457695 โอนแล้ว    
113 12:43:27 29 มี.ค. 2560 Au8x521 -10,043 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
114 13:09:41 29 มี.ค. 2560 Au8x037 -14,010 -480.00 1742599260 วรพจน์ ท่าทราย 0846734753 โอนแล้ว    
115 13:33:58 29 มี.ค. 2560 Kbrbb019 -1,010 0.00 4051107312 เสาวลักษ์ คำมูลใจ 0972277351 โอนแล้ว    
116 14:11:01 29 มี.ค. 2560 Au8x371 -3,310 0.00 3882282965 วัชรพล เปียสันเทีย 0982355030 โอนแล้ว    
117 15:46:27 29 มี.ค. 2560 Au8x037 -20,010 -420.00 1742599260 วรพจน์ ท่าทราย 0846734753 โอนแล้ว    
118 16:58:41 29 มี.ค. 2560 Au8x585 -4,727 -141.00 1064667460 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
119 17:19:21 29 มี.ค. 2560 Au8x567 -1,525 0.00 0201199034 แตงโม บุญสูงเนิน 0615394069 โอนแล้ว    
120 17:57:56 29 มี.ค. 2560 Au8x567 -2,025 0.00 0201199034 แตงโม บุญสูงเนิน 0615394069 โอนแล้ว    
121 17:59:30 29 มี.ค. 2560 Kbx0188 -3,642 -120.00 5262523537 อาภาพร เทียนรุ้งโรจน์ 0847793890 โอนแล้ว    
122 18:01:53 29 มี.ค. 2560 Kbrbb100 -410 0.00 4172314681 ยงยุทธ ทินาทิน 0874265397 โอนแล้ว    
123 18:09:55 29 มี.ค. 2560 Au8x260 3,060 0.00 17.26 atm    
124 18:10:25 29 มี.ค. 2560 Kbrbb122 -110 0.00 9462038760 ณิชนันท์ ตั้งอุดมเรือง 099-8475738 โอนแล้ว    
125 18:39:27 29 มี.ค. 2560 Au8x567 -2,025 0.00 0201199034 แตงโม บุญสูงเนิน 0615394069 โอนแล้ว    
126 18:40:03 29 มี.ค. 2560 Au8x295 -64,010 0.00 1742585316 จันทรา ศรีบัว 0898073527 โอนแล้ว    
127 18:49:07 29 มี.ค. 2560 Au8x616 -8,182 0.00 1764591499 กิตติศักดิ์ มีบุญ 0944453888 โอนแล้ว    
128 19:20:55 29 มี.ค. 2560 Au8x612 -1,010 0.00 0072797205 สุวิภา วงศ์ประเสริฐ 0870457695 โอนแล้ว    
129 20:02:00 29 มี.ค. 2560 Au8x616 -10,950 0.00 1764591499 กิตติศักดิ์ มีบุญ 0944453888 โอนแล้ว    
130 20:12:59 29 มี.ค. 2560 Au8x037 -21,010 0.00 1742599260 วรพจน์ ท่าทราย 0846734753 โอนแล้ว    
131 20:36:40 29 มี.ค. 2560 Au8x612 -3,010 0.00 0072797205 สุวิภา วงศ์ประเสริฐ 0870457695 โอนแล้ว    
132 22:13:47 29 มี.ค. 2560 Au8x091 -1,410 -59.00 0121144689 ณัฐชยา แก้วกลุ่ม 0871708899 โอนแล้ว    
133 22:32:48 29 มี.ค. 2560 Kbrbb087 -525 0.00 5242475655 อินทร์กรแก้ว เชี่ยวชาญพัชรกุล 0938866033 โอนแล้ว    
134 22:55:05 29 มี.ค. 2560 Au8x091 -3,110 0.00 0121144689 ณัฐชยา แก้วกลุ่ม 0871708899 โอนแล้ว    
135 23:13:49 29 มี.ค. 2560 Au8x406 -3,510 0.00 0052882060 ประภัทร ธุระสาร 0970293256 โอนแล้ว    
136 00:15:13 30 มี.ค. 2560 Au8x292 -44,835 0.00 2350072495 เศรษฐพงศ์ จำปาเฟื่อง 0867694405 โอนแล้ว    
137 00:36:22 30 มี.ค. 2560 Au8x521 -10,043 0.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
138 01:35:28 30 มี.ค. 2560 Au8x521 -10,043 0.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
139 01:46:07 30 มี.ค. 2560 nid 10,000 0.00 โยกเงินมาจาก BBL ทศพล    
140 01:46:55 30 มี.ค. 2560 nid -10,025 0.00 โยกเงินไป K-B ทศพล    
141 03:06:13 30 มี.ค. 2560 Ahmg312 -710 0.00 0020046728 สุกันยา แจ่มสุกใส 0832580792 โอนแ้ว    
142 06:07:22 30 มี.ค. 2560 Kbrbb123 -1,010 0.00 9620012592 ปาริฉัตร บุญทา 0806888850 โอนแล้ว    
143 06:51:33 30 มี.ค. 2560 Ahmg373 -1,267 0.00 0072797205 สุวิภา วงศ์ประเสริฐ 0870457695 โอนแล้ว    
144 08:04:03 30 มี.ค. 2560 Au8x295 -50,010 0.00 1742585316 จันทรา ศรีบัว 0898073527โอนแล้ว    
145 08:13:07 30 มี.ค. 2560 Kbrbb098 -3,510 0.00 0113743999 ชื่อรุ่งโรจน์ รัตนดิลกณภูเก็ต 098 064 79โอนแล้ว    
146 08:41:34 30 มี.ค. 2560 Zdyka85137 -3,994 0.00 7672178872 ณัฐพงษ์ อรรจน์สาธิต 0818020122 22,776/-22,775.34โอนแล้ว    
147 08:42:53 30 มี.ค. 2560 Kbrbb098 -2,010 0.00 0113743999 ชื่อรุ่งโรจน์ รัตนดิลกณภูเก็ต 098 064 79 โอนแล้ว    
148 09:06:07 30 มี.ค. 2560 Au8x037 -15,010 0.00 1742599260 วรพจน์ ท่าทราย 0846734753 โอนแล้ว    
149 09:09:00 30 มี.ค. 2560 Bow -10,025 0.00 โยกไป k-b ทศพล    
150 09:09:33 30 มี.ค. 2560 Bow 10,000 0.00 โยกมาจาก bbl ทศพล    
151 09:09:48 30 มี.ค. 2560 Au8x682 -6,025 0.00 3144789093 อดิศักดิ์ สุธรรม 0942252141 โอนแล้ว    
152 10:26:09 30 มี.ค. 2560 oum 39,950 0.00 พี่เบียร์เอาเงินเข้า    
153 10:26:40 30 มี.ค. 2560 oum 100,000 0.00 พี่เบียร์เอาเงินเข้า    
154 11:06:44 30 มี.ค. 2560 Ahmg310 -1,010 0.00 5302474437 จักรี สมบูรณ์ 0997547728 โอนแล้ว    
155 11:20:19 30 มี.ค. 2560 Zdyka85214 -1,350 0.00 6502291763 ธนภัทร ตันเยียน 0970624845 0/1.33โอนแล้ว    
156 12:32:15 30 มี.ค. 2560 Kbrbb094 -1,010 0.00 5322404451 ทองพูน โคตรภูเขียว 0890585028โอนแล้ว    
157 13:25:45 30 มี.ค. 2560 Ahmg360 -2,000 -72.00 8692204678 ศรเพชร นิลเกษ 0610281727 โอนแล้ว    
158 13:26:39 30 มี.ค. 2560 Au8x037 -12,810 0.00 1742599260 วรพจน์ ท่าทราย 0846734753โอนแล้ว    
159 14:10:33 30 มี.ค. 2560 Kbx0188 -5,010 -240.00 5262523537 อาภาพร เทียนรุ้งโรจน์ 0847793890 โอนแล้ว    
160 14:27:52 30 มี.ค. 2560 Au8x521 -9,443 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144โอนแล้ว    
161 14:48:27 30 มี.ค. 2560 Au8x292 -31,210 0.00 2350072495 เศรษฐพงศ์ จำปาเฟื่อง 0867694405โอนแล้ว    
162 14:59:32 30 มี.ค. 2560 oum -30,035 0.00 โยกไป ktb ทศพล    
163 14:59:58 30 มี.ค. 2560 oum 30,000 0.00 โยกมาจาก k-b ทศพล    
164 16:44:37 30 มี.ค. 2560 Au8x585 -4,726 -141.00 1064667460 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
165 18:41:28 30 มี.ค. 2560 Au8x686 -8,010 -82.00 5682239117 พรสวรรค์ รัตนสีหา 0627457701 โอนแล้ว    
166 18:59:57 30 มี.ค. 2560 Au8x585 -4,727 -141.00 1064667460 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
167 19:39:19 30 มี.ค. 2560 Kbx0188 -3,010 -118.00 5262523537 อาภาพร เทียนรุ้งโรจน์ 0847793890 โอนแล้ว    
168 20:17:49 30 มี.ค. 2560 Au8x616 -7,070 0.00 1764591499 กิตติศักดิ์ มีบุญ 0944453888 โอนแล้ว    
169 20:30:24 30 มี.ค. 2560 Kbx0188 -3,016 0.00 5262523537 อาภาพร เทียนรุ้งโรจน์ 0847793890 โอนแล้ว    
170 20:47:43 30 มี.ค. 2560 Ahmg337 -7,035 -45.00 3882282965 วัชรพล เปียสันเทีย 0982355030 โอนแล้ว    
171 21:00:55 30 มี.ค. 2560 Au8x585 -4,736 0.00 1064667460 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
172 21:02:56 30 มี.ค. 2560 Ahmg372 -2,100 -125.00 9157066250 กาญจนา ไพโรจน์ 0897745670 โอนแล้ว    
173 21:13:06 30 มี.ค. 2560 nid 20,000 0.00 โยกเงินมาจาก K-B ทศพล    
174 21:13:47 30 มี.ค. 2560 nid -20,025 0.00 โยกไป bbl ทศพล    
175 00:40:41 31 มี.ค. 2560 Au8x612 -2,510 0.00 0072797205 สุวิภา วงศ์ประเสริฐ 0870457695 โอนแล้ว    
176 00:49:58 31 มี.ค. 2560 Au8x686 -7,010 0.00 5682239117 พรสวรรค์ รัตนสีหา 0627457701 โอนแล้ว    
177 01:13:21 31 มี.ค. 2560 Au8x682 -9,025 0.00 3144789093 อดิศักดิ์ สุธรรม 0942252141 โอนแล้ว    
178 01:49:52 31 มี.ค. 2560 Au8x416 -310 0.00 1764460430 ธนพล แจ่มสุขใส 0860623081 โอนแล้ว    
179 07:08:00 31 มี.ค. 2560 Au8x521 -10,042 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
180 07:48:56 31 มี.ค. 2560 sam -200 0.00 ค่าธรรมเนียมatmรายปี    
181 08:25:09 31 มี.ค. 2560 Kbrbb090 -210 0.00 7722360367 เชษฐ์ศรัณย์ พีระเชื้อ 0846589677 โอนแล้ว    
182 09:10:36 31 มี.ค. 2560 Au8x082 -8,228 -84.00 3131487429 เชิดศักดิ์ ทองดา 0913313744 โอนแล้ว    
183 10:01:02 31 มี.ค. 2560 Zdyka85064 -5,496 0.00 0018987848 ศิวกร รัฐศุภชัยกุล 0855550036 18,315/-2,814 โอนแล้ว    
184 10:12:43 31 มี.ค. 2560 Zdyka85137 -1,010 0.00 7672178872 ณัฐพงษ์ อรรจน์สาธิต 0818020122 23,276/-22,508 โอนแล้ว    
185 11:17:13 31 มี.ค. 2560 oum -1,460 0.00 รายการคีย์ผิด    
186 11:17:39 31 มี.ค. 2560 oum 1,460 0.00 รายการคีย์ผิด    
187 13:30:09 31 มี.ค. 2560 Au8x037 -12,000 -600.00 1742599260 วรพจน์ ท่าทราย 0846734753 โอนแล้ว    
188 13:46:45 31 มี.ค. 2560 Au8x037 -10,010 0.00 1742599260 วรพจน์ ท่าทราย 0846734753 โอนแล้ว    
189 14:24:18 31 มี.ค. 2560 Au8x521 -9,443 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
190 14:54:17 31 มี.ค. 2560 oum -80,000 0.00 พี่เบียร์กดเงินออก    
191 14:59:27 31 มี.ค. 2560 Au8x037 -26,910 0.00 1742599260 วรพจน์ ท่าทราย 0846734753 โอนแล้ว    
192 15:25:30 31 มี.ค. 2560 Au8x682 -7,025 0.00 3144789093 อดิศักดิ์ สุธรรม 0942252141 โอนแล้ว    
193 15:40:09 31 มี.ค. 2560 Kbx0174 -1,510 -30.00 1242781674 สิทธิกร มณีแผลงทวีชัย 0939692726 โอนแล้ว    
194 15:53:33 31 มี.ค. 2560 Au8x521 -9,443 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
195 16:46:38 31 มี.ค. 2560 Kbx0174 -1,510 0.00 1242781674 สิทธิกร มณีแผลงทวีชัย 0939692726 โอนแล้ว    
196 21:11:04 31 มี.ค. 2560 Zdyka85168 -1,510 0.00 8540434059 ไพโรจน์ ปันทอง 0882603513 โอนแล้ว    
197 21:11:38 31 มี.ค. 2560 Zdyka85226 -510 0.00 8682162941 ณฐชนน แก้วกาศ 0855236699 โอนแล้ว    
198 21:57:12 31 มี.ค. 2560 Zdyka85064 -2,019 0.00 0018987848 ศิวกร รัฐศุภชัยกุล 0855550036 โอนแล้ว    
199 23:46:17 31 มี.ค. 2560 Kbrbb019 -1,000 0.00 4051107312 เสาวลักษ์ คำมูลใจ 0972277351 โอนแล้ว    
200 23:57:19 31 มี.ค. 2560 Au8x686 -8,000 0.00 5682239117 พรสวรรค์ รัตนสีหา 0627457701 โอนแล้ว    
201 01:53:47 01 เม.ย. 2560 Kbrbb014 -4,100 0.00 4720057225 จีระนันท์ โพธิ์วัฒน์ .0861132242 โอนแล้ว    
202 01:57:09 01 เม.ย. 2560 Au8x686 -11,911 -120.00 5682239117 พรสวรรค์ รัตนสีหา 0627457701 โอนแล้ว    
203 02:30:04 01 เม.ย. 2560 Au8x521 -19,682 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
204 03:20:07 01 เม.ย. 2560 Au8x149 -4,000 -42.00 7672178872 ณัฐพงษ์ อรรจน์สาธิต 0818020122 โอนแล้ว    
205 05:24:20 01 เม.ย. 2560 sam -200 0.00 ค่าธรรมเนียม    
206 05:33:22 01 เม.ย. 2560 Ahmg332 -1,200 0.00 0028662505 ทัศไนย ตรีสูนย์ 0944039975 โอนแล้ว    
207 08:03:32 01 เม.ย. 2560 Au8x009 -905 0.00 0018987848 ศิวกร รัฐศุภชัยกุล 0855550036 โอนแล้ว    
208 08:42:40 01 เม.ย. 2560 Au8x686 -10,000 0.00 5682239117 พรสวรรค์ รัตนสีหา 0627457701 โอนแล้ว    
209 13:10:38 01 เม.ย. 2560 Au8x295 -82,000 0.00 1742585316 จันทรา ศรีบัว 0898073527 โอนแล้ว    
210 14:06:18 01 เม.ย. 2560 Au8x521 -19,682 0.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
211 14:55:33 01 เม.ย. 2560 Au8x585 -4,716 -141.00 1064667460 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
212 15:10:14 01 เม.ย. 2560 Kbrbb122 -400 0.00 9462038760 ณิชนันท์ ตั้งอุดมเรือง 099-8475738 โอนแล้ว    
213 15:22:17 01 เม.ย. 2560 Kbrbb138 -2,025 0.00 2731282708 ชัชพงศ์ เจริญพานิชย์ 0871609485 โอนแล้ว    
214 15:27:50 01 เม.ย. 2560 Au8x037 -10,000 -480.00 1742599260 วรพจน์ ท่าทราย 0846734753 โอนแล้ว    
215 15:30:10 01 เม.ย. 2560 Au8x149 -3,965 -60.00 7672178872 ณัฐพงษ์ อรรจน์สาธิต 0818020122 โอนแล้ว    
216 16:03:01 01 เม.ย. 2560 Au8x521 -29,681 0.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
217 16:32:04 01 เม.ย. 2560 Au8x585 -4,717 -141.00 1064667460 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
218 16:57:00 01 เม.ย. 2560 Au8x037 -30,010 -540.00 1742599260 วรพจน์ ท่าทราย 0846734753 โอนแล้ว    
219 17:24:29 01 เม.ย. 2560 Au8x260 -40,010 0.00 8672095558 ชิตาพัน อภิรัตนนันท์ 0882606249 โอนแล้ว    
220 18:30:06 01 เม.ย. 2560 Ahmg319 -2,310 0.00 1402173643 นภารัตน์ ศิริรัตน์ไพบูลย์ 0984794238์ โอนแล้ว    
221 18:43:10 01 เม.ย. 2560 Kbrbb101 -825 0.00 3607009903 นุชนภา แซ่เล้า 0624435463 โอนแล้ว    
222 18:50:21 01 เม.ย. 2560 Zdyka85214 -450 0.00 6502291763 ธนภัทร ตันเยียน 0970624845 0/ 4 โอนแล้ว    
223 18:58:41 01 เม.ย. 2560 Kbrbb062 -600 0.00 8270381713 เกวลี อุ่นละมัย 0921768777 โอนแล้ว    
224 19:11:32 01 เม.ย. 2560 Au8x682 -7,025 0.00 3144789093 อดิศักดิ์ สุธรรม 0942252141 โอนแล้ว    
225 19:17:25 01 เม.ย. 2560 Au8x380 -5,025 -82.00 8540439638 สงกรานต์ ฉายใสว 0931836509 โอนแล้ว    
226 19:19:45 01 เม.ย. 2560 Zdyka85168 -1,000 0.00 8540434059 ไพโรจน์ ปันทอง 0882603513 400 /910 โอนแล้ว    
227 19:32:07 01 เม.ย. 2560 Au8x682 -4,025 0.00 3144789093 อดิศักดิ์ สุธรรม 0942252141 โอนแล้ว    
228 23:00:13 01 เม.ย. 2560 Kbrbb055 -310 0.00 6792188298 บุญยาพร วีเกษ 0625905915โอนแล้ว    
229 00:08:18 02 เม.ย. 2560 Au8x009 -4,319 0.00 0018987848 ศิวกร รัฐศุภชัยกุล 0855550036โอนแล้ว    
230 04:03:08 02 เม.ย. 2560 Au8x567 -1,525 -78.00 0201199034 แตงโม บุญสูงเนิน 0615394069โอนแล้ว    
231 06:08:39 02 เม.ย. 2560 Kbrbb020 -300 0.00 0300036886 ณัฐวรท หงษ์สามารถ 0855544100โอนแล้ว    
232 07:29:36 02 เม.ย. 2560 sam -100 0.00 เติมเงิน 0903738881    
233 07:29:50 02 เม.ย. 2560 sam -100 0.00 เติมเงิน 0916644225    
234 07:30:08 02 เม.ย. 2560 sam -100 0.00 เติมเงิน 0916644227    
235 07:30:25 02 เม.ย. 2560 sam -100 0.00 เติมเงิน 0916644228    
236 08:20:51 02 เม.ย. 2560 Kbrbb100 -500 0.00 4172314681 ยงยุทธ ทินาทิน 0874265397 โอนแล้ว    
237 09:31:36 02 เม.ย. 2560 Kbrbb105 -310 0.00 1692361705 ภคนันท์ โชคสมกิจ 0901395597 โอนแล้ว    
238 09:36:55 02 เม.ย. 2560 Au8x037 -10,000 0.00 1742599260 วรพจน์ ท่าทราย 0846734753 โอนแล้ว    
239 10:15:09 02 เม.ย. 2560 Kbrbb122 -360 0.00 9462038760 ณิชนันท์ ตั้งอุดมเรือง 099-8475738 โอนแล้ว    
240 11:20:12 02 เม.ย. 2560 Ahmg337 -1,500 0.00 3882282965 วัชรพล เปียสันเทีย 0982355030 โอนแล้ว    
241 12:26:24 02 เม.ย. 2560 Au8x009 -2,504 0.00 0018987848 ศิวกร รัฐศุภชัยกุล 0855550036 โอนแล้ว    
242 13:26:38 02 เม.ย. 2560 Kbrbb100 -510 0.00 4172314681 ยงยุทธ ทินาทิน 0874265397 โอนแล้ว    
243 13:59:56 02 เม.ย. 2560 Au8x607 -4,510 -90.00 4065595426 ไมตรี พันสุข 0984275337 โอนแล้ว    
244 14:42:40 02 เม.ย. 2560 Au8x585 -4,716 0.00 1064667460 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
245 16:22:34 02 เม.ย. 2560 Zdyka85064 -4,475 0.00 0018987848 ศิวกร รัฐศุภชัยกุล 0855550036 16,375/-6,374 โอนแล้ว    
246 17:23:44 02 เม.ย. 2560 Au8x682 -5,025 0.00 3144789093 อดิศักดิ์ สุธรรม 0942252141 โอนแล้ว    
247 17:27:36 02 เม.ย. 2560 Au8x361 -510 0.00 1322384013 เจนจิรา แผนแสนกล้า 0908963596 โอนแล้ว    
248 17:36:44 02 เม.ย. 2560 Au8x260 -23,010 0.00 8672095558 ชิตาพัน อภิรัตนนันท์ 0882606249 โอนแล้ว    
249 17:49:53 02 เม.ย. 2560 Au8x521 -24,692 0.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
250 18:54:21 02 เม.ย. 2560 Au8x521 -19,692 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
251 18:56:43 02 เม.ย. 2560 Au8x585 -4,727 0.00 1064667460 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
252 19:02:39 02 เม.ย. 2560 Au8x292 -35,500 0.00 2350072495 เศรษฐพงศ์ จำปาเฟื่อง 0867694405 โอนแล้ว    
253 19:11:25 02 เม.ย. 2560 Kbrbb135 -510 0.00 0133189297 นำโชค ลิ่มสันติกุล 0852428099 โอนแล้ว    
254 19:45:39 02 เม.ย. 2560 Au8x380 -5,025 0.00 8540439638 สงกรานต์ ฉายใสว 0931836509 โอนแล้ว    
255 21:05:54 02 เม.ย. 2560 Au8x585 -4,726 -141.00 1064667460 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
256 01:34:21 03 เม.ย. 2560 Kbrbb062 -925 0.00 8270381713 เกวลี อุ่นละมัย 0921768777 โอนแล้ว    
257 04:22:26 03 เม.ย. 2560 Kbrbb098 -6,010 0.00 0113743999 ชื่อรุ่งโรจน์ รัตนดิลกณภูเก็ต 098 064 79โอนแล้ว    
258 06:08:19 03 เม.ย. 2560 Kbrbb062 -625 0.00 8270381713 เกวลี อุ่นละมัย 0921768777 โอนแล้ว    
259 06:39:55 03 เม.ย. 2560 Au8x292 -35,335 0.00 2350072495 เศรษฐพงศ์ จำปาเฟื่อง 0867694405 โอนแล้ว    
260 07:39:50 03 เม.ย. 2560 Kbrbb062 -525 0.00 8270381713 เกวลี อุ่นละมัย 0921768777 โอนแล้ว    
261 08:18:51 03 เม.ย. 2560 Au8x009 -3,225 0.00 0018987848 ศิวกร รัฐศุภชัยกุล 0855550036 โอนแล้ว    
262 09:46:17 03 เม.ย. 2560 Zdyka85191 -990 0.00 0023210746 คีรีรัตน์ สุรรัตน์ 0877305874 2,360/-2,357 โอนแล้ว    
263 10:04:08 03 เม.ย. 2560 Au8x612 -1,000 0.00 0072797205 สุวิภา วงศ์ประเสริฐ 0870457695 โอนแล้ว    
264 10:25:40 03 เม.ย. 2560 Zdyka85137 -5,510 0.00 7672178872 ณัฐพงษ์ อรรจน์สาธิต 0818020122 27,509 /-26,987 โอนแล้ว    
265 11:12:52 03 เม.ย. 2560 nid -60,045 0.00 พี่เบียร์กดเงินออก    
266 12:04:20 03 เม.ย. 2560 Ahmg316 -1,010 0.00 6140352334 นุจรินทร์ จีนกริม 0944039975 โอนแล้ว    
267 13:09:31 03 เม.ย. 2560 Ahmg330 -1,510 0.00 1662168428 เวธณี ทองเรือง 0889498403 โอนแล้ว    
268 15:18:46 03 เม.ย. 2560 Au8x612 -1,000 0.00 0072797205 สุวิภา วงศ์ประเสริฐ 0870457695 โอนแล้ว    
269 15:47:51 03 เม.ย. 2560 Au8x585 -4,726 -141.00 1064667460 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
270 15:52:07 03 เม.ย. 2560 Au8x612 -2,010 0.00 0072797205 สุวิภา วงศ์ประเสริฐ 0870457695 โอนแล้ว    
271 15:53:53 03 เม.ย. 2560 nid -40,000 0.00 พี่เบียร์กดเงินออก    
272 15:55:41 03 เม.ย. 2560 nid -20,000 0.00 พี่เบียร์กดเงินออก    
273 16:09:21 03 เม.ย. 2560 Au8x260 -29,010 0.00 8672095558 ชิตาพัน อภิรัตนนันท์ 0882606249 โอนแล้ว    
274 16:36:12 03 เม.ย. 2560 Au8x521 -9,443 0.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
275 17:12:51 03 เม.ย. 2560 Au8x091 -8,195 -180.00 0121144689 ณัฐชยา แก้วกลุ่ม 0871708899 โอนแล้ว    
276 17:50:46 03 เม.ย. 2560 Au8x292 -66,860 0.00 2350072495 เศรษฐพงศ์ จำปาเฟื่อง 0867694405 โอนแล้ว    
277 18:27:57 03 เม.ย. 2560 Au8x616 -1,782 0.00 1764591499 กิตติศักดิ์ มีบุญ 0944453888 โอนแล้ว    
278 20:42:32 03 เม.ย. 2560 Au8x567 -1,525 0.00 0201199034 แตงโม บุญสูงเนิน 0615394069โอนแล้ว    
279 21:21:20 03 เม.ย. 2560 Au8x612 -1,010 0.00 0072797205 สุวิภา วงศ์ประเสริฐ 0870457695โอนแล้ว    
280 21:57:52 03 เม.ย. 2560 Kbrbb094 -1,010 0.00 5322404451 ทองพูน โคตรภูเขียว 0890585028โอนแล้ว    
281 22:13:06 03 เม.ย. 2560 Au8x672 -510 0.00 0188368352 นายนรภัทร เพชรนวล 0879674227โอนแล้ว    
282 22:49:50 03 เม.ย. 2560 Au8x009 -1,050 0.00 0018987848 ศิวกร รัฐศุภชัยกุล 0855550036โอนแล้ว    
283 23:22:36 03 เม.ย. 2560 Au8x585 -4,742 -141.00 1064667460 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
284 23:48:47 03 เม.ย. 2560 Au8x612 -1,010 0.00 0072797205 สุวิภา วงศ์ประเสริฐ 0870457695โอนแล้ว    
285 00:48:01 04 เม.ย. 2560 Ahmg316 -710 0.00 6140352334 นุจรินทร์ จีนกริม 0944039975โอนแล้ว    
286 06:46:16 04 เม.ย. 2560 Ahmg316 -2,510 0.00 6140352334 นุจรินทร์ จีนกริม 0944039975โอนแล้ว    
287 08:14:00 04 เม.ย. 2560 Au8x521 -10,043 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
288 08:38:19 04 เม.ย. 2560 Kbrbb123 -1,110 0.00 9620012592 ปาริฉัตร บุญทา 0806888850 โอนแล้ว    
289 09:01:56 04 เม.ย. 2560 Ahmg316 -2,010 0.00 6140352334 นุจรินทร์ จีนกริม 0944039975 โอนแล้ว    
290 09:37:04 04 เม.ย. 2560 Zdyka85137 -8,010 0.00 7672178872 ณัฐพงษ์ อรรจน์สาธิต 0818020122 24,009/-20,327 โอนแล้ว    
291 09:38:34 04 เม.ย. 2560 Au8x292 -34,270 0.00 2350072495 เศรษฐพงศ์ จำปาเฟื่อง 0867694405 โอนแล้ว    
292 09:46:19 04 เม.ย. 2560 nid 20,000 0.00 โยกเงินมาจาก k-b ทศพล    
293 09:46:57 04 เม.ย. 2560 nid -20,025 0.00 โยกเงินไป KTB ทศพล    
294 09:49:51 04 เม.ย. 2560 Au8x612 -2,010 0.00 0072797205 สุวิภา วงศ์ประเสริฐ 0870457695 โอนแล้ว    
295 10:01:35 04 เม.ย. 2560 Au8x009 -3,913 0.00 0018987848 ศิวกร รัฐศุภชัยกุล 0855550036 โอนแล้ว    
296 12:58:56 04 เม.ย. 2560 Au8x612 -3,010 0.00 0072797205 สุวิภา วงศ์ประเสริฐ 0870457695 โอนแล้ว    
297 13:15:06 04 เม.ย. 2560 Kbx0174 -2,510 0.00 1242781674 สิทธิกร มณีแผลงทวีชัย 0939692726 โอนแล้ว    
298 13:20:54 04 เม.ย. 2560 Au8x521 -10,093 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
299 14:26:48 04 เม.ย. 2560 Au8x585 -4,726 0.00 1064667460 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
300 15:20:55 04 เม.ย. 2560 Au8x567 -3,025 0.00 0201199034 แตงโม บุญสูงเนิน 0615394069 โอนแล้ว    
301 15:34:31 04 เม.ย. 2560 Au8x521 -9,443 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
302 15:37:56 04 เม.ย. 2560 Kbx0174 -2,510 0.00 1242781674 สิทธิกร มณีแผลงทวีชัย 0939692726 โอนแล้ว    
303 15:49:09 04 เม.ย. 2560 Kbrbb138 -525 0.00 2731282708 ชัชพงศ์ เจริญพานิชย์ 0871609485 โอนแล้ว    
304 17:01:10 04 เม.ย. 2560 Au8x567 -12,025 0.00 0201199034 แตงโม บุญสูงเนิน 0615394069 โอนแล้ว    
305 17:27:17 04 เม.ย. 2560 Au8x037 -25,010 -480.00 1742599260 วรพจน์ ท่าทราย 0846734753 โอนแล้ว    
306 17:34:58 04 เม.ย. 2560 Au8x616 -1,040 -30.00 1764591499 กิตติศักดิ์ มีบุญ 0944453888 โอนแล้ว    
307 17:57:56 04 เม.ย. 2560 Au8x009 -830 0.00 0018987848 ศิวกร รัฐศุภชัยกุล 0855550036 โอนแล้ว    
308 18:18:27 04 เม.ย. 2560 Au8x567 -7,040 0.00 0201199034 แตงโม บุญสูงเนิน 0615394069 โอนแล้ว    
309 19:09:04 04 เม.ย. 2560 Au8x492 -6,010 0.00 6397044089 ธิดารัตน์ ธุระสาร 0890042373 โอนแล้ว    
310 19:56:50 04 เม.ย. 2560 Ahmg316 -1,010 0.00 6140352334 นุจรินทร์ จีนกริม 0944039975 โอนแล้ว    
311 20:50:17 04 เม.ย. 2560 Au8x291 -14,000 -480.00 4290100899 สิทธิชัย สายรัตน์ 0866433558 โอนแล้ว    
312 21:36:43 04 เม.ย. 2560 Ahmg332 -2,010 0.00 0028662505 ทัศไนย ตรีสูนย์ 0944039975 โอนแล้ว    
313 21:47:29 04 เม.ย. 2560 Au8x682 -2,010 0.00 3144789093 อดิศักดิ์ สุธรรม 0942252141 โอนแล้ว    
314 22:11:14 04 เม.ย. 2560 Ahmg309 -3,010 0.00 9462566989 ปาริฉัตร บุญทา 0806888850 โอนแล้ว    
315 22:20:18 04 เม.ย. 2560 Au8x292 -37,410 0.00 2350072495 เศรษฐพงศ์ จำปาเฟื่อง 0867694405    
316 22:22:38 04 เม.ย. 2560 sam 20,000 0.00 โยกมาจาก k-b ทศพล    
317 22:23:35 04 เม.ย. 2560 sam -20,025 0.00 โยกไป ktb ทศพล    
318 22:26:28 04 เม.ย. 2560 Ahmg319 90 0.00 22.02 k-mo    
319 22:27:53 04 เม.ย. 2560 Ahmg202 -6,030 0.00 5682009146 สุภาพร ชาติไพบูลย์ 0917260993 โอนแล้ว    
320 00:37:11 05 เม.ย. 2560 Au8x567 -3,025 0.00 0201199034 แตงโม บุญสูงเนิน 0615394069 โอนแล้ว    
321 01:10:55 05 เม.ย. 2560 Kbx0188 -2,610 -118.00 5262523537 อาภาพร เทียนรุ้งโรจน์ 0847793890 โอนแล้ว    
322 03:15:40 05 เม.ย. 2560 Au8x366 -510 0.00 0118627806 อานนท์ จินดา 0909259196 โอนแล้ว    
323 04:10:54 05 เม.ย. 2560 Au8x366 -210 0.00 0118627806 อานนท์ จินดา 0909259196 โอนแล้ว    
324 05:27:47 05 เม.ย. 2560 Au8x361 -1,010 0.00 1322384013 เจนจิรา แผนแสนกล้า 0908963596 โอนแล้ว    
325 05:34:17 05 เม.ย. 2560 Kbrbb122 -110 0.00 9462038760 ณิชนันท์ ตั้งอุดมเรือง 099-8475738 โอนแล้ว    
326 06:02:37 05 เม.ย. 2560 sam -10,093 0.00 กระดานเกิน    
327 06:09:51 05 เม.ย. 2560 Au8x612 -3,010 0.00 0072797205 สุวิภา วงศ์ประเสริฐ 0870457695 โอนแล้ว    
328 06:16:30 05 เม.ย. 2560 Au8x682 -3,025 0.00 3144789093 อดิศักดิ์ สุธรรม 0942252141 โอนแล้ว    
329 06:25:01 05 เม.ย. 2560 sam -92,000 0.00 กระดานเกิน    
330 06:42:41 05 เม.ย. 2560 Kbrbb098 500 0.00 06.40 k--mo    
