# เวลา วันที User จำนวนเงิน โบนัส ธนาคาร หมายเหตุ ชื่อบัญชี
1 23:56:34 31 มี.ค. 2557 BB -37,351 0.00 โยกไป bbl ทศพล    
2 23:58:19 31 มี.ค. 2557 ค่าธรรมเนียมบัตร atm -200 0.00 ค่าธรรมเนียมบัตร atm    
3 00:03:57 24 พ.ย. 2557 ning -900 0.00 โยกไป k-b พัชรี    
4 14:23:31 14 มี.ค. 2558 Au8x136 180 0.00 14.21 k-mo    
5 18:53:18 19 มี.ค. 2558 Au8x377 2,000 120.00 18.50 k-mo    
6 18:53:18 19 มี.ค. 2558 au8x378 2,000 120.00 18.50 k-mo    
7 18:53:18 19 มี.ค. 2558 au8x382 2,000 120.00 18.50 k-mo    
8 13:35:22 22 มี.ค. 2558 B9kkbe017 2,000 120.00 13.34 k-mo    
9 15:55:13 23 มี.ค. 2558 Au8x449 390 0.00 15.53 atm    
10 17:28:45 24 มี.ค. 2558 Au8x295 8,000 400.00 17.13 atm    
11 19:37:37 24 มี.ค. 2558 a7u721 285 0.00 19.34 ie    
12 18:01:24 10 เม.ย. 2559 kai 1,250 0.00 ยอดธนาคารเกิน    
13 01:57:40 11 เม.ย. 2559 ning -1,010 0.00 ยอดกระดานเกิน    
14 15:47:07 11 เม.ย. 2559 kai -2,527 0.00 ยอดกระดานเกิน    
15 15:00:36 12 เม.ย. 2559 Au8x521 -10,393 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
16 00:20:56 13 เม.ย. 2559 Au8x607 -1,510 0.00 4065595426 ไมตรี พันสุข 0984275337 โอนแล้ว    
17 02:27:25 13 เม.ย. 2559 Ahmg204 -1,710 0.00 7242257457 พชรพร ภัครสถาพร 0833505350 โอนแล้ว    
18 02:35:50 13 เม.ย. 2559 Kbrbb010 -4,510 0.00 4059720279 ปรารถนา สาคร 0863822773 โอนแล้ว    
19 08:13:22 13 เม.ย. 2559 Hgmtkk001 -41,485 0.00 2350072495 เศรษฐพงศ์ จำปาเฟื่อง 0867694405 45,290/-45,290 โอนแล้ว    
20 08:16:18 13 เม.ย. 2559 ning -35,035 0.00 โยกไป ktb    
21 10:25:48 13 เม.ย. 2559 Au8x082 -3,034 -84.00 3131487429 เชิดศักดิ์ ทองดา 0913313744 โอนแล้ว    
22 11:29:50 13 เม.ย. 2559 Au8x607 -2,010 0.00 4065595426 ไมตรี พันสุข 0984275337 โอนแล้ว    
23 12:38:37 13 เม.ย. 2559 Au8x521 -10,693 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
24 16:55:27 13 เม.ย. 2559 Au8x009 -1,830 0.00 6172014753 ศิวกร รัฐศุภชัยกุล 0855550036 โอนแล้ว    
25 17:51:46 13 เม.ย. 2559 Hgmtkk001 -42,835 0.00 2350072495 เศรษฐพงศ์ จำปาเฟื่อง 0867694405 22,490/-22,490 โอนแล้ว    
26 18:58:28 13 เม.ย. 2559 Au8x521 -10,043 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
27 23:12:28 13 เม.ย. 2559 Kbx0174 -3,600 -119.00 1242781674 สิทธิกร มณีแผลงทวีชัย 0939692726 โอนแล้ว    
28 01:09:37 14 เม.ย. 2559 Kbrbb049 -1,710 0.00 0091844575 รสสุคนธ์ ก้อนสันเทียะ 0900303368 โอนแล้ว    
29 01:54:51 14 เม.ย. 2559 Au8x625 -2,510 -60.00 7392307136 ดวงนภา พันธุ์โพธิ์ 096-9970883 โอนแล้ว    
30 03:34:35 14 เม.ย. 2559 sam -810 0.00 ยอดกระดานเกิน    
31 03:40:07 14 เม.ย. 2559 Kbrbb020 -210 0.00 1690849342 ณัฐวรท หงษ์สามารถ 0855544100 โอนแล้ว    
32 08:44:52 14 เม.ย. 2559 Au8x295 -27,510 0.00 1742585316 จันทรา ศรีบัว 0898073527 โอนแล้ว    
33 08:45:09 14 เม.ย. 2559 Kbx0174 -4,510 -60.00 1242781674 สิทธิกร มณีแผลงทวีชัย 0939692726 โอนแล้ว    
34 09:04:11 14 เม.ย. 2559 Au8x082 -5,221 -84.00 3131487429 เชิดศักดิ์ ทองดา 0913313744 โอนแล้ว    
35 13:55:38 14 เม.ย. 2559 Ahmg338 -510 0.00 0093279697 สุริยเดช แฝงสะโด 0990127262 โอนแล้ว    
36 16:18:40 14 เม.ย. 2559 Kbx0174 -3,310 -30.00 1242781674 สิทธิกร มณีแผลงทวีชัย 0939692726 โอนแล้ว    
37 16:48:49 14 เม.ย. 2559 Au8x028 -5,510 0.00 8572177395 อรสา แก้วกลุ่ม 0873708484 โอนแล้ว    
38 19:27:14 14 เม.ย. 2559 Kbx0174 -1,510 0.00 1242781674 สิทธิกร มณีแผลงทวีชัย 0939692726 โอนแล้ว    
39 19:48:54 14 เม.ย. 2559 kai 250 0.00 เงินเกินจากธนาคาร    
40 21:55:21 14 เม.ย. 2559 Kbx0174 -5,010 -60.00 1242781674 สิทธิกร มณีแผลงทวีชัย 0939692726 โอนแล้ว    
41 22:12:06 14 เม.ย. 2559 Au8x540 -2,010 -120.00 7291182115 ปาลิสรา พันธ์แก่น 0860380279 โอนแล้ว    
42 01:34:12 15 เม.ย. 2559 Au8x585 -2,027 -60.00 1064667460 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
43 04:07:36 15 เม.ย. 2559 Au8x513 -20,010 -90.00 5527132517 กฤตย์ ประทีปอุษานนท์ 0615416865 โอนแล้ว    
44 04:35:53 15 เม.ย. 2559 Au8x585 -2,027 -60.00 1064667460 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
45 04:53:37 15 เม.ย. 2559 ning -1,510 0.00 ยอดกระดาานเกิน    
46 05:02:15 15 เม.ย. 2559 kbrbb012 210 0.00 9462566989 ปาริฉัตร บุญทา 0806888850 โอนแล้ว    
47 06:41:15 15 เม.ย. 2559 Au8x260 -20,010 0.00 8672095558 ชิตาพัน อภิรัตนนันท์ 0882606249 โอนแล้ว    
48 07:06:34 15 เม.ย. 2559 Kbx0174 -6,510 -120.00 1242781674 สิทธิกร มณีแผลงทวีชัย 0939692726 โอนแล้ว    
49 07:33:13 15 เม.ย. 2559 Au8x028 -3,010 -60.00 8572177395 อรสา แก้วกลุ่ม 0873708484 โอนแล้ว    
50 07:52:40 15 เม.ย. 2559 ning -420 0.00    
51 09:02:05 15 เม.ย. 2559 Au8x028 -4,665 -102.00 8572177395 อรสา แก้วกลุ่ม 0873708484 โอนแล้ว    
52 10:25:00 15 เม.ย. 2559 Au8x506 -12,010 0.00 0802613644 สายไหม ช่างผาสุข 0868492029 โอนแล้ว    
53 12:18:29 15 เม.ย. 2559 Au8x082 -5,065 0.00 3131487429 เชิดศักดิ์ ทองดา 0913313744 โอนแล้ว    
54 12:35:23 15 เม.ย. 2559 kai -2,010 0.00 กระดานเกิน    
55 14:37:46 15 เม.ย. 2559 Au8x028 -5,633 0.00 8572177395 อรสา แก้วกลุ่ม 0873708484 โอนแล้ว    
56 14:47:35 15 เม.ย. 2559 kai 20,000 0.00 โยกมาจาก bbl ทศพล    
57 14:48:32 15 เม.ย. 2559 kai -20,025 0.00 โยกไป k-b ทศพล    
58 15:07:24 15 เม.ย. 2559 Au8x559 -710 0.00 2600118241 สุวิทย์ ดอนสถิตย์ 0897125254 โอนแล้ว    
59 15:13:50 15 เม.ย. 2559 Au8x508 -3,010 0.00 1900561307 สุรเชษฐ์ ช่างผาสุข 0814089421 โอนแล้ว    
60 15:33:01 15 เม.ย. 2559 Kbx0169 -2,510 0.00 5262523537 สุภาพร เทียนรุ้งโรจน์ 0847793890 โอนแล้ว    
61 15:43:22 15 เม.ย. 2559 Au8x009 -1,146 0.00 6172014753 ศิวกร รัฐศุภชัยกุล 0855550036 โอนแล้ว    
62 16:38:08 15 เม.ย. 2559 kai -34,924 0.00 โอนค่าoffice.    
63 18:06:27 15 เม.ย. 2559 kai -774 0.00 กระดานเกิน    
64 19:39:03 15 เม.ย. 2559 Au8x260 -30,010 0.00 8672095558 ชิตาพัน อภิรัตนนันท์ 0882606249 โอนแล้ว    
65 20:04:45 15 เม.ย. 2559 Au8x260 -30,010 0.00 8672095558 ชิตาพัน อภิรัตนนันท์ 0882606249 โอนแล้ว    
66 20:18:27 15 เม.ย. 2559 Kbx0174 -5,500 0.00 1242781674 สิทธิกร มณีแผลงทวีชัย 0939692726    
67 20:29:39 15 เม.ย. 2559 Kbrbb026 250 0.00 20.24 ie    
68 20:37:12 15 เม.ย. 2559 sam -40,000 0.00 พี่เบียร์กดเงินออก    
69 20:37:31 15 เม.ย. 2559 sam -25,000 0.00 พี่เบียร์กดเงินออก    
70 20:37:51 15 เม.ย. 2559 sam -20,000 0.00 พี่เบียร์กดเงินออก    
71 20:48:32 15 เม.ย. 2559 Au8x010 100 0.00 20.47 ie    
72 20:54:43 15 เม.ย. 2559 Ahmg338 250 0.00 20.53 k-mo    
73 21:16:28 15 เม.ย. 2559 Ahmg334 160 0.00 21.14 k-mo    
74 21:29:01 15 เม.ย. 2559 Kbrbb028 390 0.00 21.24 ie    
75 21:31:27 15 เม.ย. 2559 Ahmg204 100 0.00 21.31 ie    
76 21:43:38 20 มี.ค. 2560 nid -60,000 0.00 พี่เบียร์กดเงินออก    
77 12:33:09 23 มี.ค. 2560 kai -80,000 0.00 พี่เบียร์กดเงินออก    
78 16:56:12 26 มี.ค. 2560 kai 100,000 0.00 พีเบียร์โอนเงินเข้า    
79 23:02:33 27 มี.ค. 2560 Kbrbb093 -1,810 0.00 7762271316 พิรัลรัตน์ ลวสินอาภรณ์ 0982368965 โอนแล้ว    
80 02:35:54 28 มี.ค. 2560 Au8x682 -6,025 0.00 3144789093 อดิศักดิ์ สุธรรม 0942252141 โอนแล้ว    
81 03:10:50 28 มี.ค. 2560 Au8x686 -6,510 0.00 5682239117 พรสวรรค์ รัตนสีหา 0627457701 โอนแล้ว    
82 03:19:33 28 มี.ค. 2560 Au8x292 -40,635 0.00 2350072495 เศรษฐพงศ์ จำปาเฟื่อง 0867694405 โอนแล้ว    
83 04:10:39 28 มี.ค. 2560 Ahmg375 -6,010 -78.00 5682239117 พรสวรรค์ รัตนสีหา 0627457701 โอนแล้ว    
84 04:20:08 28 มี.ค. 2560 Ahmg337 -1,010 0.00 3882282965 วัชรพล เปียสันเทีย 0982355030 โอนแล้ว    
85 04:51:57 28 มี.ค. 2560 Au8x686 -22,810 0.00 5682239117 พรสวรรค์ รัตนสีหา 0627457701 โอนแล้ว    
86 06:04:51 28 มี.ค. 2560 Ahmg375 -3,710 0.00 5682239117 พรสวรรค์ รัตนสีหา 0627457701 โอนแล้ว    
87 08:57:11 28 มี.ค. 2560 Ahmg372 -3,725 -150.00 9157066250 กาญจนา ไพโรจน์ 0897745670 โอนแล้ว    
88 09:18:31 28 มี.ค. 2560 Kbx0188 -1,354 -120.00 5262523537 อาภาพร เทียนรุ้งโรจน์ 0847793890 โอนแล้ว    
89 09:57:16 28 มี.ค. 2560 Au8x295 -64,010 -480.00 1742585316 จันทรา ศรีบัว 0898073527 โอนแล้ว    
90 10:23:14 28 มี.ค. 2560 Au8x673 -4,010 -84.00 0198354627 ชนัญชิดา แซ่ไหล 0621354014 โอนแล้ว    
91 12:00:24 28 มี.ค. 2560 Kbrbb101 -1,425 0.00 3607009903 นุชนภา แซ่เล้า 0624435463 โอนแล้ว    
92 13:04:53 28 มี.ค. 2560 Kbx0174 -2,010 0.00 1242781674 สิทธิกร มณีแผลงทวีชัย 0939692726โอนแล้ว    
93 13:46:51 28 มี.ค. 2560 Kbx0174 -1,010 0.00 1242781674 สิทธิกร มณีแผลงทวีชัย 0939692726โอนแล้ว    
94 14:01:33 28 มี.ค. 2560 Au8x563 -4,010 -118.00 5262523537 อาภาพร เทียนรุ้งโรจน์ 0847793890 โอนแล้ว    
95 14:11:29 28 มี.ค. 2560 Au8x521 -9,443 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
96 15:39:27 28 มี.ค. 2560 Zdyka85168 -1,210 0.00 8540434059 ไพโรจน์ ปันทอง 0882603513 834/-280 โอนแล้ว    
97 15:54:38 28 มี.ค. 2560 Au8x521 -9,443 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
98 16:45:26 28 มี.ค. 2560 Au8x647 -13,010 -30.00 0238132436 ชลัช บุญรักษา 0614807376 โอนแล้ว    
99 17:24:28 28 มี.ค. 2560 Au8x521 -10,093 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
100 18:46:39 28 มี.ค. 2560 Au8x292 -45,310 0.00 2350072495 เศรษฐพงศ์ จำปาเฟื่อง 0867694405 โอนแล้ว    
101 18:48:57 28 มี.ค. 2560 kai 30,000 0.00 โยกมาจาก k-b ทศพล    
102 18:49:18 28 มี.ค. 2560 kai -30,035 0.00 โยกไป bbl ทศพล    
103 19:01:15 28 มี.ค. 2560 Kbx0188 -6,010 -180.00 5262523537 อาภาพร เทียนรุ้งโรจน์ 0847793890 โอนแล้ว    
104 20:56:15 28 มี.ค. 2560 Au8x686 -6,010 0.00 5682239117 พรสวรรค์ รัตนสีหา 0627457701 โอนแล้ว    
105 23:03:02 28 มี.ค. 2560 Au8x149 -3,010 -90.00 7672178872 ณัฐพงษ์ อรรจน์สาธิต 0818020122 โอนแล้ว    
106 00:42:56 29 มี.ค. 2560 Au8x521 -10,043 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
107 01:51:15 29 มี.ค. 2560 Kbrbb140 -1,025 0.00 4880552700 คำจันทร์ ศรีนนท์ม่วง 0619632234 โอนแล้ว    
108 01:59:56 29 มี.ค. 2560 Au8x686 -5,010 0.00 5682239117 พรสวรรค์ รัตนสีหา 0627457701 โอนแล้ว    
109 02:15:31 29 มี.ค. 2560 Au8x686 -3,510 0.00 5682239117 พรสวรรค์ รัตนสีหา 0627457701 โอนแล้ว    
110 08:45:03 29 มี.ค. 2560 Au8x295 -43,010 -480.00 1742585316 จันทรา ศรีบัว 0898073527 โอนแล้ว    
111 08:53:55 29 มี.ค. 2560 Au8x521 -9,443 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
112 12:31:29 29 มี.ค. 2560 Au8x612 -4,010 -120.00 0072797205 สุวิภา วงศ์ประเสริฐ 0870457695 โอนแล้ว    
113 12:43:27 29 มี.ค. 2560 Au8x521 -10,043 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
114 13:09:41 29 มี.ค. 2560 Au8x037 -14,010 -480.00 1742599260 วรพจน์ ท่าทราย 0846734753 โอนแล้ว    
115 13:33:58 29 มี.ค. 2560 Kbrbb019 -1,010 0.00 4051107312 เสาวลักษ์ คำมูลใจ 0972277351 โอนแล้ว    
116 14:11:01 29 มี.ค. 2560 Au8x371 -3,310 0.00 3882282965 วัชรพล เปียสันเทีย 0982355030 โอนแล้ว    
117 15:46:27 29 มี.ค. 2560 Au8x037 -20,010 -420.00 1742599260 วรพจน์ ท่าทราย 0846734753 โอนแล้ว    
118 16:58:41 29 มี.ค. 2560 Au8x585 -4,727 -141.00 1064667460 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
119 17:19:21 29 มี.ค. 2560 Au8x567 -1,525 0.00 0201199034 แตงโม บุญสูงเนิน 0615394069 โอนแล้ว    
120 17:57:56 29 มี.ค. 2560 Au8x567 -2,025 0.00 0201199034 แตงโม บุญสูงเนิน 0615394069 โอนแล้ว    
121 17:59:30 29 มี.ค. 2560 Kbx0188 -3,642 -120.00 5262523537 อาภาพร เทียนรุ้งโรจน์ 0847793890 โอนแล้ว    
122 18:01:53 29 มี.ค. 2560 Kbrbb100 -410 0.00 4172314681 ยงยุทธ ทินาทิน 0874265397 โอนแล้ว    
123 18:09:55 29 มี.ค. 2560 Au8x260 3,060 0.00 17.26 atm    
124 18:10:25 29 มี.ค. 2560 Kbrbb122 -110 0.00 9462038760 ณิชนันท์ ตั้งอุดมเรือง 099-8475738 โอนแล้ว    
125 18:39:27 29 มี.ค. 2560 Au8x567 -2,025 0.00 0201199034 แตงโม บุญสูงเนิน 0615394069 โอนแล้ว    
126 18:40:03 29 มี.ค. 2560 Au8x295 -64,010 0.00 1742585316 จันทรา ศรีบัว 0898073527 โอนแล้ว    
127 18:49:07 29 มี.ค. 2560 Au8x616 -8,182 0.00 1764591499 กิตติศักดิ์ มีบุญ 0944453888 โอนแล้ว    
128 19:20:55 29 มี.ค. 2560 Au8x612 -1,010 0.00 0072797205 สุวิภา วงศ์ประเสริฐ 0870457695 โอนแล้ว    
129 20:02:00 29 มี.ค. 2560 Au8x616 -10,950 0.00 1764591499 กิตติศักดิ์ มีบุญ 0944453888 โอนแล้ว    
130 20:12:59 29 มี.ค. 2560 Au8x037 -21,010 0.00 1742599260 วรพจน์ ท่าทราย 0846734753 โอนแล้ว    
131 20:36:40 29 มี.ค. 2560 Au8x612 -3,010 0.00 0072797205 สุวิภา วงศ์ประเสริฐ 0870457695 โอนแล้ว    
132 22:13:47 29 มี.ค. 2560 Au8x091 -1,410 -59.00 0121144689 ณัฐชยา แก้วกลุ่ม 0871708899 โอนแล้ว    
133 22:32:48 29 มี.ค. 2560 Kbrbb087 -525 0.00 5242475655 อินทร์กรแก้ว เชี่ยวชาญพัชรกุล 0938866033 โอนแล้ว    
134 22:55:05 29 มี.ค. 2560 Au8x091 -3,110 0.00 0121144689 ณัฐชยา แก้วกลุ่ม 0871708899 โอนแล้ว    
135 23:13:49 29 มี.ค. 2560 Au8x406 -3,510 0.00 0052882060 ประภัทร ธุระสาร 0970293256 โอนแล้ว    
136 00:15:13 30 มี.ค. 2560 Au8x292 -44,835 0.00 2350072495 เศรษฐพงศ์ จำปาเฟื่อง 0867694405 โอนแล้ว    
137 00:36:22 30 มี.ค. 2560 Au8x521 -10,043 0.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
138 01:35:28 30 มี.ค. 2560 Au8x521 -10,043 0.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
139 01:46:07 30 มี.ค. 2560 nid 10,000 0.00 โยกเงินมาจาก BBL ทศพล    
140 01:46:55 30 มี.ค. 2560 nid -10,025 0.00 โยกเงินไป K-B ทศพล    
141 03:06:13 30 มี.ค. 2560 Ahmg312 -710 0.00 0020046728 สุกันยา แจ่มสุกใส 0832580792 โอนแ้ว    
142 06:07:22 30 มี.ค. 2560 Kbrbb123 -1,010 0.00 9620012592 ปาริฉัตร บุญทา 0806888850 โอนแล้ว    
143 06:51:33 30 มี.ค. 2560 Ahmg373 -1,267 0.00 0072797205 สุวิภา วงศ์ประเสริฐ 0870457695 โอนแล้ว    
144 08:04:03 30 มี.ค. 2560 Au8x295 -50,010 0.00 1742585316 จันทรา ศรีบัว 0898073527โอนแล้ว    
145 08:13:07 30 มี.ค. 2560 Kbrbb098 -3,510 0.00 0113743999 ชื่อรุ่งโรจน์ รัตนดิลกณภูเก็ต 098 064 79โอนแล้ว    
146 08:41:34 30 มี.ค. 2560 Zdyka85137 -3,994 0.00 7672178872 ณัฐพงษ์ อรรจน์สาธิต 0818020122 22,776/-22,775.34โอนแล้ว    
147 08:42:53 30 มี.ค. 2560 Kbrbb098 -2,010 0.00 0113743999 ชื่อรุ่งโรจน์ รัตนดิลกณภูเก็ต 098 064 79 โอนแล้ว    
148 09:06:07 30 มี.ค. 2560 Au8x037 -15,010 0.00 1742599260 วรพจน์ ท่าทราย 0846734753 โอนแล้ว    
149 09:09:00 30 มี.ค. 2560 Bow -10,025 0.00 โยกไป k-b ทศพล    
150 09:09:33 30 มี.ค. 2560 Bow 10,000 0.00 โยกมาจาก bbl ทศพล    
151 09:09:48 30 มี.ค. 2560 Au8x682 -6,025 0.00 3144789093 อดิศักดิ์ สุธรรม 0942252141 โอนแล้ว    
152 10:26:09 30 มี.ค. 2560 oum 39,950 0.00 พี่เบียร์เอาเงินเข้า    
153 10:26:40 30 มี.ค. 2560 oum 100,000 0.00 พี่เบียร์เอาเงินเข้า    
154 11:06:44 30 มี.ค. 2560 Ahmg310 -1,010 0.00 5302474437 จักรี สมบูรณ์ 0997547728 โอนแล้ว    
155 11:20:19 30 มี.ค. 2560 Zdyka85214 -1,350 0.00 6502291763 ธนภัทร ตันเยียน 0970624845 0/1.33โอนแล้ว    
156 12:32:15 30 มี.ค. 2560 Kbrbb094 -1,010 0.00 5322404451 ทองพูน โคตรภูเขียว 0890585028โอนแล้ว    
157 13:25:45 30 มี.ค. 2560 Ahmg360 -2,000 -72.00 8692204678 ศรเพชร นิลเกษ 0610281727 โอนแล้ว    
158 13:26:39 30 มี.ค. 2560 Au8x037 -12,810 0.00 1742599260 วรพจน์ ท่าทราย 0846734753โอนแล้ว    
159 14:10:33 30 มี.ค. 2560 Kbx0188 -5,010 -240.00 5262523537 อาภาพร เทียนรุ้งโรจน์ 0847793890 โอนแล้ว    
160 14:27:52 30 มี.ค. 2560 Au8x521 -9,443 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144โอนแล้ว    
161 14:48:27 30 มี.ค. 2560 Au8x292 -31,210 0.00 2350072495 เศรษฐพงศ์ จำปาเฟื่อง 0867694405โอนแล้ว    
162 14:59:32 30 มี.ค. 2560 oum -30,035 0.00 โยกไป ktb ทศพล    
163 14:59:58 30 มี.ค. 2560 oum 30,000 0.00 โยกมาจาก k-b ทศพล    
164 16:44:37 30 มี.ค. 2560 Au8x585 -4,726 -141.00 1064667460 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
165 18:41:28 30 มี.ค. 2560 Au8x686 -8,010 -82.00 5682239117 พรสวรรค์ รัตนสีหา 0627457701 โอนแล้ว    
166 18:59:57 30 มี.ค. 2560 Au8x585 -4,727 -141.00 1064667460 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
167 19:39:19 30 มี.ค. 2560 Kbx0188 -3,010 -118.00 5262523537 อาภาพร เทียนรุ้งโรจน์ 0847793890 โอนแล้ว    
168 20:17:49 30 มี.ค. 2560 Au8x616 -7,070 0.00 1764591499 กิตติศักดิ์ มีบุญ 0944453888 โอนแล้ว    
169 20:30:24 30 มี.ค. 2560 Kbx0188 -3,016 0.00 5262523537 อาภาพร เทียนรุ้งโรจน์ 0847793890 โอนแล้ว    
170 20:47:43 30 มี.ค. 2560 Ahmg337 -7,035 -45.00 3882282965 วัชรพล เปียสันเทีย 0982355030 โอนแล้ว    
171 21:00:55 30 มี.ค. 2560 Au8x585 -4,736 0.00 1064667460 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
172 21:02:56 30 มี.ค. 2560 Ahmg372 -2,100 -125.00 9157066250 กาญจนา ไพโรจน์ 0897745670 โอนแล้ว    
173 21:13:06 30 มี.ค. 2560 nid 20,000 0.00 โยกเงินมาจาก K-B ทศพล    
174 21:13:47 30 มี.ค. 2560 nid -20,025 0.00 โยกไป bbl ทศพล    
175 00:40:41 31 มี.ค. 2560 Au8x612 -2,510 0.00 0072797205 สุวิภา วงศ์ประเสริฐ 0870457695 โอนแล้ว    
176 00:49:58 31 มี.ค. 2560 Au8x686 -7,010 0.00 5682239117 พรสวรรค์ รัตนสีหา 0627457701 โอนแล้ว    
177 01:13:21 31 มี.ค. 2560 Au8x682 -9,025 0.00 3144789093 อดิศักดิ์ สุธรรม 0942252141 โอนแล้ว    
178 01:49:52 31 มี.ค. 2560 Au8x416 -310 0.00 1764460430 ธนพล แจ่มสุขใส 0860623081 โอนแล้ว    
179 07:08:00 31 มี.ค. 2560 Au8x521 -10,042 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
180 07:48:56 31 มี.ค. 2560 sam -200 0.00 ค่าธรรมเนียมatmรายปี    
181 08:25:09 31 มี.ค. 2560 Kbrbb090 -210 0.00 7722360367 เชษฐ์ศรัณย์ พีระเชื้อ 0846589677 โอนแล้ว    
182 09:10:36 31 มี.ค. 2560 Au8x082 -8,228 -84.00 3131487429 เชิดศักดิ์ ทองดา 0913313744 โอนแล้ว    
183 10:01:02 31 มี.ค. 2560 Zdyka85064 -5,496 0.00 0018987848 ศิวกร รัฐศุภชัยกุล 0855550036 18,315/-2,814 โอนแล้ว    
184 10:12:43 31 มี.ค. 2560 Zdyka85137 -1,010 0.00 7672178872 ณัฐพงษ์ อรรจน์สาธิต 0818020122 23,276/-22,508 โอนแล้ว    
185 11:17:13 31 มี.ค. 2560 oum -1,460 0.00 รายการคีย์ผิด    
186 11:17:39 31 มี.ค. 2560 oum 1,460 0.00 รายการคีย์ผิด    
187 13:30:09 31 มี.ค. 2560 Au8x037 -12,000 -600.00 1742599260 วรพจน์ ท่าทราย 0846734753 โอนแล้ว    
188 13:46:45 31 มี.ค. 2560 Au8x037 -10,010 0.00 1742599260 วรพจน์ ท่าทราย 0846734753 โอนแล้ว    
189 14:24:18 31 มี.ค. 2560 Au8x521 -9,443 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
190 14:54:17 31 มี.ค. 2560 oum -80,000 0.00 พี่เบียร์กดเงินออก    
191 14:59:27 31 มี.ค. 2560 Au8x037 -26,910 0.00 1742599260 วรพจน์ ท่าทราย 0846734753 โอนแล้ว    
192 15:25:30 31 มี.ค. 2560 Au8x682 -7,025 0.00 3144789093 อดิศักดิ์ สุธรรม 0942252141 โอนแล้ว    
193 15:40:09 31 มี.ค. 2560 Kbx0174 -1,510 -30.00 1242781674 สิทธิกร มณีแผลงทวีชัย 0939692726 โอนแล้ว    
194 15:53:33 31 มี.ค. 2560 Au8x521 -9,443 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
195 16:46:38 31 มี.ค. 2560 Kbx0174 -1,510 0.00 1242781674 สิทธิกร มณีแผลงทวีชัย 0939692726 โอนแล้ว    
196 21:11:04 31 มี.ค. 2560 Zdyka85168 -1,510 0.00 8540434059 ไพโรจน์ ปันทอง 0882603513 โอนแล้ว    
197 21:11:38 31 มี.ค. 2560 Zdyka85226 -510 0.00 8682162941 ณฐชนน แก้วกาศ 0855236699 โอนแล้ว    
198 21:57:12 31 มี.ค. 2560 Zdyka85064 -2,019 0.00 0018987848 ศิวกร รัฐศุภชัยกุล 0855550036 โอนแล้ว    
199 23:46:17 31 มี.ค. 2560 Kbrbb019 -1,000 0.00 4051107312 เสาวลักษ์ คำมูลใจ 0972277351 โอนแล้ว    
200 23:57:19 31 มี.ค. 2560 Au8x686 -8,000 0.00 5682239117 พรสวรรค์ รัตนสีหา 0627457701 โอนแล้ว    
201 01:53:47 01 เม.ย. 2560 Kbrbb014 -4,100 0.00 4720057225 จีระนันท์ โพธิ์วัฒน์ .0861132242 โอนแล้ว    
202 01:57:09 01 เม.ย. 2560 Au8x686 -11,911 -120.00 5682239117 พรสวรรค์ รัตนสีหา 0627457701 โอนแล้ว    
203 02:30:04 01 เม.ย. 2560 Au8x521 -19,682 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
204 03:20:07 01 เม.ย. 2560 Au8x149 -4,000 -42.00 7672178872 ณัฐพงษ์ อรรจน์สาธิต 0818020122 โอนแล้ว    
205 05:24:20 01 เม.ย. 2560 sam -200 0.00 ค่าธรรมเนียม    
206 05:33:22 01 เม.ย. 2560 Ahmg332 -1,200 0.00 0028662505 ทัศไนย ตรีสูนย์ 0944039975 โอนแล้ว    
207 08:03:32 01 เม.ย. 2560 Au8x009 -905 0.00 0018987848 ศิวกร รัฐศุภชัยกุล 0855550036 โอนแล้ว    
208 08:42:40 01 เม.ย. 2560 Au8x686 -10,000 0.00 5682239117 พรสวรรค์ รัตนสีหา 0627457701 โอนแล้ว    
209 13:10:38 01 เม.ย. 2560 Au8x295 -82,000 0.00 1742585316 จันทรา ศรีบัว 0898073527 โอนแล้ว    
210 14:06:18 01 เม.ย. 2560 Au8x521 -19,682 0.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
211 14:55:33 01 เม.ย. 2560 Au8x585 -4,716 -141.00 1064667460 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
212 15:10:14 01 เม.ย. 2560 Kbrbb122 -400 0.00 9462038760 ณิชนันท์ ตั้งอุดมเรือง 099-8475738 โอนแล้ว    