331 07:14:55 05 เม.ย. 2560 Kbrbb122 -210 0.00 9462038760 ณิชนันท์ ตั้งอุดมเรือง 099-8475738 โอนแล้ว    
332 08:01:39 05 เม.ย. 2560 Kbrbb122 80 0.00 07.29 k-mo    
333 08:08:35 05 เม.ย. 2560 Kbx0174 1,000 60.00 08.00 ie    
334 08:21:18 05 เม.ย. 2560 Kbx0174 1,000 60.00 08.24 ie    
335 08:25:35 05 เม.ย. 2560 Ahmg317 500 25.00 08.24 ie    
336 08:57:10 05 เม.ย. 2560 Ahmg316 390 0.00 08.25 atm    
337 09:10:03 05 เม.ย. 2560 Au8x521 4,700 282.00 09.06 ie    
338 09:15:33 05 เม.ย. 2560 Au8x686 1,000 60.00 09.11 ie    
339 09:19:24 05 เม.ย. 2560 Au8x521 -9,442 0.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
340 09:20:17 05 เม.ย. 2560 Kbrbb098 -7,010 0.00 0113743999 ชื่อรุ่งโรจน์ รัตนดิลกณภูเก็ต 098 064 79 โอนแล้ว    
341 09:35:54 05 เม.ย. 2560 Au8x607 1,100 66.00 09.34 ie    
342 09:36:29 05 เม.ย. 2560 Kbx0188 575 34.50 09.34 ie    
343 09:50:09 05 เม.ย. 2560 Au8x361 200 0.00 09.48 k-mo    
344 09:51:46 05 เม.ย. 2560 Kbx0174 790 47.40 09.48 ie    
345 10:03:48 05 เม.ย. 2560 Kbx0188 975 58.50 10.02 ie    
346 10:13:36 05 เม.ย. 2560 Au8x567 2,150 129.00 10.10 atm    
347 10:34:19 05 เม.ย. 2560 Kbrbb055 40 0.00 10.33 ie    
348 10:46:58 05 เม.ย. 2560 Kbx0188 475 0.00 10.44 k-mo    
349 10:54:56 05 เม.ย. 2560 Kbrbb116 80 0.00 10.52 k-mo    
350 10:58:27 05 เม.ย. 2560 Kbrbb098 350 0.00 10.57 ie    
351 11:29:11 05 เม.ย. 2560 Ahmg316 190 0.00 10.58 atm    
352 11:30:34 05 เม.ย. 2560 Kbx0174 490 0.00 11.29 ie    
353 11:31:21 05 เม.ย. 2560 Kbrbb055 40 0.00 11.29 k-mo    
354 19:23:23 06 ม.ค. 2561 Au8x001 -4,736 -141.00 0500511779 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
355 19:31:02 06 ม.ค. 2561 Zdyka85131 -410 0.00 9622213473 ประสิทธิพร อึ๊งมงคลชัย 0854292294 โอนแล้ว    
356 19:55:42 06 ม.ค. 2561 Kbrbb062 -510 0.00 8270381713 เกวลี อุ่นละมัย 0921768777 โอนแล้ว    
357 19:58:40 06 ม.ค. 2561 Zdyka85178 -1,010 0.00 5110348820 เฉลิมภพ คำธิตา 0930347885 7,679/-6,930 โอนแล้ว    
358 21:20:09 06 ม.ค. 2561 Kbrbb200 -110 0.00 8632426735 พัชนี ผาจวง 0935490743 โอนแล้ว    
359 21:26:35 06 ม.ค. 2561 Kbrbb112 -260 0.00 9823005990 อัคร ลิปนะโชคชัย 0643083721 โอนแล้ว    
360 21:37:32 06 ม.ค. 2561 Au8x009 -8,523 0.00 0018987848 ศิวกร รัฐศุภชัยกุล 0855550036 โอนแล้ว    
361 00:58:32 07 ม.ค. 2561 Kbrbb112 -410 0.00 9823005990 อัคร ลิปนะโชคชัย 0643083721 โอนแล้ว    
362 00:58:52 07 ม.ค. 2561 Ahmg337 -510 0.00 3882282965 วัชรพล เปียสันเทีย 0982355030 โอนแล้ว    
363 01:17:12 07 ม.ค. 2561 Au8x607 -72,010 0.00 4065595426 ไมตรี พันสุข 0984275337 โอนแล้ว    
364 01:19:30 07 ม.ค. 2561 nok -50,035 0.00 โยกไป scb ทศพล    
365 01:19:44 07 ม.ค. 2561 nok 50,000 0.00 โยกมาจาก k-b ทศพล    
366 02:06:50 07 ม.ค. 2561 Au8x017 -6,110 -600.00 9855813731 วัชรกร รวมจิตร 0882610077 โอนแล้ว    
367 02:47:58 07 ม.ค. 2561 Ahmg332 -2,810 0.00 0028662505 ทัศไนย ตรีสูนย์ 0944039975 โอนแล้ว    
368 03:52:35 07 ม.ค. 2561 Kbrbb014 -4,010 0.00 4720057225 จีระนันท์ โพธิ์วัฒน์ .0861132242 โอนแล้ว    
369 03:55:04 07 ม.ค. 2561 Ahmg377 -1,010 0.00 9620012592 ปาริฉัตร บุญทา 080-6888850 โอนแล้ว    
370 05:18:32 07 ม.ค. 2561 Kbrbb112 -410 0.00 9823005990 อัคร ลิปนะโชคชัย 0643083721 โอนแล้ว    
371 08:20:00 07 ม.ค. 2561 Au8x001 -4,736 -141.00 0500511779 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
372 08:58:11 07 ม.ค. 2561 Au8x521 -9,592 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
373 09:06:59 07 ม.ค. 2561 Au8x009 -11,412 0.00 0018987848 ศิวกร รัฐศุภชัยกุล 0855550036 โอนแล้ว    
374 09:28:19 07 ม.ค. 2561 Au8x694 -5,010 -500.00 7912016549 นลินธร เชื้อเมืองพาน 0614941653 โอนแล้ว    
375 10:09:11 07 ม.ค. 2561 Zdyka85131 -810 0.00 9622213473 ประสิทธิพร อึ๊งมงคลชัย 0854292294 2,491/-2,237.67 โอนแล้ว    
376 10:15:37 07 ม.ค. 2561 Au8x585 -4,726 0.00 1064667460 ขจร บริภัคกุล 0851557385โอนแล้ว    
377 10:22:22 07 ม.ค. 2561 Au8x009 -1,530 0.00 0018987848 ศิวกร รัฐศุภชัยกุล 0855550036 โอนแล้ว    
378 12:13:04 07 ม.ค. 2561 Au8x001 -4,737 0.00 0500511779 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
379 13:13:11 07 ม.ค. 2561 sam -50,035 0.00 โยกไป ktb โสเฟีย    
380 13:13:37 07 ม.ค. 2561 sam -30,010 0.00 โยกไป ktb โสเฟีย    
381 13:15:09 07 ม.ค. 2561 sam -30,035 0.00 โยกไป ktb โสเฟีย    
382 13:40:53 07 ม.ค. 2561 Au8x521 -9,593 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
383 15:29:47 07 ม.ค. 2561 Ahmg330 -20,010 -50.00 1662168428 เวธณี ทองเรือง 0889498403 โอนแล้ว    
384 16:14:07 07 ม.ค. 2561 Au8x521 -9,758 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
385 16:18:22 07 ม.ค. 2561 Au8x009 -1,460 0.00 0018987848 ศิวกร รัฐศุภชัยกุล 0855550036 โอนแล้ว    
386 18:30:01 07 ม.ค. 2561 sam 54,935 0.00 พี่เบียร์เอาเงินเข้า    
387 19:22:27 07 ม.ค. 2561 Au8x009 -1,205 0.00 0018987848 ศิวกร รัฐศุภชัยกุล 0855550036 โอนแล้ว    
388 00:39:34 08 ม.ค. 2561 Zdyka85131 -710 0.00 9622213473 ประสิทธิพร อึ๊งมงคลชัย 0854292294 2,571/-2,261 โอนแล้ว    
389 00:44:46 08 ม.ค. 2561 Kbrbb012 -1,010 0.00 9462566989 ปาริฉัตร บุญทา 0806888850 โอนแล้ว    
390 01:01:27 08 ม.ค. 2561 Zdyka85064 -12,208 0.00 0018987848 ศิวกร รัฐศุภชัยกุล 0855550036 10,580/-5,579 โอนแล้ว    
391 04:38:27 08 ม.ค. 2561 Kbrbb112 -740 0.00 9823005990 อัคร ลิปนะโชคชัย 0643083721 โอนแล้ว    
392 07:45:44 08 ม.ค. 2561 Au8x009 -16,499 0.00 0018987848 ศิวกร รัฐศุภชัยกุล 0855550036 โอนแล้ว    
393 08:05:23 08 ม.ค. 2561 Au8x521 -10,043 0.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
394 08:19:49 08 ม.ค. 2561 Au8x585 -4,727 0.00 1064667460 ขจร บริภัคกุล 0851557385โอนแล้ว    
395 08:20:07 08 ม.ค. 2561 Au8x001 -4,736 0.00 0500511779 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
396 09:12:44 08 ม.ค. 2561 Kbrbb112 -540 0.00 9823005990 อัคร ลิปนะโชคชัย 0643083721 โอนแล้ว    
397 09:13:59 08 ม.ค. 2561 Au8x585 -4,726 -141.00 1064667460 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
398 09:29:15 08 ม.ค. 2561 Au8x521 -14,992 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
399 09:34:00 08 ม.ค. 2561 dang 10,000 0.00 โยกมาจาก bbl    
400 09:34:25 08 ม.ค. 2561 dang -10,025 0.00 โยกไป scb    
401 10:03:29 08 ม.ค. 2561 Ahmg330 -2,010 -50.00 1662168428 เวธณี ทองเรือง 0889498403 โอนแล้ว    
402 10:17:39 08 ม.ค. 2561 Au8x585 -4,727 0.00 1064667460 ขจร บริภัคกุล 0851557385โอนแล้ว    
403 14:23:52 08 ม.ค. 2561 Ahmg377 -1,710 0.00 9620012592 ปาริฉัตร บุญทา 080-6888850 โอนแล้ว    
404 15:31:25 08 ม.ค. 2561 Au8x091 -2,600 -59.00 0121144689 ณัฐชยา แก้วกลุ่ม 0871708899 โอนแล้ว    
405 15:34:12 08 ม.ค. 2561 Au8x001 -4,736 0.00 0500511779 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
406 16:11:55 08 ม.ค. 2561 Au8x521 -9,593 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
407 18:38:46 08 ม.ค. 2561 Au8x017 -10,040 -120.00 9855813731 วัชรกร รวมจิตร 0882610077 โอนแล้ว    
408 19:05:41 08 ม.ค. 2561 Ahmg377 -1,010 0.00 9620012592 ปาริฉัตร บุญทา 080-6888850 โอนแล้ว    
409 21:50:04 08 ม.ค. 2561 Au8x017 -6,410 0.00 9855813731 วัชรกร รวมจิตร 0882610077 โอนแล้ว    
410 22:20:43 08 ม.ค. 2561 Au8x017 -10,010 0.00 9855813731 วัชรกร รวมจิตร 0882610077 โอนแล้ว    
411 22:32:07 08 ม.ค. 2561 Au8x260 -9,992 -78.00 8672095558 ชิตาพัน อภิรัตนนันท์ 0882606249 โอนแล้ว    
412 23:58:38 08 ม.ค. 2561 Au8x009 -6,578 0.00 0018987848 ศิวกร รัฐศุภชัยกุล 0855550036 โอนแล้ว    
413 00:02:39 09 ม.ค. 2561 Au8x521 -14,437 0.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
414 00:14:05 09 ม.ค. 2561 Au8x585 -4,726 -141.00 1064667460 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
415 00:14:29 09 ม.ค. 2561 Au8x001 -4,736 -141.00 0500511779 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
416 04:44:02 09 ม.ค. 2561 Kbrbb112 -340 0.00 9823005990 อัคร ลิปนะโชคชัย 0643083721 โอนแล้ว    
417 05:59:35 09 ม.ค. 2561 Au8x492 -11,010 0.00 5527240195 ลาภัสจิลัล ธุระสาร 0890042373 โอนแล้ว    
418 07:06:23 09 ม.ค. 2561 Zdyka85064 -10,421 0.00 0018987848 ศิวกร รัฐศุภชัยกุล 0855550036 0/0 โอนแล้ว    
419 13:29:52 09 ม.ค. 2561 Au8x585 -4,727 -141.00 1064667460 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
420 13:30:23 09 ม.ค. 2561 Au8x001 -4,736 -141.00 0500511779 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
421 14:11:43 09 ม.ค. 2561 Au8x009 -28,195 0.00 0018987848 ศิวกร รัฐศุภชัยกุล 0855550036 โอนแล้ว    
422 14:26:01 09 ม.ค. 2561 Kbrbb112 -610 0.00 9823005990 อัคร ลิปนะโชคชัย 0643083721 โอนแล้ว    
423 14:43:40 09 ม.ค. 2561 Au8x585 -4,726 -141.00 1064667460 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
424 15:06:30 09 ม.ค. 2561 Au8x521 -9,743 0.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
425 16:04:27 09 ม.ค. 2561 Kbrbb039 -1,410 0.00 0028662505 ทัศไนย ตรีสูนย์ 0944039975 โอนแล้ว    
426 16:16:26 09 ม.ค. 2561 Au8x521 -9,693 0.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
427 16:57:23 09 ม.ค. 2561 Zdyka85159 -610 0.00 5542331900 กันยณัฏฐ์ เคหะลูน 0882938857 803/ -530 โอนแล้ว    
428 17:33:43 09 ม.ค. 2561 Au8x053 -810 0.00 1322222439 ศักดินันท์ จันทร์เพชร 0910585797 โอนแล้ว    
429 20:05:37 09 ม.ค. 2561 Au8x009 -25,605 0.00 0018987848 ศิวกร รัฐศุภชัยกุล 0855550036 โอนแล้ว    
430 20:15:18 09 ม.ค. 2561 Ahmg337 -3,010 0.00 3882282965 วัชรพล เปียสันเทีย 0982355030 โอนแล้ว    
431 22:35:47 09 ม.ค. 2561 Au8x001 -4,737 -141.00 0500511779 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
432 00:03:07 10 ม.ค. 2561 Au8x585 -4,727 -141.00 1064667460 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
433 00:44:31 10 ม.ค. 2561 Kbrbb062 -710 0.00 8270381713 เกวลี อุ่นละมัย 0921768777 โอนแล้ว    
434 00:50:17 10 ม.ค. 2561 Ahmg330 -1,510 0.00 1662168428 เวธณี ทองเรือง 0889498403 โอนแล้ว    
435 02:20:27 10 ม.ค. 2561 Ahmg412 -3,510 0.00 0313575209 รุ่งนภา พ่อโท 092-4759365 โอนแล้ว    
436 04:03:26 10 ม.ค. 2561 Kbrbb151 -4,710 0.00 0313575209 รุ่งนภา พ่อโท 092-4759365 โอนแล้ว    
437 06:32:33 10 ม.ค. 2561 Kbrbb053 -1,025 0.00 1764460430 ธนพล แจ่มสุกใส 062-5766915 โอนแล้ว    
438 07:08:18 10 ม.ค. 2561 Au8x009 -2,010 0.00 0018987848 ศิวกร รัฐศุภชัยกุล 0855550036 โอนแล้ว    
439 08:32:10 10 ม.ค. 2561 Au8x585 -4,726 -141.00 1064667460 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
440 08:32:27 10 ม.ค. 2561 Au8x001 -4,736 -141.00 0500511779 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
441 12:04:03 10 ม.ค. 2561 Au8x585 -4,726 -141.00 1064667460 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
442 12:39:03 10 ม.ค. 2561 Au8x521 -9,872 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
443 13:47:00 10 ม.ค. 2561 Au8x001 -4,736 -141.00 0500511779 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
444 16:35:10 10 ม.ค. 2561 Au8x521 -9,643 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
445 17:43:26 10 ม.ค. 2561 Au8x521 -14,577 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
446 19:03:16 10 ม.ค. 2561 Ahmg412 -2,010 0.00 0313575209 รุ่งนภา พ่อโท 092-4759365 โอนแล้ว    
447 20:38:09 10 ม.ค. 2561 Au8x053 -610 0.00 1322222439 ศักดินันท์ จันทร์เพชร 0910585797 โอนแล้ว    
448 20:54:20 10 ม.ค. 2561 Kbrbb062 -610 0.00 8270381713 เกวลี อุ่นละมัย 0921768777 โอนแล้ว    
449 22:09:15 10 ม.ค. 2561 Zdyka85064 -19,174 0.00 0018987848 ศิวกร รัฐศุภชัยกุล 0855550036 836/-380 โอนแล้ว    
450 04:33:46 11 ม.ค. 2561 Kbrbb062 -810 0.00 8270381713 เกวลี อุ่นละมัย 0921768777 โอนแล้ว    
451 06:31:29 11 ม.ค. 2561 Zdyka85064 -26,958 0.00 0018987848 ศิวกร รัฐศุภชัยกุล 0855550036 0/0 โอนแล้ว    
452 06:49:24 11 ม.ค. 2561 Ahmg337 -4,010 0.00 3882282965 วัชรพล เปียสันเทีย 0982355030 โอนแล้ว    
453 07:08:29 11 ม.ค. 2561 Au8x585 -4,727 -141.00 1064667460 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
454 08:39:46 11 ม.ค. 2561 Au8x521 -9,843 0.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
455 09:32:50 11 ม.ค. 2561 Au8x585 -4,726 -141.00 1064667460 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
456 10:09:50 11 ม.ค. 2561 Kbrbb101 -14,050 0.00 0201895480 นุชนภา แซ่เล้า 0624435463 โอนแล้ว    
457 11:13:18 11 ม.ค. 2561 Au8x001 -4,736 -141.00 0500511779 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
458 11:15:04 11 ม.ค. 2561 Kbrbb118 -210 0.00 9856868246 โสรยา เหมะธุลิน 0991049701 โอนแล้ว    
459 12:07:15 11 ม.ค. 2561 Au8x001 -4,736 -141.00 0500511779 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
460 12:07:37 11 ม.ค. 2561 Au8x585 -4,727 -141.00 1064667460 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
461 12:29:40 11 ม.ค. 2561 Au8x521 -14,593 0.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
462 14:19:20 11 ม.ค. 2561 Ahmg330 -1,010 0.00 1662168428 เวธณี ทองเรือง 0889498403 โอนแล้ว    
463 15:58:58 11 ม.ค. 2561 Au8x521 -14,593 0.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
464 18:29:27 11 ม.ค. 2561 Au8x001 -4,737 -141.00 0500511779 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
465 20:31:11 11 ม.ค. 2561 Zdyka85159 -387 0.00 5542331900 กันยณัฏฐ์ เคหะลูน 0882938857 1,326/-1,325 โอนแล้ว    
466 21:18:39 11 ม.ค. 2561 Au8x492 -4,010 0.00 5527240195 ลาภัสจิลัล ธุระสาร 0890042373 โอนแล้ว    
467 22:43:28 11 ม.ค. 2561 Kbrbb217 -2,010 0.00 7340485449 กรวีร์ คงอิ่ม 0852980147 โอนแล้ว    
468 23:38:18 11 ม.ค. 2561 Au8x616 -3,760 0.00 1764591499 กิตติศักดิ์ มีบุญ 0944453888 โอนแล้ว    
469 07:04:50 12 ม.ค. 2561 Kbrbb072 -1,010 0.00 0238132436 ชลัช บุญรักษา 0614807376 โอนแล้ว    
470 07:05:09 12 ม.ค. 2561 Au8x694 -2,010 0.00 7912016549 นลินธร เชื้อเมืองพาน 0614941653 โอนแล้ว    
471 09:08:08 12 ม.ค. 2561 Au8x001 -4,736 -141.00 0500511779 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
472 09:08:29 12 ม.ค. 2561 Au8x585 -4,726 -141.00 1064667460 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
473 09:41:03 12 ม.ค. 2561 Au8x009 -35,515 0.00 0018987848 ศิวกร รัฐศุภชัยกุล 0855550036 โอนแล้ว    
474 10:01:36 12 ม.ค. 2561 Au8x521 -14,593 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
475 10:09:07 12 ม.ค. 2561 Au8x585 -4,727 -141.00 1064667460 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
476 10:13:42 12 ม.ค. 2561 Au8x254 -6,510 -162.00 5422867548 วันชัย งามศิริ 0899899349 โอนแล้ว    
477 12:06:54 12 ม.ค. 2561 Au8x001 -4,736 -141.00 0500511779 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
478 12:21:37 12 ม.ค. 2561 Zdyka85064 -26,575 0.00 0018987848 ศิวกร รัฐศุภชัยกุล 0855550036 0/0 โอนแล้ว    
479 12:27:44 12 ม.ค. 2561 Au8x521 -14,593 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
480 13:34:26 12 ม.ค. 2561 Au8x037 -15,010 -720.00 1742599260 วรพจน์ ท่าทราย 0846734753 โอนแล้ว    
481 13:59:17 12 ม.ค. 2561 Au8x009 -20,437 0.00 0018987848 ศิวกร รัฐศุภชัยกุล 0855550036 โอนแล้ว    
482 15:26:14 12 ม.ค. 2561 Au8x037 -11,010 -300.00 1742599260 วรพจน์ ท่าทราย 0846734753 โอนแล้ว    
483 16:48:05 12 ม.ค. 2561 Au8x009 -1,340 0.00 0018987848 ศิวกร รัฐศุภชัยกุล 0855550036 โอนแล้ว    
484 17:58:27 12 ม.ค. 2561 Zdyka85159 -558 0.00 5542331900 กันยณัฏฐ์ เคหะลูน 0882938857 1,155/-1,154 โอนแล้ว    
485 18:10:15 12 ม.ค. 2561 Au8x001 -4,736 -141.00 0500511779 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
486 19:19:22 12 ม.ค. 2561 Au8x009 -12,587 0.00 0018987848 ศิวกร รัฐศุภชัยกุล 0855550036 โอนแล้ว    
487 20:17:30 12 ม.ค. 2561 Au8x694 -3,010 0.00 7912016549 นลินธร เชื้อเมืองพาน 0614941653 โอนแล้ว    
488 21:21:16 12 ม.ค. 2561 Au8x521 -9,843 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
489 23:32:46 12 ม.ค. 2561 Au8x254 -16,010 0.00 5422867548 วันชัย งามศิริ 0899899349 โอนแล้ว    
490 00:11:03 13 ม.ค. 2561 Ahmg337 -210 0.00 3882282965 วัชรพล เปียสันเทีย 0982355030 โอนแล้ว    
491 02:30:31 13 ม.ค. 2561 Au8x239 -24,999 -414.00 6360266636 ธนภัทร วัชรานุกูลกิจ 0966675926 โอนแล้ว    
492 08:20:57 13 ม.ค. 2561 Au8x585 -4,726 -141.00 1064667460 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
493 09:10:17 13 ม.ค. 2561 Au8x009 -3,443 0.00 0018987848 ศิวกร รัฐศุภชัยกุล 0855550036 โอนแล้ว    
494 09:12:38 13 ม.ค. 2561 Au8x585 -4,727 -141.00 1064667460 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
495 10:08:37 13 ม.ค. 2561 Au8x585 -4,726 -141.00 1064667460 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
496 10:08:54 13 ม.ค. 2561 Au8x001 -4,736 -141.00 0500511779 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
497 12:16:04 13 ม.ค. 2561 Au8x521 -9,842 0.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
498 12:55:25 13 ม.ค. 2561 Au8x254 -10,010 -180.00 5422867548 วันชัย งามศิริ 0899899349 โอนแล้ว    
499 13:06:47 13 ม.ค. 2561 Au8x009 -21,235 0.00 0018987848 ศิวกร รัฐศุภชัยกุล 0855550036 โอนแล้ว    
500 13:58:04 13 ม.ค. 2561 Zdyka85245 -3,010 0.00 7672178872 ณัฐพงษ์ อรรจน์สาธิต 0818020122 โอนแล้ว    
501 14:18:21 13 ม.ค. 2561 Au8x521 -9,843 0.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
502 14:26:55 13 ม.ค. 2561 Au8x009 -3,315 0.00 0018987848 ศิวกร รัฐศุภชัยกุล 0855550036 โอนแล้ว    
503 15:18:43 13 ม.ค. 2561 Kbrbb105 -610 0.00 1692361705 ภคนันท์ โชคสมกิจ 0901395597 โอนแล้ว    
504 16:04:42 13 ม.ค. 2561 Ahmg204 -410 0.00 8552208804 พชรพร ภัครสถาพร 0833505350 โอนแล้ว    
505 17:59:19 13 ม.ค. 2561 Au8x009 -2,019 0.00 0018987848 ศิวกร รัฐศุภชัยกุล 0855550036 โอนแล้ว    
506 18:03:47 13 ม.ค. 2561 Kbrbb072 -2,010 0.00 0238132436 ชลัช บุญรักษา 0614807376 โอนแล้ว    
507 18:41:51 13 ม.ค. 2561 Au8x001 -4,737 -141.00 0500511779 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
508 19:25:18 13 ม.ค. 2561 Ahmg204 -410 0.00 8552208804 พชรพร ภัครสถาพร 0833505350 โอนแล้ว    
509 20:37:19 13 ม.ค. 2561 Au8x521 -9,443 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
510 21:59:39 13 ม.ค. 2561 Au8x647 -410 0.00 0238132436 ชลัช บุญรักษา 0614807376 โอนแล้ว    
511 22:05:23 13 ม.ค. 2561 Kbrbb105 -510 0.00 1692361705 ภคนันท์ โชคสมกิจ 0901395597 โอนแล้ว    
512 23:21:22 13 ม.ค. 2561 Au8x254 -14,010 -210.00 5422867548 วันชัย งามศิริ 0899899349 โอนแล้ว    
513 23:52:24 13 ม.ค. 2561 Au8x254 -5,010 0.00 5422867548 วันชัย งามศิริ 0899899349 โอนแล้ว    
514 00:35:41 14 ม.ค. 2561 Au8x371 -510 0.00 3882282965 วัชรพล เปียสันเทีย 0982355030 โอนแล้ว    
515 02:02:16 14 ม.ค. 2561 Au8x573 -2,310 0.00 0101481004 จิติชัย อุทัยแสง 0859336979 โอนแล้ว    
516 07:31:16 14 ม.ค. 2561 Au8x017 -8,010 0.00 9855813731 วัชรกร รวมจิตร 0882610077 โอนแล้ว    
517 08:29:06 14 ม.ค. 2561 Au8x585 -4,727 0.00 1064667460 ขจร บริภัคกุล 0851557385โอนแล้ว    
518 09:23:45 14 ม.ค. 2561 Au8x585 -4,726 0.00 1064667460 ขจร บริภัคกุล 0851557385โอนแล้ว    
519 09:55:18 14 ม.ค. 2561 Au8x521 -9,843 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144    
520 10:21:13 14 ม.ค. 2561 Au8x001 -4,736 0.00 1064667460 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
521 10:21:52 14 ม.ค. 2561 Au8x585 -4,726 0.00 1064667460 ขจร บริภัคกุล 0851557385    
522 11:33:49 14 ม.ค. 2561 Kbrbb072 -3,010 0.00 0238132436 ชลัช บุญรักษา 0614807376 โอนแล้ว    
523 13:10:30 14 ม.ค. 2561 Au8x009 -3,115 0.00 0018987848 ศิวกร รัฐศุภชัยกุล 0855550036 โอนแล้ว    
524 13:11:13 14 ม.ค. 2561 Kbrbb094 -5,010 0.00 5322404451 ทองพูน โคตรภูเขียว 0890585028 โอนแล้ว    
525 13:56:29 14 ม.ค. 2561 Zdyka85064 -20,010 0.00 0018987848 ศิวกร รัฐศุภชัยกุล 0855550036 5,000/0.37 โอนแล้ว    
526 16:31:37 14 ม.ค. 2561 Au8x521 -7,158 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
527 16:55:25 14 ม.ค. 2561 Au8x009 -20,952 0.00 0018987848 ศิวกร รัฐศุภชัยกุล 0855550036 โอนแล้ว    
528 17:05:45 14 ม.ค. 2561 Zdyka85064 -20,952 0.00 0018987848 ศิวกร รัฐศุภชัยกุล 0855550036 0/4,000.87 โอนแล้ว    
529 17:34:59 14 ม.ค. 2561 Au8x001 -4,736 0.00 0500511779 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
530 17:44:17 14 ม.ค. 2561 Kbrbb223 -12,010 0.00 4065595426 ไมตรี พันสุข 0984275337 โอนแล้ว    
531 18:13:13 14 ม.ค. 2561 Au8x521 -9,443 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
532 19:40:26 14 ม.ค. 2561 Au8x037 -10,010 -360.00 1742599260 วรพจน์ ท่าทราย 0846734753 โอนแล้ว    
533 21:20:11 14 ม.ค. 2561 Au8x492 -12,010 0.00 5527240195 ลาภัสจิลัล ธุระสาร 0890042373 โอนแล้ว    
534 23:07:57 14 ม.ค. 2561 Kbrbb062 -510 0.00 8270381713 เกวลี อุ่นละมัย 0921768777 โอนแล้ว    
535 00:02:33 15 ม.ค. 2561 Au8x585 -4,727 0.00 1064667460 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
536 01:59:23 15 ม.ค. 2561 Ahmg337 -210 0.00 3882282965 วัชรพล เปียสันเทีย 0982355030 โอนแล้ว    
537 02:57:56 15 ม.ค. 2561 Ahmg337 -410 0.00 3882282965 วัชรพล เปียสันเทีย 0982355030 โอนแล้ว    
538 03:34:35 15 ม.ค. 2561 Ahmg204 -410 0.00 8552208804 พชรพร ภัครสถาพร 0833505350 โอนแล้ว    
539 06:00:45 15 ม.ค. 2561 Au8x694 -5,010 0.00 7912016549 นลินธร เชื้อเมืองพาน 0614941653 โอนแล้ว    
540 06:44:55 15 ม.ค. 2561 Au8x009 -34,302 0.00 0018987848 ศิวกร รัฐศุภชัยกุล 0855550036 โอนแล้ว    
541 06:58:33 15 ม.ค. 2561 Ahmg337 -410 0.00 3882282965 วัชรพล เปียสันเทีย 0982355030 โอนแล้ว    
542 07:46:39 15 ม.ค. 2561 Zdyka85168 -510 0.00 8540434059 ไพโรจน์ ปันทอง 0882603513 12,690/-11,695 โอนแล้ว    
543 08:33:34 15 ม.ค. 2561 Au8x585 -4,726 -141.00 1064667460 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
544 08:34:04 15 ม.ค. 2561 Au8x001 -4,736 -141.00 0500511779 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
545 08:55:48 15 ม.ค. 2561 Ahmg204 -410 0.00 8552208804 พชรพร ภัครสถาพร 0833505350 โอนแล้ว    
546 09:27:40 15 ม.ค. 2561 Au8x001 -4,736 -141.00 0500511779 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
547 09:29:37 15 ม.ค. 2561 Au8x521 -9,843 0.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
548 10:02:20 15 ม.ค. 2561 Au8x009 -20,555 0.00 0018987848 ศิวกร รัฐศุภชัยกุล 0855550036 โอนแล้ว    
549 10:18:41 15 ม.ค. 2561 Au8x001 -4,737 -141.00 0500511779 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
550 15:39:55 15 ม.ค. 2561 Au8x521 -9,843 0.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
551 15:42:15 15 ม.ค. 2561 Au8x585 -4,727 -141.00 1064667460 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
552 16:28:46 15 ม.ค. 2561 Au8x647 -318 0.00 0238132436 ชลัช บุญรักษา 0614807376 โอนแล้ว    
553 16:49:46 15 ม.ค. 2561 Au8x292 -63,610 0.00 2350072495 เศรษฐพงศ์ จำปาเฟื่อง 0867694405 โอนแล้ว    
554 16:52:40 15 ม.ค. 2561 nid -90,000 0.00 พี่เบียร์กดเงินออก    
555 16:53:01 15 ม.ค. 2561 nid -60,000 0.00 พี่เบียร์กดเงินออก    
556 17:05:24 15 ม.ค. 2561 Au8x239 -10,010 0.00 6360266636 ธนภัทร วัชรานุกูลกิจ 0966675926 โอนแล้ว    
557 17:34:32 15 ม.ค. 2561 Au8x239 -10,010 0.00 6360266636 ธนภัทร วัชรานุกูลกิจ 0966675926 โอนแล้ว    
558 17:40:05 15 ม.ค. 2561 Au8x521 -9,842 0.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
559 18:23:16 15 ม.ค. 2561 Au8x380 -2,410 0.00 8540439638 สงกรานต์ ฉายใสว 0931836509 โอนแล้ว    
560 20:22:44 15 ม.ค. 2561 Kbx0174 -2,010 0.00 1242781674 สิทธิกร มณีแผลงทวีชัย 0939692726 โอนแล้ว    
561 20:55:37 15 ม.ค. 2561 Kbx0174 -1,010 0.00 1242781674 สิทธิกร มณีแผลงทวีชัย 0939692726 โอนแล้ว    
562 21:42:46 15 ม.ค. 2561 Kbx0174 -2,010 0.00 1242781674 สิทธิกร มณีแผลงทวีชัย 0939692726 โอนแล้ว    
563 21:44:30 15 ม.ค. 2561 Kbrbb112 -410 0.00 9823005990 อัคร ลิปนะโชคชัย 0643083721 โอนแล้ว    
564 23:22:44 15 ม.ค. 2561 Au8x290 -17,910 0.00 6530152948 ชวนพิศรา จูน้อย 0853937905 โอนแล้ว    
565 00:38:09 16 ม.ค. 2561 Au8x492 -6,410 0.00 5527240195 ลาภัสจิลัล ธุระสาร 0890042373 โอนแล้ว    
566 01:52:35 16 ม.ค. 2561 Kbrbb014 -770 0.00 4720057225 จีระนันท์ โพธิ์วัฒน์ .0861132242 โอนแล้ว    
567 04:27:22 16 ม.ค. 2561 Kbrbb012 -1,010 0.00 9462566989 ปาริฉัตร บุญทา 0806888850 โอนแล้ว    
568 08:18:00 16 ม.ค. 2561 Au8x585 -4,726 0.00 1064667460 ขจร บริภัคกุล 0851557385โอนแล้ว    
569 09:21:26 16 ม.ค. 2561 Au8x521 -9,843 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
570 09:28:07 16 ม.ค. 2561 Au8x292 -52,010 0.00 2350072495 เศรษฐพงศ์ จำปาเฟื่อง 0867694405 โอนแล้ว    
571 09:47:36 16 ม.ค. 2561 Au8x694 -3,010 0.00 7912016549 นลินธร เชื้อเมืองพาน 0614941653 โอนแล้ว    
572 10:16:35 16 ม.ค. 2561 Au8x585 -4,727 0.00 1064667460 ขจร บริภัคกุล 0851557385โอนแล้ว    
573 12:05:59 16 ม.ค. 2561 Au8x585 -4,726 0.00 1064667460 ขจร บริภัคกุล 0851557385โอนแล้ว    
574 15:35:52 16 ม.ค. 2561 Ahmg377 -1,110 0.00 9620012592 ปาริฉัตร บุญทา 080-6888850 โอนแล้ว    
575 16:26:53 16 ม.ค. 2561 Au8x694 -2,410 0.00 7912016549 นลินธร เชื้อเมืองพาน 0614941653 โอนแล้ว    
576 16:27:56 16 ม.ค. 2561 Au8x292 -38,535 0.00 2350072495 เศรษฐพงศ์ จำปาเฟื่อง 0867694405 โอนแล้ว    
577 16:34:51 16 ม.ค. 2561 Au8x521 -9,843 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
578 17:22:12 16 ม.ค. 2561 Zdyka85159 -1,010 0.00 5542331900 กันยณัฏฐ์ เคหะลูน 0882938857 2,955/-2,452.38 โอนแล้ว    
579 17:29:20 16 ม.ค. 2561 Au8x001 -4,736 0.00 0500511779 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
580 18:10:45 16 ม.ค. 2561 Kbrbb112 -710 0.00 9823005990 อัคร ลิปนะโชคชัย 0643083721 โอนแล้ว    
581 18:14:51 16 ม.ค. 2561 Au8x521 -9,843 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
582 19:03:37 16 ม.ค. 2561 Kbrbb072 -1,410 0.00 0238132436 ชลัช บุญรักษา 0614807376 โอนแล้ว    
583 19:25:45 16 ม.ค. 2561 Au8x681 -1,025 0.00 8710076533 ณรงศักดิ์ พิมายกลาง 092-3711-98 โอนแล้ว    
584 20:20:53 16 ม.ค. 2561 Au8x681 -1,025 0.00 8710076533 ณรงศักดิ์ พิมายกลาง 092-3711-98 โอนแล้ว    
585 20:29:06 16 ม.ค. 2561 Zdyka85064 -2,261 0.00 0018987848 ศิวกร รัฐศุภชัยกุล 0855550036 2,749/-2,748 โอนแล้ว    
586 21:48:46 16 ม.ค. 2561 Ahmg330 -610 0.00 1662168428 เวธณี ทองเรือง 0889498403 โอนแล้ว    
587 23:59:58 16 ม.ค. 2561 Au8x492 -9,010 -90.00 5527240195 ลาภัสจิลัล ธุระสาร 0890042373 โอนแล้ว    
588 00:09:39 17 ม.ค. 2561 Au8x009 -11,297 0.00 0018987848 ศิวกร รัฐศุภชัยกุล 0855550036 โอนแล้ว    
589 02:38:17 17 ม.ค. 2561 Kbrbb123 -1,525 0.00 9620012592 ปาริฉัตร บุญทา 0806888850 โอนแล้ว    
590 02:45:25 17 ม.ค. 2561 Kbrbb105 -410 0.00 1692361705 ภคนันท์ โชคสมกิจ 0901395597 โอนแล้ว    
591 06:00:40 17 ม.ค. 2561 Ahmg412 -1,010 0.00 0313575209 รุ่งนภา พ่อโท 092-4759365 โอนแล้ว    
592 08:33:35 17 ม.ค. 2561 Au8x001 -4,736 0.00 0500511779 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
593 08:37:53 17 ม.ค. 2561 nid 20,000 0.00 โยกเงินมาจาก ktb ทศพล    
594 08:38:34 17 ม.ค. 2561 nid -20,025 0.00 โยกไป bbl ทศพล    
595 09:30:30 17 ม.ค. 2561 Au8x585 -4,727 0.00 1064667460 ขจร บริภัคกุล 0851557385โอนแล้ว    
596 09:31:09 17 ม.ค. 2561 Au8x001 -4,736 0.00 0500511779 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
597 10:01:26 17 ม.ค. 2561 Au8x521 -13,590 0.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
598 10:22:20 17 ม.ค. 2561 Au8x001 -4,736 0.00 0500511779 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
599 10:25:26 17 ม.ค. 2561 Ahmg349 -2,510 0.00 4051107312 เสาวลักษ์ คำมูลใจ 0903806400 โอนแล้ว    
600 12:11:20 17 ม.ค. 2561 Au8x585 -4,726 0.00 1064667460 ขจร บริภัคกุล 0851557385โอนแล้ว    
601 12:43:16 17 ม.ค. 2561 Au8x521 -14,593 0.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
602 13:42:16 17 ม.ค. 2561 Ahmg412 -1,510 0.00 0313575209 รุ่งนภา พ่อโท 092-4759365 โอนแล้ว    
603 13:47:10 17 ม.ค. 2561 Au8x037 -10,010 0.00 1742599260 วรพจน์ ท่าทราย 0846734753 โอนแล้ว    
604 15:24:20 17 ม.ค. 2561 Kbrbb052 -1,010 0.00 0231213732 อริสรา สมจันทร์ 0856987304 โอนแล้ว    
605 15:50:42 17 ม.ค. 2561 Au8x009 -538 0.00 0018987848 ศิวกร รัฐศุภชัยกุล 0855550036 โอนแล้ว    
606 15:58:14 17 ม.ค. 2561 Au8x521 -10,093 0.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
607 16:11:27 17 ม.ค. 2561 Au8x681 -2,025 0.00 8710076533 ณรงศักดิ์ พิมายกลาง 092-3711-98 โอนแล้ว    
608 17:52:22 17 ม.ค. 2561 Au8x681 -2,025 0.00 8710076533 ณรงศักดิ์ พิมายกลาง 092-3711-98 โอนแล้ว    
609 18:00:12 17 ม.ค. 2561 Au8x149 -4,010 0.00 7672178872 ณัฐพงษ์ อรรจน์สาธิต 0818020122 โอนแล้ว    
610 19:47:07 17 ม.ค. 2561 Au8x681 -3,025 0.00 8710076533 ณรงศักดิ์ พิมายกลาง 092-3711-98 โอนแล้ว    
611 20:42:59 17 ม.ค. 2561 Au8x009 -593 0.00 0018987848 ศิวกร รัฐศุภชัยกุล 0855550036 โอนแล้ว    
612 21:06:07 17 ม.ค. 2561 Kbrbb062 -510 0.00 8270381713 เกวลี อุ่นละมัย 0921768777 โอนแล้ว    
613 21:16:37 17 ม.ค. 2561 Kbrbb215 -12,010 0.00 7392307136 ดวงนภา พันธุ์โพธิ์ 093-3326676 โอนแล้ว    
614 22:10:40 17 ม.ค. 2561 Au8x009 -5,595 0.00 0018987848 ศิวกร รัฐศุภชัยกุล 0855550036 โอนแล้ว    
615 00:09:02 18 ม.ค. 2561 Au8x001 -4,737 -141.00 0500511779 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
616 05:07:02 18 ม.ค. 2561 Kbrbb178 -2,525 0.00 1412241581 เพ็ญจันทร์ ใยเอี่ยมพันธุ์ 0647761612 โอนแล้ว    
617 05:21:45 18 ม.ค. 2561 Kbrbb105 -510 0.00 1692361705 ภคนันท์ โชคสมกิจ 0901395597 โอนแล้ว    
618 06:48:55 18 ม.ค. 2561 Au8x037 -10,010 0.00 1742599260 วรพจน์ ท่าทราย 0846734753 โอนแล้ว    
619 07:36:25 18 ม.ค. 2561 Au8x037 -15,010 0.00 1742599260 วรพจน์ ท่าทราย 0846734753 โอนแล้ว    
620 07:44:16 18 ม.ค. 2561 Au8x521 -9,843 0.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
621 07:48:13 18 ม.ค. 2561 Au8x037 10,000 600.00 07.46 k-mo    
622 07:53:10 18 ม.ค. 2561 Kbrbb094 -3,010 0.00 5322404451 ทองพูน โคตรภูเขียว 0890585028 โอนแล้ว    
623 08:02:42 18 ม.ค. 2561 au8x585 2,350 141.00 08.02 ie    
624 08:02:42 18 ม.ค. 2561 au8x001 2,355 141.30 08.02 ie    
625 08:03:50 18 ม.ค. 2561 Au8x037 15,000 900.00 08.01 k-mo    
626 08:06:34 18 ม.ค. 2561 Kbx0174 480 0.00 08.03 k-mo    
627 09:28:13 18 ม.ค. 2561 kbrbb053 290 0.00 07.56 k-mo    
628 13:03:53 30 ต.ค. 2561 Au8x038 -1,600 0.00 KTB 8540434059 ไพโรจน์ ปันทอง 0882603513 โอนแล้ว    Tossapol
629 16:33:10 30 ต.ค. 2561 Au8x038 -600 0.00 KTB 8540434059 ไพโรจน์ ปันทอง 0882603513 โอนแล้ว    Tossapol
630 18:12:54 30 ต.ค. 2561 Au8x585 -4,717 0.00 KBank 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    Tossapol
631 19:05:58 30 ต.ค. 2561 Au8x461 -50,000 0.00 KBank 3912139663 นันธิดา ดวงศรี 0900711611 โอนแล้ว    Tossapol
632 22:39:27 30 ต.ค. 2561 Au8x521 -8,913 -282.00 SCB 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    Tossapol
633 00:27:43 31 ต.ค. 2561 Kbrbb215 -9,000 0.00 SCB 7392307136 ดวงนภา พันธุ์โพธิ์ 093-3326676 โอนแล้ว    Tossapol
634 01:20:21 31 ต.ค. 2561 Hgmtkk002 -1,500 -30.00 KBank 1562535876 ฉัตรมงคล พรมพุทธา 0866388777 10,102/-10,052 =50โอนแล้ว    Tossapol
635 04:20:22 31 ต.ค. 2561 Au8x461 -59,915 -600.00 KBank 3912139663 นันธิดา ดวงศรี 0900711611 โอนแล้ว    Tossapol
636 08:04:48 31 ต.ค. 2561 Au8x295 -86,000 0.00 KBank 1742585316 จันทรา ศรีบัว 0898073527 โอนแล้ว    Tossapol
637 08:28:22 31 ต.ค. 2561 Au8x441 -5,600 0.00 KTB 4690256667 วิทยา ทวิชัย 0615799175 โอนแล้ว    Tossapol
638 08:53:46 31 ต.ค. 2561 Au8x037 -15,000 0.00 KBank 1742599260 วรพจน์ ท่าทราย 0846734753 โอนแล้ว    Tossapol
639 09:28:30 31 ต.ค. 2561 Au8x589 -4,727 0.00 SCB 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    Tossapol
640 09:37:37 31 ต.ค. 2561 nok 50,000 0.00 KBank โยกมาจาก ktb ทศพล    Tossapol
641 09:37:52 31 ต.ค. 2561 nok -50,000 0.00 KTB โยกไป kb ทศพล    Tossapol
642 09:38:04 31 ต.ค. 2561 Au8x037 -17,000 0.00 KBank 1742599260 วรพจน์ ท่าทราย 0846734753 โอนแล้ว    Tossapol
643 09:57:25 31 ต.ค. 2561 Au8x037 -12,300 0.00 KBank 1742599260 วรพจน์ ท่าทราย 0846734753 โอนแล้ว    Tossapol
644 10:25:25 31 ต.ค. 2561 Au8x589 -4,726 0.00 SCB 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    Tossapol
645 12:17:56 31 ต.ค. 2561 Au8x589 -4,726 0.00 SCB 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    Tossapol
646 12:45:48 31 ต.ค. 2561 Au8x521 -9,182 0.00 SCB 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    Tossapol
647 13:24:49 31 ต.ค. 2561 Au8x010 -1,000 0.00 KTB 5110348820 เฉลิมภพ คำธิตา 0930347885 โอนแล้ว    Tossapol
648 13:39:40 31 ต.ค. 2561 Au8x038 -1,000 0.00 KTB 8540434059 ไพโรจน์ ปันทอง 0882603513 โอนแล้ว    Tossapol
649 14:00:46 31 ต.ค. 2561 Au8x441 -4,000 0.00 KTB 4690256667 วิทยา ทวิชัย 0615799175 โอนแล้ว    Tossapol
650 15:31:07 31 ต.ค. 2561 Au8x038 -1,300 0.00 KTB 8540434059 ไพโรจน์ ปันทอง 0882603513 โอนแล้ว    Tossapol
651 15:35:49 31 ต.ค. 2561 Kbrbb223 -110,000 0.00 SCB 4065595426 ไมตรี พันสุข 0984275337    Tossapol
652 15:46:41 31 ต.ค. 2561 nok 90,000 0.00 SCB โยกมาจาก bbl ทศพล    Tossapol
653 15:46:58 31 ต.ค. 2561 nok -90,000 0.00 BBL โยกไป scb ทศพล    Tossapol
654 17:52:57 31 ต.ค. 2561 Au8x585 -4,716 0.00 KBank 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    Tossapol
655 18:10:13 31 ต.ค. 2561 Au8x038 -400 0.00 KTB 8540434059 ไพโรจน์ ปันทอง 0882603513 โอนแล้ว    Tossapol
656 19:02:48 31 ต.ค. 2561 Kbrbb223 -50,000 0.00 SCB 4065595426 ไมตรี พันสุข 0984275337 โอนแล้ว    Tossapol
657 19:03:04 31 ต.ค. 2561 nok 40,000 0.00 SCB โยกมาจาก bbl ทศพล    Tossapol
658 19:03:18 31 ต.ค. 2561 nok -40,000 0.00 BBL โยกไป scb ทศพล    Tossapol
659 19:55:55 31 ต.ค. 2561 Au8x521 -8,913 0.00 SCB 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    Tossapol
660 20:22:21 31 ต.ค. 2561 kai 100,000 0.00 KBank พี่เบียร์เอาเงินเข้า    Tossapol
661 21:12:44 31 ต.ค. 2561 Kbrbb223 -55,000 0.00 SCB 4065595426 ไมตรี พันสุข 0984275337 โอนแล้ว    Tossapol
662 21:14:35 31 ต.ค. 2561 kai 50,000 0.00 SCB โยกมาจาก kb ทศพล    Tossapol
663 21:15:17 31 ต.ค. 2561 kai -50,000 0.00 KBank โยกไป scb ทศพล    Tossapol
664 21:41:33 31 ต.ค. 2561 Ahmg436 -100 0.00 KBank 2282234648 วารินท์ญา อินไชย 0896404192 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
665 22:07:43 31 ต.ค. 2561 Au8x461 -39,429 0.00 KBank 3912139663 นันธิดา ดวงศรี 0900711611 โอนแล้ว    Tossapol
666 22:15:25 31 ต.ค. 2561 Au8x521 -9,433 0.00 KTB 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    Tossapol
667 22:28:45 31 ต.ค. 2561 Au8x295 -63,000 0.00 KBank 1742585316 จันทรา ศรีบัว 0898073527 โอนแล้ว    Tossapol
668 00:27:26 01 พ.ย. 2561 Kbrbb062 -600 0.00 KBank 4762306277 เกวลี อุ่นละมัย 0921768777 โอนแล้ว    Tossapol
669 00:34:31 01 พ.ย. 2561 Kbrbb062 -1,000 0.00 KBank 4762306277 เกวลี อุ่นละมัย 0921768777 โอนแล้ว    Tossapol
670 01:28:43 01 พ.ย. 2561 Ahmg436 -150 0.00 KBank 2282234648 วารินท์ญา อินไชย 0896404192 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
671 03:29:06 01 พ.ย. 2561 Ahmg412 -1,000 0.00 KBank 0313575209 รุ่งนภา พ่อโท 092-4759365 โอนแล้ว    Tossapol
672 04:18:10 01 พ.ย. 2561 Ahmg436 -500 0.00 KBank 2282234648 วารินท์ญา อินไชย 0896404192 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
673 04:30:33 01 พ.ย. 2561 Ahmg436 -800 0.00 KBank 2282234648 วารินท์ญา อินไชย 0896404192 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
674 05:30:12 01 พ.ย. 2561 Kbrbb062 -3,500 0.00 KBank 4762306277 เกวลี อุ่นละมัย 0921768777 โอนแล้ว    Tossapol
675 08:30:37 01 พ.ย. 2561 Au8x694 -40,000 0.00 KBank 0243449847 นลินธร เชื้อเมืองพาน 0614941653 โอนแล้ว    Tossapol
676 08:58:29 01 พ.ย. 2561 Zdyka85131 -1,550 0.00 SCB 9622213473 ประสิทธิพร อึ๊งมงคลชัย 0854292294 0/ 250 =250โอนแล้ว    Tossapol
677 09:42:54 01 พ.ย. 2561 Au8x037 -27,500 0.00 KBank 1742599260 วรพจน์ ท่าทราย 0846734753 โอนแล้ว    Tossapol
678 10:06:37 01 พ.ย. 2561 Kbrbb272 -100 0.00 KTB 7910412584 ปิยภรณ์ บุญนวม 0637969099 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
679 11:55:53 01 พ.ย. 2561 Zdyka85274 -1,000 0.00 KTB 3131487429 เชิด​ศักดิ์​ ทองดา 0913313744 8,600 -8,586=13โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
680 12:41:13 01 พ.ย. 2561 Au8x037 -20,000 0.00 KBank 1742599260 วรพจน์ ท่าทราย 0846734753 โอนแล้ว    Tossapol
681 13:18:57 01 พ.ย. 2561 Au8x037 -52,000 0.00 KBank 1742599260 วรพจน์ ท่าทราย 0846734753 โอนแล้ว    Tossapol
682 13:19:43 01 พ.ย. 2561 nid 30,000 0.00 KBank โยกเงินมาจาก ktb    Tossapol
683 13:27:33 01 พ.ย. 2561 nid -30,000 0.00 KTB โยกไป k-b    Tossapol
684 13:57:29 01 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,726 0.00 SCB 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    Tossapol
685 14:32:00 01 พ.ย. 2561 Kbrbb112 -1,030 0.00 KTB 9823005990 อัคร ลิปนะโชคชัย 0643083721 โอนแล้ว    Tossapol
686 15:25:41 01 พ.ย. 2561 Ahmg330 -2,000 0.00 SCB 1662168428 เวธณี ทองเรือง 0889498403 โอนแล้ว    Tossapol
687 15:29:32 01 พ.ย. 2561 Kbrbb272 -300 0.00 KTB 7910412584 ปิยภรณ์ บุญนวม 0637969099 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
688 15:34:57 01 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,717 0.00 KTB 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    Tossapol
689 15:54:29 01 พ.ย. 2561 Kbrbb118 -2,800 0.00 KTB 9856868246 โสรยา เหมะธุลิน 0991049701 โอนแล้ว    Tossapol
690 16:35:54 01 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,726 0.00 SCB 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    Tossapol
691 16:54:51 01 พ.ย. 2561 Zdyka85178 -2,000 0.00 KTB 5110348820 เฉลิมภพ คำธิตา 0930347885 20,452/ -17,329 =1522โอนแล้ว    Tossapol
692 17:27:54 01 พ.ย. 2561 Au8x260 -13,000 0.00 KBank 8672095558 ชิตาพัน อภิรัตนนันท์ 0882606249 โอนแล้ว    Tossapol
693 17:33:23 01 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,716 0.00 KBank 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    Tossapol
694 17:46:41 01 พ.ย. 2561 Au8x295 -40,000 0.00 KBank 1742585316 จันทรา ศรีบัว 0898073527 โอนแล้ว    Tossapol
695 17:50:22 01 พ.ย. 2561 Au8x521 -8,913 0.00 SCB 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    Tossapol
696 18:07:16 01 พ.ย. 2561 Kbrbb062 -700 0.00 KBank 4762306277 เกวลี อุ่นละมัย 0921768777 โอนแล้ว    Tossapol
697 19:09:40 01 พ.ย. 2561 Zdyka85131 -600 0.00 SCB 9622213473 ประสิทธิพร อึ๊งมงคลชัย 0854292294 0 331=0โอนแล้ว    Tossapol
698 20:32:06 01 พ.ย. 2561 sam 40,000 0.00 KBank โยกมาจาก k-b โสเฟีย    Tossapol
699 20:32:26 01 พ.ย. 2561 sam -40,000 0.00 KBank โยกไป k-b ทศพล    โสเพีย บช.รับลูกค้า
700 21:19:34 01 พ.ย. 2561 Zdyka85241 -5,000 0.00 KTB 9810790309 ณัชพล ทองรุ่ง 0991803284 276,292/-269,939 =6,353 โอนแล้ว    Tossapol
701 22:07:01 01 พ.ย. 2561 Ahmg365 -600 0.00 KBank 0138891356 เบญจมาภรณ์ แจ่มนิยม 0988629909    โสเพีย บช.รับลูกค้า
702 22:20:08 01 พ.ย. 2561 Au8x521 -13,001 -282.00 SCB 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    Tossapol
703 23:54:52 01 พ.ย. 2561 Au8x521 -18,679 -282.00 SCB 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    Tossapol
704 23:55:10 01 พ.ย. 2561 Kbrbb289 -500 0.00 KBank 7262314665 ทศพร คงวุ่น 0851724369 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
705 00:03:23 02 พ.ย. 2561 sam -100 0.00 KBank เติมเงินเบอร์0903738881    Tossapol
706 00:04:24 02 พ.ย. 2561 sam -100 0.00 KBank เติมเงินเบอร์0916644225    Tossapol
707 00:04:38 02 พ.ย. 2561 sam -100 0.00 KBank เติมเงินเบอร์0916644228    Tossapol
708 00:04:58 02 พ.ย. 2561 sam -100 0.00 KBank เติมเงินเบอร์0916644227    Tossapol
709 03:23:32 02 พ.ย. 2561 Kbrbb112 -4,200 0.00 KTB 9823005990 อัคร ลิปนะโชคชัย 0643083721 โอนแล้ว    Tossapol
710 03:43:07 02 พ.ย. 2561 Au8x461 -40,000 0.00 KBank 3912139663 นันธิดา ดวงศรี 0900711611 โอนแล้ว    Tossapol
711 06:20:54 02 พ.ย. 2561 Zdyka85131 -500 0.00 SCB 9622213473 ประสิทธิพร อึ๊งมงคลชัย 08542922940/304.57=304 โอนแล้ว    Tossapol
712 07:12:06 02 พ.ย. 2561 Kbrbb272 -100 0.00 KTB 7910412584 ปิยภรณ์ บุญนวม 0637969099 โอนแล้ว    Tossapol
713 07:30:30 02 พ.ย. 2561 Au8x694 -18,994 -1,200.00 KBank 0243449847 นลินธร เชื้อเมืองพาน 0614941653 โอนแล้ว    Tossapol
714 08:29:00 02 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,717 0.00 KBank 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    Tossapol
715 08:29:21 02 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,727 0.00 SCB 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    Tossapol
716 09:24:51 02 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,716 0.00 KBank 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    Tossapol
717 09:37:03 02 พ.ย. 2561 Au8x037 -20,000 0.00 KBank 1742599260 วรพจน์ ท่าทราย 0846734753 โอนแล้ว    Tossapol
718 09:41:17 02 พ.ย. 2561 Kbrbb062 -1,000 0.00 KBank 4762306277 เกวลี อุ่นละมัย 0921768777 โอนแล้ว    Tossapol
719 09:57:39 02 พ.ย. 2561 Zdyka85131 -530 0.00 SCB 9622213473 ประสิทธิพร อึ๊งมงคลชัย 0854292294 โอนแล้ว 0/298=298    Tossapol
720 10:14:52 02 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,716 0.00 KBank 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    Tossapol
721 10:15:09 02 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,726 0.00 SCB 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    Tossapol
722 12:31:43 02 พ.ย. 2561 Au8x037 -20,000 0.00 KBank 1742599260 วรพจน์ ท่าทราย 0846734753 โอนแล้ว    Tossapol
723 12:45:08 02 พ.ย. 2561 Au8x037 -18,000 0.00 KBank 1742599260 วรพจน์ ท่าทราย 0846734753 โอนแล้ว    Tossapol
724 13:17:48 02 พ.ย. 2561 Au8x441 -5,000 0.00 KTB 4690256667 วิทยา ทวิชัย 0615799175 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
725 13:36:24 02 พ.ย. 2561 Au8x115 -1,000 0.00 KBank 8632065176 ดาราวดี เสาวไน 0951897770 โอนแล้ว    Tossapol
726 13:37:05 02 พ.ย. 2561 kai 100,000 0.00 KBank พี่เบียร์เอาเงินเข้า    Tossapol
727 14:41:33 02 พ.ย. 2561 Kbrbb270 -1,000 0.00 KBank 0231629580 ชญานิษฐ์ อัคศรี 0993385256 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
728 14:57:32 02 พ.ย. 2561 Au8x091 -2,600 0.00 KBank 0121144689 ณัฐชยา แก้วกลุ่ม 0871708899 โอนแล้ว    Tossapol
729 15:09:53 02 พ.ย. 2561 Au8x115 -1,000 0.00 KBank 8632065176 ดาราวดี เสาวไน 0951897770 โอนแล้ว    Tossapol
730 16:25:22 02 พ.ย. 2561 Au8x091 -2,186 0.00 KBank 0121144689 ณัฐชยา แก้วกลุ่ม 0871708899 โอนแล้ว    Tossapol
731 16:41:10 02 พ.ย. 2561 Au8x521 -9,433 -282.00 SCB 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    Tossapol
732 16:48:27 02 พ.ย. 2561 Kbrbb289 -600 0.00 KBank 7262314665 ทศพร คงวุ่น 0851724369 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
733 17:32:02 02 พ.ย. 2561 Au8x115 -2,000 0.00 KBank 8632065176 ดาราวดี เสาวไน 0951897770 โอนแล้ว    Tossapol
734 17:37:11 02 พ.ย. 2561 Au8x254 -7,000 0.00 KBank 5422867548 วันชัย งามศิริ 0899899349 โอนแล้ว    Tossapol
735 17:56:45 02 พ.ย. 2561 Zdyka85131 -600 0.00 SCB 9622213473 ประสิทธิพร อึ๊งมงคลชัย 0854292294 โอนแล้ว 0/524=524    Tossapol
736 17:57:12 02 พ.ย. 2561 Au8x091 -1,000 0.00 KBank 0121144689 ณัฐชยา แก้วกลุ่ม 0871708899 โอนแล้ว    Tossapol
737 17:57:42 02 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,726 0.00 SCB 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    Tossapol
738 18:54:22 02 พ.ย. 2561 Au8x521 -11,783 -282.00 SCB 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    Tossapol
739 19:36:33 02 พ.ย. 2561 Au8x441 -5,000 0.00 KTB 4690256667 วิทยา ทวิชัย 0615799175 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
740 20:18:06 02 พ.ย. 2561 Au8x461 -24,712 -300.00 KBank 3912139663 นันธิดา ดวงศรี 0900711611 โอนแล้ว    Tossapol
741 21:12:18 02 พ.ย. 2561 Au8x254 -5,500 -125.00 KBank 5422867548 วันชัย งามศิริ 0899899349 โอนแล้ว    Tossapol
742 21:49:48 02 พ.ย. 2561 Au8x254 -5,300 0.00 KBank 5422867548 วันชัย งามศิริ 0899899349 โอนแล้ว    Tossapol
743 21:51:59 02 พ.ย. 2561 Kbrbb105 -700 0.00 KBank 1692361705 ภคนันท์ โชคสมกิจ 0901395597 โอนแล้ว    Tossapol
744 22:37:36 02 พ.ย. 2561 Au8x521 -14,183 -282.00 SCB 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    Tossapol