213 15:22:17 01 เม.ย. 2560 Kbrbb138 -2,025 0.00 2731282708 ชัชพงศ์ เจริญพานิชย์ 0871609485 โอนแล้ว    
214 15:27:50 01 เม.ย. 2560 Au8x037 -10,000 -480.00 1742599260 วรพจน์ ท่าทราย 0846734753 โอนแล้ว    
215 15:30:10 01 เม.ย. 2560 Au8x149 -3,965 -60.00 7672178872 ณัฐพงษ์ อรรจน์สาธิต 0818020122 โอนแล้ว    
216 16:03:01 01 เม.ย. 2560 Au8x521 -29,681 0.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
217 16:32:04 01 เม.ย. 2560 Au8x585 -4,717 -141.00 1064667460 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
218 16:57:00 01 เม.ย. 2560 Au8x037 -30,010 -540.00 1742599260 วรพจน์ ท่าทราย 0846734753 โอนแล้ว    
219 17:24:29 01 เม.ย. 2560 Au8x260 -40,010 0.00 8672095558 ชิตาพัน อภิรัตนนันท์ 0882606249 โอนแล้ว    
220 18:30:06 01 เม.ย. 2560 Ahmg319 -2,310 0.00 1402173643 นภารัตน์ ศิริรัตน์ไพบูลย์ 0984794238์ โอนแล้ว    
221 18:43:10 01 เม.ย. 2560 Kbrbb101 -825 0.00 3607009903 นุชนภา แซ่เล้า 0624435463 โอนแล้ว    
222 18:50:21 01 เม.ย. 2560 Zdyka85214 -450 0.00 6502291763 ธนภัทร ตันเยียน 0970624845 0/ 4 โอนแล้ว    
223 18:58:41 01 เม.ย. 2560 Kbrbb062 -600 0.00 8270381713 เกวลี อุ่นละมัย 0921768777 โอนแล้ว    
224 19:11:32 01 เม.ย. 2560 Au8x682 -7,025 0.00 3144789093 อดิศักดิ์ สุธรรม 0942252141 โอนแล้ว    
225 19:17:25 01 เม.ย. 2560 Au8x380 -5,025 -82.00 8540439638 สงกรานต์ ฉายใสว 0931836509 โอนแล้ว    
226 19:19:45 01 เม.ย. 2560 Zdyka85168 -1,000 0.00 8540434059 ไพโรจน์ ปันทอง 0882603513 400 /910 โอนแล้ว    
227 19:32:07 01 เม.ย. 2560 Au8x682 -4,025 0.00 3144789093 อดิศักดิ์ สุธรรม 0942252141 โอนแล้ว    
228 23:00:13 01 เม.ย. 2560 Kbrbb055 -310 0.00 6792188298 บุญยาพร วีเกษ 0625905915โอนแล้ว    
229 00:08:18 02 เม.ย. 2560 Au8x009 -4,319 0.00 0018987848 ศิวกร รัฐศุภชัยกุล 0855550036โอนแล้ว    
230 04:03:08 02 เม.ย. 2560 Au8x567 -1,525 -78.00 0201199034 แตงโม บุญสูงเนิน 0615394069โอนแล้ว    
231 06:08:39 02 เม.ย. 2560 Kbrbb020 -300 0.00 0300036886 ณัฐวรท หงษ์สามารถ 0855544100โอนแล้ว    
232 07:29:36 02 เม.ย. 2560 sam -100 0.00 เติมเงิน 0903738881    
233 07:29:50 02 เม.ย. 2560 sam -100 0.00 เติมเงิน 0916644225    
234 07:30:08 02 เม.ย. 2560 sam -100 0.00 เติมเงิน 0916644227    
235 07:30:25 02 เม.ย. 2560 sam -100 0.00 เติมเงิน 0916644228    
236 08:20:51 02 เม.ย. 2560 Kbrbb100 -500 0.00 4172314681 ยงยุทธ ทินาทิน 0874265397 โอนแล้ว    
237 09:31:36 02 เม.ย. 2560 Kbrbb105 -310 0.00 1692361705 ภคนันท์ โชคสมกิจ 0901395597 โอนแล้ว    
238 09:36:55 02 เม.ย. 2560 Au8x037 -10,000 0.00 1742599260 วรพจน์ ท่าทราย 0846734753 โอนแล้ว    
239 10:15:09 02 เม.ย. 2560 Kbrbb122 -360 0.00 9462038760 ณิชนันท์ ตั้งอุดมเรือง 099-8475738 โอนแล้ว    
240 11:20:12 02 เม.ย. 2560 Ahmg337 -1,500 0.00 3882282965 วัชรพล เปียสันเทีย 0982355030 โอนแล้ว    
241 12:26:24 02 เม.ย. 2560 Au8x009 -2,504 0.00 0018987848 ศิวกร รัฐศุภชัยกุล 0855550036 โอนแล้ว    
242 13:26:38 02 เม.ย. 2560 Kbrbb100 -510 0.00 4172314681 ยงยุทธ ทินาทิน 0874265397 โอนแล้ว    
243 13:59:56 02 เม.ย. 2560 Au8x607 -4,510 -90.00 4065595426 ไมตรี พันสุข 0984275337 โอนแล้ว    
244 14:42:40 02 เม.ย. 2560 Au8x585 -4,716 0.00 1064667460 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
245 16:22:34 02 เม.ย. 2560 Zdyka85064 -4,475 0.00 0018987848 ศิวกร รัฐศุภชัยกุล 0855550036 16,375/-6,374 โอนแล้ว    
246 17:23:44 02 เม.ย. 2560 Au8x682 -5,025 0.00 3144789093 อดิศักดิ์ สุธรรม 0942252141 โอนแล้ว    
247 17:27:36 02 เม.ย. 2560 Au8x361 -510 0.00 1322384013 เจนจิรา แผนแสนกล้า 0908963596 โอนแล้ว    
248 17:36:44 02 เม.ย. 2560 Au8x260 -23,010 0.00 8672095558 ชิตาพัน อภิรัตนนันท์ 0882606249 โอนแล้ว    
249 17:49:53 02 เม.ย. 2560 Au8x521 -24,692 0.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
250 18:54:21 02 เม.ย. 2560 Au8x521 -19,692 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
251 18:56:43 02 เม.ย. 2560 Au8x585 -4,727 0.00 1064667460 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
252 19:02:39 02 เม.ย. 2560 Au8x292 -35,500 0.00 2350072495 เศรษฐพงศ์ จำปาเฟื่อง 0867694405 โอนแล้ว    
253 19:11:25 02 เม.ย. 2560 Kbrbb135 -510 0.00 0133189297 นำโชค ลิ่มสันติกุล 0852428099 โอนแล้ว    
254 19:45:39 02 เม.ย. 2560 Au8x380 -5,025 0.00 8540439638 สงกรานต์ ฉายใสว 0931836509 โอนแล้ว    
255 21:05:54 02 เม.ย. 2560 Au8x585 -4,726 -141.00 1064667460 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
256 01:34:21 03 เม.ย. 2560 Kbrbb062 -925 0.00 8270381713 เกวลี อุ่นละมัย 0921768777 โอนแล้ว    
257 04:22:26 03 เม.ย. 2560 Kbrbb098 -6,010 0.00 0113743999 ชื่อรุ่งโรจน์ รัตนดิลกณภูเก็ต 098 064 79โอนแล้ว    
258 06:08:19 03 เม.ย. 2560 Kbrbb062 -625 0.00 8270381713 เกวลี อุ่นละมัย 0921768777 โอนแล้ว    
259 06:39:55 03 เม.ย. 2560 Au8x292 -35,335 0.00 2350072495 เศรษฐพงศ์ จำปาเฟื่อง 0867694405 โอนแล้ว    
260 07:39:50 03 เม.ย. 2560 Kbrbb062 -525 0.00 8270381713 เกวลี อุ่นละมัย 0921768777 โอนแล้ว    
261 08:18:51 03 เม.ย. 2560 Au8x009 -3,225 0.00 0018987848 ศิวกร รัฐศุภชัยกุล 0855550036 โอนแล้ว    
262 09:46:17 03 เม.ย. 2560 Zdyka85191 -990 0.00 0023210746 คีรีรัตน์ สุรรัตน์ 0877305874 2,360/-2,357 โอนแล้ว    
263 10:04:08 03 เม.ย. 2560 Au8x612 -1,000 0.00 0072797205 สุวิภา วงศ์ประเสริฐ 0870457695 โอนแล้ว    
264 10:25:40 03 เม.ย. 2560 Zdyka85137 -5,510 0.00 7672178872 ณัฐพงษ์ อรรจน์สาธิต 0818020122 27,509 /-26,987 โอนแล้ว    
265 11:12:52 03 เม.ย. 2560 nid -60,045 0.00 พี่เบียร์กดเงินออก    
266 12:04:20 03 เม.ย. 2560 Ahmg316 -1,010 0.00 6140352334 นุจรินทร์ จีนกริม 0944039975 โอนแล้ว    
267 13:09:31 03 เม.ย. 2560 Ahmg330 -1,510 0.00 1662168428 เวธณี ทองเรือง 0889498403 โอนแล้ว    
268 15:18:46 03 เม.ย. 2560 Au8x612 -1,000 0.00 0072797205 สุวิภา วงศ์ประเสริฐ 0870457695 โอนแล้ว    
269 15:47:51 03 เม.ย. 2560 Au8x585 -4,726 -141.00 1064667460 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
270 15:52:07 03 เม.ย. 2560 Au8x612 -2,010 0.00 0072797205 สุวิภา วงศ์ประเสริฐ 0870457695 โอนแล้ว    
271 15:53:53 03 เม.ย. 2560 nid -40,000 0.00 พี่เบียร์กดเงินออก    
272 15:55:41 03 เม.ย. 2560 nid -20,000 0.00 พี่เบียร์กดเงินออก    
273 16:09:21 03 เม.ย. 2560 Au8x260 -29,010 0.00 8672095558 ชิตาพัน อภิรัตนนันท์ 0882606249 โอนแล้ว    
274 16:36:12 03 เม.ย. 2560 Au8x521 -9,443 0.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
275 17:12:51 03 เม.ย. 2560 Au8x091 -8,195 -180.00 0121144689 ณัฐชยา แก้วกลุ่ม 0871708899 โอนแล้ว    
276 17:50:46 03 เม.ย. 2560 Au8x292 -66,860 0.00 2350072495 เศรษฐพงศ์ จำปาเฟื่อง 0867694405 โอนแล้ว    
277 18:27:57 03 เม.ย. 2560 Au8x616 -1,782 0.00 1764591499 กิตติศักดิ์ มีบุญ 0944453888 โอนแล้ว    
278 20:42:32 03 เม.ย. 2560 Au8x567 -1,525 0.00 0201199034 แตงโม บุญสูงเนิน 0615394069โอนแล้ว    
279 21:21:20 03 เม.ย. 2560 Au8x612 -1,010 0.00 0072797205 สุวิภา วงศ์ประเสริฐ 0870457695โอนแล้ว    
280 21:57:52 03 เม.ย. 2560 Kbrbb094 -1,010 0.00 5322404451 ทองพูน โคตรภูเขียว 0890585028โอนแล้ว    
281 22:13:06 03 เม.ย. 2560 Au8x672 -510 0.00 0188368352 นายนรภัทร เพชรนวล 0879674227โอนแล้ว    
282 22:49:50 03 เม.ย. 2560 Au8x009 -1,050 0.00 0018987848 ศิวกร รัฐศุภชัยกุล 0855550036โอนแล้ว    
283 23:22:36 03 เม.ย. 2560 Au8x585 -4,742 -141.00 1064667460 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
284 23:48:47 03 เม.ย. 2560 Au8x612 -1,010 0.00 0072797205 สุวิภา วงศ์ประเสริฐ 0870457695โอนแล้ว    
285 00:48:01 04 เม.ย. 2560 Ahmg316 -710 0.00 6140352334 นุจรินทร์ จีนกริม 0944039975โอนแล้ว    
286 06:46:16 04 เม.ย. 2560 Ahmg316 -2,510 0.00 6140352334 นุจรินทร์ จีนกริม 0944039975โอนแล้ว    
287 08:14:00 04 เม.ย. 2560 Au8x521 -10,043 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
288 08:38:19 04 เม.ย. 2560 Kbrbb123 -1,110 0.00 9620012592 ปาริฉัตร บุญทา 0806888850 โอนแล้ว    
289 09:01:56 04 เม.ย. 2560 Ahmg316 -2,010 0.00 6140352334 นุจรินทร์ จีนกริม 0944039975 โอนแล้ว    
290 09:37:04 04 เม.ย. 2560 Zdyka85137 -8,010 0.00 7672178872 ณัฐพงษ์ อรรจน์สาธิต 0818020122 24,009/-20,327 โอนแล้ว    
291 09:38:34 04 เม.ย. 2560 Au8x292 -34,270 0.00 2350072495 เศรษฐพงศ์ จำปาเฟื่อง 0867694405 โอนแล้ว    
292 09:46:19 04 เม.ย. 2560 nid 20,000 0.00 โยกเงินมาจาก k-b ทศพล    
293 09:46:57 04 เม.ย. 2560 nid -20,025 0.00 โยกเงินไป KTB ทศพล    
294 09:49:51 04 เม.ย. 2560 Au8x612 -2,010 0.00 0072797205 สุวิภา วงศ์ประเสริฐ 0870457695 โอนแล้ว    
295 10:01:35 04 เม.ย. 2560 Au8x009 -3,913 0.00 0018987848 ศิวกร รัฐศุภชัยกุล 0855550036 โอนแล้ว    
296 12:58:56 04 เม.ย. 2560 Au8x612 -3,010 0.00 0072797205 สุวิภา วงศ์ประเสริฐ 0870457695 โอนแล้ว    
297 13:15:06 04 เม.ย. 2560 Kbx0174 -2,510 0.00 1242781674 สิทธิกร มณีแผลงทวีชัย 0939692726 โอนแล้ว    
298 13:20:54 04 เม.ย. 2560 Au8x521 -10,093 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
299 14:26:48 04 เม.ย. 2560 Au8x585 -4,726 0.00 1064667460 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
300 15:20:55 04 เม.ย. 2560 Au8x567 -3,025 0.00 0201199034 แตงโม บุญสูงเนิน 0615394069 โอนแล้ว    
301 15:34:31 04 เม.ย. 2560 Au8x521 -9,443 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
302 15:37:56 04 เม.ย. 2560 Kbx0174 -2,510 0.00 1242781674 สิทธิกร มณีแผลงทวีชัย 0939692726 โอนแล้ว    
303 15:49:09 04 เม.ย. 2560 Kbrbb138 -525 0.00 2731282708 ชัชพงศ์ เจริญพานิชย์ 0871609485 โอนแล้ว    
304 17:01:10 04 เม.ย. 2560 Au8x567 -12,025 0.00 0201199034 แตงโม บุญสูงเนิน 0615394069 โอนแล้ว    
305 17:27:17 04 เม.ย. 2560 Au8x037 -25,010 -480.00 1742599260 วรพจน์ ท่าทราย 0846734753 โอนแล้ว    
306 17:34:58 04 เม.ย. 2560 Au8x616 -1,040 -30.00 1764591499 กิตติศักดิ์ มีบุญ 0944453888 โอนแล้ว    
307 17:57:56 04 เม.ย. 2560 Au8x009 -830 0.00 0018987848 ศิวกร รัฐศุภชัยกุล 0855550036 โอนแล้ว    
308 18:18:27 04 เม.ย. 2560 Au8x567 -7,040 0.00 0201199034 แตงโม บุญสูงเนิน 0615394069 โอนแล้ว    
309 19:09:04 04 เม.ย. 2560 Au8x492 -6,010 0.00 6397044089 ธิดารัตน์ ธุระสาร 0890042373 โอนแล้ว    
310 19:56:50 04 เม.ย. 2560 Ahmg316 -1,010 0.00 6140352334 นุจรินทร์ จีนกริม 0944039975 โอนแล้ว    
311 20:50:17 04 เม.ย. 2560 Au8x291 -14,000 -480.00 4290100899 สิทธิชัย สายรัตน์ 0866433558 โอนแล้ว    
312 21:36:43 04 เม.ย. 2560 Ahmg332 -2,010 0.00 0028662505 ทัศไนย ตรีสูนย์ 0944039975 โอนแล้ว    
313 21:47:29 04 เม.ย. 2560 Au8x682 -2,010 0.00 3144789093 อดิศักดิ์ สุธรรม 0942252141 โอนแล้ว    
314 22:11:14 04 เม.ย. 2560 Ahmg309 -3,010 0.00 9462566989 ปาริฉัตร บุญทา 0806888850 โอนแล้ว    
315 22:20:18 04 เม.ย. 2560 Au8x292 -37,410 0.00 2350072495 เศรษฐพงศ์ จำปาเฟื่อง 0867694405    
316 22:22:38 04 เม.ย. 2560 sam 20,000 0.00 โยกมาจาก k-b ทศพล    
317 22:23:35 04 เม.ย. 2560 sam -20,025 0.00 โยกไป ktb ทศพล    
318 22:26:28 04 เม.ย. 2560 Ahmg319 90 0.00 22.02 k-mo    
319 22:27:53 04 เม.ย. 2560 Ahmg202 -6,030 0.00 5682009146 สุภาพร ชาติไพบูลย์ 0917260993 โอนแล้ว    
320 00:37:11 05 เม.ย. 2560 Au8x567 -3,025 0.00 0201199034 แตงโม บุญสูงเนิน 0615394069 โอนแล้ว    
321 01:10:55 05 เม.ย. 2560 Kbx0188 -2,610 -118.00 5262523537 อาภาพร เทียนรุ้งโรจน์ 0847793890 โอนแล้ว    
322 03:15:40 05 เม.ย. 2560 Au8x366 -510 0.00 0118627806 อานนท์ จินดา 0909259196 โอนแล้ว    
323 04:10:54 05 เม.ย. 2560 Au8x366 -210 0.00 0118627806 อานนท์ จินดา 0909259196 โอนแล้ว    
324 05:27:47 05 เม.ย. 2560 Au8x361 -1,010 0.00 1322384013 เจนจิรา แผนแสนกล้า 0908963596 โอนแล้ว    
325 05:34:17 05 เม.ย. 2560 Kbrbb122 -110 0.00 9462038760 ณิชนันท์ ตั้งอุดมเรือง 099-8475738 โอนแล้ว    
326 06:02:37 05 เม.ย. 2560 sam -10,093 0.00 กระดานเกิน    
327 06:09:51 05 เม.ย. 2560 Au8x612 -3,010 0.00 0072797205 สุวิภา วงศ์ประเสริฐ 0870457695 โอนแล้ว    
328 06:16:30 05 เม.ย. 2560 Au8x682 -3,025 0.00 3144789093 อดิศักดิ์ สุธรรม 0942252141 โอนแล้ว    
329 06:25:01 05 เม.ย. 2560 sam -92,000 0.00 กระดานเกิน    
330 06:42:41 05 เม.ย. 2560 Kbrbb098 500 0.00 06.40 k--mo    
331 07:14:55 05 เม.ย. 2560 Kbrbb122 -210 0.00 9462038760 ณิชนันท์ ตั้งอุดมเรือง 099-8475738 โอนแล้ว    
332 08:01:39 05 เม.ย. 2560 Kbrbb122 80 0.00 07.29 k-mo    
333 08:08:35 05 เม.ย. 2560 Kbx0174 1,000 60.00 08.00 ie    
334 08:21:18 05 เม.ย. 2560 Kbx0174 1,000 60.00 08.24 ie    
335 08:25:35 05 เม.ย. 2560 Ahmg317 500 25.00 08.24 ie    
336 08:57:10 05 เม.ย. 2560 Ahmg316 390 0.00 08.25 atm    
337 09:10:03 05 เม.ย. 2560 Au8x521 4,700 282.00 09.06 ie    
338 09:15:33 05 เม.ย. 2560 Au8x686 1,000 60.00 09.11 ie    
339 09:19:24 05 เม.ย. 2560 Au8x521 -9,442 0.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
340 09:20:17 05 เม.ย. 2560 Kbrbb098 -7,010 0.00 0113743999 ชื่อรุ่งโรจน์ รัตนดิลกณภูเก็ต 098 064 79 โอนแล้ว    
341 09:35:54 05 เม.ย. 2560 Au8x607 1,100 66.00 09.34 ie    
342 09:36:29 05 เม.ย. 2560 Kbx0188 575 34.50 09.34 ie    
343 09:50:09 05 เม.ย. 2560 Au8x361 200 0.00 09.48 k-mo    
344 09:51:46 05 เม.ย. 2560 Kbx0174 790 47.40 09.48 ie    
345 10:03:48 05 เม.ย. 2560 Kbx0188 975 58.50 10.02 ie    
346 10:13:36 05 เม.ย. 2560 Au8x567 2,150 129.00 10.10 atm    
347 10:34:19 05 เม.ย. 2560 Kbrbb055 40 0.00 10.33 ie    
348 10:46:58 05 เม.ย. 2560 Kbx0188 475 0.00 10.44 k-mo    
349 10:54:56 05 เม.ย. 2560 Kbrbb116 80 0.00 10.52 k-mo    
350 10:58:27 05 เม.ย. 2560 Kbrbb098 350 0.00 10.57 ie    
351 11:29:11 05 เม.ย. 2560 Ahmg316 190 0.00 10.58 atm    
352 11:30:34 05 เม.ย. 2560 Kbx0174 490 0.00 11.29 ie    
353 11:31:21 05 เม.ย. 2560 Kbrbb055 40 0.00 11.29 k-mo    
354 19:23:23 06 ม.ค. 2561 Au8x001 -4,736 -141.00 0500511779 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
355 19:31:02 06 ม.ค. 2561 Zdyka85131 -410 0.00 9622213473 ประสิทธิพร อึ๊งมงคลชัย 0854292294 โอนแล้ว    
356 19:55:42 06 ม.ค. 2561 Kbrbb062 -510 0.00 8270381713 เกวลี อุ่นละมัย 0921768777 โอนแล้ว    
357 19:58:40 06 ม.ค. 2561 Zdyka85178 -1,010 0.00 5110348820 เฉลิมภพ คำธิตา 0930347885 7,679/-6,930 โอนแล้ว    
358 21:20:09 06 ม.ค. 2561 Kbrbb200 -110 0.00 8632426735 พัชนี ผาจวง 0935490743 โอนแล้ว    
359 21:26:35 06 ม.ค. 2561 Kbrbb112 -260 0.00 9823005990 อัคร ลิปนะโชคชัย 0643083721 โอนแล้ว    
360 21:37:32 06 ม.ค. 2561 Au8x009 -8,523 0.00 0018987848 ศิวกร รัฐศุภชัยกุล 0855550036 โอนแล้ว    
361 00:58:32 07 ม.ค. 2561 Kbrbb112 -410 0.00 9823005990 อัคร ลิปนะโชคชัย 0643083721 โอนแล้ว    
362 00:58:52 07 ม.ค. 2561 Ahmg337 -510 0.00 3882282965 วัชรพล เปียสันเทีย 0982355030 โอนแล้ว    
363 01:17:12 07 ม.ค. 2561 Au8x607 -72,010 0.00 4065595426 ไมตรี พันสุข 0984275337 โอนแล้ว    
364 01:19:30 07 ม.ค. 2561 nok -50,035 0.00 โยกไป scb ทศพล    
365 01:19:44 07 ม.ค. 2561 nok 50,000 0.00 โยกมาจาก k-b ทศพล    
366 02:06:50 07 ม.ค. 2561 Au8x017 -6,110 -600.00 9855813731 วัชรกร รวมจิตร 0882610077 โอนแล้ว    
367 02:47:58 07 ม.ค. 2561 Ahmg332 -2,810 0.00 0028662505 ทัศไนย ตรีสูนย์ 0944039975 โอนแล้ว    
368 03:52:35 07 ม.ค. 2561 Kbrbb014 -4,010 0.00 4720057225 จีระนันท์ โพธิ์วัฒน์ .0861132242 โอนแล้ว    
369 03:55:04 07 ม.ค. 2561 Ahmg377 -1,010 0.00 9620012592 ปาริฉัตร บุญทา 080-6888850 โอนแล้ว    
370 05:18:32 07 ม.ค. 2561 Kbrbb112 -410 0.00 9823005990 อัคร ลิปนะโชคชัย 0643083721 โอนแล้ว    
371 08:20:00 07 ม.ค. 2561 Au8x001 -4,736 -141.00 0500511779 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
372 08:58:11 07 ม.ค. 2561 Au8x521 -9,592 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
373 09:06:59 07 ม.ค. 2561 Au8x009 -11,412 0.00 0018987848 ศิวกร รัฐศุภชัยกุล 0855550036 โอนแล้ว    
374 09:28:19 07 ม.ค. 2561 Au8x694 -5,010 -500.00 7912016549 นลินธร เชื้อเมืองพาน 0614941653 โอนแล้ว    
375 10:09:11 07 ม.ค. 2561 Zdyka85131 -810 0.00 9622213473 ประสิทธิพร อึ๊งมงคลชัย 0854292294 2,491/-2,237.67 โอนแล้ว    
376 10:15:37 07 ม.ค. 2561 Au8x585 -4,726 0.00 1064667460 ขจร บริภัคกุล 0851557385โอนแล้ว    
377 10:22:22 07 ม.ค. 2561 Au8x009 -1,530 0.00 0018987848 ศิวกร รัฐศุภชัยกุล 0855550036 โอนแล้ว    
378 12:13:04 07 ม.ค. 2561 Au8x001 -4,737 0.00 0500511779 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
379 13:13:11 07 ม.ค. 2561 sam -50,035 0.00 โยกไป ktb โสเฟีย    
380 13:13:37 07 ม.ค. 2561 sam -30,010 0.00 โยกไป ktb โสเฟีย    
381 13:15:09 07 ม.ค. 2561 sam -30,035 0.00 โยกไป ktb โสเฟีย    
382 13:40:53 07 ม.ค. 2561 Au8x521 -9,593 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
383 15:29:47 07 ม.ค. 2561 Ahmg330 -20,010 -50.00 1662168428 เวธณี ทองเรือง 0889498403 โอนแล้ว    
384 16:14:07 07 ม.ค. 2561 Au8x521 -9,758 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
385 16:18:22 07 ม.ค. 2561 Au8x009 -1,460 0.00 0018987848 ศิวกร รัฐศุภชัยกุล 0855550036 โอนแล้ว    
386 18:30:01 07 ม.ค. 2561 sam 54,935 0.00 พี่เบียร์เอาเงินเข้า    
387 19:22:27 07 ม.ค. 2561 Au8x009 -1,205 0.00 0018987848 ศิวกร รัฐศุภชัยกุล 0855550036 โอนแล้ว    
388 00:39:34 08 ม.ค. 2561 Zdyka85131 -710 0.00 9622213473 ประสิทธิพร อึ๊งมงคลชัย 0854292294 2,571/-2,261 โอนแล้ว    
389 00:44:46 08 ม.ค. 2561 Kbrbb012 -1,010 0.00 9462566989 ปาริฉัตร บุญทา 0806888850 โอนแล้ว    
390 01:01:27 08 ม.ค. 2561 Zdyka85064 -12,208 0.00 0018987848 ศิวกร รัฐศุภชัยกุล 0855550036 10,580/-5,579 โอนแล้ว    
391 04:38:27 08 ม.ค. 2561 Kbrbb112 -740 0.00 9823005990 อัคร ลิปนะโชคชัย 0643083721 โอนแล้ว    
392 07:45:44 08 ม.ค. 2561 Au8x009 -16,499 0.00 0018987848 ศิวกร รัฐศุภชัยกุล 0855550036 โอนแล้ว    
393 08:05:23 08 ม.ค. 2561 Au8x521 -10,043 0.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
394 08:19:49 08 ม.ค. 2561 Au8x585 -4,727 0.00 1064667460 ขจร บริภัคกุล 0851557385โอนแล้ว    
395 08:20:07 08 ม.ค. 2561 Au8x001 -4,736 0.00 0500511779 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
396 09:12:44 08 ม.ค. 2561 Kbrbb112 -540 0.00 9823005990 อัคร ลิปนะโชคชัย 0643083721 โอนแล้ว    
397 09:13:59 08 ม.ค. 2561 Au8x585 -4,726 -141.00 1064667460 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
398 09:29:15 08 ม.ค. 2561 Au8x521 -14,992 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
399 09:34:00 08 ม.ค. 2561 dang 10,000 0.00 โยกมาจาก bbl    
400 09:34:25 08 ม.ค. 2561 dang -10,025 0.00 โยกไป scb    
401 10:03:29 08 ม.ค. 2561 Ahmg330 -2,010 -50.00 1662168428 เวธณี ทองเรือง 0889498403 โอนแล้ว    
402 10:17:39 08 ม.ค. 2561 Au8x585 -4,727 0.00 1064667460 ขจร บริภัคกุล 0851557385โอนแล้ว    
403 14:23:52 08 ม.ค. 2561 Ahmg377 -1,710 0.00 9620012592 ปาริฉัตร บุญทา 080-6888850 โอนแล้ว    
404 15:31:25 08 ม.ค. 2561 Au8x091 -2,600 -59.00 0121144689 ณัฐชยา แก้วกลุ่ม 0871708899 โอนแล้ว    
405 15:34:12 08 ม.ค. 2561 Au8x001 -4,736 0.00 0500511779 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
406 16:11:55 08 ม.ค. 2561 Au8x521 -9,593 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
407 18:38:46 08 ม.ค. 2561 Au8x017 -10,040 -120.00 9855813731 วัชรกร รวมจิตร 0882610077 โอนแล้ว    
408 19:05:41 08 ม.ค. 2561 Ahmg377 -1,010 0.00 9620012592 ปาริฉัตร บุญทา 080-6888850 โอนแล้ว    
409 21:50:04 08 ม.ค. 2561 Au8x017 -6,410 0.00 9855813731 วัชรกร รวมจิตร 0882610077 โอนแล้ว    
410 22:20:43 08 ม.ค. 2561 Au8x017 -10,010 0.00 9855813731 วัชรกร รวมจิตร 0882610077 โอนแล้ว    
411 22:32:07 08 ม.ค. 2561 Au8x260 -9,992 -78.00 8672095558 ชิตาพัน อภิรัตนนันท์ 0882606249 โอนแล้ว    
412 23:58:38 08 ม.ค. 2561 Au8x009 -6,578 0.00 0018987848 ศิวกร รัฐศุภชัยกุล 0855550036 โอนแล้ว    
413 00:02:39 09 ม.ค. 2561 Au8x521 -14,437 0.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
414 00:14:05 09 ม.ค. 2561 Au8x585 -4,726 -141.00 1064667460 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
415 00:14:29 09 ม.ค. 2561 Au8x001 -4,736 -141.00 0500511779 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
416 04:44:02 09 ม.ค. 2561 Kbrbb112 -340 0.00 9823005990 อัคร ลิปนะโชคชัย 0643083721 โอนแล้ว    
417 05:59:35 09 ม.ค. 2561 Au8x492 -11,010 0.00 5527240195 ลาภัสจิลัล ธุระสาร 0890042373 โอนแล้ว    
418 07:06:23 09 ม.ค. 2561 Zdyka85064 -10,421 0.00 0018987848 ศิวกร รัฐศุภชัยกุล 0855550036 0/0 โอนแล้ว    
419 13:29:52 09 ม.ค. 2561 Au8x585 -4,727 -141.00 1064667460 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
420 13:30:23 09 ม.ค. 2561 Au8x001 -4,736 -141.00 0500511779 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
421 14:11:43 09 ม.ค. 2561 Au8x009 -28,195 0.00 0018987848 ศิวกร รัฐศุภชัยกุล 0855550036 โอนแล้ว    
422 14:26:01 09 ม.ค. 2561 Kbrbb112 -610 0.00 9823005990 อัคร ลิปนะโชคชัย 0643083721 โอนแล้ว    
423 14:43:40 09 ม.ค. 2561 Au8x585 -4,726 -141.00 1064667460 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
424 15:06:30 09 ม.ค. 2561 Au8x521 -9,743 0.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
425 16:04:27 09 ม.ค. 2561 Kbrbb039 -1,410 0.00 0028662505 ทัศไนย ตรีสูนย์ 0944039975 โอนแล้ว    
426 16:16:26 09 ม.ค. 2561 Au8x521 -9,693 0.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
427 16:57:23 09 ม.ค. 2561 Zdyka85159 -610 0.00 5542331900 กันยณัฏฐ์ เคหะลูน 0882938857 803/ -530 โอนแล้ว    
428 17:33:43 09 ม.ค. 2561 Au8x053 -810 0.00 1322222439 ศักดินันท์ จันทร์เพชร 0910585797 โอนแล้ว    
429 20:05:37 09 ม.ค. 2561 Au8x009 -25,605 0.00 0018987848 ศิวกร รัฐศุภชัยกุล 0855550036 โอนแล้ว    
430 20:15:18 09 ม.ค. 2561 Ahmg337 -3,010 0.00 3882282965 วัชรพล เปียสันเทีย 0982355030 โอนแล้ว    
431 22:35:47 09 ม.ค. 2561 Au8x001 -4,737 -141.00 0500511779 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
432 00:03:07 10 ม.ค. 2561 Au8x585 -4,727 -141.00 1064667460 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
433 00:44:31 10 ม.ค. 2561 Kbrbb062 -710 0.00 8270381713 เกวลี อุ่นละมัย 0921768777 โอนแล้ว    
434 00:50:17 10 ม.ค. 2561 Ahmg330 -1,510 0.00 1662168428 เวธณี ทองเรือง 0889498403 โอนแล้ว    
435 02:20:27 10 ม.ค. 2561 Ahmg412 -3,510 0.00 0313575209 รุ่งนภา พ่อโท 092-4759365 โอนแล้ว    
436 04:03:26 10 ม.ค. 2561 Kbrbb151 -4,710 0.00 0313575209 รุ่งนภา พ่อโท 092-4759365 โอนแล้ว    
437 06:32:33 10 ม.ค. 2561 Kbrbb053 -1,025 0.00 1764460430 ธนพล แจ่มสุกใส 062-5766915 โอนแล้ว    
438 07:08:18 10 ม.ค. 2561 Au8x009 -2,010 0.00 0018987848 ศิวกร รัฐศุภชัยกุล 0855550036 โอนแล้ว    
439 08:32:10 10 ม.ค. 2561 Au8x585 -4,726 -141.00 1064667460 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
440 08:32:27 10 ม.ค. 2561 Au8x001 -4,736 -141.00 0500511779 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
441 12:04:03 10 ม.ค. 2561 Au8x585 -4,726 -141.00 1064667460 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
442 12:39:03 10 ม.ค. 2561 Au8x521 -9,872 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
443 13:47:00 10 ม.ค. 2561 Au8x001 -4,736 -141.00 0500511779 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
444 16:35:10 10 ม.ค. 2561 Au8x521 -9,643 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
445 17:43:26 10 ม.ค. 2561 Au8x521 -14,577 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
446 19:03:16 10 ม.ค. 2561 Ahmg412 -2,010 0.00 0313575209 รุ่งนภา พ่อโท 092-4759365 โอนแล้ว    
447 20:38:09 10 ม.ค. 2561 Au8x053 -610 0.00 1322222439 ศักดินันท์ จันทร์เพชร 0910585797 โอนแล้ว    
448 20:54:20 10 ม.ค. 2561 Kbrbb062 -610 0.00 8270381713 เกวลี อุ่นละมัย 0921768777 โอนแล้ว    
449 22:09:15 10 ม.ค. 2561 Zdyka85064 -19,174 0.00 0018987848 ศิวกร รัฐศุภชัยกุล 0855550036 836/-380 โอนแล้ว    
450 04:33:46 11 ม.ค. 2561 Kbrbb062 -810 0.00 8270381713 เกวลี อุ่นละมัย 0921768777 โอนแล้ว    
451 06:31:29 11 ม.ค. 2561 Zdyka85064 -26,958 0.00 0018987848 ศิวกร รัฐศุภชัยกุล 0855550036 0/0 โอนแล้ว    
452 06:49:24 11 ม.ค. 2561 Ahmg337 -4,010 0.00 3882282965 วัชรพล เปียสันเทีย 0982355030 โอนแล้ว    
453 07:08:29 11 ม.ค. 2561 Au8x585 -4,727 -141.00 1064667460 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
454 08:39:46 11 ม.ค. 2561 Au8x521 -9,843 0.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
455 09:32:50 11 ม.ค. 2561 Au8x585 -4,726 -141.00 1064667460 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
456 10:09:50 11 ม.ค. 2561 Kbrbb101 -14,050 0.00 0201895480 นุชนภา แซ่เล้า 0624435463 โอนแล้ว    
457 11:13:18 11 ม.ค. 2561 Au8x001 -4,736 -141.00 0500511779 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
458 11:15:04 11 ม.ค. 2561 Kbrbb118 -210 0.00 9856868246 โสรยา เหมะธุลิน 0991049701 โอนแล้ว    
459 12:07:15 11 ม.ค. 2561 Au8x001 -4,736 -141.00 0500511779 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
460 12:07:37 11 ม.ค. 2561 Au8x585 -4,727 -141.00 1064667460 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
461 12:29:40 11 ม.ค. 2561 Au8x521 -14,593 0.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
462 14:19:20 11 ม.ค. 2561 Ahmg330 -1,010 0.00 1662168428 เวธณี ทองเรือง 0889498403 โอนแล้ว    
463 15:58:58 11 ม.ค. 2561 Au8x521 -14,593 0.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
464 18:29:27 11 ม.ค. 2561 Au8x001 -4,737 -141.00 0500511779 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
465 20:31:11 11 ม.ค. 2561 Zdyka85159 -387 0.00 5542331900 กันยณัฏฐ์ เคหะลูน 0882938857 1,326/-1,325 โอนแล้ว    
466 21:18:39 11 ม.ค. 2561 Au8x492 -4,010 0.00 5527240195 ลาภัสจิลัล ธุระสาร 0890042373 โอนแล้ว    
467 22:43:28 11 ม.ค. 2561 Kbrbb217 -2,010 0.00 7340485449 กรวีร์ คงอิ่ม 0852980147 โอนแล้ว    
468 23:38:18 11 ม.ค. 2561 Au8x616 -3,760 0.00 1764591499 กิตติศักดิ์ มีบุญ 0944453888 โอนแล้ว    
469 07:04:50 12 ม.ค. 2561 Kbrbb072 -1,010 0.00 0238132436 ชลัช บุญรักษา 0614807376 โอนแล้ว    
470 07:05:09 12 ม.ค. 2561 Au8x694 -2,010 0.00 7912016549 นลินธร เชื้อเมืองพาน 0614941653 โอนแล้ว    
471 09:08:08 12 ม.ค. 2561 Au8x001 -4,736 -141.00 0500511779 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
472 09:08:29 12 ม.ค. 2561 Au8x585 -4,726 -141.00 1064667460 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
473 09:41:03 12 ม.ค. 2561 Au8x009 -35,515 0.00 0018987848 ศิวกร รัฐศุภชัยกุล 0855550036 โอนแล้ว    
474 10:01:36 12 ม.ค. 2561 Au8x521 -14,593 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
475 10:09:07 12 ม.ค. 2561 Au8x585 -4,727 -141.00 1064667460 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
476 10:13:42 12 ม.ค. 2561 Au8x254 -6,510 -162.00 5422867548 วันชัย งามศิริ 0899899349 โอนแล้ว    
477 12:06:54 12 ม.ค. 2561 Au8x001 -4,736 -141.00 0500511779 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
478 12:21:37 12 ม.ค. 2561 Zdyka85064 -26,575 0.00 0018987848 ศิวกร รัฐศุภชัยกุล 0855550036 0/0 โอนแล้ว    
479 12:27:44 12 ม.ค. 2561 Au8x521 -14,593 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
480 13:34:26 12 ม.ค. 2561 Au8x037 -15,010 -720.00 1742599260 วรพจน์ ท่าทราย 0846734753 โอนแล้ว    
481 13:59:17 12 ม.ค. 2561 Au8x009 -20,437 0.00 0018987848 ศิวกร รัฐศุภชัยกุล 0855550036 โอนแล้ว    
482 15:26:14 12 ม.ค. 2561 Au8x037 -11,010 -300.00 1742599260 วรพจน์ ท่าทราย 0846734753 โอนแล้ว    
483 16:48:05 12 ม.ค. 2561 Au8x009 -1,340 0.00 0018987848 ศิวกร รัฐศุภชัยกุล 0855550036 โอนแล้ว    
484 17:58:27 12 ม.ค. 2561 Zdyka85159 -558 0.00 5542331900 กันยณัฏฐ์ เคหะลูน 0882938857 1,155/-1,154 โอนแล้ว    
485 18:10:15 12 ม.ค. 2561 Au8x001 -4,736 -141.00 0500511779 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
486 19:19:22 12 ม.ค. 2561 Au8x009 -12,587 0.00 0018987848 ศิวกร รัฐศุภชัยกุล 0855550036 โอนแล้ว    
487 20:17:30 12 ม.ค. 2561 Au8x694 -3,010 0.00 7912016549 นลินธร เชื้อเมืองพาน 0614941653 โอนแล้ว    
488 21:21:16 12 ม.ค. 2561 Au8x521 -9,843 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
489 23:32:46 12 ม.ค. 2561 Au8x254 -16,010 0.00 5422867548 วันชัย งามศิริ 0899899349 โอนแล้ว    
490 00:11:03 13 ม.ค. 2561 Ahmg337 -210 0.00 3882282965 วัชรพล เปียสันเทีย 0982355030 โอนแล้ว    
491 02:30:31 13 ม.ค. 2561 Au8x239 -24,999 -414.00 6360266636 ธนภัทร วัชรานุกูลกิจ 0966675926 โอนแล้ว    
492 08:20:57 13 ม.ค. 2561 Au8x585 -4,726 -141.00 1064667460 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
493 09:10:17 13 ม.ค. 2561 Au8x009 -3,443 0.00 0018987848 ศิวกร รัฐศุภชัยกุล 0855550036 โอนแล้ว    
494 09:12:38 13 ม.ค. 2561 Au8x585 -4,727 -141.00 1064667460 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
495 10:08:37 13 ม.ค. 2561 Au8x585 -4,726 -141.00 1064667460 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
496 10:08:54 13 ม.ค. 2561 Au8x001 -4,736 -141.00 0500511779 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
497 12:16:04 13 ม.ค. 2561 Au8x521 -9,842 0.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
498 12:55:25 13 ม.ค. 2561 Au8x254 -10,010 -180.00 5422867548 วันชัย งามศิริ 0899899349 โอนแล้ว    
499 13:06:47 13 ม.ค. 2561 Au8x009 -21,235 0.00 0018987848 ศิวกร รัฐศุภชัยกุล 0855550036 โอนแล้ว    
500 13:58:04 13 ม.ค. 2561 Zdyka85245 -3,010 0.00 7672178872 ณัฐพงษ์ อรรจน์สาธิต 0818020122 โอนแล้ว    
501 14:18:21 13 ม.ค. 2561 Au8x521 -9,843 0.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
502 14:26:55 13 ม.ค. 2561 Au8x009 -3,315 0.00 0018987848 ศิวกร รัฐศุภชัยกุล 0855550036 โอนแล้ว    
503 15:18:43 13 ม.ค. 2561 Kbrbb105 -610 0.00 1692361705 ภคนันท์ โชคสมกิจ 0901395597 โอนแล้ว    
504 16:04:42 13 ม.ค. 2561 Ahmg204 -410 0.00 8552208804 พชรพร ภัครสถาพร 0833505350 โอนแล้ว    
505 17:59:19 13 ม.ค. 2561 Au8x009 -2,019 0.00 0018987848 ศิวกร รัฐศุภชัยกุล 0855550036 โอนแล้ว    
506 18:03:47 13 ม.ค. 2561 Kbrbb072 -2,010 0.00 0238132436 ชลัช บุญรักษา 0614807376 โอนแล้ว    
507 18:41:51 13 ม.ค. 2561 Au8x001 -4,737 -141.00 0500511779 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
508 19:25:18 13 ม.ค. 2561 Ahmg204 -410 0.00 8552208804 พชรพร ภัครสถาพร 0833505350 โอนแล้ว    
509 20:37:19 13 ม.ค. 2561 Au8x521 -9,443 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
510 21:59:39 13 ม.ค. 2561 Au8x647 -410 0.00 0238132436 ชลัช บุญรักษา 0614807376 โอนแล้ว    
511 22:05:23 13 ม.ค. 2561 Kbrbb105 -510 0.00 1692361705 ภคนันท์ โชคสมกิจ 0901395597 โอนแล้ว    
512 23:21:22 13 ม.ค. 2561 Au8x254 -14,010 -210.00 5422867548 วันชัย งามศิริ 0899899349 โอนแล้ว    
513 23:52:24 13 ม.ค. 2561 Au8x254 -5,010 0.00 5422867548 วันชัย งามศิริ 0899899349 โอนแล้ว    
514 00:35:41 14 ม.ค. 2561 Au8x371 -510 0.00 3882282965 วัชรพล เปียสันเทีย 0982355030 โอนแล้ว    
515 02:02:16 14 ม.ค. 2561 Au8x573 -2,310 0.00 0101481004 จิติชัย อุทัยแสง 0859336979 โอนแล้ว    
516 07:31:16 14 ม.ค. 2561 Au8x017 -8,010 0.00 9855813731 วัชรกร รวมจิตร 0882610077 โอนแล้ว    
517 08:29:06 14 ม.ค. 2561 Au8x585 -4,727 0.00 1064667460 ขจร บริภัคกุล 0851557385โอนแล้ว    
518 09:23:45 14 ม.ค. 2561 Au8x585 -4,726 0.00 1064667460 ขจร บริภัคกุล 0851557385โอนแล้ว    
519 09:55:18 14 ม.ค. 2561 Au8x521 -9,843 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144    
520 10:21:13 14 ม.ค. 2561 Au8x001 -4,736 0.00 1064667460 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
521 10:21:52 14 ม.ค. 2561 Au8x585 -4,726 0.00 1064667460 ขจร บริภัคกุล 0851557385    
522 11:33:49 14 ม.ค. 2561 Kbrbb072 -3,010 0.00 0238132436 ชลัช บุญรักษา 0614807376 โอนแล้ว    
523 13:10:30 14 ม.ค. 2561 Au8x009 -3,115 0.00 0018987848 ศิวกร รัฐศุภชัยกุล 0855550036 โอนแล้ว    
524 13:11:13 14 ม.ค. 2561 Kbrbb094 -5,010 0.00 5322404451 ทองพูน โคตรภูเขียว 0890585028 โอนแล้ว    
525 13:56:29 14 ม.ค. 2561 Zdyka85064 -20,010 0.00 0018987848 ศิวกร รัฐศุภชัยกุล 0855550036 5,000/0.37 โอนแล้ว    
526 16:31:37 14 ม.ค. 2561 Au8x521 -7,158 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
527 16:55:25 14 ม.ค. 2561 Au8x009 -20,952 0.00 0018987848 ศิวกร รัฐศุภชัยกุล 0855550036 โอนแล้ว    
528 17:05:45 14 ม.ค. 2561 Zdyka85064 -20,952 0.00 0018987848 ศิวกร รัฐศุภชัยกุล 0855550036 0/4,000.87 โอนแล้ว    
529 17:34:59 14 ม.ค. 2561 Au8x001 -4,736 0.00 0500511779 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
530 17:44:17 14 ม.ค. 2561 Kbrbb223 -12,010 0.00 4065595426 ไมตรี พันสุข 0984275337 โอนแล้ว    
531 18:13:13 14 ม.ค. 2561 Au8x521 -9,443 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
532 19:40:26 14 ม.ค. 2561 Au8x037 -10,010 -360.00 1742599260 วรพจน์ ท่าทราย 0846734753 โอนแล้ว    
533 21:20:11 14 ม.ค. 2561 Au8x492 -12,010 0.00 5527240195 ลาภัสจิลัล ธุระสาร 0890042373 โอนแล้ว    
534 23:07:57 14 ม.ค. 2561 Kbrbb062 -510 0.00 8270381713 เกวลี อุ่นละมัย 0921768777 โอนแล้ว    
535 00:02:33 15 ม.ค. 2561 Au8x585 -4,727 0.00 1064667460 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
536 01:59:23 15 ม.ค. 2561 Ahmg337 -210 0.00 3882282965 วัชรพล เปียสันเทีย 0982355030 โอนแล้ว    
537 02:57:56 15 ม.ค. 2561 Ahmg337 -410 0.00 3882282965 วัชรพล เปียสันเทีย 0982355030 โอนแล้ว    
538 03:34:35 15 ม.ค. 2561 Ahmg204 -410 0.00 8552208804 พชรพร ภัครสถาพร 0833505350 โอนแล้ว    
539 06:00:45 15 ม.ค. 2561 Au8x694 -5,010 0.00 7912016549 นลินธร เชื้อเมืองพาน 0614941653 โอนแล้ว    
540 06:44:55 15 ม.ค. 2561 Au8x009 -34,302 0.00 0018987848 ศิวกร รัฐศุภชัยกุล 0855550036 โอนแล้ว    
541 06:58:33 15 ม.ค. 2561 Ahmg337 -410 0.00 3882282965 วัชรพล เปียสันเทีย 0982355030 โอนแล้ว    
542 07:46:39 15 ม.ค. 2561 Zdyka85168 -510 0.00 8540434059 ไพโรจน์ ปันทอง 0882603513 12,690/-11,695 โอนแล้ว    
543 08:33:34 15 ม.ค. 2561 Au8x585 -4,726 -141.00 1064667460 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
544 08:34:04 15 ม.ค. 2561 Au8x001 -4,736 -141.00 0500511779 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
545 08:55:48 15 ม.ค. 2561 Ahmg204 -410 0.00 8552208804 พชรพร ภัครสถาพร 0833505350 โอนแล้ว    
546 09:27:40 15 ม.ค. 2561 Au8x001 -4,736 -141.00 0500511779 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
547 09:29:37 15 ม.ค. 2561 Au8x521 -9,843 0.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
548 10:02:20 15 ม.ค. 2561 Au8x009 -20,555 0.00 0018987848 ศิวกร รัฐศุภชัยกุล 0855550036 โอนแล้ว    
549 10:18:41 15 ม.ค. 2561 Au8x001 -4,737 -141.00 0500511779 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
550 15:39:55 15 ม.ค. 2561 Au8x521 -9,843 0.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
551 15:42:15 15 ม.ค. 2561 Au8x585 -4,727 -141.00 1064667460 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
552 16:28:46 15 ม.ค. 2561 Au8x647 -318 0.00 0238132436 ชลัช บุญรักษา 0614807376 โอนแล้ว    
553 16:49:46 15 ม.ค. 2561 Au8x292 -63,610 0.00 2350072495 เศรษฐพงศ์ จำปาเฟื่อง 0867694405 โอนแล้ว    
554 16:52:40 15 ม.ค. 2561 nid -90,000 0.00 พี่เบียร์กดเงินออก    
555 16:53:01 15 ม.ค. 2561 nid -60,000 0.00 พี่เบียร์กดเงินออก    
556 17:05:24 15 ม.ค. 2561 Au8x239 -10,010 0.00 6360266636 ธนภัทร วัชรานุกูลกิจ 0966675926 โอนแล้ว    
557 17:34:32 15 ม.ค. 2561 Au8x239 -10,010 0.00 6360266636 ธนภัทร วัชรานุกูลกิจ 0966675926 โอนแล้ว    
558 17:40:05 15 ม.ค. 2561 Au8x521 -9,842 0.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
559 18:23:16 15 ม.ค. 2561 Au8x380 -2,410 0.00 8540439638 สงกรานต์ ฉายใสว 0931836509 โอนแล้ว    
560 20:22:44 15 ม.ค. 2561 Kbx0174 -2,010 0.00 1242781674 สิทธิกร มณีแผลงทวีชัย 0939692726 โอนแล้ว    
561 20:55:37 15 ม.ค. 2561 Kbx0174 -1,010 0.00 1242781674 สิทธิกร มณีแผลงทวีชัย 0939692726 โอนแล้ว    
562 21:42:46 15 ม.ค. 2561 Kbx0174 -2,010 0.00 1242781674 สิทธิกร มณีแผลงทวีชัย 0939692726 โอนแล้ว    
563 21:44:30 15 ม.ค. 2561 Kbrbb112 -410 0.00 9823005990 อัคร ลิปนะโชคชัย 0643083721 โอนแล้ว    
564 23:22:44 15 ม.ค. 2561 Au8x290 -17,910 0.00 6530152948 ชวนพิศรา จูน้อย 0853937905 โอนแล้ว    
565 00:38:09 16 ม.ค. 2561 Au8x492 -6,410 0.00 5527240195 ลาภัสจิลัล ธุระสาร 0890042373 โอนแล้ว    
566 01:52:35 16 ม.ค. 2561 Kbrbb014 -770 0.00 4720057225 จีระนันท์ โพธิ์วัฒน์ .0861132242 โอนแล้ว    
567 04:27:22 16 ม.ค. 2561 Kbrbb012 -1,010 0.00 9462566989 ปาริฉัตร บุญทา 0806888850 โอนแล้ว    
568 08:18:00 16 ม.ค. 2561 Au8x585 -4,726 0.00 1064667460 ขจร บริภัคกุล 0851557385โอนแล้ว    
569 09:21:26 16 ม.ค. 2561 Au8x521 -9,843 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
570 09:28:07 16 ม.ค. 2561 Au8x292 -52,010 0.00 2350072495 เศรษฐพงศ์ จำปาเฟื่อง 0867694405 โอนแล้ว    
571 09:47:36 16 ม.ค. 2561 Au8x694 -3,010 0.00 7912016549 นลินธร เชื้อเมืองพาน 0614941653 โอนแล้ว    
572 10:16:35 16 ม.ค. 2561 Au8x585 -4,727 0.00 1064667460 ขจร บริภัคกุล 0851557385โอนแล้ว    
573 12:05:59 16 ม.ค. 2561 Au8x585 -4,726 0.00 1064667460 ขจร บริภัคกุล 0851557385โอนแล้ว    
574 15:35:52 16 ม.ค. 2561 Ahmg377 -1,110 0.00 9620012592 ปาริฉัตร บุญทา 080-6888850 โอนแล้ว    
575 16:26:53 16 ม.ค. 2561 Au8x694 -2,410 0.00 7912016549 นลินธร เชื้อเมืองพาน 0614941653 โอนแล้ว    
576 16:27:56 16 ม.ค. 2561 Au8x292 -38,535 0.00 2350072495 เศรษฐพงศ์ จำปาเฟื่อง 0867694405 โอนแล้ว    
577 16:34:51 16 ม.ค. 2561 Au8x521 -9,843 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
578 17:22:12 16 ม.ค. 2561 Zdyka85159 -1,010 0.00 5542331900 กันยณัฏฐ์ เคหะลูน 0882938857 2,955/-2,452.38 โอนแล้ว    
579 17:29:20 16 ม.ค. 2561 Au8x001 -4,736 0.00 0500511779 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
580 18:10:45 16 ม.ค. 2561 Kbrbb112 -710 0.00 9823005990 อัคร ลิปนะโชคชัย 0643083721 โอนแล้ว    
581 18:14:51 16 ม.ค. 2561 Au8x521 -9,843 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
582 19:03:37 16 ม.ค. 2561 Kbrbb072 -1,410 0.00 0238132436 ชลัช บุญรักษา 0614807376 โอนแล้ว    
583 19:25:45 16 ม.ค. 2561 Au8x681 -1,025 0.00 8710076533 ณรงศักดิ์ พิมายกลาง 092-3711-98 โอนแล้ว    
584 20:20:53 16 ม.ค. 2561 Au8x681 -1,025 0.00 8710076533 ณรงศักดิ์ พิมายกลาง 092-3711-98 โอนแล้ว    
585 20:29:06 16 ม.ค. 2561 Zdyka85064 -2,261 0.00 0018987848 ศิวกร รัฐศุภชัยกุล 0855550036 2,749/-2,748 โอนแล้ว    
586 21:48:46 16 ม.ค. 2561 Ahmg330 -610 0.00 1662168428 เวธณี ทองเรือง 0889498403 โอนแล้ว    
587 23:59:58 16 ม.ค. 2561 Au8x492 -9,010 -90.00 5527240195 ลาภัสจิลัล ธุระสาร 0890042373 โอนแล้ว    
588 00:09:39 17 ม.ค. 2561 Au8x009 -11,297 0.00 0018987848 ศิวกร รัฐศุภชัยกุล 0855550036 โอนแล้ว    
589 02:38:17 17 ม.ค. 2561 Kbrbb123 -1,525 0.00 9620012592 ปาริฉัตร บุญทา 0806888850 โอนแล้ว    
590 02:45:25 17 ม.ค. 2561 Kbrbb105 -410 0.00 1692361705 ภคนันท์ โชคสมกิจ 0901395597 โอนแล้ว    
591 06:00:40 17 ม.ค. 2561 Ahmg412 -1,010 0.00 0313575209 รุ่งนภา พ่อโท 092-4759365 โอนแล้ว    
592 08:33:35 17 ม.ค. 2561 Au8x001 -4,736 0.00 0500511779 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
593 08:37:53 17 ม.ค. 2561 nid 20,000 0.00 โยกเงินมาจาก ktb ทศพล    
594 08:38:34 17 ม.ค. 2561 nid -20,025 0.00 โยกไป bbl ทศพล    
595 09:30:30 17 ม.ค. 2561 Au8x585 -4,727 0.00 1064667460 ขจร บริภัคกุล 0851557385โอนแล้ว    
596 09:31:09 17 ม.ค. 2561 Au8x001 -4,736 0.00 0500511779 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
597 10:01:26 17 ม.ค. 2561 Au8x521 -13,590 0.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
598 10:22:20 17 ม.ค. 2561 Au8x001 -4,736 0.00 0500511779 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
599 10:25:26 17 ม.ค. 2561 Ahmg349 -2,510 0.00 4051107312 เสาวลักษ์ คำมูลใจ 0903806400 โอนแล้ว    
600 12:11:20 17 ม.ค. 2561 Au8x585 -4,726 0.00 1064667460 ขจร บริภัคกุล 0851557385โอนแล้ว    
601 12:43:16 17 ม.ค. 2561 Au8x521 -14,593 0.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
602 13:42:16 17 ม.ค. 2561 Ahmg412 -1,510 0.00 0313575209 รุ่งนภา พ่อโท 092-4759365 โอนแล้ว    
603 13:47:10 17 ม.ค. 2561 Au8x037 -10,010 0.00 1742599260 วรพจน์ ท่าทราย 0846734753 โอนแล้ว    
604 15:24:20 17 ม.ค. 2561 Kbrbb052 -1,010 0.00 0231213732 อริสรา สมจันทร์ 0856987304 โอนแล้ว    
605 15:50:42 17 ม.ค. 2561 Au8x009 -538 0.00 0018987848 ศิวกร รัฐศุภชัยกุล 0855550036 โอนแล้ว    
606 15:58:14 17 ม.ค. 2561 Au8x521 -10,093 0.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
607 16:11:27 17 ม.ค. 2561 Au8x681 -2,025 0.00 8710076533 ณรงศักดิ์ พิมายกลาง 092-3711-98 โอนแล้ว    
608 17:52:22 17 ม.ค. 2561 Au8x681 -2,025 0.00 8710076533 ณรงศักดิ์ พิมายกลาง 092-3711-98 โอนแล้ว    
609 18:00:12 17 ม.ค. 2561 Au8x149 -4,010 0.00 7672178872 ณัฐพงษ์ อรรจน์สาธิต 0818020122 โอนแล้ว    
610 19:47:07 17 ม.ค. 2561 Au8x681 -3,025 0.00 8710076533 ณรงศักดิ์ พิมายกลาง 092-3711-98 โอนแล้ว    
611 20:42:59 17 ม.ค. 2561 Au8x009 -593 0.00 0018987848 ศิวกร รัฐศุภชัยกุล 0855550036 โอนแล้ว    
612 21:06:07 17 ม.ค. 2561 Kbrbb062 -510 0.00 8270381713 เกวลี อุ่นละมัย 0921768777 โอนแล้ว    
613 21:16:37 17 ม.ค. 2561 Kbrbb215 -12,010 0.00 7392307136 ดวงนภา พันธุ์โพธิ์ 093-3326676 โอนแล้ว    