745 23:54:34 02 พ.ย. 2561 Kbrbb289 -1,000 0.00 KBank 7262314665 ทศพร คงวุ่น 0851724369 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
746 23:58:36 02 พ.ย. 2561 Kbrbb105 -400 0.00 KBank 1692361705 ภคนันท์ โชคสมกิจ 0901395597 โอนแล้ว    Tossapol
747 00:15:05 03 พ.ย. 2561 Au8x037 -66,300 -1,200.00 KBank 1742599260 วรพจน์ ท่าทราย 0846734753 โอนแล้ว    Tossapol
748 00:48:42 03 พ.ย. 2561 Kbrbb216 -7,000 0.00 SCB 4062992653 นงนุช ธนะสูตร 0924256764 โอนแล้ว    Tossapol
749 01:36:54 03 พ.ย. 2561 Kbrbb289 -10,000 0.00 KBank 7262314665 ทศพร คงวุ่น 0851724369 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
750 01:57:21 03 พ.ย. 2561 Au8x070 -6,080 -60.00 KBank 5552283645 แอนนา เทพนรินทร์ 0896602631 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
751 02:18:34 03 พ.ย. 2561 Ahmg208 -1,500 -25.00 KBank 5232082595 บังอร นพพรประเสริฐ 0812512557 โอนแล้ว    Tossapol
752 02:44:39 03 พ.ย. 2561 Kbrbb289 -10,000 0.00 KBank 7262314665 ทศพร คงวุ่น 0851724369 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
753 06:41:54 03 พ.ย. 2561 Kbrbb112 -560 0.00 KTB 9823005990 อัคร ลิปนะโชคชัย 0643083721 โอนแล้ว    Tossapol
754 07:32:17 03 พ.ย. 2561 Au8x694 -16,000 -600.00 KBank 0243449847 นลินธร เชื้อเมืองพาน 0614941653 โอนแล้ว    Tossapol
755 08:42:21 03 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,717 -141.00 KBank 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    Tossapol
756 08:42:38 03 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,726 0.00 SCB 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    Tossapol
757 08:45:12 03 พ.ย. 2561 Zdyka85238 -1,000 0.00 KBank 0361600061 ธัญ ก้อนแก้ว 0990459033 โอนแล้ว 10,803/-8,612=2,191    โสเพีย บช.รับลูกค้า
758 09:37:49 03 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,726 -141.00 SCB 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    Tossapol
759 09:48:57 03 พ.ย. 2561 Kbrbb062 -500 0.00 KBank 4762306277 เกวลี อุ่นละมัย 0921768777 โอนแล้ว    Tossapol
760 09:52:18 03 พ.ย. 2561 Zdyka85131 -3,500 0.00 SCB 9622213473 ประสิทธิพร อึ๊งมงคลชัย 0854292294 โอนแล้ว 50/532=582    Tossapol
761 10:04:32 03 พ.ย. 2561 Au8x037 -50,000 0.00 KBank 1742599260 วรพจน์ ท่าทราย 0846734753 โอนแล้ว    Tossapol
762 10:23:01 03 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,716 -141.00 KBank 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    Tossapol
763 10:23:20 03 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,726 -141.00 SCB 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    Tossapol
764 10:25:11 03 พ.ย. 2561 Au8x254 -5,300 0.00 KBank 5422867548 วันชัย งามศิริ 0899899349 โอนแล้ว    Tossapol
765 10:46:07 03 พ.ย. 2561 Au8x694 -9,875 0.00 KBank 0243449847 นลินธร เชื้อเมืองพาน 0614941653 โอนแล้ว    Tossapol
766 11:39:17 03 พ.ย. 2561 Kbrbb122 -480 0.00 KBank 9462038760 ณิชนันท์ ตั้งอุดมเรือง 099-8475738 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
767 13:04:50 03 พ.ย. 2561 Au8x017 -5,000 0.00 KTB 5390313704 วัชรกร รวมจิตร 0882610077 โอนแล้ว    Tossapol
768 13:35:54 03 พ.ย. 2561 Ahmg436 -400 0.00 KBank 2282234648 วารินท์ญา อินไชย 0896404192 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
769 13:43:51 03 พ.ย. 2561 Au8x115 -800 0.00 KBank 8632065176 ดาราวดี เสาวไน 0951897770 โอนแล้ว    Tossapol
770 13:44:13 03 พ.ย. 2561 Au8x017 -5,000 0.00 KTB 5390313704 วัชรกร รวมจิตร 0882610077 โอนแล้ว    Tossapol
771 13:56:44 03 พ.ย. 2561 Au8x694 -5,000 0.00 KBank 0243449847 นลินธร เชื้อเมืองพาน 0614941653 โอนแล้ว    Tossapol
772 14:23:25 03 พ.ย. 2561 Au8x017 -1,000 0.00 KTB 5390313704 วัชรกร รวมจิตร 0882610077 โอนแล้ว    Tossapol
773 14:46:54 03 พ.ย. 2561 Au8x038 -500 0.00 KTB 8540434059 ไพโรจน์ ปันทอง 0882603513 โอนแล้ว    Tossapol
774 15:35:07 03 พ.ย. 2561 Au8x038 -800 0.00 KTB 8540434059 ไพโรจน์ ปันทอง 0882603513 โอนแล้ว    Tossapol
775 15:46:23 03 พ.ย. 2561 nok -50,806 0.00 KBank พี่เบียร์ให้โอนค่าออฟฟิต    Tossapol
776 16:22:42 03 พ.ย. 2561 Au8x521 -9,433 0.00 SCB 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    Tossapol
777 16:24:55 03 พ.ย. 2561 Ahmg436 -300 0.00 KBank 2282234648 วารินท์ญา อินไชย 0896404192 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
778 16:53:41 03 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,717 0.00 KBank 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    Tossapol
779 17:05:26 03 พ.ย. 2561 Au8x441 -900 0.00 KTB 4690256667 วิทยา ทวิชัย 0615799175 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
780 17:33:56 03 พ.ย. 2561 Ahmg208 -4,000 0.00 KBank 5232082595 บังอร นพพรประเสริฐ 0812512557 โอนแล้ว    Tossapol
781 18:05:59 03 พ.ย. 2561 Kbrbb062 -800 0.00 KBank 4762306277 เกวลี อุ่นละมัย 0921768777 โอนแล้ว    Tossapol
782 18:47:13 03 พ.ย. 2561 Ahmg208 -5,500 0.00 KBank 5232082595 บังอร นพพรประเสริฐ 0812512557 โอนแล้ว    Tossapol
783 18:48:24 03 พ.ย. 2561 Au8x070 -7,030 0.00 KBank 5552283645 แอนนา เทพนรินทร์ 0896602631 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
784 19:18:36 03 พ.ย. 2561 Kbrbb062 -1,100 0.00 KBank 4762306277 เกวลี อุ่นละมัย 0921768777 โอนแล้ว    Tossapol
785 19:45:01 03 พ.ย. 2561 Ahmg330 -500 0.00 SCB 1662168428 เวธณี ทองเรือง 0889498403 โอนแล้ว    Tossapol
786 21:03:20 03 พ.ย. 2561 Au8x461 -19,753 -600.00 KBank 3912139663 นันธิดา ดวงศรี 0900711611 โอนแล้ว    Tossapol
787 21:47:34 03 พ.ย. 2561 Ahmg208 -4,000 -25.00 KBank 5232082595 บังอร นพพรประเสริฐ 0812512557    Tossapol
788 21:50:46 03 พ.ย. 2561 Au8x521 -9,433 -282.00 SCB 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    Tossapol
789 22:37:47 03 พ.ย. 2561 Ahmg365 -2,500 0.00 KBank 0138891356 เบญจมาภรณ์ แจ่มนิยม 0988629909    โสเพีย บช.รับลูกค้า
790 22:46:24 03 พ.ย. 2561 Ahmg436 -150 0.00 KBank 2282234648 วารินท์ญา อินไชย 0896404192 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
791 05:39:06 04 พ.ย. 2561 Kbrbb272 -500 0.00 KTB 7910412584 ปิยภรณ์ บุญนวม 0637969099 โอนแล้ว    Tossapol
792 08:20:06 04 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,726 0.00 SCB 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    Tossapol
793 09:19:14 04 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,716 0.00 KBank 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    Tossapol
794 09:28:12 04 พ.ย. 2561 Au8x070 -2,145 0.00 KBank 5552283645 แอนนา เทพนรินทร์ 0896602631 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
795 10:04:40 04 พ.ย. 2561 Kbrbb062 -1,400 0.00 KBank 4762306277 เกวลี อุ่นละมัย 0921768777 โอนแล้ว    Tossapol
796 10:06:53 04 พ.ย. 2561 Au8x694 -4,500 0.00 KBank 0243449847 นลินธร เชื้อเมืองพาน 0614941653 โอนแล้ว    Tossapol
797 10:08:27 04 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,717 0.00 KBank 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    Tossapol
798 10:08:49 04 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,726 0.00 SCB 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    Tossapol
799 10:32:21 04 พ.ย. 2561 Kbrbb216 -2,000 0.00 SCB 4062992653 นงนุช ธนะสูตร 0924256764 โอนแล้ว    Tossapol
800 11:02:01 04 พ.ย. 2561 Kbrbb277 -200 0.00 KBank 0128474870 นปภา ศิลปอนันต์ 0960498949 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
801 11:43:35 04 พ.ย. 2561 Kbrbb277 -300 0.00 KBank 0128474870 นปภา ศิลปอนันต์ 0960498949 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
802 11:46:32 04 พ.ย. 2561 Kbrbb147 -200 0.00 KBank 0411157717 โชติกา เพประโคน 0913255089 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
803 12:10:33 04 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,726 0.00 SCB 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    Tossapol
804 12:17:47 04 พ.ย. 2561 Kbrbb147 -200 0.00 KBank 0411157717 โชติกา เพประโคน 0913255089    โสเพีย บช.รับลูกค้า
805 12:23:21 04 พ.ย. 2561 Kbrbb147 -200 0.00 KBank 0411157717 โชติกา เพประโคน 0913255089 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
806 12:34:41 04 พ.ย. 2561 Kbrbb216 -3,000 0.00 SCB 4062992653 นงนุช ธนะสูตร 0924256764 โอนแล้ว    Tossapol
807 12:54:06 04 พ.ย. 2561 Au8x037 -45,000 0.00 KBank 1742599260 วรพจน์ ท่าทราย 0846734753 โอนแล้ว    Tossapol
808 13:12:31 04 พ.ย. 2561 Kbrbb122 -200 0.00 KBank 9462038760 ณิชนันท์ ตั้งอุดมเรือง 099-8475738 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
809 13:33:54 04 พ.ย. 2561 Kbrbb270 -2,000 0.00 KBank 0231629580 ชญานิษฐ์ อัคศรี 0993385256 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
810 13:36:49 04 พ.ย. 2561 Kbrbb297 -6,000 0.00 KTB 3776062540 จันทิมา จันทร์ปรุง 0653414006 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
811 14:07:31 04 พ.ย. 2561 Kbrbb297 -14,000 0.00 KTB 3776062540 จันทิมา จันทร์ปรุง 0653414006 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
812 14:36:34 04 พ.ย. 2561 Au8x038 -500 0.00 KTB 8540434059 ไพโรจน์ ปันทอง 0882603513 โอนแล้ว    Tossapol
813 15:15:44 04 พ.ย. 2561 Au8x038 -2,000 0.00 KTB 8540434059 ไพโรจน์ ปันทอง 0882603513 โอนแล้ว    Tossapol
814 15:52:03 04 พ.ย. 2561 Au8x038 -1,500 0.00 KTB 8540434059 ไพโรจน์ ปันทอง 0882603513 โอนแล้ว    Tossapol
815 16:34:27 04 พ.ย. 2561 Kbrbb216 -2,000 0.00 SCB 4062992653 นงนุช ธนะสูตร 0924256764 โอนแล้ว    Tossapol
816 16:46:48 04 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,716 0.00 KBank 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    Tossapol
817 17:27:57 04 พ.ย. 2561 Au8x037 -34,000 0.00 KBank 1742599260 วรพจน์ ท่าทราย 0846734753 โอนแล้ว    Tossapol
818 18:07:26 04 พ.ย. 2561 Au8x037 -38,000 0.00 KBank 1742599260 วรพจน์ ท่าทราย 0846734753 โอนแล้ว    Tossapol
819 18:10:04 04 พ.ย. 2561 Kbrbb053 -1,000 0.00 BBL 1764460430 ธนพล แจ่มสุกใส 062-5766915 โอนแล้ว    Tossapol
820 18:35:33 04 พ.ย. 2561 Ahmg309 -600 0.00 SCB 9462566989 ปาริฉัตร บุญทา 0806888850 โอนแล้ว    Tossapol
821 18:39:02 04 พ.ย. 2561 Au8x521 -9,083 0.00 SCB 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    Tossapol
822 19:02:27 04 พ.ย. 2561 Au8x070 -3,810 0.00 KBank 5552283645 แอนนา เทพนรินทร์ 0896602631 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
823 19:43:17 04 พ.ย. 2561 Kbrbb104 -1,000 0.00 SCB 8352230595 เพ็ญนภา พิมสาร 0895432007 โอนแล้ว    Tossapol
824 20:01:28 04 พ.ย. 2561 Au8x521 -14,183 -282.00 SCB 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    Tossapol
825 20:34:00 04 พ.ย. 2561 Au8x295 -104,000 0.00 KBank 1742585316 จันทรา ศรีบัว 0898073527 โอนแล้ว    Tossapol
826 21:20:25 04 พ.ย. 2561 Kbrbb101 -9,100 0.00 KBank 0201895480 นุชนภา แซ่เล้า 0624435463 โอนแล้ว    Tossapol
827 21:54:06 04 พ.ย. 2561 Au8x441 -4,000 -120.00 KBank 4690256667 วิทยา ทวิชัย 0615799175 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
828 22:12:25 04 พ.ย. 2561 Kbrbb104 -1,500 0.00 SCB 8352230595 เพ็ญนภา พิมสาร 0895432007 โอนแล้ว    Tossapol
829 22:21:43 04 พ.ย. 2561 Kbrbb277 -150 0.00 KBank 0128474870 นปภา ศิลปอนันต์ 0960498949 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
830 23:05:20 04 พ.ย. 2561 Zdyka85251 -320 0.00 KBank 0411880591 เอกสิทธิ์ เขียนวงษ์ 0849357646 3,721/-3,718 = 3โอนแล้ว    Tossapol
831 23:27:07 04 พ.ย. 2561 Zdyka85233 -3,925 0.00 SCB 4031901320 วศิน สุวัฒนา 0944840158 38,074/-38,073 = 1โอนแล้ว    Tossapol
832 23:39:53 04 พ.ย. 2561 Au8x521 -9,432 -282.00 SCB 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    Tossapol
833 00:10:00 05 พ.ย. 2561 Au8x038 -2,000 0.00 KTB 8540434059 ไพโรจน์ ปันทอง 0882603513 โอนแล้ว    Tossapol
834 00:12:41 05 พ.ย. 2561 Kbrbb272 -500 0.00 KTB 7910412584 ปิยภรณ์ บุญนวม 0637969099 โอนแล้ว    Tossapol
835 01:50:18 05 พ.ย. 2561 Au8x038 -400 0.00 KTB 8540434059 ไพโรจน์ ปันทอง 0882603513 โอนแล้ว    Tossapol
836 02:32:39 05 พ.ย. 2561 Au8x038 -1,000 0.00 KTB 8540434059 ไพโรจน์ ปันทอง 0882603513 โอนแล้ว    Tossapol
837 03:02:06 05 พ.ย. 2561 Kbrbb270 -500 0.00 KBank 0231629580 ชญานิษฐ์ อัคศรี 0993385256 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
838 04:12:10 05 พ.ย. 2561 Kbrbb270 -500 0.00 KBank 0231629580 ชญานิษฐ์ อัคศรี 0993385256 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
839 04:57:46 05 พ.ย. 2561 Ahmg365 -2,000 0.00 KBank 0138891356 เบญจมาภรณ์ แจ่มนิยม 0988629909 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
840 05:54:06 05 พ.ย. 2561 Zdyka85274 -500 0.00 KTB 3131487429 เชิด​ศักดิ์​ ทองดา 0913313744 11,800/-11,170 = 630โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
841 07:02:43 05 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,726 -141.00 SCB 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    Tossapol
842 08:03:28 05 พ.ย. 2561 Zdyka85255 -10,000 0.00 KTB 6101518299 ปัณณวิชญ์ โหกลัด 0910324179 โอนแล้ว 27,335/-10,337=16,998    Tossapol
843 08:09:04 05 พ.ย. 2561 Kbrbb172 -4,000 0.00 KBank 0281160133 สุดาพร ทัพรัตน์ 0928652287 โอนแล้ว    Tossapol
844 09:19:01 05 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,717 0.00 KBank 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    Tossapol
845 09:19:28 05 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,727 0.00 SCB 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    Tossapol
846 09:36:04 05 พ.ย. 2561 Au8x037 -40,000 0.00 KBank 1742599260 วรพจน์ ท่าทราย 0846734753 โอนแล้ว    Tossapol
847 10:21:52 05 พ.ย. 2561 Au8x512 -20,000 0.00 BBL 0350265625 ศิร์รัชลัลน์ ธุระสาร 0922612060    Tossapol
848 11:56:38 05 พ.ย. 2561 Zdyka85241 -145,398 0.00 KTB 9810790309 ณัชพล ทองรุ่ง 0991803284 โอนแล้ว 0/0    Tossapol
849 12:20:41 05 พ.ย. 2561 kai 50,000 0.00 KTB โยกมาจาก kb ทศพล    Tossapol
850 12:21:04 05 พ.ย. 2561 kai -50,000 0.00 KBank โยกไป ktb ทศพล    Tossapol
851 12:23:49 05 พ.ย. 2561 kai 35,000 0.00 KTB โยกมาจาก scb ทศพล    Tossapol
852 12:24:08 05 พ.ย. 2561 kai -35,000 0.00 SCB โยกไป ktb ทศพล    Tossapol
853 15:51:30 05 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,726 0.00 SCB 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    Tossapol
854 15:52:29 05 พ.ย. 2561 Au8x295 -17,000 0.00 KBank 1742585316 จันทรา ศรีบัว 0898073527 โอนแล้ว    Tossapol
855 16:06:53 05 พ.ย. 2561 Kbrbb272 -400 0.00 KTB 7910412584 ปิยภรณ์ บุญนวม 0637969099 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
856 16:31:25 05 พ.ย. 2561 Au8x070 -6,528 0.00 KBank 5552283645 แอนนา เทพนรินทร์ 0896602631 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
857 16:45:00 05 พ.ย. 2561 Ahmg377 -500 0.00 KBank 0373952826 ปาริฉัตร บุญทา 080-6888850 โอนแล้ว    Tossapol
858 17:00:28 05 พ.ย. 2561 Kbrbb216 -3,200 0.00 SCB 4062992653 นงนุช ธนะสูตร 0924256764 โอนแล้ว    Tossapol
859 17:12:36 05 พ.ย. 2561 Au8x521 -8,913 -282.00 SCB 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    Tossapol
860 20:03:23 05 พ.ย. 2561 Au8x512 -10,000 -240.00 KBank 0350265625 ศิร์รัชลัลน์ ธุระสาร 0922612060 โอนแล้ว    Tossapol
861 20:16:35 05 พ.ย. 2561 Au8x441 -5,000 0.00 KTB 4690256667 วิทยา ทวิชัย 0615799175    Tossapol
862 21:46:46 05 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,716 -141.00 KBank 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    Tossapol
863 22:05:16 05 พ.ย. 2561 Au8x521 -9,632 -282.00 SCB 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    Tossapol
864 22:25:04 05 พ.ย. 2561 Au8x260 -23,000 0.00 KBank 8672095558 ชิตาพัน อภิรัตนนันท์ 0882606249 โอนแล้ว    Tossapol
865 23:04:47 05 พ.ย. 2561 Au8x694 -3,000 -174.00 KBank 0243449847 นลินธร เชื้อเมืองพาน 0614941653 โอนแล้ว    Tossapol
866 23:08:27 05 พ.ย. 2561 Au8x521 -9,433 -282.00 SCB 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    Tossapol
867 00:27:29 06 พ.ย. 2561 Au8x260 -19,400 -600.00 KBank 8672095558 ชิตาพัน อภิรัตนนันท์ 0882606249 โอนแล้ว    Tossapol
868 01:47:10 06 พ.ย. 2561 Kbrbb255 -650 0.00 KBank 0248673788 ภัสสร โคสขึง 0615377491 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
869 07:42:53 06 พ.ย. 2561 Kbrbb272 -100 0.00 KTB 7910412584 ปิยภรณ์ บุญนวม 0637969099 โอนแล้ว    Tossapol
870 09:05:41 06 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,716 -141.00 KBank 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    Tossapol
871 09:05:58 06 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,726 -141.00 SCB 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    Tossapol
872 09:54:17 06 พ.ย. 2561 Au8x521 -14,183 0.00 SCB 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    Tossapol
873 10:02:42 06 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,717 -141.00 KBank 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    Tossapol
874 10:03:00 06 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,726 -141.00 SCB 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    Tossapol
875 10:30:28 06 พ.ย. 2561 Au8x694 -8,400 0.00 KBank 0243449847 นลินธร เชื้อเมืองพาน 0614941653 โอนแล้ว    Tossapol
876 12:05:17 06 พ.ย. 2561 Au8x037 -20,000 0.00 KBank 1742599260 วรพจน์ ท่าทราย 0846734753 โอนแล้ว    Tossapol
877 12:08:09 06 พ.ย. 2561 Ahmg436 -300 0.00 KBank 2282234648 วารินท์ญา อินไชย 0896404192 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
878 12:16:29 06 พ.ย. 2561 Au8x441 -1,500 0.00 KBank 4690256667 วิทยา ทวิชัย 0615799175 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
879 12:27:16 06 พ.ย. 2561 Kbrbb216 -2,000 0.00 SCB 4062992653 นงนุช ธนะสูตร 0924256764 โอนแล้ว    Tossapol
880 13:05:47 06 พ.ย. 2561 Au8x037 -45,100 0.00 KBank 1742599260 วรพจน์ ท่าทราย 0846734753 โอนแล้ว    Tossapol
881 14:21:37 06 พ.ย. 2561 Au8x070 -1,000 0.00 KBank 5552283645 แอนนา เทพนรินทร์ 0896602631 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
882 15:52:22 06 พ.ย. 2561 Ahmg436 -1,200 0.00 KBank 2282234648 วารินท์ญา อินไชย 0896404192 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
883 16:08:42 06 พ.ย. 2561 Ahmg436 -1,000 0.00 KBank 2282234648 วารินท์ญา อินไชย 0896404192 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
884 16:29:48 06 พ.ย. 2561 Au8x521 -14,278 0.00 SCB 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    Tossapol
885 17:51:37 06 พ.ย. 2561 Hgmtkk002 -1,600 0.00 KBank 1562535876 ฉัตรมงคล พรมพุทธา 0866388777 โอนแล้ว 10,552/-10,372=180    Tossapol
886 17:52:00 06 พ.ย. 2561 Au8x461 -80,000 0.00 KBank 3912139663 นันธิดา ดวงศรี 0900711611 โอนแล้ว    Tossapol
887 21:03:37 06 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,726 -282.00 SCB 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    Tossapol
888 21:17:03 06 พ.ย. 2561 Au8x521 -9,433 -282.00 SCB 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    Tossapol
889 21:29:37 06 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,716 -141.00 KBank 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    Tossapol
890 21:59:52 06 พ.ย. 2561 Ahmg365 -1,000 0.00 KBank 0138891356 เบญจมาภรณ์ แจ่มนิยม 0988629909 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
891 22:46:33 06 พ.ย. 2561 Kbrbb270 -1,500 0.00 KBank 0231629580 ชญานิษฐ์ อัคศรี 0993385256 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
892 22:58:18 06 พ.ย. 2561 Kbrbb264 -200 0.00 KBank 0058598526 วราภรณ์ มาดี 0989462477 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
893 00:06:30 07 พ.ย. 2561 Ahmg436 -100 0.00 KBank 2282234648 วารินท์ญา อินไชย 0896404192 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
894 00:19:30 07 พ.ย. 2561 Au8x521 -9,433 -282.00 SCB 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    Tossapol
895 02:08:09 07 พ.ย. 2561 Ahmg436 -200 0.00 KBank 2282234648 วารินท์ญา อินไชย 0896404192 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
896 07:07:58 07 พ.ย. 2561 Kbrbb284 -1,300 0.00 KBank 0238690358 มนัสวี แสงทับทิม 0885560246 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
897 07:13:48 07 พ.ย. 2561 Kbrbb231 -400 0.00 KBank 2282234648 วารินท์ญา อินไชย 0896404192 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
898 08:18:32 07 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,717 -141.00 KBank 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    Tossapol
899 08:18:54 07 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,727 -141.00 SCB 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    Tossapol
900 08:56:10 07 พ.ย. 2561 Au8x037 -30,000 0.00 KBank 1742599260 วรพจน์ ท่าทราย 0846734753 โอนแล้ว    Tossapol
901 09:31:27 07 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,716 0.00 KBank 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    Tossapol
902 10:02:44 07 พ.ย. 2561 Au8x441 -1,500 0.00 KTB 4690256667 วิทยา ทวิชัย 0615799175 โอนแล้ว    Tossapol
903 10:18:44 07 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,717 0.00 KBank 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    Tossapol
904 10:18:58 07 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,726 0.00 SCB 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    Tossapol
905 12:15:23 07 พ.ย. 2561 Ahmg392 -1,800 0.00 KBank 2974752293 ฉัตรชัย ธนสารกุล 0650738239 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
906 13:12:43 07 พ.ย. 2561 Zdyka85241 -28,284 0.00 KTB 9810790309 ณัชพล ทองรุ่ง 0991803284 0/ 0 =0โอนแล้ว    Tossapol
907 14:02:44 07 พ.ย. 2561 Au8x521 -9,433 0.00 SCB 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    Tossapol
908 15:31:09 07 พ.ย. 2561 Ahmg392 -5,500 0.00 KBank 2974752293 ฉัตรชัย ธนสารกุล 0650738239 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
909 15:49:32 07 พ.ย. 2561 Au8x115 -200 0.00 KBank 8632065176 ดาราวดี เสาวไน 0951897770 โอนแล้ว    Tossapol
910 16:42:59 07 พ.ย. 2561 Au8x461 -10,000 0.00 KBank 3912139663 นันธิดา ดวงศรี 0900711611 โอนแล้ว    Tossapol