614 22:10:40 17 ม.ค. 2561 Au8x009 -5,595 0.00 0018987848 ศิวกร รัฐศุภชัยกุล 0855550036 โอนแล้ว    
615 00:09:02 18 ม.ค. 2561 Au8x001 -4,737 -141.00 0500511779 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
616 05:07:02 18 ม.ค. 2561 Kbrbb178 -2,525 0.00 1412241581 เพ็ญจันทร์ ใยเอี่ยมพันธุ์ 0647761612 โอนแล้ว    
617 05:21:45 18 ม.ค. 2561 Kbrbb105 -510 0.00 1692361705 ภคนันท์ โชคสมกิจ 0901395597 โอนแล้ว    
618 06:48:55 18 ม.ค. 2561 Au8x037 -10,010 0.00 1742599260 วรพจน์ ท่าทราย 0846734753 โอนแล้ว    
619 07:36:25 18 ม.ค. 2561 Au8x037 -15,010 0.00 1742599260 วรพจน์ ท่าทราย 0846734753 โอนแล้ว    
620 07:44:16 18 ม.ค. 2561 Au8x521 -9,843 0.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
621 07:48:13 18 ม.ค. 2561 Au8x037 10,000 600.00 07.46 k-mo    
622 07:53:10 18 ม.ค. 2561 Kbrbb094 -3,010 0.00 5322404451 ทองพูน โคตรภูเขียว 0890585028 โอนแล้ว    
623 08:02:42 18 ม.ค. 2561 au8x585 2,350 141.00 08.02 ie    
624 08:02:42 18 ม.ค. 2561 au8x001 2,355 141.30 08.02 ie    
625 08:03:50 18 ม.ค. 2561 Au8x037 15,000 900.00 08.01 k-mo    
626 08:06:34 18 ม.ค. 2561 Kbx0174 480 0.00 08.03 k-mo    
627 09:28:13 18 ม.ค. 2561 kbrbb053 290 0.00 07.56 k-mo    
628 22:21:27 21 พ.ย. 2561 Zdyka85131 -3,000 0.00 9622213473 ประสิทธิพร อึ๊งมงคลชัย 0854292294 500/-407 = 93โอนแล้ว    
629 23:32:16 21 พ.ย. 2561 Au8x521 -9,433 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
630 01:04:16 22 พ.ย. 2561 Au8x512 -5,000 0.00 0350265625 ศิร์รัชลัลน์ ธุระสาร 0922612060 โอนแล้ว    
631 01:32:43 22 พ.ย. 2561 Ahmg208 -5,000 0.00 5232082595 บังอร นพพรประเสริฐ 0812512557 โอนแล้ว    
632 04:18:59 22 พ.ย. 2561 Kbrbb216 -1,000 0.00 4062992653 นงนุช ธนะสูตร 0924256764 โอนแล้ว    
633 06:51:18 22 พ.ย. 2561 Kbrbb173 -8,000 0.00 4082971308 อรรถพล ตั้งธนอำรุง 0845492093 โอนแล้ว    
634 08:05:56 22 พ.ย. 2561 Au8x512 -9,000 0.00 0350265625 ศิร์รัชลัลน์ ธุระสาร 0922612060 โอนแล้ว    
635 08:08:15 22 พ.ย. 2561 nok -200,000 0.00 พี่เบียร์ให้โอน 2602030312 วราภรณ์    
636 08:17:40 22 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,717 0.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
637 08:17:52 22 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,726 0.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
638 09:12:44 22 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,716 0.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
639 09:12:57 22 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,727 0.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
640 09:43:27 22 พ.ย. 2561 Zdyka85131 -700 0.00 9622213473 ประสิทธิพร อึ๊งมงคลชัย 0854292294 0 /92=92โอนแล้ว    
641 10:15:44 22 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,717 0.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
642 10:16:01 22 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,726 0.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
643 13:07:59 22 พ.ย. 2561 Zdyka85243 -1,000 0.00 6100364379 วรวุฒิ ศิริอ่อน 0834107106 โอนแล้ว 6,245/-5,876=369    
644 15:01:12 22 พ.ย. 2561 Au8x017 -2,100 0.00 9840103064 วัชรกร รวมจิตร 0882610077 โอนแล้ว    
645 15:09:08 22 พ.ย. 2561 Kbrbb217 -3,000 0.00 7340485449 กรวีร์ คงอิ่ม 0852980147 โอนแล้ว    
646 15:12:08 22 พ.ย. 2561 Au8x017 -3,000 0.00 9840103064 วัชรกร รวมจิตร 0882610077 โอนแล้ว    
647 16:25:22 22 พ.ย. 2561 Au8x017 -3,000 0.00 9840103064 วัชรกร รวมจิตร 0882610077 โอนแล้ว    
648 16:33:37 22 พ.ย. 2561 Au8x038 -400 0.00 8540434059 ไพโรจน์ ปันทอง 0882603513 โอนแล้ว    
649 17:45:11 22 พ.ย. 2561 Au8x521 -9,433 0.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
650 20:14:45 22 พ.ย. 2561 Au8x521 -9,433 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
651 21:25:00 22 พ.ย. 2561 Zdyka85238 -500 0.00 0361600061 ธัญ ก้อนแก้ว 0990459033 683/2,974 = 3,657 โอนแล้ว    
652 21:50:57 22 พ.ย. 2561 Kbrbb216 -2,500 0.00 4062992653 นงนุช ธนะสูตร 0924256764 โอนแล้ว    
653 23:36:40 22 พ.ย. 2561 Au8x521 -9,433 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
654 03:55:37 23 พ.ย. 2561 Zdyka85241 -20,000 0.00 9810790309 ณัชพล ทองรุ่ง 0991803284 13,964/-8,921 = 5,043 โอนแล้ว    
655 05:32:20 23 พ.ย. 2561 Kbrbb112 -740 0.00 9823005990 อัคร ลิปนะโชคชัย 0643083721 โอนแล้ว    
656 07:15:56 23 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,716 -141.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
657 07:16:52 23 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,726 -141.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
658 08:06:03 23 พ.ย. 2561 Au8x037 -15,000 0.00 1742599260 วรพจน์ ท่าทราย 0846734753 โอนแล้ว    
659 08:32:35 23 พ.ย. 2561 Au8x037 -25,000 0.00 1742599260 วรพจน์ ท่าทราย 0846734753 โอนแล้ว    
660 09:09:23 23 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,726 0.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
661 12:49:35 23 พ.ย. 2561 Kbrbb167 -3,000 0.00 0331831662 อรรถพล ตั้งธนอำรุง 0845492093 โอนแล้ว    
662 13:31:27 23 พ.ย. 2561 Kbrbb147 -300 0.00 0411157717 โชติกา เพประโคน 0913255089 โอนแล้ว    
663 13:50:58 23 พ.ย. 2561 Au8x038 -800 0.00 8540434059 ไพโรจน์ ปันทอง 0882603513 โอนแล้ว    
664 14:00:04 23 พ.ย. 2561 Au8x037 -36,000 0.00 1742599260 วรพจน์ ท่าทราย 0846734753 โอนแล้ว    
665 14:33:14 23 พ.ย. 2561 Au8x521 -8,911 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
666 14:38:57 23 พ.ย. 2561 Kbrbb167 -2,000 0.00 0331831662 อรรถพล ตั้งธนอำรุง 0845492093 โอนแล้ว    
667 15:00:48 23 พ.ย. 2561 Au8x295 -54,000 0.00 1742585316 จันทรา ศรีบัว 0898073527 โอนแล้ว    
668 17:14:54 23 พ.ย. 2561 Kbrbb101 -4,260 0.00 0201895480 นุชนภา แซ่เล้า 0624435463 โอนแล้ว    
669 17:20:41 23 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,717 -141.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
670 20:33:48 23 พ.ย. 2561 Au8x521 -10,907 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
671 21:39:41 23 พ.ย. 2561 Au8x038 -1,000 0.00 8540434059 ไพโรจน์ ปันทอง 0882603513 โอนแล้ว    
672 21:45:07 23 พ.ย. 2561 Au8x521 -9,433 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
673 23:04:19 23 พ.ย. 2561 Au8x038 -1,000 0.00 8540434059 ไพโรจน์ ปันทอง 0882603513 โอนแล้ว    
674 04:50:34 24 พ.ย. 2561 Kbrbb167 -2,804 0.00 0331831662 อรรถพล ตั้งธนอำรุง 0845492093 โอนแล้ว    
675 06:38:46 24 พ.ย. 2561 Au8x694 -2,500 -60.00 0243449847 นลินธร เชื้อเมืองพาน 0614941653 โอนแล้ว    
676 08:24:09 24 พ.ย. 2561 Au8x694 -3,880 0.00 0243449847 นลินธร เชื้อเมืองพาน 0614941653 โอนแล้ว    
677 08:33:48 24 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,716 -141.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
678 08:34:05 24 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,726 -141.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
679 08:34:12 24 พ.ย. 2561 Au8x521 -9,433 0.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
680 09:29:10 24 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,717 -141.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
681 09:29:35 24 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,727 -141.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
682 10:23:36 24 พ.ย. 2561 Au8x694 -6,000 0.00 0243449847 นลินธร เชื้อเมืองพาน 0614941653 โอนแล้ว    
683 12:08:09 24 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,716 -141.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
684 12:08:55 24 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,726 -141.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
685 13:13:08 24 พ.ย. 2561 Au8x295 -55,000 0.00 1742585316 จันทรา ศรีบัว 0898073527 โอนแล้ว    
686 17:09:40 24 พ.ย. 2561 Au8x010 -500 0.00 5110348820 เฉลิมภพ คำธิตา 0930347885 โอนแล้ว    
687 17:11:19 24 พ.ย. 2561 Ahmg309 -1,000 0.00 9462566989 ปาริฉัตร บุญทา 0806888850 โอนแล้ว    
688 19:42:45 24 พ.ย. 2561 nok -100,000 0.00 พี่เบียร์ให้โอน 2602030312 วราภรณ์    
689 19:44:45 24 พ.ย. 2561 nok 50,000 0.00 โยกมาจาก k-b โสเพีย    
690 19:52:37 24 พ.ย. 2561 Au8x521 -11,433 0.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
691 22:26:42 24 พ.ย. 2561 Au8x521 -14,182 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
692 23:04:56 24 พ.ย. 2561 Au8x038 -800 0.00 8540434059 ไพโรจน์ ปันทอง 0882603513 โอนแล้ว    
693 01:08:31 25 พ.ย. 2561 Au8x038 -1,000 0.00 8540434059 ไพโรจน์ ปันทอง 0882603513 โอนแล้ว    
694 02:52:49 25 พ.ย. 2561 Zdyka85241 -12,242 0.00 9810790309 ณัชพล ทองรุ่ง 0991803284 44,322/-34,321 =10,001 โอนแล้ว    
695 03:10:33 25 พ.ย. 2561 Zdyka85131 -7,200 0.00 9622213473 ประสิทธิพร อึ๊งมงคลชัย 0854292294 0/1,030 = 1,030โอนแล้ว    
696 07:27:23 25 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,717 -141.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
697 08:54:15 25 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,716 0.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
698 10:12:52 25 พ.ย. 2561 Au8x694 -14,826 0.00 0243449847 นลินธร เชื้อเมืองพาน 0614941653 โอนแล้ว    
699 13:13:37 25 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,716 0.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
700 14:18:01 25 พ.ย. 2561 Au8x038 -1,300 0.00 8540434059 ไพโรจน์ ปันทอง 0882603513 โอนแล้ว    
701 17:04:10 25 พ.ย. 2561 Kbrbb062 -500 0.00 4762306277 เกวลี อุ่นละมัย 0921768777 โอนแล้ว    
702 17:54:28 25 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,726 0.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
703 18:24:40 25 พ.ย. 2561 Au8x694 -19,954 0.00 0243449847 นลินธร เชื้อเมืองพาน 0614941653 โอนแล้ว    
704 18:44:00 25 พ.ย. 2561 Au8x038 -1,200 0.00 8540434059 ไพโรจน์ ปันทอง 0882603513 โอนแล้ว    
705 19:51:43 25 พ.ย. 2561 nid -200,000 0.00 พี่เบียให้โอน    
706 20:02:43 25 พ.ย. 2561 Au8x115 -600 0.00 8632065176 ดาราวดี เสาวไน 0951897770 โอนแล้ว    
707 20:31:42 25 พ.ย. 2561 Au8x115 -500 0.00 8632065176 ดาราวดี เสาวไน 0951897770 โอนแล้ว    
708 21:31:25 25 พ.ย. 2561 Au8x521 -14,183 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
709 21:43:45 25 พ.ย. 2561 Au8x254 -1,500 0.00 5422867548 วันชัย งามศิริ 0899899349 โอนแล้ว    
710 04:28:26 26 พ.ย. 2561 Au8x295 -58,000 0.00 1742585316 จันทรา ศรีบัว 0898073527 โอนแล้ว    
711 07:41:17 26 พ.ย. 2561 Au8x115 -700 0.00 8632065176 ดาราวดี เสาวไน 0951897770 โอนแล้ว    
712 08:19:39 26 พ.ย. 2561 Au8x694 -15,318 0.00 0243449847 นลินธร เชื้อเมืองพาน 0614941653 โอนแล้ว    
713 08:21:26 26 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,717 0.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
714 08:21:52 26 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,726 0.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
715 09:25:44 26 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,726 0.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
716 10:19:29 26 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,716 0.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
717 10:19:53 26 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,727 0.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
718 10:21:06 26 พ.ย. 2561 Au8x115 -800 0.00 8632065176 ดาราวดี เสาวไน 0951897770 โอนแล้ว    
719 16:07:21 26 พ.ย. 2561 Au8x521 -9,433 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
720 18:58:52 26 พ.ย. 2561 Au8x521 -14,083 -141.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
721 19:09:30 26 พ.ย. 2561 Au8x380 -2,000 0.00 8540439638 สงกรานต์ ฉายใสว 0931836509 โอนแล้ว    
722 19:27:20 26 พ.ย. 2561 Au8x038 -1,000 0.00 8540434059 ไพโรจน์ ปันทอง 0882603513 โอนแล้ว    
723 19:52:47 26 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,717 -141.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
724 20:20:32 26 พ.ย. 2561 Kbrbb216 -4,000 0.00 4062992653 นงนุช ธนะสูตร 0924256764 โอนแล้ว    
725 20:28:58 26 พ.ย. 2561 Au8x038 -1,000 0.00 8540434059 ไพโรจน์ ปันทอง 0882603513 โอนแล้ว    
726 22:25:41 26 พ.ย. 2561 Au8x521 -9,433 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
727 05:20:15 27 พ.ย. 2561 Au8x694 -7,139 -319.00 0243449847 นลินธร เชื้อเมืองพาน 0614941653 โอนแล้ว    
728 07:12:50 27 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,726 -141.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
729 08:18:33 27 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,716 -141.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
730 09:12:24 27 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,726 -141.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
731 09:27:04 27 พ.ย. 2561 Au8x091 -1,660 0.00 0121144689 ณัฐชยา แก้วกลุ่ม 0871708899 โอนแล้ว    
732 10:05:01 27 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,726 -141.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
733 11:48:09 27 พ.ย. 2561 Au8x295 -115,000 0.00 1742585316 จันทรา ศรีบัว 0898073527 โอนแล้ว    
734 11:49:21 27 พ.ย. 2561 nid -100,000 0.00 โยกไป k-b    
735 11:50:09 27 พ.ย. 2561 nid 100,000 0.00 โยกมาจาก bbl    
736 12:14:36 27 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,717 0.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
737 16:34:57 27 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,716 0.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
738 17:06:38 27 พ.ย. 2561 Au8x521 -9,718 0.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
739 19:02:25 27 พ.ย. 2561 Ahmg208 -3,000 0.00 5232082595 บังอร นพพรประเสริฐ 0812512557 โอนแล้ว    
740 19:56:49 27 พ.ย. 2561 Au8x521 -19,433 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
741 20:02:49 27 พ.ย. 2561 Au8x037 -10,000 -180.00 1742599260 วรพจน์ ท่าทราย 0846734753 โอนแล้ว    
742 21:00:43 27 พ.ย. 2561 Kbrbb186 -200 0.00 3722655701 อภิญญา คลองงาม 0988366305 โอนแล้ว    
743 22:25:12 27 พ.ย. 2561 Au8x091 -1,500 -60.00 0121144689 ณัฐชยา แก้วกลุ่ม 0871708899 โอนแล้ว    
744 22:58:34 27 พ.ย. 2561 Au8x521 -9,433 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
745 07:15:18 28 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,717 -141.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
746 07:15:40 28 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,726 -141.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
747 07:49:59 28 พ.ย. 2561 Au8x380 -7,000 -60.00 8540439638 สงกรานต์ ฉายใสว 0931836509 โอนแล้ว    
748 08:17:49 28 พ.ย. 2561 Kbrbb101 -4,700 0.00 0201895480 นุชนภา แซ่เล้า 0624435463 โอนแล้ว    
749 08:18:58 28 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,716 -141.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
750 08:19:19 28 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,727 -141.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
751 09:19:50 28 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,726 -141.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
752 10:22:00 28 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,716 0.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
753 13:44:33 28 พ.ย. 2561 Au8x295 -87,000 0.00 1742585316 จันทรา ศรีบัว 0898073527 โอนแล้ว    
754 13:53:51 28 พ.ย. 2561 Au8x521 -14,183 0.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
755 14:01:04 28 พ.ย. 2561 Kbrbb108 -10,040 0.00 0248533439 ขนิษฐา แซ่เล้า 0625382759 โอนแล้ว    
756 18:39:23 28 พ.ย. 2561 Au8x091 -1,578 0.00 0121144689 ณัฐชยา แก้วกลุ่ม 0871708899 โอนแล้ว    
757 18:59:58 28 พ.ย. 2561 Au8x521 -9,433 0.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
758 21:07:02 28 พ.ย. 2561 Kbrbb112 -1,950 0.00 9823005990 อัคร ลิปนะโชคชัย 0643083721 โอนแล้ว    
759 21:08:42 28 พ.ย. 2561 Zdyka85241 -5,000 0.00 9810790309 ณัชพล ทองรุ่ง 0991803284 75,148 /-68,315=0โอนแล้ว    
760 22:06:35 28 พ.ย. 2561 Au8x091 -2,000 0.00 0121144689 ณัฐชยา แก้วกลุ่ม 0871708899 โอนแล้ว    
761 23:17:04 28 พ.ย. 2561 Au8x461 -10,000 0.00 3912139663 นันธิดา ดวงศรี 0900711611 โอนแล้ว    
762 23:29:57 28 พ.ย. 2561 Au8x521 -9,182 0.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
763 23:43:22 28 พ.ย. 2561 Ahmg377 -4,000 0.00 0373952826 ปาริฉัตร บุญทา 080-6888850 โอนแล้ว    
764 03:54:13 29 พ.ย. 2561 Au8x091 -2,830 0.00 0121144689 ณัฐชยา แก้วกลุ่ม 0871708899 โอนแล้ว    
765 04:58:02 29 พ.ย. 2561 Au8x239 -5,325 0.00 0453944271 ธนภัทร วัชรานุกูลกิจ 0966675926 โอนแล้ว    
766 07:22:16 29 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,726 -141.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
767 07:48:12 29 พ.ย. 2561 Au8x091 -2,800 0.00 0121144689 ณัฐชยา แก้วกลุ่ม 0871708899 โอนแล้ว    
768 08:10:38 29 พ.ย. 2561 Au8x380 -6,000 0.00 8540439638 สงกรานต์ ฉายใสว 0931836509    
769 08:21:19 29 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,726 -141.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
770 09:12:22 29 พ.ย. 2561 Au8x037 -10,000 0.00 1742599260 วรพจน์ ท่าทราย 0846734753 โอนแล้ว    
771 09:15:00 29 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,726 -141.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
772 09:25:13 29 พ.ย. 2561 Au8x037 -20,000 0.00 1742599260 วรพจน์ ท่าทราย 0846734753 โอนแล้ว    
773 09:29:41 29 พ.ย. 2561 Kbx0105 -500 0.00 0048475787 ปุนยาพร เรืองเจริญ 0816415599    
774 10:07:51 29 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,717 -141.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
775 10:16:23 29 พ.ย. 2561 Au8x239 -3,700 0.00 0453944271 ธนภัทร วัชรานุกูลกิจ 0966675926 โอนแล้ว    
776 12:00:08 29 พ.ย. 2561 Au8x694 -2,200 0.00 0243449847 นลินธร เชื้อเมืองพาน 0614941653 โอนแล้ว    
777 12:14:25 29 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,716 -141.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
778 12:17:56 29 พ.ย. 2561 Kbrbb070 -100 0.00 8332183687 วิศรุต ทรงทอง 0938241161    
779 12:28:17 29 พ.ย. 2561 Zdyka85243 -3,000 0.00 6100364379 วรวุฒิ ศิริอ่อน 0834107106 8,749 /7,791.97=957 โอนแล้ว    
780 12:42:30 29 พ.ย. 2561 Au8x091 -3,072 -60.00 0121144689 ณัฐชยา แก้วกลุ่ม 0871708899 โอนแล้ว    
781 14:02:15 29 พ.ย. 2561 Au8x295 -80,000 -720.00 1742585316 จันทรา ศรีบัว 0898073527 โอนแล้ว    
782 14:03:38 29 พ.ย. 2561 sam 20,000 0.00 โยกมาจาก ktb    
783 14:03:58 29 พ.ย. 2561 sam -20,000 0.00 โยกไป k-b    
784 14:24:18 29 พ.ย. 2561 Ahmg431 -5,000 -25.00 0231908102 บุญชู สุขสำแดง 0940055837 โอนแล้ว    
785 16:08:18 29 พ.ย. 2561 Au8x091 -3,200 0.00 0121144689 ณัฐชยา แก้วกลุ่ม 0871708899 โอนแล้ว    
786 16:47:52 29 พ.ย. 2561 Kbrbb272 -800 0.00 7910412584 ปิยภรณ์ บุญนวม 0637969099 โอนแล้ว    
787 17:58:27 29 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,717 -141.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
788 18:22:42 29 พ.ย. 2561 Zdyka85131 -6,700 0.00 9622213473 ประสิทธิพร อึ๊งมงคลชัย 0854292294 12,200/-9,158.58=3041 โอนแล้ว    
789 19:00:25 29 พ.ย. 2561 Au8x380 -4,400 0.00 8540439638 สงกรานต์ ฉายใสว 0931836509 โอนแล้ว    
790 19:35:26 29 พ.ย. 2561 Ahmg431 -2,500 0.00 0231908102 บุญชู สุขสำแดง 0940055837 โอนแล้ว    
791 19:46:50 29 พ.ย. 2561 Au8x295 -53,000 0.00 1742585316 จันทรา ศรีบัว 0898073527 โอนแล้ว    
792 19:48:36 29 พ.ย. 2561 sam 20,000 0.00 โยกมาจาก ktb    
793 19:48:53 29 พ.ย. 2561 sam -20,000 0.00 โยกไป k-b    
794 20:12:05 29 พ.ย. 2561 Au8x521 -9,433 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
795 21:32:12 29 พ.ย. 2561 Ahmg377 -200 0.00 0373952826 ปาริฉัตร บุญทา 080-6888850 โอนแล้ว    
796 21:50:40 29 พ.ย. 2561 Au8x091 -3,073 -60.00 0121144689 ณัฐชยา แก้วกลุ่ม 0871708899 โอนแล้ว    
797 23:07:28 29 พ.ย. 2561 Ahmg377 -500 0.00 0373952826 ปาริฉัตร บุญทา 080-6888850 โอนแล้ว    
798 01:28:18 30 พ.ย. 2561 Kbrbb167 -8,244 0.00 0331831662 อรรถพล ตั้งธนอำรุง 0845492093 โอนแล้ว    
799 02:08:32 30 พ.ย. 2561 Au8x260 -42,800 -1,200.00 8672095558 ชิตาพัน อภิรัตนนันท์ 0882606249 โอนแล้ว    
800 02:11:18 30 พ.ย. 2561 dang 50,000 0.00 โยกมาจาก ktb ทศพล    
801 02:11:39 30 พ.ย. 2561 dang -50,000 0.00 โยกไป k-b ทศพล    
802 03:16:40 30 พ.ย. 2561 Kbrbb070 -10,000 0.00 8332183687 วิศรุต ทรงทอง 0938241161 โอนแล้ว    
803 06:54:41 30 พ.ย. 2561 Au8x694 -6,761 -240.00 0243449847 นลินธร เชื้อเมืองพาน 0614941653 โอนแล้ว    
804 06:55:19 30 พ.ย. 2561 Au8x380 -4,000 -78.00 8540439638 สงกรานต์ ฉายใสว 0931836509 โอนแล้ว    
805 07:14:58 30 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,727 -141.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
806 08:16:11 30 พ.ย. 2561 kai 50,000 0.00 โยกมาจาก k-b โสเพีย    
807 08:30:28 30 พ.ย. 2561 Au8x540 -2,000 0.00 7291182115 ปาลิสรา พันธ์แก่น 0860380279 โอนแล้ว    
808 09:20:37 30 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,716 0.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
809 09:20:49 30 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,726 0.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
810 10:15:24 30 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,717 0.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
811 10:15:36 30 พ.ย. 2561 Au8x589 -4,726 0.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
812 10:21:26 30 พ.ย. 2561 Au8x521 -14,183 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
813 10:42:56 30 พ.ย. 2561 Zdyka85131 -2,300 0.00 9622213473 ประสิทธิพร อึ๊งมงคลชัย 0854292294 โอนแล้ว 9,900-7,011=2889    
814 14:12:07 30 พ.ย. 2561 Kbrbb105 -300 0.00 1692361705 ภคนันท์ โชคสมกิจ 0901395597 โอนแล้ว    
815 15:35:42 30 พ.ย. 2561 Ahmg208 -10,000 0.00 5232082595 บังอร นพพรประเสริฐ 0812512557 โอนแล้ว    
816 15:50:43 30 พ.ย. 2561 Au8x038 -700 0.00 8540434059 ไพโรจน์ ปันทอง 0882603513 โอนแล้ว    
817 16:41:21 30 พ.ย. 2561 Au8x585 -4,716 -141.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
818 16:42:30 30 พ.ย. 2561 Au8x521 -9,682 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
819 18:15:24 30 พ.ย. 2561 Au8x295 -57,000 0.00 1742585316 จันทรา ศรีบัว 0898073527 โอนแล้ว    
820 18:47:01 30 พ.ย. 2561 Au8x521 -9,433 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
821 19:47:42 30 พ.ย. 2561 Zdyka85131 -2,300 0.00 9622213473 ประสิทธิพร อึ๊งมงคลชัย 0854292294 โอนแล้ว 7,600/-5,811.=1789    
822 21:56:19 30 พ.ย. 2561 Zdyka85131 -1,000 0.00 9622213473 ประสิทธิพร อึ๊งมงคลชัย 0854292294 6,600 /-5,019=1580โอนแล้ว    
823 21:58:34 30 พ.ย. 2561 Au8x540 -5,000 -120.00 7291182115 ปาลิสรา พันธ์แก่น 0860380279 โอนแล้ว    
824 05:08:42 01 ธ.ค. 2561 Kbrbb167 -9,638 0.00 0331831662 อรรถพล ตั้งธนอำรุง 0845492093 โอนแล้ว    
825 07:21:23 01 ธ.ค. 2561 Au8x589 -4,726 -141.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
826 08:39:44 01 ธ.ค. 2561 Au8x585 -4,717 -141.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
827 09:31:37 01 ธ.ค. 2561 Au8x585 -4,716 -141.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
828 09:32:09 01 ธ.ค. 2561 Au8x589 -4,726 -141.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
829 10:22:21 01 ธ.ค. 2561 Au8x589 -4,726 -141.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
830 11:10:15 01 ธ.ค. 2561 Kbrbb272 -300 0.00 7910412584 ปิยภรณ์ บุญนวม 0637969099 โอนแล้ว    
831 12:01:39 01 ธ.ค. 2561 Au8x585 -4,717 -141.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
832 13:29:17 01 ธ.ค. 2561 Kbrbb105 -300 0.00 1692361705 ภคนันท์ โชคสมกิจ 0901395597 โอนแล้ว    
833 13:45:10 01 ธ.ค. 2561 sam -100 0.00 เติมเงินเบอร์0903738881    
834 13:45:32 01 ธ.ค. 2561 sam -100 0.00 เติมเงินเบอร์0916644225    
835 13:45:48 01 ธ.ค. 2561 sam -100 0.00 เติมเงินเบอร์0916644228    
836 13:46:03 01 ธ.ค. 2561 sam -100 0.00 เติมเงินเบอร์0916644227    
837 14:03:41 01 ธ.ค. 2561 Zdyka85241 -4,641 0.00 9810790309 ณัชพล ทองรุ่ง 0991803284 98,276/-93,275.91=5000 โอนแล้ว    
838 14:46:59 01 ธ.ค. 2561 Kbrbb202 -40,000 0.00 0198354627 ชนัญชิดา แซ่ไหล 0621354014 โอนแล้ว    
839 15:23:17 01 ธ.ค. 2561 Au8x521 -14,183 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
840 15:27:03 01 ธ.ค. 2561 Ahmg431 -2,500 0.00 0231908102 บุญชู สุขสำแดง 0940055837    
841 15:48:02 01 ธ.ค. 2561 Kbrbb217 -1,000 0.00 7340485449 กรวีร์ คงอิ่ม 0852980147 โอนแล้ว    
842 15:48:20 01 ธ.ค. 2561 Au8x295 -56,000 0.00 1742585316 จันทรา ศรีบัว 0898073527 โอนแล้ว    
843 15:57:51 01 ธ.ค. 2561 sam 20,000 0.00 โยกมาจาก ktb    
844 15:58:10 01 ธ.ค. 2561 sam -20,000 0.00 โยกไป k-b    
845 16:02:12 01 ธ.ค. 2561 Au8x091 -1,100 0.00 0121144689 ณัฐชยา แก้วกลุ่ม 0871708899 โอนแล้ว    
846 17:48:59 01 ธ.ค. 2561 Au8x091 -1,640 0.00 0121144689 ณัฐชยา แก้วกลุ่ม 0871708899 โอนแล้ว    
847 19:58:43 01 ธ.ค. 2561 Au8x521 -9,433 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
848 22:55:42 01 ธ.ค. 2561 Au8x521 -9,433 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
849 23:29:03 01 ธ.ค. 2561 Zdyka85131 -10,200 0.00 9622213473 ประสิทธิพร อึ๊งมงคลชัย 0854292294 4,400/-4,149 =251 โอนแล้ว    
850 00:21:51 02 ธ.ค. 2561 Au8x260 -30,000 -1,200.00 8672095558 ชิตาพัน อภิรัตนนันท์ 0882606249 โอนแล้ว    
851 01:13:53 02 ธ.ค. 2561 Zdyka85241 -10,663 0.00 9810790309 ณัชพล ทองรุ่ง 0991803284 87,613/-82,184 = 5,429 โอนแล้ว    
852 06:27:20 02 ธ.ค. 2561 Au8x694 -20,000 -840.00 0243449847 นลินธร เชื้อเมืองพาน 0614941653 โอนแล้ว    
853 07:21:29 02 ธ.ค. 2561 Au8x585 -4,716 0.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
854 07:22:23 02 ธ.ค. 2561 Au8x589 -4,726 0.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
855 08:22:11 02 ธ.ค. 2561 Au8x589 -4,726 -141.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
856 10:08:43 02 ธ.ค. 2561 Au8x585 -4,716 -141.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
857 10:09:12 02 ธ.ค. 2561 Au8x589 -4,726 -141.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
858 12:11:29 02 ธ.ค. 2561 Au8x585 -4,717 -141.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
859 12:16:05 02 ธ.ค. 2561 Au8x521 -14,183 -141.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
860 13:24:04 02 ธ.ค. 2561 Kbrbb014 -700 0.00 4720057225 จีระนันท์ โพธิ์วัฒน์ .0861132242 โอนแล้ว    
861 14:30:26 02 ธ.ค. 2561 Au8x694 -20,000 0.00 0243449847 นลินธร เชื้อเมืองพาน 0614941653 โอนแล้ว    
862 15:35:24 02 ธ.ค. 2561 Kbrbb275 -10,000 0.00 6100489112 ธนโชติ เอี่ยมเปลี่ยน 0894600346 โอนแล้ว    
863 16:01:00 02 ธ.ค. 2561 Au8x521 -14,183 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
864 16:52:43 02 ธ.ค. 2561 Ahmg208 -20,000 0.00 5232082595 บังอร นพพรประเสริฐ 0812512557 โอนแล้ว    
865 16:59:43 02 ธ.ค. 2561 Kbrbb176 -700 0.00 0218045987 ลัดดาวัลย์ แก่นสา 0904207946 โอนแล้ว    
866 17:03:10 02 ธ.ค. 2561 Au8x295 -144,000 0.00 1742585316 จันทรา ศรีบัว 0898073527 โอนแล้ว    
867 17:04:32 02 ธ.ค. 2561 kai -100,000 0.00 โยกไป kb ทศพล    
868 17:04:47 02 ธ.ค. 2561 kai 100,000 0.00 โยกมาจาก bbl ทศพล    
869 18:35:03 02 ธ.ค. 2561 Ahmg431 -2,500 0.00 0231908102 บุญชู สุขสำแดง 0940055837 โอนแล้ว    
870 18:39:48 02 ธ.ค. 2561 Au8x616 -10,230 0.00 1764591499 กิตติศักดิ์ มีบุญ 0944453888 โอนแล้ว    
871 18:41:49 02 ธ.ค. 2561 Au8x254 -9,000 0.00 5422867548 วันชัย งามศิริ 0899899349 โอนแล้ว    
872 19:13:02 02 ธ.ค. 2561 Au8x616 -20,052 0.00 1764591499 กิตติศักดิ์ มีบุญ 0944453888 โอนแล้ว    
873 19:28:44 02 ธ.ค. 2561 Au8x694 -14,000 0.00 0243449847 นลินธร เชื้อเมืองพาน 0614941653 โอนแล้ว    
874 20:22:05 02 ธ.ค. 2561 Au8x616 -24,137 0.00 1764591499 กิตติศักดิ์ มีบุญ 0944453888 โอนแล้ว    
875 20:48:11 02 ธ.ค. 2561 Zdyka85241 -5,000 0.00 9810790309 ณัชพล ทองรุ่ง 0991803284 100,213 /-95,174=38โอนแล้ว    
876 20:59:50 02 ธ.ค. 2561 Au8x521 -9,433 0.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
877 06:08:24 03 ธ.ค. 2561 Kbrbb216 -7,500 0.00 4062992653 นงนุช ธนะสูตร 0924256764 โอนแล้ว    
878 07:14:43 03 ธ.ค. 2561 Au8x585 -4,716 -141.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
879 07:15:06 03 ธ.ค. 2561 Au8x589 -4,726 -141.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
880 08:22:10 03 ธ.ค. 2561 Au8x585 -4,717 -141.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
881 08:22:31 03 ธ.ค. 2561 Au8x589 -4,727 -141.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
882 08:30:42 03 ธ.ค. 2561 Zdyka85131 -12,800 0.00 9622213473 ประสิทธิพร อึ๊งมงคลชัย 0854292294 3,600/-3,259.62=340 โอนแล้ว    
883 09:07:46 03 ธ.ค. 2561 Zdyka85274 -1,000 0.00 3131487429 เชิด​ศักดิ์​ ทองดา 0913313744 23,927/-22,539.48=1387 โอนแล้ว    
884 09:18:49 03 ธ.ค. 2561 Au8x585 -4,716 -141.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
885 09:19:22 03 ธ.ค. 2561 Au8x589 -4,726 -141.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
886 10:11:27 03 ธ.ค. 2561 Au8x461 -21,350 -54.00 3912139663 นันธิดา ดวงศรี 0900711611 โอนแล้ว    
887 10:48:28 03 ธ.ค. 2561 Zdyka85274 -1,560 0.00 3131487429 เชิด​ศักดิ์​ ทองดา 0913313744 22,367/-21,366.23=1000 โอนแล้ว    
888 10:50:35 03 ธ.ค. 2561 Kbrbb147 -400 0.00 0411157717 โชติกา เพประโคน 0913255089 โอนแล้ว    
889 11:32:42 03 ธ.ค. 2561 Kbrbb272 -400 0.00 7910412584 ปิยภรณ์ บุญนวม 0637969099 โอนแล้ว    
890 14:21:54 03 ธ.ค. 2561 Kbrbb101 -11,980 0.00 0201895480 นุชนภา แซ่เล้า 0624435463 โอนแล้ว    
891 15:48:52 03 ธ.ค. 2561 Kbrbb147 -100 0.00 0411157717 โชติกา เพประโคน 0913255089 โอนแล้ว    
892 16:20:48 03 ธ.ค. 2561 Kbrbb147 -100 0.00 0411157717 โชติกา เพประโคน 0913255089 โอนแล้ว    
893 16:31:52 03 ธ.ค. 2561 Ahmg208 -3,000 0.00 5232082595 บังอร นพพรประเสริฐ 0812512557 โอนแล้ว    
894 16:37:14 03 ธ.ค. 2561 Au8x091 -4,100 -90.00 0121144689 ณัฐชยา แก้วกลุ่ม 0871708899 โอนแล้ว    
895 16:40:27 03 ธ.ค. 2561 Kbrbb216 -3,000 0.00 4062992653 นงนุช ธนะสูตร 0924256764 โอนแล้ว    
896 18:15:06 03 ธ.ค. 2561 Ahmg378 -2,970 -25.00 8597019242 วงค์กร ภูมิดี 0888858557 โอนแล้ว    
897 18:22:38 03 ธ.ค. 2561 Au8x091 -5,882 -120.00 0121144689 ณัฐชยา แก้วกลุ่ม 0871708899 โอนแล้ว    
898 19:03:21 03 ธ.ค. 2561 Au8x521 -9,433 0.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
899 19:08:59 03 ธ.ค. 2561 Au8x010 -400 0.00 5110348820 เฉลิมภพ คำธิตา 0930347885 โอนแล้ว    
900 19:53:47 03 ธ.ค. 2561 Au8x461 -70,000 0.00 3912139663 นันธิดา ดวงศรี 0900711611 โอนแล้ว    
901 20:33:00 03 ธ.ค. 2561 Au8x091 -5,700 0.00 0121144689 ณัฐชยา แก้วกลุ่ม 0871708899 โอนแล้ว    
902 20:41:39 03 ธ.ค. 2561 Au8x521 -9,433 0.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
903 21:20:34 03 ธ.ค. 2561 Kbrbb216 -1,000 0.00 4062992653 นงนุช ธนะสูตร 0924256764 โอนแล้ว    
904 00:58:21 04 ธ.ค. 2561 Au8x461 -5,000 0.00 3912139663 นันธิดา ดวงศรี 0900711611 โอนแล้ว    
905 07:15:42 04 ธ.ค. 2561 Au8x585 -4,717 0.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
906 07:16:00 04 ธ.ค. 2561 Au8x589 -4,726 0.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
907 08:20:54 04 ธ.ค. 2561 sam 50,000 0.00 โยกมาจาก k-b โสเฟีย    
908 08:41:25 04 ธ.ค. 2561 Au8x260 -1,000 0.00 8672095558 ชิตาพัน อภิรัตนนันท์ 0882606249 โอนแล้ว    
909 09:15:31 04 ธ.ค. 2561 Au8x585 -4,716 -141.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
910 09:15:46 04 ธ.ค. 2561 Au8x589 -4,726 -141.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
911 10:11:03 04 ธ.ค. 2561 Au8x589 -4,726 -141.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
912 10:25:48 04 ธ.ค. 2561 Au8x441 -3,000 0.00 4690256667 วิทยา ทวิชัย 0615799175 โอนแล้ว    
913 12:05:03 04 ธ.ค. 2561 Au8x585 -4,717 -141.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
914 13:03:06 04 ธ.ค. 2561 Kbrbb135 -2,000 0.00 0133189297 นำโชค ลิ่มสันติกุล 0852428099 โอนแล้ว    
915 17:00:37 04 ธ.ค. 2561 Au8x521 -11,283 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
916 17:26:18 04 ธ.ค. 2561 Kbrbb295 -55,000 0.00 4412560774 ปวีณา ยืนยง 0621946751 โอนแล้ว    
917 20:14:59 04 ธ.ค. 2561 Ahmg412 -1,600 0.00 0313575209 รุ่งนภา พ่อโท 092-4759365 โอนแล้ว    
918 20:20:03 04 ธ.ค. 2561 Au8x239 -7,614 0.00 0453944271 ธนภัทร วัชรานุกูลกิจ 0966675926 โอนแล้ว    
919 20:41:43 04 ธ.ค. 2561 Kbrbb163 -2,000 0.00 0051890086 พรรณราย แก้วจินดา 0936164232 โอนแล้ว    
920 21:09:48 04 ธ.ค. 2561 Kbrbb273 -500 0.00 3922342942 กนกรัตน์ วะโหรัมย์ 0989951508 โอนแล้ว    
921 21:45:09 04 ธ.ค. 2561 Ahmg431 -6,000 0.00 0231908102 บุญชู สุขสำแดง 0940055837 โอนแล้ว    
922 22:41:53 04 ธ.ค. 2561 Au8x521 -14,133 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
923 01:47:21 05 ธ.ค. 2561 Au8x461 -5,928 0.00 3912139663 นันธิดา ดวงศรี 0900711611 โอนแล้ว    
924 02:20:54 05 ธ.ค. 2561 Ahmg378 -1,487 0.00 8597019242 วงค์กร ภูมิดี 0888858557 โอนแล้ว    
925 03:29:54 05 ธ.ค. 2561 Kbrbb105 -400 0.00 1692361705 ภคนันท์ โชคสมกิจ 0901395597 โอนแล้ว    
926 05:22:54 05 ธ.ค. 2561 Ahmg431 -7,000 0.00 0231908102 บุญชู สุขสำแดง 0940055837 โอนแล้ว    
927 07:11:00 05 ธ.ค. 2561 Au8x585 -4,716 0.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
928 07:11:30 05 ธ.ค. 2561 Au8x589 -4,727 0.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
929 08:16:58 05 ธ.ค. 2561 Au8x585 -4,716 -141.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
930 12:33:49 05 ธ.ค. 2561 Au8x585 -4,717 -141.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
931 12:41:01 05 ธ.ค. 2561 Au8x239 -12,860 -180.00 0453944271 ธนภัทร วัชรานุกูลกิจ 0966675926 โอนแล้ว    
932 12:52:47 05 ธ.ค. 2561 Au8x502 -19,000 -210.00 0520271912 สุนันทา เพชรสุข 0949650415 โอนแล้ว    
933 14:46:50 05 ธ.ค. 2561 Au8x038 -2,000 -118.00 8540434059 ไพโรจน์ ปันทอง 0882603513 โอนแล้ว    
934 15:50:25 05 ธ.ค. 2561 Au8x521 -9,433 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
935 17:41:15 05 ธ.ค. 2561 Au8x589 -4,726 -141.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
936 17:48:56 05 ธ.ค. 2561 Au8x038 -1,500 0.00 8540434059 ไพโรจน์ ปันทอง 0882603513 โอนแล้ว    
937 18:24:31 05 ธ.ค. 2561 Au8x461 -39,808 -240.00 3912139663 นันธิดา ดวงศรี 0900711611 โอนแล้ว    
938 18:29:42 05 ธ.ค. 2561 Kbrbb105 -600 0.00 1692361705 ภคนันท์ โชคสมกิจ 0901395597 โอนแล้ว    
939 18:38:48 05 ธ.ค. 2561 Au8x589 -4,726 -141.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
940 19:22:53 05 ธ.ค. 2561 Kbrbb216 -2,000 0.00 4062992653 นงนุช ธนะสูตร 0924256764 โอนแล้ว    
941 19:26:23 05 ธ.ค. 2561 Au8x295 -140,000 -1,200.00 1742585316 จันทรา ศรีบัว 0898073527 โอนแล้ว    
942 19:49:49 05 ธ.ค. 2561 Au8x681 -2,000 0.00 8710076533 ณรงศักดิ์ พิมายกลาง 0923711987 โอนแล้ว    
943 20:04:12 05 ธ.ค. 2561 Kbrbb217 -1,200 0.00 7340485449 กรวีร์ คงอิ่ม 0852980147 โอนแล้ว    
944 21:48:41 05 ธ.ค. 2561 Ahmg208 -3,500 0.00 5232082595 บังอร นพพรประเสริฐ 0812512557 โอนแล้ว    
945 23:07:07 05 ธ.ค. 2561 Au8x521 -9,433 0.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
946 00:02:10 06 ธ.ค. 2561 Kbrbb217 -1,200 0.00 7340485449 กรวีร์ คงอิ่ม 0852980147 โอนแล้ว    
947 01:58:40 06 ธ.ค. 2561 Kbrbb216 -4,000 0.00 4062992653 นงนุช ธนะสูตร 0924256764 โอนแล้ว    
948 02:19:12 06 ธ.ค. 2561 Au8x239 -19,800 0.00 0453944271 ธนภัทร วัชรานุกูลกิจ 0966675926 โอนแล้ว    
949 03:04:30 06 ธ.ค. 2561 Zdyka85131 -10,000 0.00 9622213473 ประสิทธิพร อึ๊งมงคลชัย 0854292294 1,400/ -799 =600โอนแล้ว    
950 05:39:44 06 ธ.ค. 2561 Au8x361 -700 0.00 1322384013 เจนจิรา แผนแสนกล้า 0908963596 โอนแล้ว    
951 07:43:01 06 ธ.ค. 2561 Zdyka85131 -950 0.00 9622213473 ประสิทธิพร อึ๊งมงคลชัย 0854292294 450 /-199=250โอนแล้ว    
952 08:23:43 06 ธ.ค. 2561 Au8x585 -4,716 -141.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
953 08:56:56 06 ธ.ค. 2561 Au8x521 -14,183 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
954 09:37:13 06 ธ.ค. 2561 Au8x115 -500 0.00 8632065176 ดาราวดี เสาวไน 0951897770 โอนแล้ว    
955 16:22:59 06 ธ.ค. 2561 Au8x589 -4,726 -141.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
956 20:25:49 06 ธ.ค. 2561 Au8x521 -9,433 0.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
957 20:44:52 06 ธ.ค. 2561 Au8x260 -9,412 0.00 8672095558 ชิตาพัน อภิรัตนนันท์ 0882606249 โอนแล้ว    
958 21:25:41 06 ธ.ค. 2561 Zdyka85219 -13,200 0.00 0181449772 ณัฐวัฒน์ รัตนเรืองวิโรจน์ 0881604734 0 /113. =113โอนแล้ว    
959 21:30:48 06 ธ.ค. 2561 Ahmg309 -800 0.00 9462566989 ปาริฉัตร บุญทา 0806888850 โอนแล้ว    
960 21:56:07 06 ธ.ค. 2561 Au8x681 -2,500 0.00 8710076533 ณรงศักดิ์ พิมายกลาง 0923711987 โอนแล้ว    
961 22:33:06 06 ธ.ค. 2561 Au8x521 -9,432 0.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
962 00:12:12 07 ธ.ค. 2561 Au8x681 -1,000 0.00 8710076533 ณรงศักดิ์ พิมายกลาง 0923711987 โอนแล้ว    
963 07:00:51 07 ธ.ค. 2561 Ahmg457 -2,000 0.00 1322384013 เจนจิรา แผนแสนกล้า 0655382968 โอนแล้ว    
964 08:01:03 07 ธ.ค. 2561 Au8x260 -500 -300.00 8672095558 ชิตาพัน อภิรัตนนันท์ 0882606249 โอนแล้ว    
965 08:26:25 07 ธ.ค. 2561 Au8x589 -4,726 -141.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
966 08:50:17 07 ธ.ค. 2561 Zdyka85131 -1,000 0.00 9622213473 ประสิทธิพร อึ๊งมงคลชัย 0854292294 0/5 = 5 โอนแล้ว    
967 09:04:22 07 ธ.ค. 2561 Au8x694 -4,251 -116.00 0243449847 นลินธร เชื้อเมืองพาน 0614941653 โอนแล้ว    
968 09:18:12 07 ธ.ค. 2561 Zdyka85241 -10,000 0.00 9810790309 ณัชพล ทองรุ่ง 0991803284 137,513/-130,242 = 7,271โอนแล้ว    
969 09:21:55 07 ธ.ค. 2561 Au8x585 -4,717 -141.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
970 09:22:14 07 ธ.ค. 2561 Au8x589 -4,727 -141.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
971 10:27:25 07 ธ.ค. 2561 Au8x416 -1,034 0.00 1764460430 ธนพล แจ่มสุขใส 0860623081 โอนแล้ว    
972 11:52:47 07 ธ.ค. 2561 Au8x521 -8,913 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
973 12:02:44 07 ธ.ค. 2561 Au8x585 -4,716 -141.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
974 12:03:03 07 ธ.ค. 2561 Au8x589 -4,726 -141.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
975 13:05:01 07 ธ.ค. 2561 Zdyka85241 -44,418 0.00 9810790309 ณัชพล ทองรุ่ง 0991803284 100,095/-100,094 = 1โอนแล้ว    
976 13:57:48 07 ธ.ค. 2561 Kbrbb218 -1,500 0.00 8552111061 รุ่งทิวาภรณ์ ชมชื่นใจ 0819959489 โอนแล้ว    
977 14:41:38 07 ธ.ค. 2561 Ahmg208 -4,800 -40.00 5232082595 บังอร นพพรประเสริฐ 0812512557 โอนแล้ว    
978 17:29:53 07 ธ.ค. 2561 Ahmg208 -9,000 -30.00 5232082595 บังอร นพพรประเสริฐ 0812512557 โอนแล้ว    
979 17:45:19 07 ธ.ค. 2561 Au8x521 -9,433 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
980 18:10:04 07 ธ.ค. 2561 Ahmg208 -2,000 0.00 5232082595 บังอร นพพรประเสริฐ 0812512557 โอนแล้ว    
981 19:32:47 07 ธ.ค. 2561 Kbrbb053 -1,000 0.00 1764460430 ธนพล แจ่มสุกใส 062-5766915 โอนแล้ว    
982 20:05:16 07 ธ.ค. 2561 Au8x694 -5,000 0.00 0243449847 นลินธร เชื้อเมืองพาน 0614941653 โอนแล้ว    
983 20:18:35 07 ธ.ค. 2561 Kbrbb062 -1,100 0.00 4762306277 เกวลี อุ่นละมัย 0921768777 โอนแล้ว    
984 21:21:20 07 ธ.ค. 2561 Kbrbb216 -2,200 0.00 4062992653 นงนุช ธนะสูตร 0924256764 โอนแล้ว    
985 21:59:51 07 ธ.ค. 2561 Au8x681 -2,000 0.00 8710076533 ณรงศักดิ์ พิมายกลาง 0923711987 โอนแล้ว    
986 22:16:25 07 ธ.ค. 2561 Kbrbb217 -2,000 0.00 7340485449 กรวีร์ คงอิ่ม 0852980147 โอนแล้ว    
987 23:28:47 07 ธ.ค. 2561 Au8x521 -9,433 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
988 00:23:39 08 ธ.ค. 2561 Au8x248 -3,000 0.00 4690092338 ภราดร แหยมแก้ว 0878111398 โอนแล้ว    
989 00:43:49 08 ธ.ค. 2561 Kbrbb216 -3,000 0.00 4062992653 นงนุช ธนะสูตร 0924256764 โอนแล้ว    
990 01:13:43 08 ธ.ค. 2561 Kbrbb167 -6,288 0.00 0331831662 อรรถพล ตั้งธนอำรุง 0845492093 โอนแล้ว    
991 01:27:27 08 ธ.ค. 2561 Ahmg431 -6,000 0.00 0231908102 บุญชู สุขสำแดง 0940055837 โอนแล้ว    
992 07:40:08 08 ธ.ค. 2561 Ahmg431 -9,000 0.00 0231908102 บุญชู สุขสำแดง 0940055837 โอนแล้ว    
993 08:09:05 08 ธ.ค. 2561 Zdyka85219 -1,443 0.00 0181449772 ณัฐวัฒน์ รัตนเรืองวิโรจน์ 0881604734 0/0 =0 โอนแล้ว    
994 09:00:42 08 ธ.ค. 2561 Ahmg457 -500 0.00 1322384013 เจนจิรา แผนแสนกล้า 0655382968    
995 09:00:59 08 ธ.ค. 2561 Zdyka85131 -4,000 0.00 9622213473 ประสิทธิพร อึ๊งมงคลชัย 0854292294 0/200.88=200 โอนแล้ว    
996 09:17:58 08 ธ.ค. 2561 Au8x585 -4,717 -141.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