911 17:35:45 07 พ.ย. 2561 Kbrbb264 -200 0.00 KBank 0058598526 วราภรณ์ มาดี 0989462477 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
912 19:12:36 07 พ.ย. 2561 Au8x441 -2,500 0.00 KTB 4690256667 วิทยา ทวิชัย 0615799175 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
913 20:09:46 07 พ.ย. 2561 Kbrbb053 -300 0.00 BBL 1764460430 ธนพล แจ่มสุกใส 062-5766915 โอนแล้ว    Tossapol
914 20:37:09 07 พ.ย. 2561 Au8x521 -9,433 -282.00 SCB 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    Tossapol
915 21:27:15 07 พ.ย. 2561 Au8x441 -1,000 0.00 KBank 4690256667 วิทยา ทวิชัย 0615799175 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
916 21:47:42 07 พ.ย. 2561 Kbrbb216 -3,000 0.00 SCB 4062992653 นงนุช ธนะสูตร 0924256764 โอนแล้ว    Tossapol
917 22:34:22 07 พ.ย. 2561 Zdyka85273 -400 0.00 KBank 0061978488 ลำภา แดงนาพัน 0899124488 0/249 = 249โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
918 23:34:41 07 พ.ย. 2561 Zdyka85198 -6,000 0.00 KBank 0161171050 ภัทรพงศ์ ทรงประดิษฐ์ 0910241793 1,400/2,613 =4,013 โอนแล้ว    Tossapol
919 01:50:55 08 พ.ย. 2561 Ahmg208 -1,500 -25.00 KBank 5232082595 บังอร นพพรประเสริฐ 0812512557 โอนแล้ว    Tossapol
920 02:06:32 08 พ.ย. 2561 Kbrbb270 -3,000 0.00 KBank 0231629580 ชญานิษฐ์ อัคศรี 0993385256 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
921 02:48:10 08 พ.ย. 2561 Au8x616 -3,282 -132.00 KTB 1764591499 กิตติศักดิ์ มีบุญ 0944453888 โอนแล้ว    Tossapol
922 04:43:49 08 พ.ย. 2561 Ahmg412 -31,700 0.00 KBank 0313575209 รุ่งนภา พ่อโท 092-4759365 โอนแล้ว    Tossapol
923 07:07:22 08 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,716 -141.00 KBank 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    Tossapol
924 07:19:18 08 พ.ย. 2561 Kbrbb297 -2,500 0.00 KBank 3776062540 จันทิมา จันทร์ปรุง 0653414006 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
925 07:44:04 08 พ.ย. 2561 dang -200,000 0.00 KBank โอนเข้าบัญชี วราภรณ์ ระพาเพท    Tossapol
926 07:53:00 08 พ.ย. 2561 Kbrbb297 -10,000 0.00 KBank 3776062540 จันทิมา จันทร์ปรุง 0653414006 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
927 08:20:00 08 พ.ย. 2561 Kbrbb297 -6,000 0.00 KBank 3776062540 จันทิมา จันทร์ปรุง 0653414006 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
928 08:39:27 08 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,717 0.00 KBank 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    Tossapol
929 08:39:53 08 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,726 0.00 SCB 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    Tossapol
930 09:07:47 08 พ.ย. 2561 Au8x037 -30,000 0.00 KBank 1742599260 วรพจน์ ท่าทราย 0846734753 โอนแล้ว    Tossapol
931 09:45:44 08 พ.ย. 2561 Au8x037 -30,000 0.00 KBank 1742599260 วรพจน์ ท่าทราย 0846734753 โอนแล้ว    Tossapol
932 10:12:03 08 พ.ย. 2561 Au8x091 -1,400 0.00 KBank 0121144689 ณัฐชยา แก้วกลุ่ม 0871708899 โอนแล้ว    Tossapol
933 10:20:27 08 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,726 0.00 SCB 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    Tossapol
934 10:21:30 08 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,716 0.00 KBank 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    Tossapol
935 10:37:30 08 พ.ย. 2561 Zdyka85198 -18,000 0.00 KBank 0161171050 ภัทรพงศ์ ทรงประดิษฐ์ 0910241793 โอนแล้ว 0/1,007=1007    Tossapol
936 10:52:24 08 พ.ย. 2561 kai 40,000 0.00 KTB โยกมาจาก kb ทศพล    Tossapol
937 10:53:10 08 พ.ย. 2561 kai -40,000 0.00 KBank โยกไป ktb ทศพล    Tossapol
938 10:53:39 08 พ.ย. 2561 Zdyka85241 -70,000 0.00 KTB 9810790309 ณัชพล ทองรุ่ง 0991803284 โอนแล้ว 0/9,488=9488    Tossapol
939 11:43:36 08 พ.ย. 2561 Kbrbb272 -800 0.00 KTB 7910412584 ปิยภรณ์ บุญนวม 0637969099 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
940 12:07:17 08 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,726 0.00 SCB 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    Tossapol
941 12:58:02 08 พ.ย. 2561 Au8x091 -2,200 0.00 KBank 0121144689 ณัฐชยา แก้วกลุ่ม 0871708899 โอนแล้ว    Tossapol
942 14:44:34 08 พ.ย. 2561 Kbrbb151 -1,400 0.00 KBank 0313575209 รุ่งนภา พ่อโท 092-4759365 โอนแล้ว    Tossapol
943 16:52:00 08 พ.ย. 2561 Au8x091 -3,560 0.00 KBank 0121144689 ณัฐชยา แก้วกลุ่ม 0871708899 โอนแล้ว    Tossapol
944 17:26:13 08 พ.ย. 2561 Ahmg377 -500 0.00 KBank 0373952826 ปาริฉัตร บุญทา 080-6888850 โอนแล้ว    Tossapol
945 17:27:55 08 พ.ย. 2561 Au8x521 -7,433 0.00 SCB 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    Tossapol
946 19:33:33 08 พ.ย. 2561 Au8x038 -1,000 0.00 KTB 8540434059 ไพโรจน์ ปันทอง 0882603513 โอนแล้ว    Tossapol
947 19:50:16 08 พ.ย. 2561 Kbrbb062 -600 0.00 KBank 4762306277 เกวลี อุ่นละมัย 0921768777 โอนแล้ว    Tossapol
948 19:51:10 08 พ.ย. 2561 Au8x038 -1,000 0.00 KTB 8540434059 ไพโรจน์ ปันทอง 0882603513 โอนแล้ว    Tossapol
949 20:43:45 08 พ.ย. 2561 Au8x038 -2,000 0.00 KTB 8540434059 ไพโรจน์ ปันทอง 0882603513 โอนแล้ว    Tossapol
950 20:52:21 08 พ.ย. 2561 Au8x521 -9,433 -282.00 SCB 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    Tossapol
951 21:05:55 08 พ.ย. 2561 Au8x441 -7,900 0.00 KBank 4690256667 วิทยา ทวิชัย 0615799175    โสเพีย บช.รับลูกค้า
952 22:47:09 08 พ.ย. 2561 Au8x461 -20,000 0.00 KBank 3912139663 นันธิดา ดวงศรี 0900711611 โอนแล้ว    Tossapol
953 23:50:23 08 พ.ย. 2561 Au8x521 -9,433 -282.00 SCB 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    Tossapol
954 23:59:06 08 พ.ย. 2561 Au8x461 -25,000 0.00 KBank 3912139663 นันธิดา ดวงศรี 0900711611 โอนแล้ว    Tossapol
955 00:38:44 09 พ.ย. 2561 Au8x263 -2,000 0.00 KBank 6201140791 บังอร ท่าเขา 0892451028 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
956 03:57:28 09 พ.ย. 2561 Au8x461 -50,000 0.00 KBank 3912139663 นันธิดา ดวงศรี 0900711611 โอนแล้ว    Tossapol
957 06:57:08 09 พ.ย. 2561 Au8x694 -3,500 0.00 KBank 0243449847 นลินธร เชื้อเมืองพาน 0614941653 โอนแล้ว    Tossapol
958 07:12:50 09 พ.ย. 2561 Kbrbb202 -20,000 0.00 KBank 0198354627 ชนัญชิดา แซ่ไหล 0621354014 โอนแล้ว    Tossapol
959 07:16:04 09 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,717 -141.00 KBank 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    Tossapol
960 08:23:21 09 พ.ย. 2561 Au8x521 -9,433 0.00 SCB 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    Tossapol
961 08:36:25 09 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,716 0.00 KBank 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    Tossapol
962 10:11:42 09 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,716 -141.00 KBank 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    Tossapol
963 10:12:07 09 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,727 -141.00 SCB 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    Tossapol
964 10:45:40 09 พ.ย. 2561 Kbrbb272 -450 0.00 SCB 7910412584 ปิยภรณ์ บุญนวม 0637969099 โอนแล้ว    Tossapol
965 11:49:26 09 พ.ย. 2561 Kbrbb186 -200 0.00 KBank 3722655701 อภิญญา คลองงาม 0988366305 โอนแล้ว    Tossapol
966 12:04:33 09 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,726 0.00 SCB 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    Tossapol
967 12:41:47 09 พ.ย. 2561 Ahmg454 -200 0.00 KBank 0111695997 ชาญชัย ทอนสระน้อย 0645473490 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
968 13:06:40 09 พ.ย. 2561 Zdyka85241 -61,916 0.00 KBank 9810790309 ณัชพล ทองรุ่ง 0991803284 โอนแล้ว 0/0=0    Tossapol
969 13:13:40 09 พ.ย. 2561 Au8x263 -2,000 0.00 KBank 6201140791 บังอร ท่าเขา 0892451028 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
970 13:29:58 09 พ.ย. 2561 Au8x037 -25,000 0.00 KBank 1742599260 วรพจน์ ท่าทราย 0846734753 โอนแล้ว    Tossapol
971 13:33:08 09 พ.ย. 2561 Kbrbb122 -100 0.00 KBank 9462038760 ณิชนันท์ ตั้งอุดมเรือง 099-8475738 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
972 13:50:11 09 พ.ย. 2561 Au8x461 -20,000 0.00 KBank 3912139663 นันธิดา ดวงศรี 0900711611 โอนแล้ว    Tossapol
973 14:06:49 09 พ.ย. 2561 Kbrbb270 -2,000 0.00 KBank 0231629580 ชญานิษฐ์ อัคศรี 0993385256 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
974 16:39:59 09 พ.ย. 2561 Au8x521 -14,183 0.00 SCB 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    Tossapol
975 16:40:35 09 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,726 -141.00 SCB 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    Tossapol
976 19:46:24 09 พ.ย. 2561 Au8x461 -20,000 0.00 KBank 3912139663 นันธิดา ดวงศรี 0900711611 โอนแล้ว    Tossapol
977 20:37:50 09 พ.ย. 2561 Kbrbb254 -300 0.00 KBank 9856840252 ทัศวรรณ เกรัมย์ 0931278349 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
978 22:22:38 09 พ.ย. 2561 Kbrbb186 -200 0.00 KBank 3722655701 อภิญญา คลองงาม 0988366305 โอนแล้ว    Tossapol
979 22:59:43 09 พ.ย. 2561 Au8x521 -14,183 -282.00 SCB 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    Tossapol
980 00:10:51 10 พ.ย. 2561 Kbrbb270 -2,000 0.00 KBank 0231629580 ชญานิษฐ์ อัคศรี 0993385256 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
981 02:25:58 10 พ.ย. 2561 Kbrbb104 -2,000 0.00 SCB 8352230595 เพ็ญนภา พิมสาร 0895432007 โอนแล้ว    Tossapol
982 04:49:08 10 พ.ย. 2561 Zdyka85273 -15,300 0.00 KBank 0061978488 ลำภา แดงนาพัน 0899124488 0/9,440 = 9,440 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
983 04:56:08 10 พ.ย. 2561 Au8x461 -25,000 -600.00 KBank 3912139663 นันธิดา ดวงศรี 0900711611 โอนแล้ว    Tossapol
984 05:05:00 10 พ.ย. 2561 Au8x616 -4,600 -174.00 BBL 1764591499 กิตติศักดิ์ มีบุญ 0944453888 โอนแล้ว    Tossapol
985 05:39:48 10 พ.ย. 2561 Kbrbb254 -100 0.00 KBank 9856840252 ทัศวรรณ เกรัมย์ 0931278349 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
986 05:45:37 10 พ.ย. 2561 Zdyka85131 -4,000 0.00 SCB 9622213473 ประสิทธิพร อึ๊งมงคลชัย 0854292294 0/2,112 = 2,112 โอนแล้ว    Tossapol
987 06:24:38 10 พ.ย. 2561 Kbrbb255 -800 0.00 KBank 0248673788 ภัสสร โคสขึง 0615377491 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
988 06:45:16 10 พ.ย. 2561 Kbrbb255 -800 0.00 KBank 0248673788 ภัสสร โคสขึง 0615377491 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
989 06:47:11 10 พ.ย. 2561 Au8x616 -6,444 -282.00 BBL 1764591499 กิตติศักดิ์ มีบุญ 0944453888 โอนแล้ว    Tossapol
990 07:19:11 10 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,717 -141.00 KBank 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    Tossapol
991 07:19:27 10 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,726 -141.00 SCB 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    Tossapol
992 07:48:20 10 พ.ย. 2561 Kbrbb255 -1,000 0.00 KBank 0248673788 ภัสสร โคสขึง 0615377491 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
993 08:10:02 10 พ.ย. 2561 Au8x694 -4,000 0.00 KBank 0243449847 นลินธร เชื้อเมืองพาน 0614941653 โอนแล้ว    Tossapol
994 08:32:24 10 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,726 -141.00 SCB 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    Tossapol
995 08:46:00 10 พ.ย. 2561 Zdyka85131 -1,000 0.00 SCB 9622213473 ประสิทธิพร อึ๊งมงคลชัย 0854292294 โอนแล้ว 0/1,624=1624    Tossapol
996 08:46:39 10 พ.ย. 2561 Au8x616 -5,900 0.00 BBL 1764591499 กิตติศักดิ์ มีบุญ 0944453888 โอนแล้ว    Tossapol
997 08:52:56 10 พ.ย. 2561 Kbrbb216 -5,000 0.00 SCB 4062992653 นงนุช ธนะสูตร 0924256764 โอนแล้ว    Tossapol
998 09:21:06 10 พ.ย. 2561 Zdyka85131 -700 0.00 SCB 9622213473 ประสิทธิพร อึ๊งมงคลชัย 0854292294 0/ 1,535.=1535โอนแล้ว    Tossapol
999 09:46:51 10 พ.ย. 2561 Au8x461 -81,752 0.00 KBank 3912139663 นันธิดา ดวงศรี 0900711611 โอนแล้ว    Tossapol
1000 10:15:09 10 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,727 -141.00 SCB 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    Tossapol
1001 12:07:58 10 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,716 0.00 KBank 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    Tossapol
1002 14:51:24 10 พ.ย. 2561 Ahmg208 -9,000 0.00 KTB 5232082595 บังอร นพพรประเสริฐ 0812512557 โอนแล้ว    Tossapol
1003 15:23:05 10 พ.ย. 2561 Ahmg208 -4,000 0.00 KTB 5232082595 บังอร นพพรประเสริฐ 0812512557 โอนแล้ว    Tossapol
1004 15:55:05 10 พ.ย. 2561 Au8x038 -1,000 0.00 KTB 8540434059 ไพโรจน์ ปันทอง 0882603513 โอนแล้ว    Tossapol
1005 16:27:14 10 พ.ย. 2561 Au8x038 -1,000 0.00 KTB 8540434059 ไพโรจน์ ปันทอง 0882603513 โอนแล้ว    Tossapol
1006 17:36:13 10 พ.ย. 2561 Au8x521 -9,433 0.00 SCB 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    Tossapol
1007 19:20:57 10 พ.ย. 2561 Au8x694 -1,900 0.00 KBank 0243449847 นลินธร เชื้อเมืองพาน 0614941653 โอนแล้ว    Tossapol
1008 19:25:59 10 พ.ย. 2561 Au8x038 -1,800 0.00 KTB 8540434059 ไพโรจน์ ปันทอง 0882603513 โอนแล้ว    Tossapol
1009 21:14:39 10 พ.ย. 2561 Kbrbb270 -500 0.00 KBank 0231629580 ชญานิษฐ์ อัคศรี 0993385256 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1010 22:51:08 10 พ.ย. 2561 Au8x038 -1,200 0.00 KTB 8540434059 ไพโรจน์ ปันทอง 0882603513 โอนแล้ว    Tossapol
1011 00:05:55 11 พ.ย. 2561 Kbrbb255 -700 0.00 KBank 0248673788 ภัสสร โคสขึง 0615377491 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1012 00:15:02 11 พ.ย. 2561 Kbrbb270 -1,000 0.00 KBank 0231629580 ชญานิษฐ์ อัคศรี 0993385256 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1013 00:21:35 11 พ.ย. 2561 Kbrbb216 -3,000 0.00 SCB 4062992653 นงนุช ธนะสูตร 0924256764 โอนแล้ว    Tossapol
1014 00:49:41 11 พ.ย. 2561 Au8x038 -1,000 0.00 KTB 8540434059 ไพโรจน์ ปันทอง 0882603513 โอนแล้ว    Tossapol
1015 00:56:13 11 พ.ย. 2561 Kbrbb270 -3,000 0.00 KBank 0231629580 ชญานิษฐ์ อัคศรี 0993385256 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1016 01:16:23 11 พ.ย. 2561 Kbrbb671 -600 0.00 KBank 0152606672 อำภาพร ปานโพจารย์ 0642071850    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1017 01:23:00 11 พ.ย. 2561 Kbrbb255 -500 0.00 KBank 0248673788 ภัสสร โคสขึง 0615377491 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1018 01:23:25 11 พ.ย. 2561 Au8x038 -3,800 0.00 KTB 8540434059 ไพโรจน์ ปันทอง 0882603513 โอนแล้ว    Tossapol
1019 01:30:16 11 พ.ย. 2561 Kbrbb186 -300 0.00 KBank 3722655701 อภิญญา คลองงาม 0988366305 โอนแล้ว    Tossapol
1020 01:42:06 11 พ.ย. 2561 Kbrbb264 -300 0.00 KBank 0058598526 วราภรณ์ มาดี 0989462477 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1021 01:52:46 11 พ.ย. 2561 Au8x038 -1,100 0.00 KTB 8540434059 ไพโรจน์ ปันทอง 0882603513 โอนแล้ว    Tossapol
1022 06:34:02 11 พ.ย. 2561 Zdyka85238 -500 0.00 KBank 0361600061 ธัญ ก้อนแก้ว 0990459033 683/746.81=1429 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1023 06:41:13 11 พ.ย. 2561 Ahmg365 -1,500 0.00 KBank 0138891356 เบญจมาภรณ์ แจ่มนิยม 0988629909 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1024 07:25:01 11 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,726 -141.00 SCB 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    Tossapol
1025 08:01:28 11 พ.ย. 2561 Au8x091 -700 0.00 KBank 0121144689 ณัฐชยา แก้วกลุ่ม 0871708899 โอนแล้ว    Tossapol
1026 10:15:27 11 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,717 0.00 KBank 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    Tossapol
1027 11:27:49 11 พ.ย. 2561 Kbrbb186 -500 0.00 KBank 3722655701 อภิญญา คลองงาม 0988366305 โอนแล้ว    Tossapol
1028 12:17:18 11 พ.ย. 2561 Au8x521 -9,433 0.00 SCB 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    Tossapol
1029 12:17:47 11 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,716 0.00 KBank 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    Tossapol
1030 12:33:52 11 พ.ย. 2561 Kbrbb272 -200 0.00 KTB 7910412584 ปิยภรณ์ บุญนวม 0637969099 โอนแล้ว    Tossapol
1031 14:05:28 11 พ.ย. 2561 Zdyka85131 -3,000 0.00 SCB 9622213473 ประสิทธิพร อึ๊งมงคลชัย 0854292294 โอนแล้ว 80/1,182=1,260    Tossapol
1032 15:15:28 11 พ.ย. 2561 Kbrbb070 -7,800 0.00 SCB 8332183687 วิศรุต ทรงทอง 0938241161 โอนแล้ว    Tossapol
1033 16:42:21 11 พ.ย. 2561 Zdyka85168 -500 0.00 KTB 8540434059 ไพโรจน์ ปันทอง 0882603513 โอนแล้ว 500/652=1,152    Tossapol
1034 17:05:29 11 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,726 0.00 SCB 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    Tossapol
1035 17:44:44 11 พ.ย. 2561 Zdyka85131 -1,300 0.00 SCB 9622213473 ประสิทธิพร อึ๊งมงคลชัย 0854292294 โอนแล้ว 80/839=919    Tossapol
1036 18:07:24 11 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,717 0.00 KBank 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    Tossapol
1037 18:58:42 11 พ.ย. 2561 Zdyka85131 -700 0.00 SCB 9622213473 ประสิทธิพร อึ๊งมงคลชัย 0854292294 โอนแล้ว 80/821=901    Tossapol
1038 19:34:12 11 พ.ย. 2561 Kbrbb216 -12,500 0.00 SCB 4062992653 นงนุช ธนะสูตร 0924256764 โอนแล้ว    Tossapol
1039 20:05:56 11 พ.ย. 2561 Au8x521 -9,433 -282.00 SCB 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    Tossapol
1040 21:09:40 11 พ.ย. 2561 Kbrbb270 -1,000 0.00 KBank 0231629580 ชญานิษฐ์ อัคศรี 0993385256 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1041 21:20:52 11 พ.ย. 2561 Kbrbb270 -1,000 0.00 KBank 0231629580 ชญานิษฐ์ อัคศรี 0993385256 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1042 22:47:21 11 พ.ย. 2561 Au8x521 -7,405 -282.00 SCB 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    Tossapol
1043 00:02:42 12 พ.ย. 2561 Kbrbb671 -800 0.00 KBank 0152606672 อำภาพร ปานโพจารย์ 0642071850 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1044 00:26:35 12 พ.ย. 2561 Kbrbb272 -200 0.00 KTB 7910412584 ปิยภรณ์ บุญนวม 0637969099 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1045 00:27:10 12 พ.ย. 2561 Kbrbb671 -300 0.00 KBank 0152606672 อำภาพร ปานโพจารย์ 0642071850 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1046 01:36:34 12 พ.ย. 2561 Ahmg365 -800 0.00 KBank 0138891356 เบญจมาภรณ์ แจ่มนิยม 0988629909 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1047 04:06:03 12 พ.ย. 2561 Kbrbb105 -900 0.00 KBank 1692361705 ภคนันท์ โชคสมกิจ 0901395597 โอนแล้ว    Tossapol
1048 05:39:20 12 พ.ย. 2561 Au8x102 -3,000 0.00 KBank 3912205313 ธีระพงษ์ สุวรรณ์พานทอง 0806171792 โอนแล้ว    Tossapol
1049 06:30:54 12 พ.ย. 2561 Au8x102 -1,500 0.00 KBank 3912205313 ธีระพงษ์ สุวรรณ์พานทอง 0806171792 โอนแล้ว    Tossapol
1050 07:51:56 12 พ.ย. 2561 Zdyka85131 -600 0.00 SCB 9622213473 ประสิทธิพร อึ๊งมงคลชัย 0854292294 480/-175 =305 โอนแล้ว    Tossapol
1051 08:21:52 12 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,716 0.00 KBank 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    Tossapol
1052 08:22:14 12 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,726 0.00 SCB 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    Tossapol
1053 09:29:26 12 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,717 -141.00 KBank 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    Tossapol
1054 09:55:03 12 พ.ย. 2561 Kbrbb101 -1,060 0.00 KBank 0201895480 นุชนภา แซ่เล้า 0624435463 โอนแล้ว    Tossapol
1055 10:20:20 12 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,716 -141.00 KBank 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    Tossapol
1056 11:37:13 12 พ.ย. 2561 kai -200,000 0.00 KBank โอนเข้า บช kB วราภรณ์ 2602030312    Tossapol
1057 12:38:15 12 พ.ย. 2561 Zdyka85275 -15,000 0.00 KBank 6992184696 ธนากร ใจจิตแจ่ม 0881651087 2,044/979=3023 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1058 13:01:57 12 พ.ย. 2561 Kbrbb299 -2,500 0.00 KBank 1402086848 ฐาปกรณ์ นันทิพงศ์ 0633812342 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1059 14:13:45 12 พ.ย. 2561 Zdyka85219 -799 0.00 KBank 0181449772 ณัฐวัฒน์ รัตนเรืองวิโรจน์ 0881604734 โอนแล้ว 1/0=1    Tossapol
1060 15:30:46 12 พ.ย. 2561 Au8x038 -1,000 0.00 KTB 8540434059 ไพโรจน์ ปันทอง 0882603513 โอนแล้ว    Tossapol
1061 15:51:49 12 พ.ย. 2561 Au8x038 -1,000 0.00 KTB 8540434059 ไพโรจน์ ปันทอง 0882603513 โอนแล้ว    Tossapol
1062 16:20:21 12 พ.ย. 2561 Au8x521 -9,433 -282.00 SCB 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    Tossapol
1063 19:19:29 12 พ.ย. 2561 Kbrbb202 -40,000 0.00 KBank 0198354627 ชนัญชิดา แซ่ไหล 0621354014 โอนแล้ว    Tossapol
1064 19:26:09 12 พ.ย. 2561 Kbrbb277 -100 0.00 KBank 0128474870 นปภา ศิลปอนันต์ 0960498949 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1065 20:05:46 12 พ.ย. 2561 Au8x017 -20,000 -840.00 KTB 5390313704 วัชรกร รวมจิตร 0882610077 โอนแล้ว    Tossapol
1066 20:09:59 12 พ.ย. 2561 Au8x521 -14,183 -282.00 SCB 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    Tossapol
1067 20:12:33 12 พ.ย. 2561 Au8x038 -600 0.00 KTB 8540434059 ไพโรจน์ ปันทอง 0882603513 โอนแล้ว    Tossapol
1068 20:42:08 12 พ.ย. 2561 Au8x037 -20,000 0.00 KBank 1742599260 วรพจน์ ท่าทราย 0846734753 โอนแล้ว    Tossapol
1069 20:50:07 12 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,726 -141.00 SCB 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    Tossapol
1070 21:04:27 12 พ.ย. 2561 Au8x037 -20,000 0.00 KBank 1742599260 วรพจน์ ท่าทราย 0846734753 โอนแล้ว    Tossapol
1071 21:42:44 12 พ.ย. 2561 Au8x521 -7,283 -282.00 SCB 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    Tossapol
1072 21:57:38 12 พ.ย. 2561 Zdyka85131 -1,000 0.00 SCB 9622213473 ประสิทธิพร อึ๊งมงคลชัย 0854292294 0/512.77=512 โอนแล้ว    Tossapol
1073 23:10:39 12 พ.ย. 2561 Au8x512 -5,000 0.00 KTB 0350265625 ศิร์รัชลัลน์ ธุระสาร 0922612060 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1074 23:18:57 12 พ.ย. 2561 Kbrbb147 -400 0.00 KBank 0411157717 โชติกา เพประโคน 0913255089 โอนแล้ว    Tossapol
1075 00:02:56 13 พ.ย. 2561 Kbrbb216 -700 0.00 SCB 4062992653 นงนุช ธนะสูตร 0924256764 โอนแล้ว    Tossapol