997 09:18:13 08 ธ.ค. 2561 Au8x589 -4,726 -141.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
998 09:32:25 08 ธ.ค. 2561 Kbrbb105 -500 0.00 1692361705 ภคนันท์ โชคสมกิจ 0901395597 โอนแล้ว    
999 10:11:49 08 ธ.ค. 2561 Au8x502 -80,000 0.00 0520271912 สุนันทา เพชรสุข 0949650415    
1000 10:13:24 08 ธ.ค. 2561 Au8x585 -4,716 -141.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
1001 10:17:56 08 ธ.ค. 2561 sam 60,000 0.00 โยกมาจาก k-b    
1002 10:18:26 08 ธ.ค. 2561 sam -60,000 0.00 โยกไป ktb ทศพล    
1003 12:04:24 08 ธ.ค. 2561 Zdyka85241 -18,309 0.00 9810790309 ณัชพล ทองรุ่ง 0991803284 86,786/-86,785.51=0.49 โอนแล้ว    
1004 12:40:32 08 ธ.ค. 2561 Au8x585 -4,717 -141.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
1005 13:03:30 08 ธ.ค. 2561 Au8x521 -14,183 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
1006 13:32:03 08 ธ.ค. 2561 Au8x038 -300 0.00 8540434059 ไพโรจน์ ปันทอง 0882603513 โอนแล้ว    
1007 14:05:19 08 ธ.ค. 2561 Kbrbb216 -1,000 0.00 4062992653 นงนุช ธนะสูตร 0924256764 โอนแล้ว    
1008 14:56:36 08 ธ.ค. 2561 Au8x038 -500 0.00 8540434059 ไพโรจน์ ปันทอง 0882603513 โอนแล้ว    
1009 16:00:53 08 ธ.ค. 2561 Au8x681 -2,000 0.00 8710076533 ณรงศักดิ์ พิมายกลาง 0923711987 โอนแล้ว    
1010 16:30:18 08 ธ.ค. 2561 Au8x521 -19,683 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
1011 17:46:43 08 ธ.ค. 2561 Au8x521 -9,283 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
1012 17:50:53 08 ธ.ค. 2561 Au8x295 -120,000 0.00 1742585316 จันทรา ศรีบัว 0898073527 โอนแล้ว    
1013 18:50:28 08 ธ.ค. 2561 Ahmg431 -7,000 -40.00 0231908102 บุญชู สุขสำแดง 0940055837 โอนแล้ว    
1014 19:03:09 08 ธ.ค. 2561 Ahmg309 -1,000 0.00 9462566989 ปาริฉัตร บุญทา 0806888850 โอนแล้ว    
1015 20:38:06 08 ธ.ค. 2561 Ahmg377 -2,000 0.00 0373952826 ปาริฉัตร บุญทา 080-6888850 โอนแล้ว    
1016 20:57:11 08 ธ.ค. 2561 Zdyka85131 -1,400 0.00 9622213473 ประสิทธิพร อึ๊งมงคลชัย 0854292294 0/ 561 =561โอนแล้ว    
1017 21:24:26 08 ธ.ค. 2561 Au8x589 -4,726 -141.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
1018 21:29:10 08 ธ.ค. 2561 Au8x091 -940 0.00 0121144689 ณัฐชยา แก้วกลุ่ม 0871708899 โอนแล้ว    
1019 22:09:26 08 ธ.ค. 2561 Ahmg330 -600 0.00 1662168428 เวธณี ทองเรือง 0889498403 โอนแล้ว    
1020 08:17:55 09 ธ.ค. 2561 Au8x260 -2,990 -90.00 8672095558 ชิตาพัน อภิรัตนนันท์ 0882606249 โอนแล้ว    
1021 08:29:30 09 ธ.ค. 2561 Au8x589 -4,726 -141.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
1022 09:12:29 09 ธ.ค. 2561 Au8x254 -5,000 -132.00 5422867548 วันชัย งามศิริ 0899899349 โอนแล้ว    
1023 09:22:49 09 ธ.ค. 2561 Au8x585 -4,716 -141.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
1024 10:15:13 09 ธ.ค. 2561 Au8x589 -4,727 -141.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
1025 15:05:07 09 ธ.ค. 2561 Kbrbb062 -700 0.00 4762306277 เกวลี อุ่นละมัย 0921768777 โอนแล้ว    
1026 15:44:12 09 ธ.ค. 2561 Au8x521 -9,433 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
1027 16:06:50 09 ธ.ค. 2561 Au8x295 -74,000 -900.00 1742585316 จันทรา ศรีบัว 0898073527 โอนแล้ว    
1028 17:25:25 09 ธ.ค. 2561 Au8x091 -1,000 0.00 0121144689 ณัฐชยา แก้วกลุ่ม 0871708899 โอนแล้ว    
1029 21:13:51 09 ธ.ค. 2561 Au8x053 -300 0.00 1322222439 ศักดินันท์ จันทร์เพชร 0910585797 โอนแล้ว    
1030 23:49:10 09 ธ.ค. 2561 Au8x521 -9,433 0.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
1031 01:07:50 10 ธ.ค. 2561 Kbrbb217 -1,500 0.00 7340485449 กรวีร์ คงอิ่ม 0852980147 โอนแล้ว    
1032 01:09:39 10 ธ.ค. 2561 Kbrbb112 -580 0.00 9823005990 อัคร ลิปนะโชคชัย 0643083721 โอนแล้ว    
1033 07:46:58 10 ธ.ค. 2561 kai 50,000 0.00 โยกมาจาก k-b โสเพีย    
1034 08:00:47 10 ธ.ค. 2561 Zdyka85241 -11,149 0.00 9810790309 ณัชพล ทองรุ่ง 0991803284 91,137/-81,136.66=10000 โอนแล้ว    
1035 08:17:49 10 ธ.ค. 2561 Au8x585 -4,717 -141.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
1036 08:18:07 10 ธ.ค. 2561 Au8x589 -4,726 -141.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
1037 09:12:35 10 ธ.ค. 2561 Au8x585 -4,716 -141.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
1038 09:12:52 10 ธ.ค. 2561 Au8x589 -4,726 -141.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
1039 09:17:07 10 ธ.ค. 2561 Au8x521 -13,912 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
1040 10:14:43 10 ธ.ค. 2561 Au8x585 -4,716 -141.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
1041 10:44:45 10 ธ.ค. 2561 Kbrbb112 -730 0.00 9823005990 อัคร ลิปนะโชคชัย 0643083721 โอนแล้ว    
1042 13:04:23 10 ธ.ค. 2561 Kbrbb254 -500 0.00 9856840252 ทัศวรรณ เกรัมย์ 0931278349 โอนแล้ว    
1043 17:28:51 10 ธ.ค. 2561 Kbrbb101 -1,180 0.00 0201895480 นุชนภา แซ่เล้า 0624435463 โอนแล้ว    
1044 19:04:41 10 ธ.ค. 2561 Au8x521 -9,433 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
1045 19:31:06 10 ธ.ค. 2561 Kbrbb105 -7,180 0.00 1692361705 ภคนันท์ โชคสมกิจ 0901395597 โอนแล้ว    
1046 20:33:43 10 ธ.ค. 2561 Au8x589 -4,726 -141.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
1047 22:49:48 10 ธ.ค. 2561 Au8x521 -9,433 0.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
1048 23:26:49 10 ธ.ค. 2561 Au8x461 -30,000 0.00 3912139663 นันธิดา ดวงศรี 0900711611 โอนแล้ว    
1049 00:09:32 11 ธ.ค. 2561 Kbrbb105 -1,390 0.00 1692361705 ภคนันท์ โชคสมกิจ 0901395597 โอนแล้ว    
1050 00:49:57 11 ธ.ค. 2561 Au8x681 -4,000 0.00 8710076533 ณรงศักดิ์ พิมายกลาง 0923711987 โอนแล้ว    
1051 07:28:25 11 ธ.ค. 2561 Au8x585 -4,717 -141.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
1052 07:28:55 11 ธ.ค. 2561 Au8x589 -4,726 -141.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
1053 08:24:33 11 ธ.ค. 2561 Au8x589 -4,727 -141.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
1054 08:24:52 11 ธ.ค. 2561 Au8x585 -4,716 -141.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
1055 09:23:22 11 ธ.ค. 2561 Au8x585 -4,717 -141.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
1056 09:23:39 11 ธ.ค. 2561 Au8x589 -4,726 -141.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
1057 10:02:00 11 ธ.ค. 2561 Au8x521 -9,433 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
1058 12:55:55 11 ธ.ค. 2561 Au8x521 -9,482 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
1059 12:58:41 11 ธ.ค. 2561 Au8x240 -1,400 -42.00 4690252718 ชนัสถ์นันท์ ลือชา 0878111398 โอนแล้ว    
1060 13:03:37 11 ธ.ค. 2561 Zdyka85241 -10,305 0.00 9810790309 ณัชพล ทองรุ่ง 0991803284 82,432/-82,431 =1โอนแล้ว    
1061 14:54:05 11 ธ.ค. 2561 Kbrbb173 -20,000 0.00 4082971308 อรรถพล ตั้งธนอำรุง 0845492093 โอนแล้ว    
1062 14:58:29 11 ธ.ค. 2561 Kbrbb070 -6,500 0.00 8332183687 วิศรุต ทรงทอง 0938241161 โอนแล้ว    
1063 18:04:45 11 ธ.ค. 2561 Au8x521 -9,433 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
1064 20:07:55 11 ธ.ค. 2561 Au8x295 -45,000 0.00 1742585316 จันทรา ศรีบัว 0898073527 โอนแล้ว    
1065 22:29:45 11 ธ.ค. 2561 Au8x239 -9,100 0.00 0453944271 ธนภัทร วัชรานุกูลกิจ 0966675926 โอนแล้ว    
1066 22:40:40 11 ธ.ค. 2561 Ahmg377 -500 0.00 0373952826 ปาริฉัตร บุญทา 080-6888850 โอนแล้ว    
1067 22:43:31 11 ธ.ค. 2561 Au8x461 -60,000 0.00 3912139663 นันธิดา ดวงศรี 0900711611 โอนแล้ว    
1068 23:22:29 11 ธ.ค. 2561 Ahmg208 -4,000 0.00 5232082595 บังอร นพพรประเสริฐ 0812512557 โอนแล้ว    
1069 00:08:49 12 ธ.ค. 2561 Au8x521 -10,033 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
1070 01:46:52 12 ธ.ค. 2561 Kbrbb173 -29,850 0.00 4082971308 อรรถพล ตั้งธนอำรุง 0845492093 โอนแล้ว    
1071 02:49:07 12 ธ.ค. 2561 Ahmg378 -2,000 0.00 8597019242 วงค์กร ภูมิดี 0888858557 โอนแล้ว    
1072 05:07:44 12 ธ.ค. 2561 Zdyka85214 -880 0.00 6502291763 ธนภัทร ตันเยียน 0970624845 โอนแล้ว 6,63/ -6,625.=5    
1073 06:52:27 12 ธ.ค. 2561 Au8x694 -1,000 0.00 0243449847 นลินธร เชื้อเมืองพาน 0614941653 โอนแล้ว    
1074 07:05:43 12 ธ.ค. 2561 Au8x585 -4,716 0.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
1075 07:06:02 12 ธ.ค. 2561 Au8x589 -4,726 0.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
1076 07:12:31 12 ธ.ค. 2561 Au8x239 -5,500 0.00 0453944271 ธนภัทร วัชรานุกูลกิจ 0966675926 โอนแล้ว    
1077 07:24:27 12 ธ.ค. 2561 Zdyka85264 -3,000 0.00 4350018888 วีรพงศ์ แดนกระโทก 0649724288 โอนแล้ว 1,834/-1,358=476    
1078 08:39:03 12 ธ.ค. 2561 Au8x585 -4,717 -141.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
1079 08:39:19 12 ธ.ค. 2561 Au8x589 -4,726 -141.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
1080 08:54:34 12 ธ.ค. 2561 Zdyka85241 -5,000 0.00 9810790309 ณัชพล ทองรุ่ง 0991803284 99,432/-93,050 = 6,382 โอนแล้ว    
1081 09:33:37 12 ธ.ค. 2561 Au8x585 -4,716 -141.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
1082 10:23:29 12 ธ.ค. 2561 Au8x589 -4,726 -141.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
1083 12:51:07 12 ธ.ค. 2561 Zdyka85241 -10,087 0.00 9810790309 ณัชพล ทองรุ่ง 0991803284 89,345/-89,344 = 1โอนแล้ว    
1084 12:55:04 12 ธ.ค. 2561 Kbrbb216 -1,600 0.00 4062992653 นงนุช ธนะสูตร 0924256764 โอนแล้ว    
1085 13:44:57 12 ธ.ค. 2561 Au8x239 -6,908 -78.00 0453944271 ธนภัทร วัชรานุกูลกิจ 0966675926 โอนแล้ว    
1086 14:30:47 12 ธ.ค. 2561 Kbrbb173 -7,690 0.00 4082971308 อรรถพล ตั้งธนอำรุง 0845492093 โอนแล้ว    
1087 15:14:09 12 ธ.ค. 2561 Au8x694 -3,000 -120.00 0243449847 นลินธร เชื้อเมืองพาน 0614941653 โอนแล้ว    
1088 15:29:17 12 ธ.ค. 2561 Au8x521 -9,183 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
1089 15:43:53 12 ธ.ค. 2561 Ahmg208 -1,500 -40.00 5232082595 บังอร นพพรประเสริฐ 0812512557 โอนแล้ว    
1090 16:16:21 12 ธ.ค. 2561 Au8x037 -17,000 -90.00 1742599260 วรพจน์ ท่าทราย 0846734753 โอนแล้ว    
1091 17:25:48 12 ธ.ค. 2561 Au8x010 -500 0.00 5110348820 เฉลิมภพ คำธิตา 0930347885 โอนแล้ว    
1092 18:25:07 12 ธ.ค. 2561 Kbrbb173 -13,060 0.00 4082971308 อรรถพล ตั้งธนอำรุง 0845492093 โอนแล้ว    
1093 19:50:29 12 ธ.ค. 2561 dang -200,000 0.00 โอนเข้าบัญชี วราภรณ์ ระพาเพท    
1094 22:36:15 12 ธ.ค. 2561 Au8x502 -35,000 0.00 0520271912 สุนันทา เพชรสุข 0949650415 โอนแล้ว    
1095 23:22:12 12 ธ.ค. 2561 Au8x521 -9,433 0.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
1096 00:05:14 13 ธ.ค. 2561 Kbrbb147 -100 0.00 0411157717 โชติกา เพประโคน 0913255089 โอนแล้ว    
1097 01:22:46 13 ธ.ค. 2561 Kbrbb173 -13,350 0.00 4082971308 อรรถพล ตั้งธนอำรุง 0845492093 โอนแล้ว    
1098 02:33:20 13 ธ.ค. 2561 Zdyka85238 -1,000 0.00 0361600061 ธัญ ก้อนแก้ว 0990459033 1,000 /2,340=2340โอนแล้ว    
1099 06:52:13 13 ธ.ค. 2561 Zdyka85168 -9,000 0.00 8540434059 ไพโรจน์ ปันทอง 0882603513 10,000/ -3,985. =914โอนแล้ว    
1100 07:07:19 13 ธ.ค. 2561 Au8x589 -4,727 0.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
1101 09:42:59 13 ธ.ค. 2561 Au8x589 -4,726 -141.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
1102 10:19:01 13 ธ.ค. 2561 Au8x295 -78,000 0.00 1742585316 จันทรา ศรีบัว 0898073527 โอนแล้ว    
1103 12:38:05 13 ธ.ค. 2561 Au8x589 -4,726 -141.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
1104 12:54:08 13 ธ.ค. 2561 Zdyka85241 -7,889 0.00 9810790309 ณัชพล ทองรุ่ง 0991803284 95,456/-95,455.26=0 โอนแล้ว    
1105 13:43:56 13 ธ.ค. 2561 Au8x585 -4,716 -141.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
1106 16:50:29 13 ธ.ค. 2561 Au8x521 -9,433 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
1107 16:53:36 13 ธ.ค. 2561 Zdyka85168 -3,000 0.00 8540434059 ไพโรจน์ ปันทอง 0882603513 6,500/-1,587.53=4915 โอนแล้ว    
1108 17:06:39 13 ธ.ค. 2561 Au8x441 -2,445 0.00 4690256667 วิทยา ทวิชัย 0615799175    
1109 19:30:38 13 ธ.ค. 2561 Au8x585 -4,716 -141.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
1110 22:14:26 13 ธ.ค. 2561 Au8x521 -9,433 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
1111 07:14:13 14 ธ.ค. 2561 Ahmg431 -11,000 0.00 0231908102 บุญชู สุขสำแดง 0940055837 โอนแล้ว    
1112 08:33:43 14 ธ.ค. 2561 Au8x017 -5,000 0.00 9840103064 วัชรกร รวมจิตร 0882610077 โอนแล้ว    
1113 08:48:52 14 ธ.ค. 2561 Au8x239 -4,400 -264.00 0453944271 ธนภัทร วัชรานุกูลกิจ 0966675926 โอนแล้ว    
1114 09:04:55 14 ธ.ค. 2561 Au8x589 -4,726 -141.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
1115 09:16:48 14 ธ.ค. 2561 Au8x239 -2,600 0.00 0453944271 ธนภัทร วัชรานุกูลกิจ 0966675926 โอนแล้ว    
1116 09:24:14 14 ธ.ค. 2561 Au8x521 -9,433 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
1117 09:49:50 14 ธ.ค. 2561 Au8x239 -16,510 0.00 0453944271 ธนภัทร วัชรานุกูลกิจ 0966675926 โอนแล้ว    
1118 09:58:58 14 ธ.ค. 2561 Zdyka85168 -2,000 0.00 8540434059 ไพโรจน์ ปันทอง 0882603513 4,500/-632.73=3867 โอนแล้ว    
1119 13:23:48 14 ธ.ค. 2561 Zdyka85241 -9,000 0.00 9810790309 ณัชพล ทองรุ่ง 0991803284 115,044/-111,605.66=3438 โอนแล้ว    
1120 14:24:30 14 ธ.ค. 2561 Au8x017 -2,000 0.00 9840103064 วัชรกร รวมจิตร 0882610077 โอนแล้ว    
1121 14:51:24 14 ธ.ค. 2561 Au8x254 -4,000 0.00 5422867548 วันชัย งามศิริ 0899899349 โอนแล้ว    
1122 15:00:31 14 ธ.ค. 2561 Kbrbb272 -100 0.00 7910412584 ปิยภรณ์ บุญนวม 0637969099 โอนแล้ว    
1123 15:02:00 14 ธ.ค. 2561 Au8x017 -3,000 0.00 9840103064 วัชรกร รวมจิตร 0882610077 โอนแล้ว    
1124 15:25:32 14 ธ.ค. 2561 Au8x589 -4,726 -141.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
1125 16:28:44 14 ธ.ค. 2561 Au8x010 -900 0.00 5110348820 เฉลิมภพ คำธิตา 0930347885    
1126 16:51:46 14 ธ.ค. 2561 Au8x254 -2,500 0.00 5422867548 วันชัย งามศิริ 0899899349 โอนแล้ว    
1127 17:02:02 14 ธ.ค. 2561 Zdyka85168 -2,000 0.00 8540434059 ไพโรจน์ ปันทอง 0882603513 2,500/504.02=2000 โอนแล้ว    
1128 17:56:53 14 ธ.ค. 2561 Zdyka85241 -6,000 0.00 9810790309 ณัชพล ทองรุ่ง 0991803284 109,044/-108,090.30=953 โอนแล้ว    
1129 18:00:36 14 ธ.ค. 2561 Au8x585 -4,716 -141.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
1130 18:00:56 14 ธ.ค. 2561 Au8x589 -4,727 -141.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
1131 18:48:55 14 ธ.ค. 2561 Kbrbb202 -26,000 0.00 0198354627 ชนัญชิดา แซ่ไหล 0621354014 โอนแล้ว    
1132 19:11:14 14 ธ.ค. 2561 Au8x521 -9,433 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
1133 19:18:51 14 ธ.ค. 2561 Kbrbb173 -8,500 0.00 4082971308 อรรถพล ตั้งธนอำรุง 0845492093 โอนแล้ว    
1134 20:09:46 14 ธ.ค. 2561 Zdyka85131 -5,000 0.00 9622213473 ประสิทธิพร อึ๊งมงคลชัย 0854292294 โอนแล้ว 3,000/-1,870.=1130    
1135 05:45:04 15 ธ.ค. 2561 Au8x115 -3,800 0.00 8632065176 ดาราวดี เสาวไน 0951897770 โอนแล้ว    
1136 06:02:14 15 ธ.ค. 2561 Au8x254 -800 0.00 5422867548 วันชัย งามศิริ 0899899349 โอนแล้ว    
1137 06:42:44 15 ธ.ค. 2561 Au8x616 -7,900 0.00 1764591499 กิตติศักดิ์ มีบุญ 0944453888 โอนแล้ว    
1138 07:31:41 15 ธ.ค. 2561 Au8x694 -3,900 0.00 0243449847 นลินธร เชื้อเมืองพาน 0614941653 โอนแล้ว    
1139 09:45:14 15 ธ.ค. 2561 Au8x589 -4,726 -282.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
1140 12:12:54 15 ธ.ค. 2561 Au8x589 -4,726 -141.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
1141 13:01:57 15 ธ.ค. 2561 Au8x380 -1,200 -30.00 8540439638 สงกรานต์ ฉายใสว 0931836509 โอนแล้ว    
1142 13:06:56 15 ธ.ค. 2561 Au8x585 -4,717 -141.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
1143 13:39:34 15 ธ.ค. 2561 Au8x521 -14,183 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
1144 14:38:07 15 ธ.ค. 2561 Au8x521 -7,433 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
1145 14:51:48 15 ธ.ค. 2561 Zdyka85168 -6,000 0.00 8540434059 ไพโรจน์ ปันทอง 0882603513 0/3,399 = 3,399โอนแล้ว    
1146 15:25:05 15 ธ.ค. 2561 Au8x616 -6,750 -360.00 1764591499 กิตติศักดิ์ มีบุญ 0944453888 โอนแล้ว    
1147 16:01:08 15 ธ.ค. 2561 Kbrbb062 -1,000 0.00 4762306277 เกวลี อุ่นละมัย 0921768777 โอนแล้ว    
1148 16:06:08 15 ธ.ค. 2561 Au8x254 -7,000 -120.00 5422867548 วันชัย งามศิริ 0899899349 โอนแล้ว    
1149 17:50:19 15 ธ.ค. 2561 Ahmg431 -7,000 -90.00 0231908102 บุญชู สุขสำแดง 0940055837 โอนแล้ว    
1150 18:11:16 15 ธ.ค. 2561 Kbrbb062 -1,000 0.00 4762306277 เกวลี อุ่นละมัย 0921768777 โอนแล้ว    
1151 19:12:38 15 ธ.ค. 2561 Zdyka85131 -3,260 0.00 9622213473 ประสิทธิพร อึ๊งมงคลชัย 0854292294 14,740/-8,739 =6,001โอนแล้ว    
1152 20:47:08 15 ธ.ค. 2561 Kbrbb014 -550 0.00 4720057225 จีระนันท์ โพธิ์วัฒน์ .0861132242 โอนแล้ว    
1153 22:08:34 15 ธ.ค. 2561 Au8x616 -8,400 0.00 1764591499 กิตติศักดิ์ มีบุญ 0944453888 โอนแล้ว    
1154 22:34:14 15 ธ.ค. 2561 Zdyka85168 -5,000 0.00 8540434059 ไพโรจน์ ปันทอง 08826035130/ 2,557 =77โ อนแล้ว    
1155 22:38:42 15 ธ.ค. 2561 Au8x115 -6,000 0.00 8632065176 ดาราวดี เสาวไน 0951897770 โอนแล้ว    
1156 23:15:06 15 ธ.ค. 2561 Au8x115 -3,000 0.00 8632065176 ดาราวดี เสาวไน 0951897770 โอนแล้ว    
1157 00:08:16 16 ธ.ค. 2561 Au8x254 -3,200 0.00 5422867548 วันชัย งามศิริ 0899899349 โอนแล้ว    
1158 01:16:58 16 ธ.ค. 2561 Zdyka85241 -3,500 0.00 9810790309 ณัชพล ทองรุ่ง 0991803284 110,944/ -96,871=6500 โอนแล้ว    
1159 04:43:23 16 ธ.ค. 2561 Au8x380 -2,500 0.00 8540439638 สงกรานต์ ฉายใสว 0931836509 โอนแล้ว    
1160 04:54:19 16 ธ.ค. 2561 Zdyka85168 -3,000 0.00 8540434059 ไพโรจน์ ปันทอง 0882603513 0 /2,356 =1200โอนแล้ว    
1161 08:24:23 16 ธ.ค. 2561 Au8x585 -4,716 -141.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
1162 08:24:46 16 ธ.ค. 2561 Au8x589 -4,726 -141.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
1163 09:18:39 16 ธ.ค. 2561 Au8x585 -4,717 -141.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
1164 09:18:57 16 ธ.ค. 2561 Au8x589 -4,726 -141.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
1165 10:16:30 16 ธ.ค. 2561 Au8x585 -4,716 -141.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
1166 10:17:09 16 ธ.ค. 2561 Au8x589 -4,727 -141.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
1167 11:35:55 16 ธ.ค. 2561 Zdyka85241 -10,000 0.00 9810790309 ณัชพล ทองรุ่ง 0991803284 100,944/-70,420.34=30523 โอนแล้ว    
1168 12:44:50 16 ธ.ค. 2561 Au8x239 -3,034 -58.00 0453944271 ธนภัทร วัชรานุกูลกิจ 0966675926 โอนแล้ว    
1169 13:40:07 16 ธ.ค. 2561 Kbrbb272 -200 0.00 7910412584 ปิยภรณ์ บุญนวม 0637969099 โอนแล้ว    
1170 15:48:26 16 ธ.ค. 2561 Kbrbb173 -9,180 0.00 4082971308 อรรถพล ตั้งธนอำรุง 0845492093 โอนแล้ว    
1171 18:52:42 16 ธ.ค. 2561 Au8x380 -1,950 0.00 8540439638 สงกรานต์ ฉายใสว 0931836509 โอนแล้ว    
1172 20:39:28 16 ธ.ค. 2561 Au8x521 -9,433 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
1173 20:44:28 16 ธ.ค. 2561 Au8x254 -9,000 0.00 5422867548 วันชัย งามศิริ 0899899349 โอนแล้ว    
1174 21:02:38 16 ธ.ค. 2561 kai -200,000 0.00 โอนเข้า บช kB วราภรณ์ 2602030312    
1175 21:23:45 16 ธ.ค. 2561 Au8x254 -4,000 0.00 5422867548 วันชัย งามศิริ 0899899349 โอนแล้ว    
1176 21:50:06 16 ธ.ค. 2561 Au8x513 -5,000 0.00 5527132517 กฤตย์ ประทีปอุษานนท์ 0615416865 โอนแล้ว    
1177 22:46:43 16 ธ.ค. 2561 Au8x380 -1,200 0.00 8540439638 สงกรานต์ ฉายใสว 0931836509 โอนแล้ว    
1178 22:53:57 16 ธ.ค. 2561 Au8x361 -370 0.00 1322384013 เจนจิรา แผนแสนกล้า 0908963596 โอนแล้ว    
1179 23:43:43 16 ธ.ค. 2561 Kbrbb215 -102,000 0.00 7392307136 ดวงนภา พันธุ์โพธิ์ 093-3326676 โอนแล้ว    
1180 01:22:59 17 ธ.ค. 2561 Kbrbb215 -6,000 0.00 7392307136 ดวงนภา พันธุ์โพธิ์ 093-3326676 โอนแล้ว    
1181 02:09:42 17 ธ.ค. 2561 Au8x136 -2,200 0.00 5682009146 สุภาพร ชาติไพบูลย์ 0917260993 โอนแล้ว    
1182 04:11:46 17 ธ.ค. 2561 Kbrbb215 -6,000 0.00 7392307136 ดวงนภา พันธุ์โพธิ์ 093-3326676 โอนแล้ว    
1183 04:12:57 17 ธ.ค. 2561 Au8x239 -6,460 0.00 0453944271 ธนภัทร วัชรานุกูลกิจ 0966675926 โอนแล้ว    
1184 05:24:14 17 ธ.ค. 2561 Zdyka85214 -730 0.00 6502291763 ธนภัทร ตันเยียน 0970624845 โอนแล้ว 6,775/-6,771=4    
1185 08:25:24 17 ธ.ค. 2561 Au8x589 -4,726 -282.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
1186 09:17:36 17 ธ.ค. 2561 Au8x585 -4,717 -141.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
1187 09:17:57 17 ธ.ค. 2561 Au8x589 -4,726 -141.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
1188 09:53:30 17 ธ.ค. 2561 Zdyka85198 -2,000 0.00 0161171050 ภัทรพงศ์ ทรงประดิษฐ์ 0910241793 14,930/-12,466 = 2,464โอนแล้ว    
1189 10:12:03 17 ธ.ค. 2561 Au8x585 -4,716 -141.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