1076 05:01:40 13 พ.ย. 2561 Kbrbb255 -1,000 0.00 KBank 0248673788 ภัสสร โคสขึง 0615377491 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1077 05:55:43 13 พ.ย. 2561 Kbrbb255 -3,200 0.00 KBank 0248673788 ภัสสร โคสขึง 0615377491 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1078 06:35:27 13 พ.ย. 2561 Ahmg431 -6,000 -50.00 KBank 0231908102 บุญชู สุขสำแดง 0940055837 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1079 06:42:02 13 พ.ย. 2561 Kbrbb255 -1,000 0.00 KBank 0248673788 ภัสสร โคสขึง 0615377491 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1080 08:20:32 13 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,716 0.00 KBank 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    Tossapol
1081 10:01:04 13 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,727 -141.00 SCB 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    Tossapol
1082 11:53:28 13 พ.ย. 2561 Au8x521 -9,433 0.00 SCB 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    Tossapol
1083 12:10:38 13 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,717 -141.00 KBank 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    Tossapol
1084 12:59:40 13 พ.ย. 2561 Au8x521 -9,813 0.00 SCB 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    Tossapol
1085 13:18:31 13 พ.ย. 2561 Au8x441 -1,000 0.00 KTB 4690256667 วิทยา ทวิชัย 0615799175 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1086 15:06:12 13 พ.ย. 2561 Au8x521 -14,182 0.00 SCB 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    Tossapol
1087 15:35:45 13 พ.ย. 2561 Au8x038 -300 0.00 KTB 8540434059 ไพโรจน์ ปันทอง 0882603513 โอนแล้ว    Tossapol
1088 16:04:56 13 พ.ย. 2561 Kbrbb270 -2,000 0.00 KBank 0231629580 ชญานิษฐ์ อัคศรี 0993385256 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1089 16:08:33 13 พ.ย. 2561 Au8x038 -300 0.00 KTB 8540434059 ไพโรจน์ ปันทอง 0882603513 โอนแล้ว    Tossapol
1090 17:25:22 13 พ.ย. 2561 Zdyka85241 -20,000 0.00 KTB 9810790309 ณัชพล ทองรุ่ง 0991803284 73,000 /-72,976=23โอนแล้ว    Tossapol
1091 18:07:39 13 พ.ย. 2561 Au8x461 -40,000 0.00 KBank 3912139663 นันธิดา ดวงศรี 0900711611 โอนแล้ว    Tossapol
1092 18:51:33 13 พ.ย. 2561 Ahmg454 -600 0.00 KBank 0111695997 ชาญชัย ทอนสระน้อย 0645473490 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1093 22:02:18 13 พ.ย. 2561 Au8x461 -60,000 -600.00 KBank 3912139663 นันธิดา ดวงศรี 0900711611 โอนแล้ว    Tossapol
1094 22:14:54 13 พ.ย. 2561 Kbrbb272 -100 0.00 KTB 7910412584 ปิยภรณ์ บุญนวม 0637969099 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1095 22:46:57 13 พ.ย. 2561 Au8x038 -500 0.00 KBank 8540434059 ไพโรจน์ ปันทอง 0882603513 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1096 23:18:58 13 พ.ย. 2561 Kbrbb264 -200 0.00 KBank 0058598526 วราภรณ์ มาดี 0989462477 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1097 01:04:09 14 พ.ย. 2561 Au8x017 -100,000 0.00 KTB 5390313704 วัชรกร รวมจิตร 0882610077 โอนแล้ว    Tossapol
1098 01:51:48 14 พ.ย. 2561 Au8x017 -31,440 0.00 KTB 5390313704 วัชรกร รวมจิตร 0882610077 โอนแล้ว    Tossapol
1099 01:57:38 14 พ.ย. 2561 Au8x521 -6,300 -282.00 SCB 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    Tossapol
1100 03:39:17 14 พ.ย. 2561 Au8x017 -50,200 0.00 KTB 5390313704 วัชรกร รวมจิตร 0882610077 โอนแล้ว    Tossapol
1101 04:13:02 14 พ.ย. 2561 Kbrbb270 -500 0.00 KBank 0231629580 ชญานิษฐ์ อัคศรี 0993385256 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1102 05:06:00 14 พ.ย. 2561 Kbrbb299 -2,000 0.00 KBank 1402086848 ฐาปกรณ์ นันทิพงศ์ 0633812342 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1103 05:08:59 14 พ.ย. 2561 Zdyka85233 -3,397 0.00 SCB 4031901320 วศิน สุวัฒนา 0944840158 603/-602= 1โอนแล้ว    Tossapol
1104 05:59:40 14 พ.ย. 2561 Kbrbb270 -2,000 0.00 KBank 0231629580 ชญานิษฐ์ อัคศรี 0993385256 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1105 08:00:37 14 พ.ย. 2561 Ahmg431 -9,000 0.00 KBank 0231908102 บุญชู สุขสำแดง 0940055837 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1106 08:03:23 14 พ.ย. 2561 Kbrbb277 -100 0.00 KBank 0128474870 นปภา ศิลปอนันต์ 0960498949 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1107 08:29:36 14 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,716 -141.00 KBank 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    Tossapol
1108 08:29:53 14 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,726 -141.00 SCB 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    Tossapol
1109 09:25:45 14 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,717 -141.00 KBank 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    Tossapol
1110 09:27:11 14 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,726 -141.00 SCB 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    Tossapol
1111 10:19:11 14 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,726 -141.00 SCB 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    Tossapol
1112 12:24:56 14 พ.ย. 2561 Au8x038 -300 0.00 KTB 8540434059 ไพโรจน์ ปันทอง 0882603513 โอนแล้ว    Tossapol
1113 13:36:32 14 พ.ย. 2561 Kbrbb147 -100 0.00 KBank 0411157717 โชติกา เพประโคน 0913255089 โอนแล้ว    Tossapol
1114 14:42:46 14 พ.ย. 2561 Kbrbb270 -2,000 0.00 KBank 0231629580 ชญานิษฐ์ อัคศรี 0993385256 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1115 15:14:04 14 พ.ย. 2561 Kbrbb288 -400 0.00 KTB 6950296886 อรรถชัย แสนตุ้ย 0985032149 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1116 15:18:34 14 พ.ย. 2561 nok -200,000 0.00 KTB โอนเข้า บช kB วราภรณ์ 2602030312    Tossapol
1117 15:26:05 14 พ.ย. 2561 Au8x521 -9,433 0.00 SCB 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    Tossapol
1118 16:33:47 14 พ.ย. 2561 Kbrbb216 -500 0.00 SCB 4062992653 นงนุช ธนะสูตร 0924256764 โอนแล้ว    Tossapol
1119 17:01:24 14 พ.ย. 2561 Kbrbb274 -1,700 0.00 KBank 0192912105 ศราวุฒิ วิลัย 0998189481 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1120 17:52:23 14 พ.ย. 2561 Zdyka85273 -600 0.00 KBank 0061978488 ลำภา แดงนาพัน 0899124488 โอนแล้ว 8,400/-7,522=878    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1121 18:38:01 14 พ.ย. 2561 Ahmg454 -400 0.00 KBank 0111695997 ชาญชัย ทอนสระน้อย 0645473490 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1122 19:02:55 14 พ.ย. 2561 Au8x037 -20,000 0.00 KBank 1742599260 วรพจน์ ท่าทราย 0846734753 โอนแล้ว    Tossapol
1123 19:22:35 14 พ.ย. 2561 Ahmg309 -2,000 0.00 SCB 9462566989 ปาริฉัตร บุญทา 0806888850 โอนแล้ว    Tossapol
1124 20:00:49 14 พ.ย. 2561 Au8x512 -3,000 -120.00 KBank 0350265625 ศิร์รัชลัลน์ ธุระสาร 0922612060 โอนแล้ว    Tossapol
1125 20:24:52 14 พ.ย. 2561 Kbrbb168 -11,120 0.00 KBank 0283902951 อรรถพล ตั้งธนอำรุง 0845492093 โอนแล้ว    Tossapol
1126 20:28:39 14 พ.ย. 2561 dang -150,000 0.00 KTB พี่เบียร์กดเงินออก    Tossapol
1127 20:41:13 14 พ.ย. 2561 Au8x521 -8,912 -282.00 SCB 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    Tossapol
1128 20:44:26 14 พ.ย. 2561 Kbrbb272 -100 0.00 KTB 7910412584 ปิยภรณ์ บุญนวม 0637969099 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1129 20:50:41 14 พ.ย. 2561 Au8x512 -2,000 0.00 KBank 0350265625 ศิร์รัชลัลน์ ธุระสาร 0922612060 โอนแล้ว    Tossapol
1130 21:18:05 14 พ.ย. 2561 Au8x512 -1,000 0.00 KBank 0350265625 ศิร์รัชลัลน์ ธุระสาร 0922612060 โอนแล้ว    Tossapol
1131 23:39:01 14 พ.ย. 2561 Kbrbb168 -19,250 0.00 KBank 0283902951 อรรถพล ตั้งธนอำรุง 0845492093 โอนแล้ว    Tossapol
1132 00:43:28 15 พ.ย. 2561 Kbrbb272 -200 0.00 KTB 7910412584 ปิยภรณ์ บุญนวม 0637969099 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1133 01:24:59 15 พ.ย. 2561 Kbrbb289 -30,000 0.00 KBank 7262314665 ทศพร คงวุ่น 0851724369 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1134 01:28:57 15 พ.ย. 2561 Ahmg377 -500 0.00 KBank 0373952826 ปาริฉัตร บุญทา 080-6888850 โอนแล้ว    Tossapol
1135 07:19:14 15 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,726 -141.00 SCB 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    Tossapol
1136 08:23:40 15 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,727 0.00 SCB 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    Tossapol
1137 08:53:59 15 พ.ย. 2561 Zdyka85131 -1,100 0.00 SCB 9622213473 ประสิทธิพร อึ๊งมงคลชัย 0854292294 0 /300 =300โอนแล้ว    Tossapol
1138 09:13:59 15 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,726 0.00 SCB 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    Tossapol
1139 10:29:29 15 พ.ย. 2561 Kbrbb289 -10,000 0.00 KBank 7262314665 ทศพร คงวุ่น 0851724369 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1140 11:15:05 15 พ.ย. 2561 nid -100,000 0.00 KTB พี่เบียให้โอน    Tossapol
1141 11:21:00 15 พ.ย. 2561 Kbrbb053 -2,000 0.00 BBL 1764460430 ธนพล แจ่มสุกใส 062-5766915 โอนแล้ว    Tossapol
1142 13:07:34 15 พ.ย. 2561 Kbrbb112 -1,300 0.00 KTB 9823005990 อัคร ลิปนะโชคชัย 0643083721 โอนแล้ว    Tossapol
1143 13:56:46 15 พ.ย. 2561 Ahmg330 -500 0.00 SCB 1662168428 เวธณี ทองเรือง 0889498403 โอนแล้ว    Tossapol
1144 14:02:06 15 พ.ย. 2561 Zdyka85241 -3,500 0.00 KTB 9810790309 ณัชพล ทองรุ่ง 0991803284 14,535/ -4,946 =9588โอนแล้ว    Tossapol
1145 14:13:12 15 พ.ย. 2561 Au8x521 -14,183 0.00 SCB 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    Tossapol
1146 14:41:55 15 พ.ย. 2561 Kbrbb168 -6,800 0.00 KBank 0283902951 อรรถพล ตั้งธนอำรุง 0845492093 โอนแล้ว    Tossapol
1147 15:10:00 15 พ.ย. 2561 Au8x295 -32,000 0.00 KBank 1742585316 จันทรา ศรีบัว 0898073527 โอนแล้ว    Tossapol
1148 15:12:11 15 พ.ย. 2561 Au8x037 -23,300 0.00 KBank 1742599260 วรพจน์ ท่าทราย 0846734753 โอนแล้ว    Tossapol
1149 15:34:25 15 พ.ย. 2561 Ahmg309 -500 0.00 SCB 9462566989 ปาริฉัตร บุญทา 0806888850 โอนแล้ว    Tossapol
1150 16:10:22 15 พ.ย. 2561 Au8x037 -30,000 0.00 KBank 1742599260 วรพจน์ ท่าทราย 0846734753 โอนแล้ว    Tossapol
1151 16:26:11 15 พ.ย. 2561 Au8x037 -30,000 0.00 KBank 1742599260 วรพจน์ ท่าทราย 0846734753 โอนแล้ว    Tossapol
1152 16:55:04 15 พ.ย. 2561 Au8x295 -13,000 0.00 KBank 1742585316 จันทรา ศรีบัว 0898073527 โอนแล้ว    Tossapol
1153 18:31:55 15 พ.ย. 2561 Kbrbb272 -100 0.00 KTB 7910412584 ปิยภรณ์ บุญนวม 0637969099 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1154 18:51:38 15 พ.ย. 2561 Kbrbb216 -3,700 0.00 SCB 4062992653 นงนุช ธนะสูตร 0924256764 โอนแล้ว    Tossapol
1155 19:37:10 15 พ.ย. 2561 Ahmg377 -1,000 0.00 KBank 0373952826 ปาริฉัตร บุญทา 080-6888850 โอนแล้ว    Tossapol
1156 20:16:13 15 พ.ย. 2561 Kbrbb299 -3,000 0.00 KBank 1402086848 ฐาปกรณ์ นันทิพงศ์ 0633812342 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1157 20:21:59 15 พ.ย. 2561 Au8x038 -1,000 0.00 KTB 8540434059 ไพโรจน์ ปันทอง 0882603513    Tossapol
1158 21:11:43 15 พ.ย. 2561 Au8x521 -9,433 -282.00 SCB 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    Tossapol
1159 21:58:37 15 พ.ย. 2561 Au8x521 -8,912 -282.00 SCB 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    Tossapol
1160 22:17:04 15 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,716 -141.00 KBank 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    Tossapol
1161 00:23:01 16 พ.ย. 2561 Au8x521 -9,068 -282.00 SCB 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    Tossapol
1162 01:31:52 16 พ.ย. 2561 Au8x038 -1,300 -60.00 KTB 8540434059 ไพโรจน์ ปันทอง 0882603513 โอนแล้ว    Tossapol
1163 04:48:51 16 พ.ย. 2561 Ahmg412 -500 0.00 KBank 0313575209 รุ่งนภา พ่อโท 092-4759365 โอนแล้ว    Tossapol
1164 06:42:23 16 พ.ย. 2561 Kbrbb299 -8,000 0.00 KBank 1402086848 ฐาปกรณ์ นันทิพงศ์ 0633812342 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1165 08:02:31 16 พ.ย. 2561 Ahmg436 -300 0.00 KBank 2282234648 วารินท์ญา อินไชย 0896404192 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1166 08:13:06 16 พ.ย. 2561 Au8x295 -54,000 0.00 KBank 1742585316 จันทรา ศรีบัว 0898073527 โอนแล้ว    Tossapol
1167 08:21:47 16 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,726 0.00 SCB 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    Tossapol
1168 08:37:04 16 พ.ย. 2561 Au8x037 -20,000 0.00 KBank 1742599260 วรพจน์ ท่าทราย 0846734753 โอนแล้ว    Tossapol
1169 09:21:41 16 พ.ย. 2561 Au8x037 -41,000 0.00 KBank 1742599260 วรพจน์ ท่าทราย 0846734753 โอนแล้ว    Tossapol
1170 09:42:07 16 พ.ย. 2561 Au8x038 -1,300 0.00 KTB 8540434059 ไพโรจน์ ปันทอง 0882603513 โอนแล้ว    Tossapol
1171 10:11:28 16 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,717 -141.00 KBank 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    Tossapol
1172 11:23:24 16 พ.ย. 2561 Zdyka85273 -400 0.00 KBank 0061978488 ลำภา แดงนาพัน 0899124488 โอนแล้ว 14,020/-13,932=88    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1173 11:58:25 16 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,716 0.00 KBank 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    Tossapol
1174 11:58:38 16 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,726 0.00 SCB 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    Tossapol
1175 12:43:19 16 พ.ย. 2561 Kbrbb299 -4,000 0.00 KBank 1402086848 ฐาปกรณ์ นันทิพงศ์ 0633812342 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1176 13:14:41 16 พ.ย. 2561 Zdyka85241 -29,789 0.00 KTB 9810790309 ณัชพล ทองรุ่ง 0991803284 โอนแล้ว 0/0    Tossapol
1177 14:41:16 16 พ.ย. 2561 Kbrbb272 -500 0.00 KTB 7910412584 ปิยภรณ์ บุญนวม 0637969099 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1178 15:16:15 16 พ.ย. 2561 Kbrbb088 -4,000 0.00 KBank 7512364477 วีภาค ศรีเฉลิม 0836156586 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1179 15:33:12 16 พ.ย. 2561 Au8x521 -16,986 -282.00 SCB 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    Tossapol
1180 16:36:44 16 พ.ย. 2561 Kbrbb303 -2,000 0.00 KTB 2180429851 กัญญาภัทร ภูมิกิตติสวัสดิ์ 0923268869 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1181 16:53:51 16 พ.ย. 2561 Kbrbb062 -800 0.00 KBank 4762306277 เกวลี อุ่นละมัย 0921768777 โอนแล้ว    Tossapol
1182 17:10:03 16 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,726 0.00 SCB 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    Tossapol
1183 17:25:36 16 พ.ย. 2561 Au8x254 -2,300 0.00 KBank 5422867548 วันชัย งามศิริ 0899899349 โอนแล้ว    Tossapol
1184 18:08:39 16 พ.ย. 2561 Au8x254 -1,500 0.00 KBank 5422867548 วันชัย งามศิริ 0899899349 โอนแล้ว    Tossapol
1185 18:26:34 16 พ.ย. 2561 Au8x616 -2,600 0.00 BBL 1764591499 กิตติศักดิ์ มีบุญ 0944453888 โอนแล้ว    Tossapol
1186 19:16:22 16 พ.ย. 2561 Au8x070 -1,632 0.00 KBank 5552283645 แอนนา เทพนรินทร์ 0896602631 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1187 19:25:34 16 พ.ย. 2561 Au8x010 -400 0.00 KTB 5110348820 เฉลิมภพ คำธิตา 0930347885 โอนแล้ว    Tossapol
1188 19:33:24 16 พ.ย. 2561 Au8x521 -9,433 0.00 SCB 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    Tossapol
1189 19:45:30 16 พ.ย. 2561 kai -50,000 0.00 KBank โยกไป kb ทศพล    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1190 20:02:13 16 พ.ย. 2561 Zdyka85241 -9,325 0.00 KTB 9810790309 ณัชพล ทองรุ่ง 0991803284 10,675/9,325 =20,000 โอนแล้ว    Tossapol
1191 20:14:39 16 พ.ย. 2561 Ahmg365 -1,000 0.00 KBank 0138891356 เบญจมาภรณ์ แจ่มนิยม 0988629909 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1192 20:50:15 16 พ.ย. 2561 Kbrbb101 -2,420 0.00 KBank 0201895480 นุชนภา แซ่เล้า 0624435463 โอนแล้ว    Tossapol
1193 22:08:01 16 พ.ย. 2561 dang -90,000 0.00 KBank พี่เบียร์กดเงินออก    Tossapol
1194 00:55:48 17 พ.ย. 2561 Kbrbb274 -500 0.00 KBank 0192912105 ศราวุฒิ วิลัย 0998189481 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1195 01:28:42 17 พ.ย. 2561 Kbrbb277 -300 0.00 KBank 0128474870 นปภา ศิลปอนันต์ 0960498949 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1196 04:06:55 17 พ.ย. 2561 Kbrbb274 -1,400 0.00 KBank 0192912105 ศราวุฒิ วิลัย 0998189481 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1197 07:27:54 17 พ.ย. 2561 Kbrbb299 -3,000 0.00 KBank 1402086848 ฐาปกรณ์ นันทิพงศ์ 0633812342 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1198 07:46:59 17 พ.ย. 2561 Kbrbb062 -600 0.00 KBank 4762306277 เกวลี อุ่นละมัย 0921768777 โอนแล้ว    Tossapol
1199 08:17:04 17 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,717 -141.00 KBank 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    Tossapol
1200 08:17:12 17 พ.ย. 2561 Kbrbb101 280 0.00 KBank 08.16 k-mo    Tossapol
1201 08:17:24 17 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,727 -141.00 SCB 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    Tossapol
1202 08:28:07 17 พ.ย. 2561 Kbrbb101 -1,220 0.00 KBank 0201895480 นุชนภา แซ่เล้า 0624435463 โอนแล้ว    Tossapol
1203 09:00:59 17 พ.ย. 2561 Zdyka85274 -1,700 0.00 KTB 3131487429 เชิด​ศักดิ์​ ทองดา 0913313744 โอนแล้ว 5,807/-5,289=518    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1204 09:04:13 17 พ.ย. 2561 Zdyka85214 -470 0.00 SCB 6502291763 ธนภัทร ตันเยียน 0970624845 โอนแล้ว 1,905/-1,901=4    Tossapol
1205 09:10:45 17 พ.ย. 2561 Au8x010 100 0.00 KTB 09.09 ie    Tossapol
1206 09:13:56 17 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,716 -141.00 KBank 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    Tossapol
1207 09:14:21 17 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,726 -141.00 SCB 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    Tossapol
1208 09:20:40 17 พ.ย. 2561 Au8x037 -15,000 0.00 KBank 1742599260 วรพจน์ ท่าทราย 0846734753 โอนแล้ว    Tossapol
1209 10:12:08 17 พ.ย. 2561 Au8x263 -3,000 0.00 KBank 6201140791 บังอร ท่าเขา 0892451028 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1210 10:15:30 17 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,717 -141.00 KBank 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    Tossapol
1211 10:16:08 17 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,726 -141.00 SCB 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    Tossapol
1212 10:24:13 17 พ.ย. 2561 Au8x037 -21,400 0.00 KBank 1742599260 วรพจน์ ท่าทราย 0846734753 โอนแล้ว    Tossapol
1213 10:43:11 17 พ.ย. 2561 Kbrbb277 -200 0.00 KBank 0128474870 นปภา ศิลปอนันต์ 0960498949 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1214 11:55:52 17 พ.ย. 2561 Kbrbb122 -100 0.00 KBank 9462038760 ณิชนันท์ ตั้งอุดมเรือง 099-8475738 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1215 12:36:17 17 พ.ย. 2561 Au8x091 -2,300 0.00 KBank 0121144689 ณัฐชยา แก้วกลุ่ม 0871708899 โอนแล้ว    Tossapol
1216 14:03:34 17 พ.ย. 2561 Au8x295 -75,000 0.00 KBank 1742585316 จันทรา ศรีบัว 0898073527 โอนแล้ว    Tossapol
1217 14:20:54 17 พ.ย. 2561 Au8x091 -3,040 0.00 KBank 0121144689 ณัฐชยา แก้วกลุ่ม 0871708899 โอนแล้ว    Tossapol
1218 14:23:38 17 พ.ย. 2561 Ahmg454 -500 0.00 KBank 0111695997 ชาญชัย ทอนสระน้อย 0645473490 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1219 14:27:41 17 พ.ย. 2561 Kbrbb272 -500 0.00 KTB 7910412584 ปิยภรณ์ บุญนวม 0637969099 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1220 14:57:12 17 พ.ย. 2561 Kbrbb272 -200 0.00 KTB 7910412584 ปิยภรณ์ บุญนวม 0637969099 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1221 15:35:37 17 พ.ย. 2561 Au8x263 -3,200 0.00 KBank 6201140791 บังอร ท่าเขา 0892451028 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1222 15:36:39 17 พ.ย. 2561 Kbrbb053 -1,500 0.00 BBL 1764460430 ธนพล แจ่มสุกใส 062-5766915 โอนแล้ว    Tossapol
1223 18:13:38 17 พ.ย. 2561 Au8x091 -3,000 0.00 KBank 0121144689 ณัฐชยา แก้วกลุ่ม 0871708899 โอนแล้ว    Tossapol
1224 21:10:30 17 พ.ย. 2561 Ahmg439 -22,000 -200.00 KBank 0092659615 สุเมธ อ่อนทอง 0993093322 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1225 21:18:37 17 พ.ย. 2561 Au8x038 -500 -36.00 KTB 8540434059 ไพโรจน์ ปันทอง 0882603513 โอนแล้ว    Tossapol
1226 21:19:20 17 พ.ย. 2561 Au8x521 -9,433 -282.00 SCB 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    Tossapol
1227 21:45:08 17 พ.ย. 2561 Au8x091 -6,057 -120.00 KBank 0121144689 ณัฐชยา แก้วกลุ่ม 0871708899 โอนแล้ว    Tossapol
1228 22:09:10 17 พ.ย. 2561 Au8x521 -9,432 -282.00 SCB 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    Tossapol
1229 03:41:25 18 พ.ย. 2561 Ahmg439 -3,000 0.00 KBank 0092659615 สุเมธ อ่อนทอง 0993093322 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1230 03:41:43 18 พ.ย. 2561 Kbrbb272 -500 0.00 KTB 7910412584 ปิยภรณ์ บุญนวม 0637969099 โอนแล้ว    Tossapol
1231 03:45:20 18 พ.ย. 2561 Zdyka85131 -2,000 0.00 SCB 9622213473 ประสิทธิพร อึ๊งมงคลชัย 0854292294 3,500/-3,064.08=435 โอนแล้ว    Tossapol
1232 03:49:54 18 พ.ย. 2561 Ahmg439 -6,000 0.00 KBank 0092659615 สุเมธ อ่อนทอง 0993093322 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1233 06:02:40 18 พ.ย. 2561 Zdyka85274 -3,000 0.00 KTB 3131487429 เชิด​ศักดิ์​ ทองดา 0913313744 6,807/-4,685.52=2121 โอนแล้ว    Tossapol
1234 06:31:38 18 พ.ย. 2561 Kbrbb053 -2,000 0.00 BBL 1764460430 ธนพล แจ่มสุกใส 062-5766915    Tossapol
1235 07:24:56 18 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,726 -141.00 SCB 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    Tossapol
1236 07:25:12 18 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,716 -141.00 KBank 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    Tossapol
1237 08:31:41 18 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,716 0.00 KBank 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    Tossapol
1238 08:31:56 18 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,726 0.00 SCB 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    Tossapol