1190 10:12:19 17 ธ.ค. 2561 Au8x589 -4,726 -141.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
1191 15:18:47 17 ธ.ค. 2561 Au8x521 -9,433 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
1192 15:21:37 17 ธ.ค. 2561 Au8x239 -7,415 -147.00 0453944271 ธนภัทร วัชรานุกูลกิจ 0966675926 โอนแล้ว    
1193 16:02:48 17 ธ.ค. 2561 Ahmg377 -600 0.00 0373952826 ปาริฉัตร บุญทา 080-6888850 โอนแล้ว    
1194 16:47:48 17 ธ.ค. 2561 Au8x521 -9,433 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
1195 17:16:30 17 ธ.ค. 2561 Au8x037 -12,000 -480.00 1742599260 วรพจน์ ท่าทราย 0846734753 โอนแล้ว    
1196 18:09:43 17 ธ.ค. 2561 Au8x380 -2,000 -42.00 8540439638 สงกรานต์ ฉายใสว 0931836509 โอนแล้ว    
1197 18:20:42 17 ธ.ค. 2561 Kbrbb202 -20,000 0.00 0198354627 ชนัญชิดา แซ่ไหล 0621354014 โอนแล้ว    
1198 19:58:27 17 ธ.ค. 2561 Zdyka85198 -1,000 0.00 0161171050 ภัทรพงศ์ ทรงประดิษฐ์ 0910241793 โอนแล้ว    
1199 19:59:24 17 ธ.ค. 2561 Au8x585 -4,717 -141.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
1200 20:28:58 17 ธ.ค. 2561 Au8x037 -20,000 0.00 1742599260 วรพจน์ ท่าทราย 0846734753 โอนแล้ว    
1201 21:05:03 17 ธ.ค. 2561 Au8x091 -3,000 0.00 0121144689 ณัฐชยา แก้วกลุ่ม 0871708899 โอนแล้ว    
1202 21:12:27 17 ธ.ค. 2561 Au8x521 -10,419 0.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
1203 22:08:28 17 ธ.ค. 2561 Au8x239 -11,100 0.00 0453944271 ธนภัทร วัชรานุกูลกิจ 0966675926 โอนแล้ว    
1204 04:13:56 18 ธ.ค. 2561 Kbrbb216 -7,500 0.00 4062992653 นงนุช ธนะสูตร 0924256764 โอนแล้ว    
1205 04:36:41 18 ธ.ค. 2561 Zdyka85241 -10,000 0.00 9810790309 ณัชพล ทองรุ่ง 0991803284 12,930/ -12,927 =21079โอนแล้ว    
1206 06:03:52 18 ธ.ค. 2561 Ahmg431 -2,000 0.00 0231908102 บุญชู สุขสำแดง 0940055837 โอนแล้ว    
1207 07:24:30 18 ธ.ค. 2561 Au8x589 -4,726 -141.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
1208 08:31:54 18 ธ.ค. 2561 Au8x037 -20,000 0.00 1742599260 วรพจน์ ท่าทราย 0846734753 โอนแล้ว    
1209 09:05:12 18 ธ.ค. 2561 Au8x010 -1,500 0.00 5110348820 เฉลิมภพ คำธิตา 0930347885 โอนแล้ว    
1210 09:06:02 18 ธ.ค. 2561 Au8x380 -3,120 -60.00 8540439638 สงกรานต์ ฉายใสว 0931836509    
1211 09:56:26 18 ธ.ค. 2561 Au8x029 -300 0.00 8670314819 บูรภัทร์ บัวดี 0947609416 โอนแล้ว    
1212 10:04:15 18 ธ.ค. 2561 Au8x585 -4,716 -141.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
1213 10:04:37 18 ธ.ค. 2561 Au8x589 -4,727 -141.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
1214 12:08:47 18 ธ.ค. 2561 Au8x585 -4,716 -141.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
1215 13:09:36 18 ธ.ค. 2561 Ahmg418 -2,000 0.00 1402173643 นภารัตน์ ศิริรัคน์ไพบูลย์ 0984794238 โอนแล้ว    
1216 13:59:04 18 ธ.ค. 2561 Zdyka85274 -2,076 0.00 3131487429 เชิด​ศักดิ์​ ทองดา 0913313744 25,771/-23,770.99=2000 โอนแล้ว    
1217 14:14:40 18 ธ.ค. 2561 Au8x521 -9,433 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
1218 14:46:56 18 ธ.ค. 2561 Au8x380 -3,000 0.00 8540439638 สงกรานต์ ฉายใสว 0931836509    
1219 17:27:57 18 ธ.ค. 2561 Au8x589 -4,726 -141.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
1220 19:35:39 18 ธ.ค. 2561 Au8x521 -9,433 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
1221 21:55:25 18 ธ.ค. 2561 Au8x521 -9,433 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
1222 23:07:13 18 ธ.ค. 2561 Kbrbb216 -2,500 0.00 4062992653 นงนุช ธนะสูตร 0924256764 โอนแล้ว    
1223 02:34:06 19 ธ.ค. 2561 Ahmg309 -2,200 0.00 9462566989 ปาริฉัตร บุญทา 0806888850 โอนแล้ว    
1224 07:07:36 19 ธ.ค. 2561 Au8x380 -3,050 0.00 8540439638 สงกรานต์ ฉายใสว 0931836509 โอนแล้ว    
1225 07:40:12 19 ธ.ค. 2561 Ahmg309 -1,000 0.00 9462566989 ปาริฉัตร บุญทา 0806888850 โอนแล้ว    
1226 09:00:30 19 ธ.ค. 2561 Au8x589 -4,726 -141.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
1227 09:10:52 19 ธ.ค. 2561 Au8x521 -14,183 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
1228 09:12:32 19 ธ.ค. 2561 dang 50,000 0.00 โยกมาจาก k-b ทศพล    
1229 09:12:49 19 ธ.ค. 2561 dang -50,000 0.00 โยกไป scb ทศพล    
1230 11:09:02 19 ธ.ค. 2561 Kbrbb104 -3,000 0.00 8352230595 เพ็ญนภา พิมสาร 0895432007 โอนแล้ว    
1231 11:49:44 19 ธ.ค. 2561 Au8x239 -4,790 -102.00 0453944271 ธนภัทร วัชรานุกูลกิจ 0966675926 โอนแล้ว    
1232 12:03:09 19 ธ.ค. 2561 Au8x585 -4,716 -141.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
1233 12:03:49 19 ธ.ค. 2561 Au8x589 -4,726 -141.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
1234 12:24:39 19 ธ.ค. 2561 Kbrbb173 -8,470 0.00 4082971308 อรรถพล ตั้งธนอำรุง 0845492093 โอนแล้ว    
1235 13:46:05 19 ธ.ค. 2561 Au8x037 -15,000 -600.00 1742599260 วรพจน์ ท่าทราย 0846734753 โอนแล้ว    
1236 16:36:08 19 ธ.ค. 2561 Au8x521 -14,183 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
1237 17:01:32 19 ธ.ค. 2561 Au8x380 -3,743 -48.00 8540439638 สงกรานต์ ฉายใสว 0931836509 โอนแล้ว    
1238 17:22:11 19 ธ.ค. 2561 Au8x239 -38,975 -600.00 0453944271 ธนภัทร วัชรานุกูลกิจ 0966675926 โอนแล้ว    
1239 18:34:28 19 ธ.ค. 2561 Au8x585 -4,716 -141.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
1240 19:29:59 19 ธ.ค. 2561 Au8x239 -22,883 -509.00 0453944271 ธนภัทร วัชรานุกูลกิจ 0966675926 โอนแล้ว    
1241 20:10:48 19 ธ.ค. 2561 Au8x521 -8,912 0.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
1242 22:00:55 19 ธ.ค. 2561 Zdyka85241 -6,000 0.00 9810790309 ณัชพล ทองรุ่ง 0991803284 128,944 /-118,909=10034โอนแล้ว    
1243 22:40:48 19 ธ.ค. 2561 Ahmg458 -300 0.00 8552119939 สุมิตรา เหล่าจันทร์ 0625053775 โอนแล้ว    
1244 02:48:05 20 ธ.ค. 2561 Kbrbb173 -6,020 0.00 4082971308 อรรถพล ตั้งธนอำรุง 0845492093 โอนแล้ว    
1245 08:34:49 20 ธ.ค. 2561 Au8x585 -4,717 -141.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
1246 09:38:18 20 ธ.ค. 2561 Au8x589 -4,726 -141.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
1247 12:05:37 20 ธ.ค. 2561 Au8x585 -4,716 -141.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
1248 12:05:51 20 ธ.ค. 2561 Au8x589 -4,727 -141.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
1249 13:01:02 20 ธ.ค. 2561 Au8x589 -4,726 -141.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
1250 13:28:12 20 ธ.ค. 2561 Au8x380 -7,300 -180.00 8540439638 สงกรานต์ ฉายใสว 0931836509    
1251 14:08:57 20 ธ.ค. 2561 Au8x521 -9,433 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
1252 15:35:19 20 ธ.ค. 2561 Au8x521 -14,183 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
1253 15:35:34 20 ธ.ค. 2561 Ahmg208 -9,000 -50.00 5232082595 บังอร นพพรประเสริฐ 0812512557 โอนแล้ว    
1254 16:14:59 20 ธ.ค. 2561 Kbrbb173 -8,960 0.00 4082971308 อรรถพล ตั้งธนอำรุง 0845492093 โอนแล้ว    
1255 17:00:58 20 ธ.ค. 2561 Au8x361 -400 0.00 1322384013 เจนจิรา แผนแสนกล้า 0908963596 โอนแล้ว    
1256 17:33:34 20 ธ.ค. 2561 Au8x585 -4,717 -141.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
1257 18:29:34 20 ธ.ค. 2561 Kbrbb223 -10,000 0.00 4065595426 ไมตรี พันสุข 0984275337 โอนแล้ว    
1258 19:20:17 20 ธ.ค. 2561 Au8x416 -450 0.00 1764460430 ธนพล แจ่มสุขใส 0860623081 โอนแล้ว    
1259 22:22:27 20 ธ.ค. 2561 Ahmg208 -2,400 0.00 5232082595 บังอร นพพรประเสริฐ 0812512557 โอนแล้ว    
1260 23:44:37 20 ธ.ค. 2561 Au8x441 -8,000 0.00 4690256667 วิทยา ทวิชัย 0615799175 โอนแล้ว    
1261 02:36:22 21 ธ.ค. 2561 Kbrbb173 -8,730 0.00 4082971308 อรรถพล ตั้งธนอำรุง 0845492093 โอนแล้ว    
1262 07:51:38 21 ธ.ค. 2561 Au8x380 -6,340 0.00 8540439638 สงกรานต์ ฉายใสว 0931836509 โอนแล้ว    
1263 09:07:13 21 ธ.ค. 2561 Au8x585 -4,716 -141.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
1264 09:07:34 21 ธ.ค. 2561 Au8x589 -4,726 -141.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
1265 09:30:09 21 ธ.ค. 2561 Kbrbb062 -1,100 0.00 4762306277 เกวลี อุ่นละมัย 0921768777 โอนแล้ว    
1266 10:10:29 21 ธ.ค. 2561 Au8x502 -7,956 -170.00 0520271912 สุนันทา เพชรสุข 0949650415 โอนแล้ว    
1267 12:20:07 21 ธ.ค. 2561 Au8x589 -4,726 -141.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
1268 13:09:20 21 ธ.ค. 2561 Au8x461 -11,783 -240.00 3912139663 นันธิดา ดวงศรี 0900711611 โอนแล้ว    
1269 17:33:19 21 ธ.ค. 2561 Zdyka85168 -500 0.00 8540434059 ไพโรจน์ ปันทอง 0882603513 15,400/-14,371 = 1,029โอนแล้ว    
1270 17:36:18 21 ธ.ค. 2561 Au8x585 -4,717 -141.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
1271 17:50:11 21 ธ.ค. 2561 Au8x521 -9,433 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
1272 20:03:16 21 ธ.ค. 2561 Au8x521 -9,433 -141.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
1273 20:14:35 21 ธ.ค. 2561 Kbrbb062 -800 0.00 4762306277 เกวลี อุ่นละมัย 0921768777 โอนแล้ว    
1274 20:45:11 21 ธ.ค. 2561 Kbrbb112 -1,300 0.00 9823005990 อัคร ลิปนะโชคชัย 0643083721 โอนแล้ว    
1275 20:46:34 21 ธ.ค. 2561 Kbrbb014 -500 0.00 4720057225 จีระนันท์ โพธิ์วัฒน์ .0861132242 โอนแล้ว    
1276 22:45:06 21 ธ.ค. 2561 Kbrbb173 -8,230 0.00 4082971308 อรรถพล ตั้งธนอำรุง 0845492093 โอนแล้ว    
1277 07:21:19 22 ธ.ค. 2561 Au8x380 -5,345 0.00 8540439638 สงกรานต์ ฉายใสว 0931836509 โอนแล้ว    
1278 07:27:05 22 ธ.ค. 2561 Kbrbb088 -1,500 0.00 7512364477 วีภาค ศรีเฉลิม 0836156586 โอนแล้ว    
1279 07:43:05 22 ธ.ค. 2561 kai 212 0.00 ดอกเบี้ยรับ    
1280 07:43:55 22 ธ.ค. 2561 kai 385 0.00 ดอกเบี้ยรับ    
1281 08:19:05 22 ธ.ค. 2561 Au8x585 -4,716 -141.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
1282 08:19:21 22 ธ.ค. 2561 Au8x589 -4,726 -141.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
1283 08:19:42 22 ธ.ค. 2561 Kbrbb216 -5,500 0.00 4062992653 นงนุช ธนะสูตร 0924256764 โอนแล้ว    
1284 09:32:42 22 ธ.ค. 2561 Au8x585 -4,717 -141.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
1285 09:32:59 22 ธ.ค. 2561 Au8x589 -4,727 -141.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
1286 10:20:12 22 ธ.ค. 2561 Au8x589 -4,726 -141.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
1287 11:46:58 22 ธ.ค. 2561 Kbrbb254 -800 0.00 9856840252 ทัศวรรณ เกรัมย์ 0931278349    
1288 11:47:22 22 ธ.ค. 2561 Zdyka85168 -1,000 0.00 8540434059 ไพโรจน์ ปันทอง 0882603513 14,600/-13,607.88=992 โอนแล้ว    
1289 12:09:47 22 ธ.ค. 2561 Au8x585 -4,716 -141.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
1290 14:05:39 22 ธ.ค. 2561 Zdyka85168 -1,000 0.00 8540434059 ไพโรจน์ ปันทอง 0882603513 13,600/-12,545.88=1054 โอนแล้ว    
1291 15:46:37 22 ธ.ค. 2561 Au8x521 -14,183 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
1292 15:54:53 22 ธ.ค. 2561 Kbrbb101 -420 0.00 0201895480 นุชนภา แซ่เล้า 0624435463 โอนแล้ว    
1293 17:13:24 22 ธ.ค. 2561 Kbrbb173 -3,600 0.00 4082971308 อรรถพล ตั้งธนอำรุง 0845492093 โอนแล้ว    
1294 17:38:39 22 ธ.ค. 2561 Kbrbb112 -1,000 0.00 9823005990 อัคร ลิปนะโชคชัย 0643083721 โอนแล้ว    
1295 23:14:46 22 ธ.ค. 2561 Kbrbb105 -10,000 0.00 1692361705 ภคนันท์ โชคสมกิจ 0901395597 โอนแล้ว    
1296 23:36:56 22 ธ.ค. 2561 Au8x521 -8,911 0.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
1297 01:14:10 23 ธ.ค. 2561 Au8x038 -1,000 0.00 8540434059 ไพโรจน์ ปันทอง 0882603513 โอนแล้ว    
1298 07:07:51 23 ธ.ค. 2561 Au8x585 -4,716 -141.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
1299 07:09:13 23 ธ.ค. 2561 Au8x589 -4,726 -141.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
1300 07:41:08 23 ธ.ค. 2561 Kbrbb101 -930 0.00 0201895480 นุชนภา แซ่เล้า 0624435463 โอนแล้ว    
1301 08:23:12 23 ธ.ค. 2561 Au8x589 -4,726 -141.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
1302 09:29:59 23 ธ.ค. 2561 Au8x585 -4,716 -141.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
1303 09:30:15 23 ธ.ค. 2561 Au8x589 -4,726 -141.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
1304 10:08:13 23 ธ.ค. 2561 Kbrbb105 -3,000 0.00 1692361705 ภคนันท์ โชคสมกิจ 0901395597 โอนแล้ว    
1305 10:21:40 23 ธ.ค. 2561 Au8x585 -4,716 -141.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
1306 11:53:31 23 ธ.ค. 2561 Kbrbb101 -1,420 0.00 0201895480 นุชนภา แซ่เล้า 0624435463 โอนแล้ว    
1307 12:24:45 23 ธ.ค. 2561 Au8x521 -9,433 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
1308 14:37:30 23 ธ.ค. 2561 Au8x521 -14,183 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
1309 14:56:07 23 ธ.ค. 2561 dang -150,000 0.00 พี่เบียร์กดเงินออก    
1310 14:57:45 23 ธ.ค. 2561 Kbrbb105 -5,700 0.00 1692361705 ภคนันท์ โชคสมกิจ 0901395597 โอนแล้ว    
1311 16:49:35 23 ธ.ค. 2561 Zdyka85243 -9,300 0.00 6100364379 วรวุฒิ ศิริอ่อน 0834107106 15,576/-15,489 =87 โอนแล้ว    
1312 16:59:18 23 ธ.ค. 2561 Zdyka85168 -1,500 0.00 8540434059 ไพโรจน์ ปันทอง 0882603513 11,600/-9,726 = 1,874โอนแล้ว    
1313 17:52:00 23 ธ.ค. 2561 Au8x521 -9,432 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
1314 18:04:54 23 ธ.ค. 2561 Kbrbb070 -200 0.00 8332183687 วิศรุต ทรงทอง 0938241161 โอนแล้ว    
1315 18:11:28 23 ธ.ค. 2561 Au8x053 -400 0.00 1322222439 ศักดินันท์ จันทร์เพชร 0910585797 โอนแล้ว    
1316 20:55:25 23 ธ.ค. 2561 Au8x053 -100 0.00 1322222439 ศักดินันท์ จันทร์เพชร 0910585797 โอนแล้ว    
1317 22:25:20 23 ธ.ค. 2561 Ahmg457 -400 0.00 1322384013 เจนจิรา แผนแสนกล้า 0655382968 โอนแล้ว    
1318 01:05:40 24 ธ.ค. 2561 Ahmg431 -5,000 0.00 0231908102 บุญชู สุขสำแดง 0940055837 โอนแล้ว    
1319 02:01:09 24 ธ.ค. 2561 Ahmg431 -3,000 0.00 0231908102 บุญชู สุขสำแดง 0940055837 โอนแล้ว    
1320 07:08:31 24 ธ.ค. 2561 Kbrbb105 -300 0.00 1692361705 ภคนันท์ โชคสมกิจ 0901395597 โอนแล้ว    
1321 07:16:37 24 ธ.ค. 2561 Au8x585 -4,717 0.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
1322 07:16:55 24 ธ.ค. 2561 Au8x589 -4,727 0.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
1323 07:59:52 24 ธ.ค. 2561 Zdyka85274 -2,560 0.00 3131487429 เชิด​ศักดิ์​ ทองดา 0913313744 โอนแล้ว 26,952/-26,949 =3    
1324 08:11:30 24 ธ.ค. 2561 Kbrbb216 -4,000 0.00 4062992653 นงนุช ธนะสูตร 0924256764 โอนแล้ว    
1325 08:28:32 24 ธ.ค. 2561 Au8x037 -12,000 0.00 1742599260 วรพจน์ ท่าทราย 0846734753 โอนแล้ว    
1326 08:46:41 24 ธ.ค. 2561 Au8x585 -4,716 -141.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
1327 08:46:58 24 ธ.ค. 2561 Au8x589 -4,726 -141.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
1328 09:43:47 24 ธ.ค. 2561 Au8x589 -4,726 -141.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
1329 13:51:57 24 ธ.ค. 2561 Kbrbb272 -200 0.00 7910412584 ปิยภรณ์ บุญนวม 0637969099 โอนแล้ว    
1330 15:28:55 24 ธ.ค. 2561 Kbrbb217 -800 0.00 7340485449 กรวีร์ คงอิ่ม 0852980147 โอนแล้ว    
1331 15:54:26 24 ธ.ค. 2561 Au8x585 -4,717 -141.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
1332 16:50:38 24 ธ.ค. 2561 Ahmg330 -1,000 0.00 1662168428 เวธณี ทองเรือง 0889498403 โอนแล้ว    
1333 18:44:28 24 ธ.ค. 2561 Au8x521 -13,913 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
1334 22:20:48 24 ธ.ค. 2561 Au8x254 -3,500 0.00 5422867548 วันชัย งามศิริ 0899899349 โอนแล้ว    
1335 22:30:38 24 ธ.ค. 2561 Au8x521 -8,104 0.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
1336 00:25:56 25 ธ.ค. 2561 Kbrbb105 -1,000 0.00 1692361705 ภคนันท์ โชคสมกิจ 0901395597 โอนแล้ว    
1337 01:43:12 25 ธ.ค. 2561 Au8x461 -10,000 0.00 3912139663 นันธิดา ดวงศรี 0900711611 โอนแล้ว    
1338 02:37:31 25 ธ.ค. 2561 Ahmg208 -2,000 0.00 5232082595 บังอร นพพรประเสริฐ 0812512557 โอนแล้ว    
1339 03:43:10 25 ธ.ค. 2561 Ahmg394 -150 0.00 5692600541 รสสุคนธ์ ก้อนสันเทียะ 0900303368 โอนแล้ว    
1340 04:08:54 25 ธ.ค. 2561 Kbrbb223 -55,000 0.00 4065595426 ไมตรี พันสุข 0984275337 โอนแล้ว    
1341 07:02:30 25 ธ.ค. 2561 Au8x585 -4,716 -141.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
1342 07:03:15 25 ธ.ค. 2561 Au8x589 -4,726 -141.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
1343 07:47:00 25 ธ.ค. 2561 Au8x694 -22,405 0.00 0243449847 นลินธร เชื้อเมืองพาน 0614941653 โอนแล้ว    
1344 08:23:43 25 ธ.ค. 2561 Au8x589 -4,726 -141.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
1345 08:26:15 25 ธ.ค. 2561 dang 50,000 0.00 โยกมาจาก ktb ทศพล    
1346 08:27:08 25 ธ.ค. 2561 dang -50,000 0.00 โยกไป scb ทศพล    
1347 09:22:45 25 ธ.ค. 2561 Au8x585 -4,717 -141.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
1348 09:23:01 25 ธ.ค. 2561 Au8x589 -4,727 -141.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
1349 12:17:48 25 ธ.ค. 2561 Au8x585 -4,716 -141.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
1350 14:07:35 25 ธ.ค. 2561 Kbrbb147 -400 0.00 0411157717 โชติกา เพประโคน 0913255089 โอนแล้ว    
1351 15:12:18 25 ธ.ค. 2561 Au8x037 -34,000 -2,400.00 1742599260 วรพจน์ ท่าทราย 0846734753 โอนแล้ว    
1352 16:28:31 25 ธ.ค. 2561 Au8x037 -41,000 -1,800.00 1742599260 วรพจน์ ท่าทราย 0846734753 โอนแล้ว    
1353 22:05:07 25 ธ.ค. 2561 Kbrbb215 -6,000 0.00 7392307136 ดวงนภา พันธุ์โพธิ์ 093-3326676 โอนแล้ว    
1354 22:31:18 25 ธ.ค. 2561 Zdyka85198 -800 0.00 0161171050 ภัทรพงศ์ ทรงประดิษฐ์ 0910241793 โอนแล้ว 13,630/-13,530 =100    
1355 23:28:47 25 ธ.ค. 2561 Zdyka85264 -1,500 0.00 4350018888 วีรพงศ์ แดนกระโทก 0649724288 โอนแล้ว 3,984/-3,255=729    
1356 04:01:24 26 ธ.ค. 2561 Kbrbb103 -300 0.00 0183446894 ศิริวัณย์ ธรรมกอง 0614951762 โอนแล้ว    
1357 04:30:00 26 ธ.ค. 2561 Kbrbb103 -800 0.00 0183446894 ศิริวัณย์ ธรรมกอง 0614951762 โอนแล้ว    
1358 05:16:03 26 ธ.ค. 2561 Kbrbb147 -300 0.00 0411157717 โชติกา เพประโคน 0913255089    
1359 07:06:09 26 ธ.ค. 2561 Au8x585 -4,717 0.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
1360 07:06:28 26 ธ.ค. 2561 Au8x589 -4,726 0.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
1361 07:17:58 26 ธ.ค. 2561 kai 95 0.00 จากระบบเงินฝาก    
1362 08:18:08 26 ธ.ค. 2561 Au8x589 -4,726 -141.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
1363 09:36:58 26 ธ.ค. 2561 Kbrbb216 -5,500 0.00 4062992653 นงนุช ธนะสูตร 0924256764 โอนแล้ว    
1364 10:41:42 26 ธ.ค. 2561 Zdyka85241 -31,095 0.00 9810790309 ณัชพล ทองรุ่ง 0991803284 125,849/-125,848.96=0 โอนแล้ว    
1365 12:24:41 26 ธ.ค. 2561 Au8x521 -8,912 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
1366 12:25:37 26 ธ.ค. 2561 Au8x585 -4,716 -141.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
1367 14:17:37 26 ธ.ค. 2561 Au8x521 -14,183 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
1368 14:48:21 26 ธ.ค. 2561 sam -200,000 0.00 kB วราภรณ์ 2602030312 โอนแล้ว    
1369 14:48:44 26 ธ.ค. 2561 sam -50,000 0.00 kB วราภรณ์ 2602030312 โอนแล้ว    
1370 14:49:02 26 ธ.ค. 2561 sam -50,000 0.00 kB วราภรณ์ 2602030312 โอนแล้ว    
1371 15:50:27 26 ธ.ค. 2561 Kbrbb216 -3,000 0.00 4062992653 นงนุช ธนะสูตร 0924256764 โอนแล้ว    
1372 17:36:40 26 ธ.ค. 2561 Kbrbb104 -2,000 0.00 8352230595 เพ็ญนภา พิมสาร 0895432007 โอนแล้ว    
1373 18:50:32 26 ธ.ค. 2561 Au8x589 -4,726 -141.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
1374 19:02:02 26 ธ.ค. 2561 Au8x239 -27,162 -300.00 0453944271 ธนภัทร วัชรานุกูลกิจ 0966675926 โอนแล้ว    
1375 20:03:52 26 ธ.ค. 2561 Au8x585 -4,716 0.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
1376 20:30:56 26 ธ.ค. 2561 Ahmg330 -975 0.00 1662168428 เวธณี ทองเรือง 0889498403 โอนแล้ว    
1377 21:43:48 26 ธ.ค. 2561 Au8x521 -9,433 0.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
1378 23:57:24 26 ธ.ค. 2561 Kbrbb217 -2,400 0.00 7340485449 กรวีร์ คงอิ่ม 0852980147 โอนแล้ว    
1379 01:24:37 27 ธ.ค. 2561 Au8x239 -8,564 0.00 0453944271 ธนภัทร วัชรานุกูลกิจ 0966675926 โอนแล้ว    
1380 07:22:20 27 ธ.ค. 2561 Zdyka85214 -1,039 0.00 6502291763 ธนภัทร ตันเยียน 0970624845 7,476/ -7,475 =0โอนแล้ว    
1381 08:20:22 27 ธ.ค. 2561 Au8x589 -4,726 -141.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
1382 08:33:13 27 ธ.ค. 2561 Au8x694 -25,000 -2,400.00 0243449847 นลินธร เชื้อเมืองพาน 0614941653 โอนแล้ว    
1383 09:05:38 27 ธ.ค. 2561 Au8x694 -30,000 0.00 0243449847 นลินธร เชื้อเมืองพาน 0614941653 โอนแล้ว    
1384 10:09:32 27 ธ.ค. 2561 Au8x585 -4,717 -141.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
1385 10:09:50 27 ธ.ค. 2561 Au8x589 -4,727 -141.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
1386 12:55:52 27 ธ.ค. 2561 Au8x091 -1,700 -60.00 0121144689 ณัฐชยา แก้วกลุ่ม 0871708899 โอนแล้ว    
1387 14:06:59 27 ธ.ค. 2561 Au8x091 -1,500 -30.00 0121144689 ณัฐชยา แก้วกลุ่ม 0871708899 โอนแล้ว    
1388 15:18:00 27 ธ.ค. 2561 Au8x091 -2,100 0.00 0121144689 ณัฐชยา แก้วกลุ่ม 0871708899 โอนแล้ว    
1389 17:19:11 27 ธ.ค. 2561 Au8x521 -9,433 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
1390 17:26:56 27 ธ.ค. 2561 Zdyka85168 -200 0.00 8540434059 ไพโรจน์ ปันทอง 0882603513 15,200/-14,636 = 564โอนแล้ว    
1391 17:31:35 27 ธ.ค. 2561 Au8x239 -8,449 -210.00 0453944271 ธนภัทร วัชรานุกูลกิจ 0966675926 โอนแล้ว    
1392 18:27:58 27 ธ.ค. 2561 Au8x585 -4,717 -141.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
1393 19:46:49 27 ธ.ค. 2561 Au8x694 -50,000 0.00 0243449847 นลินธร เชื้อเมืองพาน 0614941653 โอนแล้ว    
1394 19:51:38 27 ธ.ค. 2561 dang -51,014 0.00 พี่เบียร์ให้โอนค่าออฟฟิต    
1395 22:16:32 27 ธ.ค. 2561 Au8x521 -18,932 0.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
1396 22:53:37 27 ธ.ค. 2561 Au8x254 -8,500 0.00 5422867548 วันชัย งามศิริ 0899899349 โอนแล้ว    
1397 23:46:33 27 ธ.ค. 2561 Au8x115 -6,000 0.00 8632065176 ดาราวดี เสาวไน 0951897770 โอนแล้ว    
1398 02:28:29 28 ธ.ค. 2561 Au8x361 -300 0.00 1322384013 เจนจิรา แผนแสนกล้า 0908963596 โอนแล้ว    
1399 02:34:22 28 ธ.ค. 2561 Au8x239 -3,960 0.00 0453944271 ธนภัทร วัชรานุกูลกิจ 0966675926 โอนแล้ว    
1400 05:06:42 28 ธ.ค. 2561 Zdyka85214 -3,816 0.00 6502291763 ธนภัทร ตันเยียน 0970624845 3,910 /-3,909 โอนแล้ว=0    
1401 06:39:32 28 ธ.ค. 2561 Au8x694 -30,000 0.00 0243449847 นลินธร เชื้อเมืองพาน 0614941653 โอนแล้ว    
1402 07:36:11 28 ธ.ค. 2561 Au8x361 -200 0.00 1322384013 เจนจิรา แผนแสนกล้า 0908963596 โอนแล้ว    
1403 08:49:33 28 ธ.ค. 2561 Au8x694 -47,000 -1,800.00 0243449847 นลินธร เชื้อเมืองพาน 0614941653 โอนแล้ว    
1404 09:48:28 28 ธ.ค. 2561 Au8x589 -4,726 -141.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
1405 10:26:22 28 ธ.ค. 2561 Kbrbb218 -1,400 0.00 8552111061 รุ่งทิวาภรณ์ ชมชื่นใจ 0819959489 โอนแล้ว    
1406 12:03:23 28 ธ.ค. 2561 Au8x521 -9,433 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
1407 12:07:13 28 ธ.ค. 2561 Au8x585 -4,717 -141.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
1408 12:07:32 28 ธ.ค. 2561 Au8x589 -4,726 -141.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
1409 12:46:59 28 ธ.ค. 2561 Au8x521 -9,433 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
1410 13:07:12 28 ธ.ค. 2561 Zdyka85241 -10,326 0.00 9810790309 ณัชพล ทองรุ่ง 0991803284 โอนแล้ว 168,023/-163,022=5000    
1411 13:08:35 28 ธ.ค. 2561 Au8x589 -4,726 -141.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
1412 17:33:24 28 ธ.ค. 2561 Ahmg208 -1,800 0.00 5232082595 บังอร นพพรประเสริฐ 0812512557 โอนแล้ว    
1413 17:41:09 28 ธ.ค. 2561 Au8x585 -4,716 -141.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
1414 17:44:00 28 ธ.ค. 2561 Au8x694 -39,500 0.00 0243449847 นลินธร เชื้อเมืองพาน 0614941653 โอนแล้ว    
1415 18:35:41 28 ธ.ค. 2561 Au8x585 -4,717 -141.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
1416 19:02:07 28 ธ.ค. 2561 Kbrbb112 -5,600 0.00 9823005990 อัคร ลิปนะโชคชัย 0643083721 โอนแล้ว    
1417 19:35:53 28 ธ.ค. 2561 Kbrbb112 -600 0.00 9823005990 อัคร ลิปนะโชคชัย 0643083721 โอนแล้ว    
1418 20:38:36 28 ธ.ค. 2561 Kbrbb014 -200 0.00 4720057225 จีระนันท์ โพธิ์วัฒน์ .0861132242 โอนแล้ว    
1419 20:50:12 28 ธ.ค. 2561 Au8x521 -9,433 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
1420 21:39:44 28 ธ.ค. 2561 Au8x361 -700 0.00 1322384013 เจนจิรา แผนแสนกล้า 0908963596    
1421 21:54:33 28 ธ.ค. 2561 Kbrbb112 -1,000 0.00 9823005990 อัคร ลิปนะโชคชัย 0643083721 โอนแล้ว    
1422 22:13:40 28 ธ.ค. 2561 Au8x115 -3,800 0.00 8632065176 ดาราวดี เสาวไน 0951897770 โอนแล้ว    
1423 23:36:51 28 ธ.ค. 2561 Au8x521 -9,433 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
1424 02:41:21 29 ธ.ค. 2561 Kbrbb014 -700 0.00 4720057225 จีระนันท์ โพธิ์วัฒน์ .0861132242 โอนแล้ว    
1425 02:46:16 29 ธ.ค. 2561 Kbrbb112 -2,800 0.00 9823005990 อัคร ลิปนะโชคชัย 0643083721 โอนแล้ว    
1426 06:25:23 29 ธ.ค. 2561 Au8x239 -4,705 -96.00 0453944271 ธนภัทร วัชรานุกูลกิจ 0966675926 โอนแล้ว    
1427 06:50:13 29 ธ.ค. 2561 Kbrbb112 -1,460 0.00 9823005990 อัคร ลิปนะโชคชัย 0643083721 โอนแล้ว    
1428 07:17:04 29 ธ.ค. 2561 Kbrbb136 -300 0.00 0231403752 จิตลดา ศรีคำแหง 0984046652 โอนแล้ว    
1429 07:41:01 29 ธ.ค. 2561 Au8x681 -4,000 0.00 8710076533 ณรงศักดิ์ พิมายกลาง 0923711987 โอนแล้ว    
1430 08:18:07 29 ธ.ค. 2561 Au8x585 -4,716 0.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
1431 08:43:22 29 ธ.ค. 2561 Au8x091 -800 0.00 0121144689 ณัฐชยา แก้วกลุ่ม 0871708899 โอนแล้ว    
1432 09:48:53 29 ธ.ค. 2561 Au8x091 -1,500 0.00 0121144689 ณัฐชยา แก้วกลุ่ม 0871708899 โอนแล้ว    
1433 10:13:51 29 ธ.ค. 2561 Zdyka85241 6,000 0.00 10.10 ie 188,773/ -151,102.=5000    
1434 10:15:56 29 ธ.ค. 2561 Kbrbb101 -1,250 0.00 0201895480 นุชนภา แซ่เล้า 0624435463 โอนแล้ว    
1435 10:16:23 29 ธ.ค. 2561 Au8x589 -4,726 -282.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
1436 12:05:14 29 ธ.ค. 2561 Au8x585 -4,717 0.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
1437 12:09:39 29 ธ.ค. 2561 Au8x091 -1,000 0.00 0121144689 ณัฐชยา แก้วกลุ่ม 0871708899 โอนแล้ว    
1438 14:10:16 29 ธ.ค. 2561 Au8x038 -600 0.00 8540434059 ไพโรจน์ ปันทอง 0882603513 โอนแล้ว    
1439 14:41:47 29 ธ.ค. 2561 Au8x038 -300 0.00 8540434059 ไพโรจน์ ปันทอง 0882603513 โอนแล้ว    
1440 15:23:59 29 ธ.ค. 2561 Au8x038 -600 0.00 8540434059 ไพโรจน์ ปันทอง 0882603513 โอนแล้ว    
1441 16:07:32 29 ธ.ค. 2561 Au8x694 -10,000 0.00 0243449847 นลินธร เชื้อเมืองพาน 0614941653 โอนแล้ว    
1442 16:49:40 29 ธ.ค. 2561 Kbrbb216 -2,500 0.00 4062992653 นงนุช ธนะสูตร 0924256764 โอนแล้ว    
1443 16:54:48 29 ธ.ค. 2561 Kbrbb105 -500 0.00 1692361705 ภคนันท์ โชคสมกิจ 0901395597 โอนแล้ว    
1444 18:04:06 29 ธ.ค. 2561 Au8x521 -9,433 0.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
1445 19:06:29 29 ธ.ค. 2561 Kbrbb105 -500 0.00 1692361705 ภคนันท์ โชคสมกิจ 0901395597 โอนแล้ว    
1446 19:41:43 29 ธ.ค. 2561 Kbrbb101 -1,400 0.00 0201895480 นุชนภา แซ่เล้า 0624435463 โอนแล้ว    
1447 20:36:29 29 ธ.ค. 2561 Au8x239 -6,900 -180.00 0453944271 ธนภัทร วัชรานุกูลกิจ 0966675926 โอนแล้ว    
1448 21:14:46 29 ธ.ค. 2561 Au8x681 -3,000 -60.00 8710076533 ณรงศักดิ์ พิมายกลาง 0923711987 โอนแล้ว    
1449 21:57:28 29 ธ.ค. 2561 Au8x521 -14,183 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
1450 22:24:37 29 ธ.ค. 2561 Kbrbb062 -1,000 0.00 4762306277 เกวลี อุ่นละมัย 0921768777 โอนแล้ว    
1451 22:30:03 29 ธ.ค. 2561 Kbrbb062 -2,000 0.00 4762306277 เกวลี อุ่นละมัย 0921768777 โอนแล้ว    
1452 22:38:22 29 ธ.ค. 2561 Kbrbb101 -2,480 0.00 0201895480 นุชนภา แซ่เล้า 0624435463 โอนแล้ว    
1453 22:51:55 29 ธ.ค. 2561 Kbrbb105 -800 0.00 1692361705 ภคนันท์ โชคสมกิจ 0901395597 โอนแล้ว    
1454 23:10:00 29 ธ.ค. 2561 Kbrbb062 -2,000 0.00 4762306277 เกวลี อุ่นละมัย 0921768777 โอนแล้ว    
1455 00:04:58 30 ธ.ค. 2561 Au8x038 -2,500 0.00 8540434059 ไพโรจน์ ปันทอง 0882603513 โอนแล้ว    
1456 03:30:58 30 ธ.ค. 2561 Kbrbb112 -800 0.00 9823005990 อัคร ลิปนะโชคชัย 0643083721 โอนแล้ว    
1457 05:04:35 30 ธ.ค. 2561 Au8x239 -3,977 -60.00 0453944271 ธนภัทร วัชรานุกูลกิจ 0966675926 โอนแล้ว    
1458 08:03:31 30 ธ.ค. 2561 Kbrbb062 -3,000 0.00 4762306277 เกวลี อุ่นละมัย 0921768777 โอนแล้ว    
1459 08:31:13 30 ธ.ค. 2561 Au8x585 -4,716 0.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
1460 08:31:34 30 ธ.ค. 2561 Au8x589 -4,727 0.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
1461 09:30:47 30 ธ.ค. 2561 Au8x585 -4,716 0.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
1462 09:35:22 30 ธ.ค. 2561 Au8x589 -4,726 0.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
1463 10:14:02 30 ธ.ค. 2561 Kbrbb101 -2,900 0.00 0201895480 นุชนภา แซ่เล้า 0624435463 โอนแล้ว    
1464 10:23:24 30 ธ.ค. 2561 Ahmg412 -5,000 0.00 0313575209 รุ่งนภา พ่อโท 092-4759365 โอนแล้ว    
1465 10:58:05 30 ธ.ค. 2561 Kbrbb202 -13,000 0.00 0198354627 ชนัญชิดา แซ่ไหล 0621354014 โอนแล้ว    
1466 12:17:12 30 ธ.ค. 2561 Au8x589 -4,726 0.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
1467 12:42:53 30 ธ.ค. 2561 Kbrbb108 -4,100 0.00 0248533439 ขนิษฐา แซ่เล้า 0625382759 โอนแล้ว    
1468 13:11:00 30 ธ.ค. 2561 Au8x038 -400 0.00 8540434059 ไพโรจน์ ปันทอง 0882603513 โอนแล้ว    
1469 13:31:29 30 ธ.ค. 2561 Au8x038 -1,000 0.00 8540434059 ไพโรจน์ ปันทอง 0882603513 โอนแล้ว    
1470 14:15:14 30 ธ.ค. 2561 Au8x092 -2,200 0.00 0253477903 นายบริวัตร บัวดี 0882811041 โอนแล้ว    
1471 15:07:06 30 ธ.ค. 2561 Kbrbb105 -2,600 0.00 1692361705 ภคนันท์ โชคสมกิจ 0901395597 โอนแล้ว    
1472 15:16:24 30 ธ.ค. 2561 Ahmg431 -10,000 0.00 0231908102 บุญชู สุขสำแดง 0940055837 โอนแล้ว    
1473 15:16:57 30 ธ.ค. 2561 Au8x017 -30,000 0.00 9840103064 วัชรกร รวมจิตร 0882610077 โอนแล้ว    
1474 15:43:04 30 ธ.ค. 2561 Au8x521 -9,433 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
1475 17:12:31 30 ธ.ค. 2561 Au8x037 -19,000 0.00 1742599260 วรพจน์ ท่าทราย 0846734753 โอนแล้ว    
1476 17:26:35 30 ธ.ค. 2561 Au8x521 -9,433 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
1477 17:29:51 30 ธ.ค. 2561 Au8x585 -4,717 0.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
1478 17:42:10 30 ธ.ค. 2561 Au8x037 -18,000 0.00 1742599260 วรพจน์ ท่าทราย 0846734753 โอนแล้ว    
1479 17:56:14 30 ธ.ค. 2561 Kbrbb101 -1,530 0.00 0201895480 นุชนภา แซ่เล้า 0624435463 โอนแล้ว    
1480 18:04:28 30 ธ.ค. 2561 Au8x092 -1,900 0.00 0253477903 นายบริวัตร บัวดี 0882811041 โอนแล้ว    
1481 18:10:05 30 ธ.ค. 2561 Kbrbb108 -970 0.00 0248533439 ขนิษฐา แซ่เล้า 0625382759 โอนแล้ว    
1482 18:23:13 30 ธ.ค. 2561 Au8x616 -7,172 0.00 1764591499 กิตติศักดิ์ มีบุญ 0944453888 โอนแล้ว    
1483 18:25:40 30 ธ.ค. 2561 Kbrbb105 -500 0.00 1692361705 ภคนันท์ โชคสมกิจ 0901395597 โอนแล้ว    
1484 18:46:31 30 ธ.ค. 2561 Ahmg431 -5,000 0.00 0231908102 บุญชู สุขสำแดง 0940055837 โอนแล้ว    
1485 19:21:11 30 ธ.ค. 2561 Au8x037 -40,000 0.00 1742599260 วรพจน์ ท่าทราย 0846734753 โอนแล้ว    
1486 20:05:39 30 ธ.ค. 2561 Kbrbb105 -1,140 0.00 1692361705 ภคนันท์ โชคสมกิจ 0901395597 โอนแล้ว    
1487 21:59:29 30 ธ.ค. 2561 Au8x361 -500 0.00 1322384013 เจนจิรา แผนแสนกล้า 0908963596 โอนแล้ว    
1488 22:31:44 30 ธ.ค. 2561 Kbrbb101 -1,780 0.00 0201895480 นุชนภา แซ่เล้า 0624435463 โอนแล้ว    
1489 23:33:26 30 ธ.ค. 2561 Au8x098 -400 0.00 2040104127 วัฒนา ทำเนาว์ 0924481783 โอนแล้ว    
1490 00:07:40 31 ธ.ค. 2561 Au8x521 -9,433 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
1491 00:10:11 31 ธ.ค. 2561 sam -150,000 0.00 kB วราภรณ์ 2602030312 โอนแล้ว    
1492 00:12:25 31 ธ.ค. 2561 sam -50,000 0.00 kB วราภรณ์ 2602030312 โอนแล้ว    
1493 00:16:42 31 ธ.ค. 2561 sam -50,000 0.00 kB วราภรณ์ 2602030312 โอนแล้ว    
1494 04:05:19 31 ธ.ค. 2561 Zdyka85241 -9,040 0.00 9810790309 ณัชพล ทองรุ่ง 0991803284 208,923/-203,922.62=5000 โอนแล้ว    
1495 06:37:02 31 ธ.ค. 2561 Zdyka85168 -2,000 0.00 8540434059 ไพโรจน์ ปันทอง 0882603513 14,200/-12,415.37=1784 โอนแล้ว    
1496 06:41:25 31 ธ.ค. 2561 Zdyka85251 -900 0.00 0411880591 เอกสิทธิ์ เขียนวงษ์ 0849357646 1,287/-1,269.38=17 โอนแล้ว    
1497 07:18:04 31 ธ.ค. 2561 Kbrbb101 -830 0.00 0201895480 นุชนภา แซ่เล้า 0624435463 โอนแล้ว    
1498 07:23:28 31 ธ.ค. 2561 Au8x585 -4,716 -141.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
1499 07:40:35 31 ธ.ค. 2561 Kbrbb105 130 0.00 07.39 k-mo    
1500 07:47:58 31 ธ.ค. 2561 Kbrbb108 130 0.00 07.46 k-mo    
1501 07:53:50 31 ธ.ค. 2561 Ahmg431 800 48.00 07.53 k-mo    
1502 08:22:26 31 ธ.ค. 2561 Ahmg412 160 0.00 08.51 ie    
1503 08:24:42 31 ธ.ค. 2561 Kbrbb108 140 0.00 08.23 ie    
1504 08:33:08 31 ธ.ค. 2561 Kbrbb108 150 0.00 08.32 ie    
1505 08:42:56 31 ธ.ค. 2561 Kbrbb108 160 0.00 08.41 ie    
1506 08:54:59 31 ธ.ค. 2561 Kbrbb108 170 0.00 08.53 k-mo    
1507 09:02:17 31 ธ.ค. 2561 Au8x616 1,200 72.00 08.59 ie    
1508 09:05:27 31 ธ.ค. 2561 Ahmg412 230 0.00 09.04 ie    
1509 09:06:40 31 ธ.ค. 2561 Au8x521 4,700 282.00 09.05 ie    
1510 09:09:02 31 ธ.ค. 2561 Kbrbb062 200 0.00 09.07 ie    
1511 09:19:30 31 ธ.ค. 2561 Au8x521 -9,432 0.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
1512 09:25:42 31 ธ.ค. 2561 Kbrbb108 180 0.00 09.23 k-mo    
1513 09:29:28 31 ธ.ค. 2561 Au8x038 -1,600 0.00 8540434059 ไพโรจน์ ปันทอง 0882603513 โอนแล้ว    
1514 09:40:35 31 ธ.ค. 2561 Kbrbb108 340 0.00 09.39 ie    
1515 09:42:31 31 ธ.ค. 2561 Kbrbb108 200 0.00 09.30 ie    
1516 09:47:04 31 ธ.ค. 2561 Kbrbb108 590 0.00 09.46 ie    
1517 09:59:44 31 ธ.ค. 2561 Kbrbb108 1,400 0.00 09.58 ie    
1518 10:14:33 31 ธ.ค. 2561 Kbrbb108 -6,430 0.00 0248533439 ขนิษฐา แซ่เล้า 0625382759 โอนแล้ว    
1519 10:18:02 31 ธ.ค. 2561 Kbrbb112 100 0.00 10.06 ie    
1520 10:30:22 31 ธ.ค. 2561 Kbrbb147 60 0.00 10.25 ie    
1521 10:30:42 31 ธ.ค. 2561 Kbrbb181 50 0.00 10.25 ie    
1522 10:33:38 31 ธ.ค. 2561 Kbrbb112 400 0.00 10.31 k-mo    
1523 10:46:41 31 ธ.ค. 2561 Kbrbb112 200 0.00 10.44 ie    
1524 11:00:50 31 ธ.ค. 2561 Kbrbb105 130 0.00 10.57 ie    
1525 11:04:44 31 ธ.ค. 2561 Kbrbb147 60 0.00 11.02 ie    
1526 11:05:10 31 ธ.ค. 2561 Kbrbb181 50 0.00 11.02 ie    
1527 11:15:57 31 ธ.ค. 2561 Kbrbb101 -1,010 0.00 0201895480 นุชนภา แซ่เล้า 0624435463 โอนแล้ว    
1528 11:43:58 31 ธ.ค. 2561 Zdyka85241 -5,000 0.00 9810790309 ณัชพล ทองรุ่ง 0991803284 203,923 -196,946 =4299โอนแล้ว    
1529 12:03:14 31 ธ.ค. 2561 Kbrbb147 -200 0.00 0411157717 โชติกา เพประโคน 0913255089 โอนแล้ว    
1530 12:19:45 31 ธ.ค. 2561 Zdyka85255 -10,000 0.00 6101518299 ปัณณวิชญ์ โหกลัด 0910324179 102,588 /-98,073 =4514โอนแล้ว    
1531 12:26:52 31 ธ.ค. 2561 Kbrbb112 -950 0.00 9823005990 อัคร ลิปนะโชคชัย 0643083721 โอนแล้ว    
1532 14:07:21 31 ธ.ค. 2561 Kbrbb105 -1,850 0.00 1692361705 ภคนันท์ โชคสมกิจ 0901395597 โอนแล้ว    
1533 14:11:06 31 ธ.ค. 2561 Kbrbb147 -1,100 0.00 0411157717 โชติกา เพประโคน 0913255089 โอนแล้ว    
1534 15:25:48 31 ธ.ค. 2561 Kbrbb112 -2,800 0.00 9823005990 อัคร ลิปนะโชคชัย 0643083721 โอนแล้ว    
1535 15:32:49 31 ธ.ค. 2561 Kbrbb108 -2,120 0.00 0248533439 ขนิษฐา แซ่เล้า 0625382759 โอนแล้ว    
1536 15:42:30 31 ธ.ค. 2561 Au8x029 -5,000 0.00 8670314819 บูรภัทร์ บัวดี 0947609416 โอนแล้ว    
1537 15:55:03 31 ธ.ค. 2561 Au8x038 -1,000 0.00 8540434059 ไพโรจน์ ปันทอง 0882603513 โอนแล้ว    
1538 16:02:56 31 ธ.ค. 2561 Au8x694 -2,000 0.00 0243449847 นลินธร เชื้อเมืองพาน 0614941653 โอนแล้ว    
1539 16:47:14 31 ธ.ค. 2561 Au8x694 -5,000 0.00 0243449847 นลินธร เชื้อเมืองพาน 0614941653 โอนแล้ว    
1540 17:12:48 31 ธ.ค. 2561 Kbrbb101 -1,400 0.00 0201895480 นุชนภา แซ่เล้า 0624435463 โอนแล้ว    
1541 17:24:18 31 ธ.ค. 2561 Ahmg330 -2,000 0.00 1662168428 เวธณี ทองเรือง 0889498403 โอนแล้ว    
1542 18:43:21 31 ธ.ค. 2561 Au8x694 -6,000 0.00 0243449847 นลินธร เชื้อเมืองพาน 0614941653 โอนแล้ว    
1543 19:12:36 31 ธ.ค. 2561 Kbrbb105 -6,840 0.00 1692361705 ภคนันท์ โชคสมกิจ 0901395597 โอนแล้ว    
1544 19:15:36 31 ธ.ค. 2561 Ahmg394 -350 0.00 0091844575 รสสุคนธ์ ก้อนสันเทียะ 0900303368 โอนแล้ว    
1545 21:43:37 31 ธ.ค. 2561 Au8x029 -1,000 0.00 8670314819 บูรภัทร์ บัวดี 0947609416 โอนแล้ว    
1546 21:51:56 31 ธ.ค. 2561 Kbrbb101 -520 0.00 0201895480 นุชนภา แซ่เล้า 0624435463 โอนแล้ว    
1547 23:06:30 31 ธ.ค. 2561 Au8x037 -16,500 0.00 1742599260 วรพจน์ ท่าทราย 0846734753 โอนแล้ว    
1548 23:25:01 31 ธ.ค. 2561 Kbrbb272 -300 0.00 7910412584 ปิยภรณ์ บุญนวม 0637969099 โอนแล้ว    
1549 23:58:13 31 ธ.ค. 2561 Ahmg330 -3,500 0.00 1662168428 เวธณี ทองเรือง 0889498403 โอนแล้ว    
1550 00:00:50 01 ม.ค. 2562 Zdyka85251 -580 0.00 0411880591 เอกสิทธิ์ เขียนวงษ์ 0849357646 1,007/-997.50=9 โอนแล้ว    
1551 01:13:35 01 ม.ค. 2562 Au8x521 -14,183 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
1552 06:02:34 01 ม.ค. 2562 sam 300 0.00 ดอกเบี้ย    
1553 06:23:01 01 ม.ค. 2562 Kbrbb272 -500 0.00 7910412584 ปิยภรณ์ บุญนวม 0637969099 โอนแล้ว    
1554 06:25:00 01 ม.ค. 2562 Au8x037 -22,000 0.00 1742599260 วรพจน์ ท่าทราย 0846734753 โอนแล้ว    
1555 07:40:50 01 ม.ค. 2562 sam -100 0.00 เติมเงินเบอร์0903738881    
1556 07:41:06 01 ม.ค. 2562 sam -100 0.00 เติมเงินเบอร์0916644225    
1557 07:41:19 01 ม.ค. 2562 sam -100 0.00 เติมเงินเบอร์0916644228    
1558 07:41:32 01 ม.ค. 2562 sam -100 0.00 เติมเงินเบอร์0916644227    
1559 09:15:45 01 ม.ค. 2562 Au8x521 -9,433 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
1560 10:05:08 01 ม.ค. 2562 Au8x092 -4,000 0.00 0253477903 นายบริวัตร บัวดี 0882811041 โอนแล้ว    
1561 11:44:00 01 ม.ค. 2562 Zdyka85241 -9,518 0.00 9810790309 ณัชพล ทองรุ่ง 0991803284 โอนแล้ว 201,405/-201,404=1    
1562 13:36:34 01 ม.ค. 2562 Ahmg431 -4,500 0.00 0231908102 บุญชู สุขสำแดง 0940055837 โอนแล้ว    
1563 13:36:52 01 ม.ค. 2562 Kbrbb101 -7,000 0.00 0201895480 นุชนภา แซ่เล้า 0624435463 โอนแล้ว    
1564 14:50:58 01 ม.ค. 2562 Au8x037 -27,000 -1,200.00 1742599260 วรพจน์ ท่าทราย 0846734753 โอนแล้ว    
1565 16:09:32 01 ม.ค. 2562 Au8x694 -3,000 0.00 0243449847 นลินธร เชื้อเมืองพาน 0614941653 โอนแล้ว    
1566 16:10:20 01 ม.ค. 2562 Au8x037 -75,700 0.00 1742599260 วรพจน์ ท่าทราย 0846734753 โอนแล้ว    
1567 16:45:54 01 ม.ค. 2562 Kbrbb105 -790 0.00 1692361705 ภคนันท์ โชคสมกิจ 0901395597 โอนแล้ว    
1568 18:33:17 01 ม.ค. 2562 Au8x694 -2,829 0.00 0243449847 นลินธร เชื้อเมืองพาน 0614941653 โอนแล้ว    
1569 19:26:14 01 ม.ค. 2562 Kbrbb101 -10,620 0.00 0201895480 นุชนภา แซ่เล้า 0624435463 โอนแล้ว    
1570 19:35:43 01 ม.ค. 2562 Ahmg330 -3,000 0.00 1662168428 เวธณี ทองเรือง 0889498403 โอนแล้ว    
1571 19:52:21 01 ม.ค. 2562 Au8x091 -2,580 0.00 0121144689 ณัฐชยา แก้วกลุ่ม 0871708899 โอนแล้ว    
1572 22:55:53 01 ม.ค. 2562 Au8x091 -4,028 -72.00 0121144689 ณัฐชยา แก้วกลุ่ม 0871708899 โอนแล้ว    
1573 23:39:39 01 ม.ค. 2562 Au8x521 -9,433 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
1574 00:52:04 02 ม.ค. 2562 Au8x694 -10,000 0.00 0243449847 นลินธร เชื้อเมืองพาน 0614941653 โอนแล้ว    
1575 01:40:52 02 ม.ค. 2562 Kbrbb215 -24,000 0.00 7392307136 ดวงนภา พันธุ์โพธิ์ 093-3326676 โอนแล้ว    
1576 09:18:17 02 ม.ค. 2562 Au8x694 -20,000 0.00 0243449847 นลินธร เชื้อเมืองพาน 0614941653 โอนแล้ว    
1577 11:15:36 02 ม.ค. 2562 Zdyka85274 -600 0.00 3131487429 เชิด​ศักดิ์​ ทองดา 0913313744 30,306 /-19,897 =10408โอนแล้ว    
1578 12:55:43 02 ม.ค. 2562 Au8x679 -11,000 0.00 8570368143 บุรธัช บัวดี 0824088302 โอนแล้ว    
1579 13:27:37 02 ม.ค. 2562 Au8x679 -1,500 0.00 8570368143 บุรธัช บัวดี 0824088302 โอนแล้ว    
1580 15:48:06 02 ม.ค. 2562 Au8x679 -4,325 0.00 8570368143 บุรธัช บัวดี 0824088302 โอนแล้ว    
1581 16:38:29 02 ม.ค. 2562 Au8x521 -9,433 0.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
1582 16:54:53 02 ม.ค. 2562 Ahmg431 -19,000 0.00 0231908102 บุญชู สุขสำแดง 0940055837 โอนแล้ว    
1583 17:37:23 02 ม.ค. 2562 Au8x380 -3,260 0.00 8540439638 สงกรานต์ ฉายใสว 0931836509 โอนแล้ว    
1584 22:08:02 02 ม.ค. 2562 Kbrbb272 -100 0.00 7910412584 ปิยภรณ์ บุญนวม 0637969099 โอนแล้ว    
1585 23:24:58 02 ม.ค. 2562 Au8x521 -8,812 -282.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
1586 00:27:25 03 ม.ค. 2562 Au8x254 -3,500 -144.00 5422867548 วันชัย งามศิริ 0899899349 โอนแล้ว    
1587 08:20:28 03 ม.ค. 2562 Au8x589 -4,726 0.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
1588 09:13:42 03 ม.ค. 2562 Au8x585 -4,717 0.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
1589 09:14:00 03 ม.ค. 2562 Au8x589 -4,726 0.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
1590 09:56:39 03 ม.ค. 2562 Au8x521 -14,183 0.00 2182173789 ภาณุพงษ์ มัทวานนท์ 0863525144 โอนแล้ว    
1591 10:12:41 03 ม.ค. 2562 Au8x585 -4,716 0.00 7662225155 ขจร บริภัคกุล 0851557385 โอนแล้ว    
1592 10:12:58 03 ม.ค. 2562 Au8x589 -4,727 0.00 0602874570 ประวิทย์ ทองสิมา 0896159363 โอนแล้ว    
1593 10:26:49 03 ม.ค. 2562