1239 08:49:49 18 พ.ย. 2561 Kbrbb277 -150 0.00 KBank 0128474870 นปภา ศิลปอนันต์ 0960498949 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1240 09:24:30 18 พ.ย. 2561 Au8x521 -9,433 0.00 SCB 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    Tossapol
1241 09:30:38 18 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,727 0.00 SCB 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    Tossapol
1242 10:18:55 18 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,717 0.00 KBank 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    Tossapol
1243 12:05:17 18 พ.ย. 2561 Kbrbb062 -600 0.00 KBank 4762306277 เกวลี อุ่นละมัย 0921768777 โอนแล้ว    Tossapol
1244 12:17:32 18 พ.ย. 2561 Kbrbb277 -400 0.00 KBank 0128474870 นปภา ศิลปอนันต์ 0960498949 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1245 12:38:26 18 พ.ย. 2561 Au8x295 -50,000 0.00 KBank 1742585316 จันทรา ศรีบัว 0898073527 โอนแล้ว    Tossapol
1246 13:48:47 18 พ.ย. 2561 Kbrbb288 -3,000 0.00 KTB 6950296886 อรรถชัย แสนตุ้ย 0985032149 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1247 14:12:44 18 พ.ย. 2561 Au8x681 -1,000 0.00 BBL 8710076533 ณรงศักดิ์ พิมายกลาง 0923711987 โอนแล้ว    Tossapol
1248 15:11:26 18 พ.ย. 2561 Ahmg439 -5,000 0.00 KBank 0092659615 สุเมธ อ่อนทอง 0993093322 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1249 15:59:02 18 พ.ย. 2561 Au8x441 -2,000 0.00 KBank 4690256667 วิทยา ทวิชัย 0615799175 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1250 16:07:01 18 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,716 0.00 KBank 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    Tossapol
1251 16:22:44 18 พ.ย. 2561 Au8x091 -1,600 0.00 KBank 0121144689 ณัฐชยา แก้วกลุ่ม 0871708899 โอนแล้ว    Tossapol
1252 19:27:46 18 พ.ย. 2561 Kbrbb105 -700 0.00 KBank 1692361705 ภคนันท์ โชคสมกิจ 0901395597 โอนแล้ว    Tossapol
1253 21:18:16 18 พ.ย. 2561 Au8x521 -8,913 -282.00 SCB 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    Tossapol
1254 22:16:08 18 พ.ย. 2561 Kbrbb105 -500 0.00 KBank 1692361705 ภคนันท์ โชคสมกิจ 0901395597 โอนแล้ว    Tossapol
1255 22:25:48 18 พ.ย. 2561 Zdyka85131 -3,100 0.00 SCB 9622213473 ประสิทธิพร อึ๊งมงคลชัย 0854292294 2,500/-2,416.12=83 โอนแล้ว    Tossapol
1256 22:57:21 18 พ.ย. 2561 Ahmg437 -500 0.00 KBank 0353727338 ณัฐวัฒน์ สีสวัสดิ์ 0830566255 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1257 23:03:25 18 พ.ย. 2561 Kbrbb270 -1,000 0.00 KBank 0231629580 ชญานิษฐ์ อัคศรี 0993385256 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1258 23:13:11 18 พ.ย. 2561 Au8x521 -9,432 -282.00 SCB 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    Tossapol
1259 00:16:39 19 พ.ย. 2561 Zdyka85233 -941 0.00 KTB 4031901320 วศิน สุวัฒนา 0944840158 662/-661.06=1 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1260 00:57:41 19 พ.ย. 2561 Kbrbb270 -5,000 0.00 KBank 0231629580 ชญานิษฐ์ อัคศรี 0993385256 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1261 01:06:08 19 พ.ย. 2561 Kbrbb270 -2,000 0.00 KBank 0231629580 ชญานิษฐ์ อัคศรี 0993385256 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1262 02:43:32 19 พ.ย. 2561 Kbrbb270 -2,000 0.00 KBank 0231629580 ชญานิษฐ์ อัคศรี 0993385256 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1263 06:38:26 19 พ.ย. 2561 Zdyka85264 -5,000 0.00 KTB 4350018888 วีรพงศ์ แดนกระโทก 0649724288 1,004/-500.50=503 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1264 07:15:33 19 พ.ย. 2561 Au8x091 -1,579 -30.00 KBank 0121144689 ณัฐชยา แก้วกลุ่ม 0871708899 โอนแล้ว    Tossapol
1265 08:17:04 19 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,717 -141.00 KBank 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    Tossapol
1266 08:22:22 19 พ.ย. 2561 Au8x091 -1,670 0.00 KBank 0121144689 ณัฐชยา แก้วกลุ่ม 0871708899 โอนแล้ว    Tossapol
1267 09:10:09 19 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,726 0.00 SCB 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    Tossapol
1268 09:28:54 19 พ.ย. 2561 Au8x295 -67,000 0.00 KBank 1742585316 จันทรา ศรีบัว 0898073527 โอนแล้ว    Tossapol
1269 10:10:53 19 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,716 0.00 KBank 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    Tossapol
1270 10:11:25 19 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,726 0.00 SCB 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    Tossapol
1271 10:22:00 19 พ.ย. 2561 Au8x530 -12,000 0.00 KTB 2430106485 นันธณา เขื่อนนันท์ 0815896151 โอนแล้ว    Tossapol
1272 12:17:30 19 พ.ย. 2561 Zdyka85275 -7,719 0.00 KBank 6992184696 ธนากร ใจจิตแจ่ม 0881651087 โอนแล้ว 3,525/-3,524.=1    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1273 13:01:22 19 พ.ย. 2561 Ahmg437 -500 0.00 KBank 0353727338 ณัฐวัฒน์ สีสวัสดิ์ 0830566255 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1274 16:34:21 19 พ.ย. 2561 Au8x681 -2,000 0.00 KTB 8710076533 ณรงศักดิ์ พิมายกลาง 0923711987 โอนแล้ว    Tossapol
1275 17:40:13 19 พ.ย. 2561 Au8x521 -15,798 0.00 SCB 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    Tossapol
1276 18:04:42 19 พ.ย. 2561 Au8x041 -1,700 0.00 KBank 3912216072 บัว วงค์เครือวัลย์ 0896129977 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1277 19:29:26 19 พ.ย. 2561 Au8x037 -10,000 0.00 KBank 1742599260 วรพจน์ ท่าทราย 0846734753 โอนแล้ว    Tossapol
1278 19:54:36 19 พ.ย. 2561 Kbrbb105 -700 0.00 KBank 1692361705 ภคนันท์ โชคสมกิจ 0901395597 โอนแล้ว    Tossapol
1279 20:08:25 19 พ.ย. 2561 Kbrbb216 -1,400 0.00 SCB 4062992653 นงนุช ธนะสูตร 0924256764 โอนแล้ว    Tossapol
1280 21:03:44 19 พ.ย. 2561 Zdyka85238 -500 0.00 KBank 0361600061 ธัญ ก้อนแก้ว 0990459033 1,183/649.30=1832 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1281 21:08:37 19 พ.ย. 2561 Kbrbb173 -8,172 0.00 KBank 4082971308 อรรถพล ตั้งธนอำรุง 0845492093 โอนแล้ว    Tossapol
1282 21:16:07 19 พ.ย. 2561 Au8x521 -9,433 -282.00 SCB 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    Tossapol
1283 21:30:21 19 พ.ย. 2561 Au8x361 -500 0.00 KBank 1322384013 เจนจิรา แผนแสนกล้า 0908963596 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1284 21:33:32 19 พ.ย. 2561 Ahmg412 -8,500 0.00 KBank 0313575209 รุ่งนภา พ่อโท 092-4759365 โอนแล้ว    Tossapol
1285 22:02:51 19 พ.ย. 2561 Zdyka85273 -5,100 0.00 KBank 0061978488 ลำภา แดงนาพัน 0899124488 24,070/-8,653.10=15416 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1286 22:24:36 19 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,726 -141.00 SCB 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    Tossapol
1287 22:27:35 19 พ.ย. 2561 Ahmg354 -1,000 0.00 KBank 5752450309 พงศกรณ์ อุ่นแก้ว 0955851555 โอนแล้ว    Tossapol
1288 22:36:53 19 พ.ย. 2561 Kbrbb105 -500 0.00 KBank 1692361705 ภคนันท์ โชคสมกิจ 0901395597 โอนแล้ว    Tossapol
1289 22:56:53 19 พ.ย. 2561 Au8x681 -2,000 -60.00 BBL 8710076533 ณรงศักดิ์ พิมายกลาง 0923711987 โอนแล้ว    Tossapol
1290 22:57:12 19 พ.ย. 2561 Kbrbb062 -500 0.00 KBank 4762306277 เกวลี อุ่นละมัย 0921768777 โอนแล้ว    Tossapol
1291 03:53:16 20 พ.ย. 2561 Kbrbb289 -20,000 0.00 KBank 7262314665 ทศพร คงวุ่น 0851724369 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1292 05:10:29 20 พ.ย. 2561 Zdyka85273 -5,100 0.00 KBank 0061978488 ลำภา แดงนาพัน 0899124488 18,970/-10,956.60=8013 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1293 05:50:43 20 พ.ย. 2561 Au8x102 -2,995 -30.00 KBank 3912205313 ธีระพงษ์ สุวรรณ์พานทอง 0806171792 โอนแล้ว    Tossapol
1294 08:29:54 20 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,716 0.00 KBank 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    Tossapol
1295 08:38:36 20 พ.ย. 2561 Zdyka85264 -200 0.00 SCB 4350018888 วีรพงศ์ แดนกระโทก 0649724288 2,604 -2,599=4 โอนแล้ว    Tossapol
1296 09:42:09 20 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,726 -141.00 SCB 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    Tossapol
1297 10:31:47 20 พ.ย. 2561 Zdyka85214 -1,000 0.00 SCB 6502291763 ธนภัทร ตันเยียน 0970624845 2,030 -1,777=252โอนแล้ว    Tossapol
1298 11:59:25 20 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,717 -141.00 KBank 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    Tossapol
1299 12:00:08 20 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,727 -141.00 SCB 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    Tossapol
1300 12:59:03 20 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,726 0.00 SCB 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    Tossapol
1301 18:31:23 20 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,717 0.00 KBank 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    Tossapol
1302 19:55:18 20 พ.ย. 2561 Zdyka85131 -1,600 0.00 SCB 9622213473 ประสิทธิพร อึ๊งมงคลชัย 0854292294 2,000 /-1,993 =6โอนแล้ว    Tossapol
1303 22:17:47 20 พ.ย. 2561 Kbrbb105 -500 0.00 KBank 1692361705 ภคนันท์ โชคสมกิจ 0901395597 โอนแล้ว    Tossapol
1304 22:19:26 20 พ.ย. 2561 Kbrbb216 -6,000 0.00 SCB 4062992653 นงนุช ธนะสูตร 0924256764 โอนแล้ว    Tossapol
1305 00:53:05 21 พ.ย. 2561 Au8x038 -1,300 0.00 KTB 8540434059 ไพโรจน์ ปันทอง 0882603513 โอนแล้ว    Tossapol
1306 01:33:54 21 พ.ย. 2561 Au8x038 -2,000 0.00 KTB 8540434059 ไพโรจน์ ปันทอง 0882603513 โอนแล้ว    Tossapol
1307 05:39:44 21 พ.ย. 2561 Au8x521 -9,682 -282.00 SCB 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    Tossapol
1308 06:56:01 21 พ.ย. 2561 Zdyka85273 -10,000 0.00 KBank 0061978488 ลำภา แดงนาพัน 0899124488 19,970/-6,460.48=13509 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1309 07:11:51 21 พ.ย. 2561 Kbrbb217 -1,500 0.00 KTB 7340485449 กรวีร์ คงอิ่ม 0852980147 โอนแล้ว    Tossapol
1310 08:24:32 21 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,726 -141.00 SCB 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    Tossapol
1311 09:18:10 21 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,726 -141.00 SCB 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    Tossapol
1312 11:20:31 21 พ.ย. 2561 Zdyka85255 -20,000 0.00 KTB 6101518299 ปัณณวิชญ์ โหกลัด 0910324179 โอนแล้ว 43,588/-29,728=13,860    Tossapol
1313 11:36:34 21 พ.ย. 2561 Zdyka85241 -28,711 0.00 KTB 9810790309 ณัชพล ทองรุ่ง 0991803284 โอนแล้ว 21,964/-21,963=1    Tossapol
1314 12:05:45 21 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,716 0.00 KBank 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    Tossapol
1315 12:14:06 21 พ.ย. 2561 Kbrbb070 -200 0.00 SCB 8332183687 วิศรุต ทรงทอง 0938241161 โอนแล้ว    Tossapol
1316 15:01:28 21 พ.ย. 2561 Kbrbb172 -600 0.00 KBank 0281160133 สุดาพร ทัพรัตน์ 0928652287 โอนแล้ว    Tossapol
1317 15:05:29 21 พ.ย. 2561 Kbrbb147 -250 0.00 KBank 0411157717 โชติกา เพประโคน 0913255089 โอนแล้ว    Tossapol
1318 16:30:50 21 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,716 0.00 KBank 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    Tossapol
1319 18:18:56 21 พ.ย. 2561 Au8x295 -80,000 0.00 KBank 1742585316 จันทรา ศรีบัว 0898073527 โอนแล้ว    Tossapol
1320 19:59:12 21 พ.ย. 2561 Kbrbb272 -500 0.00 KTB 7910412584 ปิยภรณ์ บุญนวม 0637969099 โอนแล้ว    Tossapol
1321 20:40:42 21 พ.ย. 2561 Au8x521 -9,433 -282.00 SCB 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    Tossapol
1322 21:27:13 21 พ.ย. 2561 Kbrbb112 -400 0.00 KTB 9823005990 อัคร ลิปนะโชคชัย 0643083721 โอนแล้ว    Tossapol
1323 21:53:27 21 พ.ย. 2561 Ahmg377 -500 0.00 KBank 0373952826 ปาริฉัตร บุญทา 080-6888850 โอนแล้ว    Tossapol
1324 22:19:19 21 พ.ย. 2561 Zdyka85241 -20,000 0.00 KTB 9810790309 ณัชพล ทองรุ่ง 0991803284 21,964/-11,952 =10,012 โอนแล้ว    Tossapol
1325 22:21:27 21 พ.ย. 2561 Zdyka85131 -3,000 0.00 SCB 9622213473 ประสิทธิพร อึ๊งมงคลชัย 0854292294 500/-407 = 93โอนแล้ว    Tossapol
1326 23:32:16 21 พ.ย. 2561 Au8x521 -9,433 -282.00 SCB 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    Tossapol
1327 01:04:16 22 พ.ย. 2561 Au8x512 -5,000 0.00 KBank 0350265625 ศิร์รัชลัลน์ ธุระสาร 0922612060 โอนแล้ว    Tossapol
1328 01:32:43 22 พ.ย. 2561 Ahmg208 -5,000 0.00 KBank 5232082595 บังอร นพพรประเสริฐ 0812512557 โอนแล้ว    Tossapol
1329 02:43:38 22 พ.ย. 2561 Kbrbb289 -20,000 0.00 KBank 7262314665 ทศพร คงวุ่น 0851724369 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1330 03:04:13 22 พ.ย. 2561 Kbrbb289 -10,000 0.00 KBank 7262314665 ทศพร คงวุ่น 0851724369 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1331 03:55:02 22 พ.ย. 2561 Kbrbb289 -5,000 0.00 KBank 7262314665 ทศพร คงวุ่น 0851724369 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1332 04:18:59 22 พ.ย. 2561 Kbrbb216 -1,000 0.00 SCB 4062992653 นงนุช ธนะสูตร 0924256764 โอนแล้ว    Tossapol
1333 06:51:18 22 พ.ย. 2561 Kbrbb173 -8,000 0.00 KBank 4082971308 อรรถพล ตั้งธนอำรุง 0845492093 โอนแล้ว    Tossapol
1334 08:05:56 22 พ.ย. 2561 Au8x512 -9,000 0.00 KTB 0350265625 ศิร์รัชลัลน์ ธุระสาร 0922612060 โอนแล้ว    Tossapol
1335 08:08:15 22 พ.ย. 2561 nok -200,000 0.00 KBank พี่เบียร์ให้โอน 2602030312 วราภรณ์    Tossapol
1336 08:17:40 22 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,717 0.00 KBank 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    Tossapol
1337 08:17:52 22 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,726 0.00 SCB 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    Tossapol
1338 09:12:44 22 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,716 0.00 KBank 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    Tossapol
1339 09:12:57 22 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,727 0.00 SCB 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    Tossapol
1340 09:43:27 22 พ.ย. 2561 Zdyka85131 -700 0.00 KTB 9622213473 ประสิทธิพร อึ๊งมงคลชัย 0854292294 0 /92=92โอนแล้ว    Tossapol
1341 10:15:44 22 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,717 0.00 KBank 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    Tossapol
1342 10:16:01 22 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,726 0.00 SCB 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    Tossapol
1343 13:07:59 22 พ.ย. 2561 Zdyka85243 -1,000 0.00 KTB 6100364379 วรวุฒิ ศิริอ่อน 0834107106 โอนแล้ว 6,245/-5,876=369    Tossapol
1344 15:01:12 22 พ.ย. 2561 Au8x017 -2,100 0.00 KTB 9840103064 วัชรกร รวมจิตร 0882610077 โอนแล้ว    Tossapol
1345 15:09:08 22 พ.ย. 2561 Kbrbb217 -3,000 0.00 KTB 7340485449 กรวีร์ คงอิ่ม 0852980147 โอนแล้ว    Tossapol
1346 15:12:08 22 พ.ย. 2561 Au8x017 -3,000 0.00 KTB 9840103064 วัชรกร รวมจิตร 0882610077 โอนแล้ว    Tossapol
1347 16:02:47 22 พ.ย. 2561 Kbrbb272 -400 0.00 KTB 7910412584 ปิยภรณ์ บุญนวม 0637969099 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1348 16:25:22 22 พ.ย. 2561 Au8x017 -3,000 0.00 KTB 9840103064 วัชรกร รวมจิตร 0882610077 โอนแล้ว    Tossapol
1349 16:33:37 22 พ.ย. 2561 Au8x038 -400 0.00 KTB 8540434059 ไพโรจน์ ปันทอง 0882603513 โอนแล้ว    Tossapol
1350 17:12:44 22 พ.ย. 2561 Kbrbb299 -2,000 0.00 KBank 1402086848 ฐาปกรณ์ นันทิพงศ์ 0633812342 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1351 17:45:11 22 พ.ย. 2561 Au8x521 -9,433 0.00 SCB 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    Tossapol
1352 20:14:45 22 พ.ย. 2561 Au8x521 -9,433 -282.00 SCB 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    Tossapol
1353 21:25:00 22 พ.ย. 2561 Zdyka85238 -500 0.00 KBank 0361600061 ธัญ ก้อนแก้ว 0990459033 683/2,974 = 3,657 โอนแล้ว    Tossapol
1354 21:50:57 22 พ.ย. 2561 Kbrbb216 -2,500 0.00 SCB 4062992653 นงนุช ธนะสูตร 0924256764 โอนแล้ว    Tossapol
1355 23:36:40 22 พ.ย. 2561 Au8x521 -9,433 -282.00 SCB 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    Tossapol
1356 03:08:24 23 พ.ย. 2561 Kbrbb231 -400 0.00 KBank 2282234648 วารินท์ญา อินไชย 0896404192 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1357 03:55:37 23 พ.ย. 2561 Zdyka85241 -20,000 0.00 KTB 9810790309 ณัชพล ทองรุ่ง 0991803284 13,964/-8,921 = 5,043 โอนแล้ว    Tossapol
1358 04:26:51 23 พ.ย. 2561 Ahmg392 -1,000 0.00 KBank 2974752293 ฉัตรชัย ธนสารกุล 0650738239 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1359 05:32:20 23 พ.ย. 2561 Kbrbb112 -740 0.00 KTB 9823005990 อัคร ลิปนะโชคชัย 0643083721 โอนแล้ว    Tossapol
1360 07:15:56 23 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,716 -141.00 KBank 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    Tossapol
1361 07:16:52 23 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,726 -141.00 SCB 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    Tossapol
1362 07:38:48 23 พ.ย. 2561 Ahmg392 -1,300 0.00 KBank 2974752293 ฉัตรชัย ธนสารกุล 0650738239 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1363 08:06:03 23 พ.ย. 2561 Au8x037 -15,000 0.00 KBank 1742599260 วรพจน์ ท่าทราย 0846734753 โอนแล้ว    Tossapol
1364 08:32:35 23 พ.ย. 2561 Au8x037 -25,000 0.00 KBank 1742599260 วรพจน์ ท่าทราย 0846734753 โอนแล้ว    Tossapol
1365 09:09:23 23 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,726 0.00 SCB 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    Tossapol
1366 10:17:27 23 พ.ย. 2561 Kbrbb291 -1,000 0.00 KBank 0458852006 ภัทราภรณ์ ยังสีชาติ 0648606727 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1367 12:49:35 23 พ.ย. 2561 Kbrbb167 -3,000 0.00 KBank 0331831662 อรรถพล ตั้งธนอำรุง 0845492093 โอนแล้ว    Tossapol
1368 13:31:27 23 พ.ย. 2561 Kbrbb147 -300 0.00 KBank 0411157717 โชติกา เพประโคน 0913255089 โอนแล้ว    Tossapol
1369 13:50:58 23 พ.ย. 2561 Au8x038 -800 0.00 KTB 8540434059 ไพโรจน์ ปันทอง 0882603513 โอนแล้ว    Tossapol
1370 14:00:04 23 พ.ย. 2561 Au8x037 -36,000 0.00 KBank 1742599260 วรพจน์ ท่าทราย 0846734753 โอนแล้ว    Tossapol
1371 14:33:14 23 พ.ย. 2561 Au8x521 -8,911 -282.00 SCB 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    Tossapol
1372 14:38:57 23 พ.ย. 2561 Kbrbb167 -2,000 0.00 KBank 0331831662 อรรถพล ตั้งธนอำรุง 0845492093 โอนแล้ว    Tossapol
1373 15:00:48 23 พ.ย. 2561 Au8x295 -54,000 0.00 KBank 1742585316 จันทรา ศรีบัว 0898073527 โอนแล้ว    Tossapol
1374 17:14:54 23 พ.ย. 2561 Kbrbb101 -4,260 0.00 KBank 0201895480 นุชนภา แซ่เล้า 0624435463 โอนแล้ว    Tossapol
1375 17:20:41 23 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,717 -141.00 KBank 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    Tossapol
1376 17:28:22 23 พ.ย. 2561 Zdyka85238 -1,000 0.00 KBank 0361600061 ธัญ ก้อนแก้ว 0990459033 โอนแล้ว 683/2,966=3649    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1377 18:14:13 23 พ.ย. 2561 Ahmg392 -500 0.00 KTB 2974752293 ฉัตรชัย ธนสารกุล 0650738239 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1378 20:33:48 23 พ.ย. 2561 Au8x521 -10,907 -282.00 SCB 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    Tossapol
1379 21:39:41 23 พ.ย. 2561 Au8x038 -1,000 0.00 KTB 8540434059 ไพโรจน์ ปันทอง 0882603513 โอนแล้ว    Tossapol
1380 21:45:07 23 พ.ย. 2561 Au8x521 -9,433 -282.00 SCB 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    Tossapol
1381 23:04:19 23 พ.ย. 2561 Au8x038 -1,000 0.00 KTB 8540434059 ไพโรจน์ ปันทอง 0882603513 โอนแล้ว    Tossapol
1382 00:15:09 24 พ.ย. 2561 Kbrbb270 -1,000 0.00 KBank 0231629580 ชญานิษฐ์ อัคศรี 0993385256 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1383 01:08:32 24 พ.ย. 2561 Kbrbb289 -6,000 0.00 KBank 7262314665 ทศพร คงวุ่น 0851724369 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1384 02:09:08 24 พ.ย. 2561 Kbrbb289 -6,000 0.00 KBank 7262314665 ทศพร คงวุ่น 0851724369 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1385 04:50:08 24 พ.ย. 2561 Kbrbb299 -1,500 0.00 KBank 1402086848 ฐาปกรณ์ นันทิพงศ์ 0633812342    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1386 04:50:34 24 พ.ย. 2561 Kbrbb167 -2,804 0.00 KBank 0331831662 อรรถพล ตั้งธนอำรุง 0845492093 โอนแล้ว    Tossapol
1387 06:38:46 24 พ.ย. 2561 Au8x694 -2,500 -60.00 KBank 0243449847 นลินธร เชื้อเมืองพาน 0614941653 โอนแล้ว    Tossapol
1388 08:24:09 24 พ.ย. 2561 Au8x694 -3,880 0.00 KBank 0243449847 นลินธร เชื้อเมืองพาน 0614941653 โอนแล้ว    Tossapol
1389 08:33:48 24 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,716 -141.00 KBank 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    Tossapol
1390 08:34:05 24 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,726 -141.00 SCB 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    Tossapol
1391 08:34:12 24 พ.ย. 2561 Au8x521 -9,433 0.00 SCB 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    Tossapol
1392 09:29:10 24 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,717 -141.00 KBank 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    Tossapol
1393 09:29:35 24 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,727 -141.00 SCB 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    Tossapol
1394 10:23:36 24 พ.ย. 2561 Au8x694 -6,000 0.00 KBank 0243449847 นลินธร เชื้อเมืองพาน 0614941653 โอนแล้ว    Tossapol
1395 10:33:58 24 พ.ย. 2561 Zdyka85275 -8,000 0.00 KBank 6992184696 ธนากร ใจจิตแจ่ม 0881651087 โอนแล้ว 2,525/2,388.=4,913    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1396 12:08:09 24 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,716 -141.00 KBank 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    Tossapol
1397 12:08:55 24 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,726 -141.00 SCB 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    Tossapol
1398 13:13:08 24 พ.ย. 2561 Au8x295 -55,000 0.00 KBank 1742585316 จันทรา ศรีบัว 0898073527 โอนแล้ว    Tossapol
1399 16:14:59 24 พ.ย. 2561 Au8x441 -5,945 0.00 KTB 4690256667 วิทยา ทวิชัย 0615799175 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1400 17:09:40 24 พ.ย. 2561 Au8x010 -500 0.00 KTB 5110348820 เฉลิมภพ คำธิตา 0930347885 โอนแล้ว    Tossapol
1401 17:11:19 24 พ.ย. 2561 Ahmg309 -1,000 0.00 SCB 9462566989 ปาริฉัตร บุญทา 0806888850 โอนแล้ว    Tossapol
1402 19:42:45 24 พ.ย. 2561 nok -100,000 0.00 KBank พี่เบียร์ให้โอน 2602030312 วราภรณ์    Tossapol
1403 19:43:03 24 พ.ย. 2561 nok -50,000 0.00 KBank โยกไป kb ทศพล    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1404 19:44:45 24 พ.ย. 2561 nok 50,000 0.00 KBank โยกมาจาก k-b โสเพีย    Tossapol
1405 19:52:37 24 พ.ย. 2561 Au8x521 -11,433 0.00 SCB 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    Tossapol
1406 22:26:42 24 พ.ย. 2561 Au8x521 -14,182 -282.00 SCB 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    Tossapol
1407 23:04:56 24 พ.ย. 2561 Au8x038 -800 0.00 KTB 8540434059 ไพโรจน์ ปันทอง 0882603513 โอนแล้ว    Tossapol
1408 23:37:42 24 พ.ย. 2561 Kbrbb289 -3,000 0.00 KTB 7262314665 ทศพร คงวุ่น 0851724369 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1409 01:08:31 25 พ.ย. 2561 Au8x038 -1,000 0.00 KTB 8540434059 ไพโรจน์ ปันทอง 0882603513 โอนแล้ว    Tossapol
1410 02:52:49 25 พ.ย. 2561 Zdyka85241 -12,242 0.00 KTB 9810790309 ณัชพล ทองรุ่ง 0991803284 44,322/-34,321 =10,001 โอนแล้ว    Tossapol
1411 03:10:33 25 พ.ย. 2561 Zdyka85131 -7,200 0.00 SCB 9622213473 ประสิทธิพร อึ๊งมงคลชัย 0854292294 0/1,030 = 1,030โอนแล้ว    Tossapol
1412 07:27:23 25 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,717 -141.00 KBank 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    Tossapol
1413 08:18:25 25 พ.ย. 2561 Ahmg392 -200 0.00 KBank 2974752293 ฉัตรชัย ธนสารกุล 0650738239 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1414 08:54:15 25 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,716 0.00 KBank 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    Tossapol
1415 10:12:52 25 พ.ย. 2561 Au8x694 -14,826 0.00 KBank 0243449847 นลินธร เชื้อเมืองพาน 0614941653 โอนแล้ว    Tossapol
1416 13:13:37 25 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,716 0.00 KBank 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    Tossapol
1417 14:18:01 25 พ.ย. 2561 Au8x038 -1,300 0.00 KTB 8540434059 ไพโรจน์ ปันทอง 0882603513 โอนแล้ว    Tossapol
1418 14:51:14 25 พ.ย. 2561 Ahmg431 -3,000 0.00 KBank 0231908102 บุญชู สุขสำแดง 0940055837 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1419 17:04:10 25 พ.ย. 2561 Kbrbb062 -500 0.00 KBank 4762306277 เกวลี อุ่นละมัย 0921768777 โอนแล้ว    Tossapol
1420 17:54:28 25 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,726 0.00 SCB 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    Tossapol
1421 18:24:40 25 พ.ย. 2561 Au8x694 -19,954 0.00 KBank 0243449847 นลินธร เชื้อเมืองพาน 0614941653 โอนแล้ว    Tossapol
1422 18:44:00 25 พ.ย. 2561 Au8x038 -1,200 0.00 KTB 8540434059 ไพโรจน์ ปันทอง 0882603513 โอนแล้ว    Tossapol
1423 19:51:43 25 พ.ย. 2561 nid -200,000 0.00 KBank พี่เบียให้โอน    Tossapol
1424 20:02:43 25 พ.ย. 2561 Au8x115 -600 0.00 KBank 8632065176 ดาราวดี เสาวไน 0951897770 โอนแล้ว    Tossapol
1425 20:28:30 25 พ.ย. 2561 Au8x380 -2,200 0.00 KTB 8540439638 สงกรานต์ ฉายใสว 0931836509 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1426 20:31:42 25 พ.ย. 2561 Au8x115 -500 0.00 KBank 8632065176 ดาราวดี เสาวไน 0951897770 โอนแล้ว    Tossapol
1427 21:31:25 25 พ.ย. 2561 Au8x521 -14,183 -282.00 SCB 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    Tossapol
1428 21:43:45 25 พ.ย. 2561 Au8x254 -1,500 0.00 KBank 5422867548 วันชัย งามศิริ 0899899349 โอนแล้ว    Tossapol
1429 00:31:27 26 พ.ย. 2561 Kbrbb255 -2,000 0.00 KBank 0248673788 ภัสสร โคสขึง 0615377491 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1430 00:53:59 26 พ.ย. 2561 Kbrbb289 -5,000 0.00 KBank 7262314665 ทศพร คงวุ่น 0851724369 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1431 01:40:53 26 พ.ย. 2561 Kbrbb270 -1,000 0.00 KBank 0231629580 ชญานิษฐ์ อัคศรี 0993385256 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1432 04:28:26 26 พ.ย. 2561 Au8x295 -58,000 0.00 KBank 1742585316 จันทรา ศรีบัว 0898073527 โอนแล้ว    Tossapol
1433 06:44:33 26 พ.ย. 2561 Kbrbb291 -1,000 0.00 KBank 0458852006 ภัทราภรณ์ ยังสีชาติ 0648606727 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1434 07:41:17 26 พ.ย. 2561 Au8x115 -700 0.00 KBank 8632065176 ดาราวดี เสาวไน 0951897770 โอนแล้ว    Tossapol
1435 08:19:39 26 พ.ย. 2561 Au8x694 -15,318 0.00 KBank 0243449847 นลินธร เชื้อเมืองพาน 0614941653 โอนแล้ว    Tossapol
1436 08:21:26 26 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,717 0.00 KBank 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    Tossapol
1437 08:21:52 26 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,726 0.00 SCB 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    Tossapol
1438 09:25:44 26 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,726 0.00 SCB 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    Tossapol
1439 10:19:29 26 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,716 0.00 KBank 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    Tossapol
1440 10:19:53 26 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,727 0.00 SCB 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    Tossapol
1441 10:21:06 26 พ.ย. 2561 Au8x115 -800 0.00 KBank 8632065176 ดาราวดี เสาวไน 0951897770 โอนแล้ว    Tossapol
1442 13:28:34 26 พ.ย. 2561 Zdyka85238 -1,000 0.00 KBank 0361600061 ธัญ ก้อนแก้ว 0990459033 โอนแล้ว 683/3,360=4043    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1443 15:44:23 26 พ.ย. 2561 Kbrbb299 -4,500 0.00 KTB 1402086848 ฐาปกรณ์ นันทิพงศ์ 0633812342 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1444 16:07:21 26 พ.ย. 2561 Au8x521 -9,433 -282.00 SCB 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    Tossapol
1445 16:14:10 26 พ.ย. 2561 Kbrbb270 -300 0.00 KBank 0231629580 ชญานิษฐ์ อัคศรี 0993385256 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1446 16:51:12 26 พ.ย. 2561 Ahmg392 -800 0.00 KBank 2974752293 ฉัตรชัย ธนสารกุล 0650738239 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1447 18:58:52 26 พ.ย. 2561 Au8x521 -14,083 -141.00 SCB 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    Tossapol
1448 19:09:30 26 พ.ย. 2561 Au8x380 -2,000 0.00 KTB 8540439638 สงกรานต์ ฉายใสว 0931836509 โอนแล้ว    Tossapol
1449 19:27:20 26 พ.ย. 2561 Au8x038 -1,000 0.00 KTB 8540434059 ไพโรจน์ ปันทอง 0882603513 โอนแล้ว    Tossapol
1450 19:49:25 26 พ.ย. 2561 Kbrbb270 -500 0.00 KBank 0231629580 ชญานิษฐ์ อัคศรี 0993385256 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1451 19:52:47 26 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,717 -141.00 KBank 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    Tossapol
1452 20:20:32 26 พ.ย. 2561 Kbrbb216 -4,000 0.00 SCB 4062992653 นงนุช ธนะสูตร 0924256764 โอนแล้ว    Tossapol
1453 20:28:58 26 พ.ย. 2561 Au8x038 -1,000 0.00 KTB 8540434059 ไพโรจน์ ปันทอง 0882603513 โอนแล้ว    Tossapol
1454 22:25:41 26 พ.ย. 2561 Au8x521 -9,433 -282.00 SCB 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    Tossapol
1455 05:20:15 27 พ.ย. 2561 Au8x694 -7,139 -319.00 KBank 0243449847 นลินธร เชื้อเมืองพาน 0614941653 โอนแล้ว    Tossapol
1456 07:12:50 27 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,726 -141.00 SCB 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    Tossapol
1457 08:18:33 27 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,716 -141.00 KBank 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    Tossapol
1458 09:12:24 27 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,726 -141.00 SCB 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    Tossapol
1459 09:27:04 27 พ.ย. 2561 Au8x091 -1,660 0.00 KBank 0121144689 ณัฐชยา แก้วกลุ่ม 0871708899 โอนแล้ว    Tossapol
1460 10:05:01 27 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,726 -141.00 SCB 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    Tossapol
1461 11:48:09 27 พ.ย. 2561 Au8x295 -115,000 0.00 KBank 1742585316 จันทรา ศรีบัว 0898073527 โอนแล้ว    Tossapol
1462 11:49:21 27 พ.ย. 2561 nid -100,000 0.00 BBL โยกไป k-b    Tossapol
1463 11:50:09 27 พ.ย. 2561 nid 100,000 0.00 KBank โยกมาจาก bbl    Tossapol
1464 12:14:36 27 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,717 0.00 KBank 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    Tossapol
1465 16:34:57 27 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,716 0.00 KBank 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    Tossapol
1466 17:06:38 27 พ.ย. 2561 Au8x521 -9,718 0.00 SCB 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    Tossapol
1467 17:55:55 27 พ.ย. 2561 Kbrbb270 -1,000 0.00 KBank 0231629580 ชญานิษฐ์ อัคศรี 0993385256 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1468 19:02:25 27 พ.ย. 2561 Ahmg208 -3,000 0.00 KBank 5232082595 บังอร นพพรประเสริฐ 0812512557 โอนแล้ว    Tossapol
1469 19:56:49 27 พ.ย. 2561 Au8x521 -19,433 -282.00 SCB 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    Tossapol
1470 20:02:49 27 พ.ย. 2561 Au8x037 -10,000 -180.00 KBank 1742599260 วรพจน์ ท่าทราย 0846734753 โอนแล้ว    Tossapol
1471 21:00:43 27 พ.ย. 2561 Kbrbb186 -200 0.00 KBank 3722655701 อภิญญา คลองงาม 0988366305 โอนแล้ว    Tossapol
1472 22:25:12 27 พ.ย. 2561 Au8x091 -1,500 -60.00 KBank 0121144689 ณัฐชยา แก้วกลุ่ม 0871708899 โอนแล้ว    Tossapol
1473 22:58:34 27 พ.ย. 2561 Au8x521 -9,433 -282.00 SCB 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    Tossapol
1474 00:03:24 28 พ.ย. 2561 Zdyka85273 -1,800 0.00 KBank 0061978488 ลำภา แดงนาพัน 0899124488 57,170/-54,150 =3,020 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1475 05:02:29 28 พ.ย. 2561 Zdyka85238 -1,000 0.00 KBank 0361600061 ธัญ ก้อนแก้ว 0990459033 0/4,109 = 4,109โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1476 05:56:39 28 พ.ย. 2561 Zdyka85274 -14,000 0.00 KTB 3131487429 เชิด​ศักดิ์​ ทองดา 0913313744 19,807/-12,644 = 7,163 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1477 07:15:18 28 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,717 -141.00 KBank 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    Tossapol
1478 07:15:40 28 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,726 -141.00 SCB 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    Tossapol
1479 07:49:59 28 พ.ย. 2561 Au8x380 -7,000 -60.00 KTB 8540439638 สงกรานต์ ฉายใสว 0931836509 โอนแล้ว    Tossapol
1480 08:17:49 28 พ.ย. 2561 Kbrbb101 -4,700 0.00 KBank 0201895480 นุชนภา แซ่เล้า 0624435463 โอนแล้ว    Tossapol
1481 08:18:58 28 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,716 -141.00 KBank 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    Tossapol
1482 08:19:19 28 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,727 -141.00 SCB 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    Tossapol
1483 09:09:13 28 พ.ย. 2561 Zdyka85274 -6,160 0.00 KTB 3131487429 เชิด​ศักดิ์​ ทองดา 0913313744 โอนแล้ว 13,647/-13,641=6    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1484 09:19:50 28 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,726 -141.00 SCB 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    Tossapol
1485 09:22:24 28 พ.ย. 2561 Kbrbb272 -500 0.00 KTB 7910412584 ปิยภรณ์ บุญนวม 0637969099 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1486 10:05:54 28 พ.ย. 2561 nok -51,765 0.00 KBank พี่เบียร์ให้โอนค่าออฟฟิต สุกัญญา บางพระครู 0443173951    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1487 10:22:00 28 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,716 0.00 KBank 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    Tossapol
1488 11:03:59 28 พ.ย. 2561 Kbrbb231 -300 0.00 KBank 2282234648 วารินท์ญา อินไชย 0896404192 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1489 13:44:33 28 พ.ย. 2561 Au8x295 -87,000 0.00 KBank 1742585316 จันทรา ศรีบัว 0898073527 โอนแล้ว    Tossapol
1490 13:53:51 28 พ.ย. 2561 Au8x521 -14,183 0.00 SCB 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    Tossapol
1491 14:01:04 28 พ.ย. 2561 Kbrbb108 -10,040 0.00 KBank 0248533439 ขนิษฐา แซ่เล้า 0625382759 โอนแล้ว    Tossapol
1492 15:03:52 28 พ.ย. 2561 Kbrbb274 -800 0.00 KBank 0192912105 ศราวุฒิ วิลัย 0998189481 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1493 15:04:12 28 พ.ย. 2561 Ahmg394 -600 0.00 KBank 0091844575 รสสุคนธ์ ก้อนสันเทียะ 0900303368 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1494 18:37:35 28 พ.ย. 2561 Kbrbb272 -600 0.00 KTB 7910412584 ปิยภรณ์ บุญนวม 0637969099 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1495 18:39:23 28 พ.ย. 2561 Au8x091 -1,578 0.00 KBank 0121144689 ณัฐชยา แก้วกลุ่ม 0871708899 โอนแล้ว    Tossapol
1496 18:59:58 28 พ.ย. 2561 Au8x521 -9,433 0.00 SCB 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    Tossapol
1497 20:30:09 28 พ.ย. 2561 Kbrbb219 -200 0.00 KBank 0343427026 ทศพร พรมโสภา 0903426623 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1498 21:07:02 28 พ.ย. 2561 Kbrbb112 -1,950 0.00 KTB 9823005990 อัคร ลิปนะโชคชัย 0643083721 โอนแล้ว    Tossapol
1499 21:08:42 28 พ.ย. 2561 Zdyka85241 -5,000 0.00 KTB 9810790309 ณัชพล ทองรุ่ง 0991803284 75,148 /-68,315=0โอนแล้ว    Tossapol
1500 21:37:39 28 พ.ย. 2561 Au8x029 -400 0.00 KTB 8670314819 บูรภัทร์ บัวดี 0947609416 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1501 22:06:35 28 พ.ย. 2561 Au8x091 -2,000 0.00 KBank 0121144689 ณัฐชยา แก้วกลุ่ม 0871708899 โอนแล้ว    Tossapol
1502 23:17:04 28 พ.ย. 2561 Au8x461 -10,000 0.00 KBank 3912139663 นันธิดา ดวงศรี 0900711611 โอนแล้ว    Tossapol
1503 23:23:20 28 พ.ย. 2561 Kbrbb270 -5,000 0.00 KBank 0231629580 ชญานิษฐ์ อัคศรี 0993385256 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1504 23:29:57 28 พ.ย. 2561 Au8x521 -9,182 0.00 SCB 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    Tossapol
1505 23:43:22 28 พ.ย. 2561 Ahmg377 -4,000 0.00 KBank 0373952826 ปาริฉัตร บุญทา 080-6888850 โอนแล้ว    Tossapol
1506 01:17:03 29 พ.ย. 2561 Kbrbb255 -500 0.00 KBank 0248673788 ภัสสร โคสขึง 0615377491 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1507 03:54:13 29 พ.ย. 2561 Au8x091 -2,830 0.00 KBank 0121144689 ณัฐชยา แก้วกลุ่ม 0871708899 โอนแล้ว    Tossapol
1508 04:58:02 29 พ.ย. 2561 Au8x239 -5,325 0.00 KTB 0453944271 ธนภัทร วัชรานุกูลกิจ 0966675926 โอนแล้ว    Tossapol
1509 06:08:46 29 พ.ย. 2561 Kbrbb255 -2,800 0.00 KBank 0248673788 ภัสสร โคสขึง 0615377491 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1510 06:40:11 29 พ.ย. 2561 Kbrbb255 -500 0.00 KBank 0248673788 ภัสสร โคสขึง 0615377491 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1511 07:22:16 29 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,726 -141.00 SCB 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    Tossapol
1512 07:48:12 29 พ.ย. 2561 Au8x091 -2,800 0.00 KBank 0121144689 ณัฐชยา แก้วกลุ่ม 0871708899 โอนแล้ว    Tossapol
1513 08:10:38 29 พ.ย. 2561 Au8x380 -6,000 0.00 KTB 8540439638 สงกรานต์ ฉายใสว 0931836509    Tossapol
1514 08:21:19 29 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,726 -141.00 SCB 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    Tossapol
1515 08:25:13 29 พ.ย. 2561 Au8x512 -5,000 0.00 KTB 0350265625 ศิร์รัชลัลน์ ธุระสาร 0922612060 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1516 09:12:22 29 พ.ย. 2561 Au8x037 -10,000 0.00 KBank 1742599260 วรพจน์ ท่าทราย 0846734753 โอนแล้ว    Tossapol
1517 09:15:00 29 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,726 -141.00 SCB 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    Tossapol
1518 09:25:13 29 พ.ย. 2561 Au8x037 -20,000 0.00 KBank 1742599260 วรพจน์ ท่าทราย 0846734753 โอนแล้ว    Tossapol
1519 09:29:41 29 พ.ย. 2561 Kbx0105 -500 0.00 KBank 0048475787 ปุนยาพร เรืองเจริญ 0816415599    Tossapol
1520 10:07:51 29 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,717 -141.00 KBank 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    Tossapol
1521 10:16:23 29 พ.ย. 2561 Au8x239 -3,700 0.00 KTB 0453944271 ธนภัทร วัชรานุกูลกิจ 0966675926 โอนแล้ว    Tossapol
1522 12:00:08 29 พ.ย. 2561 Au8x694 -2,200 0.00 KBank 0243449847 นลินธร เชื้อเมืองพาน 0614941653 โอนแล้ว    Tossapol
1523 12:14:25 29 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,716 -141.00 KBank 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    Tossapol
1524 12:17:56 29 พ.ย. 2561 Kbrbb070 -100 0.00 SCB 8332183687 วิศรุต ทรงทอง 0938241161    Tossapol
1525 12:28:17 29 พ.ย. 2561 Zdyka85243 -3,000 0.00 KTB 6100364379 วรวุฒิ ศิริอ่อน 0834107106 8,749 /7,791.97=957 โอนแล้ว    Tossapol
1526 12:42:30 29 พ.ย. 2561 Au8x091 -3,072 -60.00 KBank 0121144689 ณัฐชยา แก้วกลุ่ม 0871708899 โอนแล้ว    Tossapol
1527 13:14:12 29 พ.ย. 2561 Au8x029 -2,000 0.00 KTB 8670314819 บูรภัทร์ บัวดี 0947609416 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1528 14:02:15 29 พ.ย. 2561 Au8x295 -80,000 -720.00 KBank 1742585316 จันทรา ศรีบัว 0898073527 โอนแล้ว    Tossapol
1529 14:03:38 29 พ.ย. 2561 sam 20,000 0.00 KBank โยกมาจาก ktb    Tossapol
1530 14:03:58 29 พ.ย. 2561 sam -20,000 0.00 KTB โยกไป k-b    Tossapol
1531 14:24:18 29 พ.ย. 2561 Ahmg431 -5,000 -25.00 KBank 0231908102 บุญชู สุขสำแดง 0940055837 โอนแล้ว    Tossapol
1532 14:45:46 29 พ.ย. 2561 Kbrbb274 -550 0.00 KBank 0192912105 ศราวุฒิ วิลัย 0998189481 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1533 16:08:18 29 พ.ย. 2561 Au8x091 -3,200 0.00 KBank 0121144689 ณัฐชยา แก้วกลุ่ม 0871708899 โอนแล้ว    Tossapol
1534 16:47:52 29 พ.ย. 2561 Kbrbb272 -800 0.00 KTB 7910412584 ปิยภรณ์ บุญนวม 0637969099 โอนแล้ว    Tossapol
1535 17:58:27 29 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,717 -141.00 KBank 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    Tossapol
1536 18:22:42 29 พ.ย. 2561 Zdyka85131 -6,700 0.00 SCB 9622213473 ประสิทธิพร อึ๊งมงคลชัย 0854292294 12,200/-9,158.58=3041 โอนแล้ว    Tossapol
1537 19:00:25 29 พ.ย. 2561 Au8x380 -4,400 0.00 KTB 8540439638 สงกรานต์ ฉายใสว 0931836509 โอนแล้ว    Tossapol
1538 19:35:26 29 พ.ย. 2561 Ahmg431 -2,500 0.00 KBank 0231908102 บุญชู สุขสำแดง 0940055837 โอนแล้ว    Tossapol
1539 19:46:50 29 พ.ย. 2561 Au8x295 -53,000 0.00 KBank 1742585316 จันทรา ศรีบัว 0898073527 โอนแล้ว    Tossapol
1540 19:48:36 29 พ.ย. 2561 sam 20,000 0.00 KBank โยกมาจาก ktb    Tossapol
1541 19:48:53 29 พ.ย. 2561 sam -20,000 0.00 KTB โยกไป k-b    Tossapol
1542 20:12:05 29 พ.ย. 2561 Au8x521 -9,433 -282.00 SCB 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    Tossapol
1543 21:32:12 29 พ.ย. 2561 Ahmg377 -200 0.00 KBank 0373952826 ปาริฉัตร บุญทา 080-6888850 โอนแล้ว    Tossapol
1544 21:50:40 29 พ.ย. 2561 Au8x091 -3,073 -60.00 KBank 0121144689 ณัฐชยา แก้วกลุ่ม 0871708899 โอนแล้ว    Tossapol
1545 22:58:01 29 พ.ย. 2561 Kbrbb289 -3,000 0.00 KBank 7262314665 ทศพร คงวุ่น 0851724369 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1546 23:07:28 29 พ.ย. 2561 Ahmg377 -500 0.00 KBank 0373952826 ปาริฉัตร บุญทา 080-6888850 โอนแล้ว    Tossapol
1547 01:28:18 30 พ.ย. 2561 Kbrbb167 -8,244 0.00 KBank 0331831662 อรรถพล ตั้งธนอำรุง 0845492093 โอนแล้ว    Tossapol
1548 02:08:32 30 พ.ย. 2561 Au8x260 -42,800 -1,200.00 KBank 8672095558 ชิตาพัน อภิรัตนนันท์ 0882606249 โอนแล้ว    Tossapol
1549 02:11:18 30 พ.ย. 2561 dang 50,000 0.00 KBank โยกมาจาก ktb ทศพล    Tossapol
1550 02:11:39 30 พ.ย. 2561 dang -50,000 0.00 KTB โยกไป k-b ทศพล    Tossapol
1551 03:16:40 30 พ.ย. 2561 Kbrbb070 -10,000 0.00 SCB 8332183687 วิศรุต ทรงทอง 0938241161 โอนแล้ว    Tossapol
1552 06:18:42 30 พ.ย. 2561 Ahmg392 -400 0.00 KBank 2974752293 ฉัตรชัย ธนสารกุล 0650738239 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1553 06:54:41 30 พ.ย. 2561 Au8x694 -6,761 -240.00 KBank 0243449847 นลินธร เชื้อเมืองพาน 0614941653 โอนแล้ว    Tossapol
1554 06:55:19 30 พ.ย. 2561 Au8x380 -4,000 -78.00 KTB 8540439638 สงกรานต์ ฉายใสว 0931836509 โอนแล้ว    Tossapol
1555 06:55:36 30 พ.ย. 2561 Kbrbb255 -3,000 0.00 KBank 0248673788 ภัสสร โคสขึง 0615377491 โอนแล้ว    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1556 07:14:58 30 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,727 -141.00 SCB 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    Tossapol
1557 08:16:11 30 พ.ย. 2561 kai 50,000 0.00 KBank โยกมาจาก k-b โสเพีย    Tossapol
1558 08:16:32 30 พ.ย. 2561 kai -50,000 0.00 KBank โยกไป kb ทศพล    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1559 08:30:28 30 พ.ย. 2561 Au8x540 -2,000 0.00 KTB 7291182115 ปาลิสรา พันธ์แก่น 0860380279 โอนแล้ว    Tossapol
1560 08:47:37 30 พ.ย. 2561 Zdyka85275 -20,000 0.00 KBank 6992184696 ธนากร ใจจิตแจ่ม 0881651087 โอนแล้ว 0/5,389.=5389    โสเพีย บช.รับลูกค้า
1561 09:20:37 30 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,716 0.00 KBank 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    Tossapol
1562 09:20:49 30 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,726 0.00 SCB 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    Tossapol
1563 10:15:24 30 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,717 0.00 KBank 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    Tossapol
1564 10:15:36 30 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,726 0.00 SCB 060287457